Gästinlägg: Försvarspolitisk motion i Miljöpartiet

Som flera läsare säkert sätt så inkluderar länklistan numera även en miljöpartistisk försvarsinriktad blogg. I ett av inläggen där nämns en försvarspolitisk motion om värn- och resiliensplikt, vilken debatterades vid årets kongress.

I syfte att främja den försvarspolitiska debatten och med tillstånd av upphovsmannen publiceras nedan motionen som ett gästinlägg.
----------------------------------------

Motion 15.3 om Värn- och resiliensplikt

Sten-Erik Björling


I dagsläget finns inget större hot vad avser militära operationer mot Sverige, Ryssland behöver knappast angripa eller hota med våld när de har oljan som påtryckningsmedel mot Europa. Dock kan ett stort militärt vakuum i Sverige utsätta landet för påtryckningar att acceptera dels Nato-medlemskap men även direkt placering av EU / Nato-trupp på Svenskt territorium med hänvisning till oförmåga att skydda territorium och access till resurser. Utländsk trupp är enkel att få in men ett helvete att få ut… Sverige gränsar till Barents - en av de viktigaste potentiella konfliktområdena mellan Europa, Ryssland och USA. Det är inte uteslutet att parter inom Svenskt försvar och politik har arbetat för att totalt rasera det tidigare försvaret för att ställa politiker och befolkning inför fullbordat faktum och därmed pressa in Sverige in i Nato.

När folkförankringen minska i försvaret så ökar även risken för utvidgade äventyr i utomeuropeiska länder under Nato-flagg, Sverige riskerar att degraderas till att bli en bricka i ett spel kontrollerat av externa makter som behöver "multinationella alibin" för operationer vilka endast tjänar deras egna intressen. Dessutom med en yrkesarmé (frivilliga soldater finns endast inom Hemvärnet, inte inom det nya försvaret) så ökar risken betydligt för statskupper och olagliga påtryckningar mot det egna politiska systemet.

Hoten mot Sverige och dess befolkning består till stora delar i bristen på resiliens hos samhället, dess försörjningssystem och dess förmåga att upprätthålla och driva de avancerade strukturer som alla i landet är beroende av. Speciellt framtida hot vad avser tillgången på fossila bränslen och resurser hotar vitala funktioner inte bara för stat och företag utan även för de individuella medborgarna.


Det icke-existerande och dyra militära försvaret

Till en årlig, nästan oförändrad kostnad av ca 40 miljarder kronor så har Sverige idag ett icke-existerande försvar med ytterst få möjligheter att försvara eller motverka militära eller andra internationella hot mot Sverige som nation. Som jämförelse kan nämnas Finland som med halva Sveriges försvarsbudget har ett komplett försvar som kan mobilisera hundratusentals man med effektiv beväpning och i funktionella förband. Det som runt 40 miljarder i Sverige finansierar är ett antal isolerade vapensystem, vissa mycket kostsamma, som saknar vitala supportstrukturer och integrering till funktionella militära större förband kapabla att möta hot från kvalificerade motståndare. I stort sett så har Svenska försvaret degraderats till att bli leverantör av enskilda patrulleringsförband i Nato-ledda operationer samt till stora kostnader och problem viss flygkapacitet för att markera politiska ställningstaganden i bl a Libyen.

- Flygvapnet består av ett fåtal flygbaser, ett antal flygplan vilka inte kan fullt ut beväpnas och hållas i stridbart skick under mer än kort tid. Flyget är placerat på ett fåtal baser vilka är mycket enkla att slå ut på samma sätt som i Libyen med kryssningsrobotar och de är dessutom inte väl skyddade med eget luftvärn. Flygvapnet är icke balanserat - ett stort antal flygplan men stora brister i tillgängliga vapen och supportstrukturer för att upprätthålla operationer under längre tid.

- Flottan har ett fåtal fartyg och de senaste tillskotten har inte utrustning för mer än närskydd med automatkanon, robotar planeras senare men är inte tillgängliga i tillräckligt stor omfattning. Ett fåtal ubåtar i tjänst.

- Armen har i funktionell mening helt upphört att existera (planeras att bli ca 25 000 man ca 2019 om det ens är möjligt) - brigadnivån existerar endast i planering vad gäller preliminära planer vad avser ledning, inga fungerande större förband existerar (brigaden är den minsta enheten av arméförband vilka anses kunna användas mot en modernt utrustad motståndare i modern strid). Armen är i stort sett optimerad för att leverera skyttekompanier till Nato-ledda operationer för patrulleringsverksamhet i Afghanistan - inte att kunna genomföra försvarsoperationer i Sverige annat än i mycket begränsad omfattning. Det finns inget försvar mot strategiska överfall eller storskaliga sabotageoperationer. Ingen reell kapacitet att möta ens mindre enheter av kvalificerade förband.

- Den absolut största bristen i det militära försvaret är bristen på markbaserat och mobilt luftvärn. I praktiken så existerar inte en sådan resurs i Svenska försvaret idag trots att tillgång till effektivt luftvärn är den viktigaste försvarsförmågan som man måste ha tillgänglig i ett modernt militärt försvar. Många anför att tillgången till JAS-systemet tillgodoser detta behov vilket är en grav missuppfattning - flygbaser slås enkelt ut med kryssningsmissiler och baserna är mycket känsliga för sabotage och är enkla att bekämpa. Det som tog mest tid för Nato att bekämpa i Libyen var inte flygbaserna, det var det mobila luftvärnet. Flyget slogs i huvudsak ut under ett fåtal timmar. Denna stora brist är ett ypperligt exempel på ett militärt försvar som i första hand har använts som en industripolitisk stödform för ett fåtal företag utan hänsyn till fungerande integrerade system och funktioner.

Hemvärnet (ca 15 000 aktiva) är till delar dubbeltecknat in i den planerade framtida organisationen - många HV-soldater finns dels i rullorna för HV men planerar även att ev. ingå i kontraktsorganisationen. Detta innebär att ingen vet hur många som finns i HV vid en verklig krissituation. HV står idag för ca 50% av försvarskapacitet i Sverige och kommer att under lång tid vara den reella resurser i form av gripbara soldater som Sverige har att skydda sina territoriella intressen med. De är dock främst utrustade för bevaknings- och skyddstjänst - de saknar tyngre utrustning och beväpning.

Historiskt sett så har utvecklingen gått från en planering för ca 16 manöverbataljoner med fungerande brigadstrukturer (Slutet av 90-talet) till 8 manöverbataljoner initialt planerade att sättas i tjänst 2014 och nu tillstår man att dessa manöverbataljoner kommer först att kunna vara i tjänst 2019 - en försening på ca 5 år för att komma upp i halva styrkan vad som tidigare ansetts vara ett minimum för ett funktionellt markförsvar. Nu talar man om att inför 2014 kunna prestera ca 1 manöverbataljon (ca 500 - 700 man) vilken skall vara tecknad för internationella insatser - inte försvar av Sverige.

För att inte ett ohållbart och för Sveriges oberoende farligt vakuum skall uppstå så bör en grundläggande försvarsförmåga återupprättas. Dock inte bara i militära termer utan även i termer om ett resilient samhälle kapabelt att möta framtida utmaningar i form av resursbrist och svåra påfrestningar på samhällets infrastrukturer och försörjningssystem. Globalt sett så kommer tillgången på vitala resurser att minska och konkurrensen att öka vilket kommer att medföra stora påfrestningar på Sverige som nation. Många av grunderna för globaliseringen kommer att försvinna när tillgången på olja som till största delen används inom transporter minskar.


Ny typ av värnplikt

Som tidigare nämnts så kommer hoten mot Sverige inte i första hand vara militära utan de kommer främst att vara brister i samhällets resiliens (uthållighet och robusthet). Problemet med att bygga, använda och underhålla resilienta system är att de oftast inte ger kortsiktiga vinster - det är system vars återbetalningstider är mycket långa och därmed inte intressanta för kortsiktigt intresserade kommersiella parter. Ett exempel på detta är produktion av baslivsmedel i lokala produktionsenheter vilka har mycket svårt att klara sig i konkurrens med stora centraliserade system som ofta även får offentliga subventioner av olika slag. Andra exempel är produktion av lokala bränslen och energikällor för basförsörjning av kärnfunktioner inom samhället. Ytterligare ett exempel är utbildningar inom krishantering för de flesta medborgare om hur man bör agera vid kris, klara basförsörjning mm under initiella faser vid större el-avbrott mm.

Ett värnpliktssystem för att kunna kombinera behoven av både återupprättandet av ett försvar med medborgaranknytning och för ökad resiliens vid kriser och framtida utmaningar kan se ut som följer:


Plikt både för män och kvinnor.

- Resiliens / civilpliktsutbildning, 3 månader. Denna bör innehålla grunder inom personlig krishantering, krishantering inom grannskap samt utbildning inom första hjälpen, kallt klimat, hygien mm.

- Grundläggande militär utbildning (GMU), 3 månader. Denna bör vara den grundläggande militära utbildning som dagens HV personal förutsätts ha gått igenom. Huvuddelen av utbildningen centreras kring att klara sig i fält samt enklare militära kunskaper.

- Valfri del, 3-6 månader. Inom resiliensdelen så kan denna del inbegripa arbete med lokal matförsörjning, energiförsörjning, förstärkning inom hemvård och som kontaktpersoner med äldre eller personer med särskilda behov. Det kan även inbegripa förstärkning av sjukvård, arbete inom ideella organisationer mm. Om personen önskar gå vidare inom den militära delen och blir godkänd så kan denne gå in i ordinarie värnplikt för ordinarie (mindre till antalet) förband eller utbildas vidare inom hemvärnet, röda korset, lottor eller som resurs inom frivilligrörelserna.

Resiliensdelen kan även användas som ett arbetsmarknadspolitiskt instrument för att ersätta nuvarande fas 3 etc. - man kan få långsiktig nytta av de ersättningar som man ändå betalar ut.


Jag yrkar

1. Att MP verkar för införandet av en moderniserad militär värnplikt integrerad med resiliensplikt för att återställa funktionen hos ett grundläggande, medborgarförankrat militärt försvar.

2. Att MP verkar för införandet av resiliensplikt för att öka resiliens och uthållighet hos det svenska samhället för att möta framtida utmaningar.

3. Att MP verkar för en snabb utveckling och införandet av funktionellt mobilt luftvärn i effektiv volym vilket totalt saknas i dagens militära försvar.

4. Att MP verkar för en mycket djupgående luftförsvarsutredning vilken inbegriper även andra scenarion än sådana som baseras i huvudsak på konventionellt stridsflyg.

5. Att MP verkar för att snabbt införa ett grundläggande system för krigsförbandsövningar vilka används för att inkalla till repetitionsubildning av tidigare värnpliktiga vilka kan fylla leden i de planerade manöverbataljonerna, icke förlitande sig på ev. kontraktssoldater. På detta sätt kan man relativt snabbt återupprätta en grund för ett funktionellt försvar.

6. Att MP verkar för en uppgradering av hemvärnets roll - översyn av beväpning, roller, ersättningssystem samt förbättrad integration med civila krisledningssystem mm. Detta för att så kostnadseffektivt som möjligt få till ett mer yttäckande och effektivt försvar vilket även kan användas vid civila kriser.Utfallet blev sedan att punkterna 4 och 6 bifölls. Övriga röstades ner av kongressen.

94 kommentarer:

Anonym sa...
13 juli 2012 kl. 10:40  

Hans analys av säkerhetspolitiska läget är ju helt uppåt väggarna. Han avfärdar Ryssland snabbt och talar mer om hotet NATO utgör. Däremot kan jag hålla med honom mycket i åtgärder vad som borde göras. Inte bara det militära försvaret behöver väckas till liv. Vårt " just in time" samhälle är extremt sårbart vilket borde innebära att vi återskapar ett civilförsvar.

Jakob Wedman sa...
13 juli 2012 kl. 11:31  

En liten korrigering. Partistyrelsen föreslog bifall attsats 4 och 6 och besvarad attsats 2 (och avslag till övriga). Kongressens beslut efter behandling, inklusive debatt, av motionen var bifall attsats 6, besvarad attsats 2 och avslag till övriga.

För de som inte är så bevandrade i politikens hantverk så betyder att ett yrkande blir besvarat att det redan är partiets politik, här alltså att miljöpartiet ska verka för införande av resiliensplikt.

Jag citerar här partistyrelsens yttrande:
"Partistyrelsens yttrande:
Avslag attsats 1, 3 och 5, besvarad attsats 2, bifall attsats 4 och 6
MP har under lång tid drivit att värnplikten ska vara frivillig. Partistyrelsen anser att det inte finns anledning att ompröva det ställningstagandet. I dag ser vi inget militärt hot mot Sverige, vilket också motionären uttrycker. MP:s linje har därför under lång tid varit att minska resurser för militära ändamål och öka resurser där samhället har större nytta av dem. För närvarande pågår ett arbete på MP:s riksdagskansli för att kartlägga vilka de reella hoten är, inklusive resiliens.
MP är drivande i frågan om en luftförsvarsutredning och har redan två gånger samlat en majoritet av riksdagspartierna för att tvinga regeringen att genomföra en sådan utredning, som också inkluderar Jas. Regeringen är dock inte så samarbetsvillig utan slingrar sig. Det är därför bra att upprepa kravet. När det gäller hemvärnet är det en fråga som ligger väl i linje med det arbete som MP driver i försvarsutskottet."

Sten-Erik Björling sa...
13 juli 2012 kl. 11:37  

Problemet med svensk säkerhetspolitisk analys är att den är helt integrerad med Nato - syn på hotbilder, analyser av kapaciteter och målsättningar hos Ryssland mm. Sverige är redan djupt integrerad i Nato - FRA mm kan anses vara en underavdelning till NSA i USA med sin signalspaning mot öst.

Dock måste man vara medveten om att den organisation som är ett klart hot mot fred inom ett antal områden är Nato - "humanitära krig" i Libyen och framöver i Syrien genom Nato-organiserade dödspatruller enligt de koncept som Negroponte använde i Sydamerika fast med Al-Queda som operatörer är ett exempel på denna typ av operationer.

Nato kontrolleras helt av USA - en militär supermakt som ser sin bas i form av finansiella och andra resurser hotas av bl a aktiviteterna i SCO - Shanghai Cooperation Organization där Ryssland, Kina mfl ingår och vars målsättning bl a är att minska USDs roll som reservvaluta. Detta slår direkt mot USAs förmåga att projicera makt. Därför blir det viktigt för USA att på olika sätt operera aggressivt mot Kina och Ryssland - mot Kina med potentiella hot om blockader av handelsvägar, mot Ryssland genom hot mot energi-exporten samt hot mot Rysslands andraslagskapacitet via kärnvapen - ABM-systemen.

Ryssland är naturligtvis inga änglar - dock måste man försöka analysera vad som är ägget och vad som är hönan i den nuvarande situationen. Det största potentiella hotet från Ryssland i närtid är att de slutar exportera olja till oss vilket skapar mycket stora problem - de behöver inte använda militära påtryckningar. ABM-installationerna i Europa och i anslutning till Östersjön presterar dock ett hot mot Europa i det att USA kan använda förstaslag med kärnvapen som ett reellt alternativ för att slå ut Ryssland utan av dem bedömd risk för konsekvenser. Det finns både rapporter och uttalanden från höga tjänstemän i USA som direkt pekar på att man anser att man kan vinna ett kärnvapenkrig om man kan slå ut Rysslands andraslagskapacitet - vilket kommer att utsätta hela mänskligheten för stora risker. Detta handlar om makt - inte logik eller sunt förnuft - hybris är en allmängiltig mänsklig egenskap.

I det sammanhanget så framstår Gotland som mycket hotat av utländsk inblandning - både av Ryssland och av främst USA. En basering på Gotland av kvalificerade förband kan stödja / förhindra operationer för ABM-enheter samt stödja / blockera energiexport både via Northstream och fartyg. USA planerar att placera ut tusentals Patriot 3 robotar i Europa och Östersjön vilket talar emot att de avser att möta hotet från Iran - det visar helt klart att ABM-systemen är riktade mot Ryssland.

Ett svenskt funktionellt försvar skall kunna verka både mot väst och öst varefter de politiska perspektiven ändras. USA har under årtionden kraftfullt verkat för att Europa inte skall växa fram som en oberoende kraft på den globala arenan - och detta genomförs med ytterst kraftiga påtryckningar på de politiska skikten i de Europeiska länderna. Frågan är hur lång tid till som Europa och dess länder accepterar att användas som kanonmat för USAs strävanden att använda Nato som sin expeditionskår och alibi-struktur för att bygga och behålla kontroll över sina egna intressen. Vill vi att Svenska soldater skall stupa i Afghanistan för att de finansiella systemen på Wall Street och i City of London skall ha sina inkomster från droghandeln säkrade?

Sverige är en suverän nation, det är dags att våra politiker och högre officerare inser detta och agerar därefter.

Sten-Erik Björling sa...
13 juli 2012 kl. 11:39  

Miljöpartist i grönt

Sorry, jag missade i informationen till Wiseman - var lite för snabb att svara över min padda...

Sten-Erik Björling

Lars Gyllenhaal sa...
13 juli 2012 kl. 22:56  

Öh, Sverige gränsar inte till Barentsregionen, två av våra län INGÅR i Barents, och det sedan 90-talet!

Anonym sa...
14 juli 2012 kl. 14:04  

Bra inlägg. Jag tycker att alla skall ha tre månaders grundutbildning. Gärna på hemorten. Det blir billigast så. Hemvärnet kan ju sköta det. En angripare skall veta att det finns bössor och folk som kan använda dom. Skalförsvar med flyg och flotta är ju nödvändigt men om allt skiter sig så ska inte angriparen ha det bekvämt i Sverige. Erfarenheterna från Vietnam och Afghanistan kan nog få en angripare att tänka sig för om denne vet att svenskarna har och kan hantera gevär.

uppgiven sa...
14 juli 2012 kl. 19:47  

@stigw

Du kanske skulle fundera på om det är någon skillnad på det svenska samhället kontra Vietnams och Afghanistans...

Hur skulle det svenska samhället hantera en situation där ICA och Coop inte längre har någon mat att sälja? Och även om det fanns mat att köpa så finns det ingen el för matlagning eller uppvärmning av hus. Tror du att "svenskarna" skulle vara så pigga på att ligga i skogen och skjuta med eldhandvapen på en mekaniserad fiende under sådana omständigheter?

Gerillaromantik är just det, _romantik_. Verkligheten är betydligt värre.

För övrigt kan Hemvärnet knappt ens utbilda sig själva. Hur skulle de klara av att grundutbilda folk?

Sten-Erik Björling sa...
14 juli 2012 kl. 21:29  

Det gäller inte bara bössor... Om talibaner kan lära sig att använda Stinger lv-robotar så kan svenska Hv- män lära sig med. NLaW-robotar för pv mm är även de enkla att ståta sig in i för svenska Hv-soldater.

Svenska HV-män möter i sina civila verksamheter betydligt mer avancerade system och processer än vad de möter under sin militära verksamhet - ett gigantiskt slöseri av FM som sitter fast i gammalt tänk från tidigare värnplikt. Huvuddelen av mina kollegor är mer än lämpliga att ansvara för utbildningsmoment för kollegor.

Bristen på resiliens är som sagt var det största problemet oavsett om man väljer yrkesförsvar eller värnplikt - det är därför som båda komponenterna måste finnas. Fördelen med allmän värnplikt är att alla har en uppgift och därmed förstärks resiliensen i samhället i stort under kris.

Sten-Erik Björling

Wiseman sa...
14 juli 2012 kl. 21:40  

Sten-Erik Björling:

MANPADS är ingenting för Hemvärnet. Med all historisk erfarenhet kommer det att bli lika farligt för egen sida som för motståndaren. Målen är hastigt uppdykande och tidsenvelopen för bekämpning handlar ofta om sekunder. Att då tveka om det är en en egen JAS 39, allierad F-18 eller fientlig Mig-29 som utgör målet gör risken för vådabekämpning så pass stor att låghöjdsuppträdande omöjliggörs även för egen sida.

Att avfyra roboten är inte det svåra. Det är att avgöra vad det är man har i siktet. Det problemet slipper talibanerna och andra gerillarörelser.

Sten-Erik Björling sa...
14 juli 2012 kl. 21:54  

Hemvärnsmän i ett nytt pliktförsvar kommer inte att ha endast 3 mån utbildning utan ca 9 mån totalt vilket kommer att räcka för T o m Rb 70 NG kan hateras av dessa styrkor.

Det viktiga är att ett motstånd över ytan kommer att innehålla komponenter som tvingar motståndaren till lägre höjder / högre hastighet eller avsevärt högre höjd vilket minskar flygets effekt för direktverkande understöd för egna markstyrkor. Om dessa system inte finns så kan det fientliga flyget uppträda med avsevärt fler frihetsgrader.

Och vilket luftvärn har vi idag?

Wiseman sa...
14 juli 2012 kl. 22:04  

Det begränsar fientligt flygs möjligheter till direkt flygunderstöd. Det begränsas dock än mer av närvaro och hot om närvaro av jaktflyg och kvalificerat luftherravälde. Om det är något luftmaktteoretiker är överens om är det att direkt flygunderstöd är det absolut sämsta användningsområdet för stridsflyg så länge det finns möjlighet att slå mot strategiska mål, att genomföra avregling av stridsområdet (dvs anfall mot försörjningsvägar, logistik, bränsledepåer med mera) och framförallt om man inte kan uppträtthålla närmast totalt luftherravälde.

Ett illa övat hemvärn med MANPADS (mycket svårt att se att hela hemvärnet med stor regelbundenhet kan övas i detta när inte ens reguljära förband kan det) kommer att näst intill omöjliggöra det taktiska uppträdande som är ryggraden i svensk nationell stridsteknik/taktik med flygstridskrafter.


Det finns därtill alldeles för gott om uppgifter för Hemvärnet att lösa utöver att man även ska åta sig MANPADS.

Charlie Spartan sa...
14 juli 2012 kl. 22:28  

Ett korrigerande, Hv-män är ett uttryck som försvinner, numera heter det Hemvärns soldat. Sedan har 3/4 av Hemvärnsvärnet har 8 dagars kontrakterad övningstid (obligatorisk), 1/4 har 4 dagars avtal. Till detta tillkommer olika befattningsutbildningar och frivilliga övningar. Del av HV soldaterna har erfarenhet från utlandsstyrkan, Vi utbildas av yrkesofficerare, två av min bataljons insatskompanier leds av yrkesofficerare (fast anställd. Reserv och fd yrkesofficerare återfinns på plutons, kompani och bataljons nivå.

En del HV förband är riktigt bra, andra behöver bli väldigt mycket bättre, men de är på väg uppåt.

Sten-Erik Björling sa...
14 juli 2012 kl. 22:33  

Håller med...

Dock....

Luftherravälde bör uppnås av ett antal olika system - inte bara flyg som relativt snabbt kan komma att slås ut tidigt. Notera att Hv är avsedd att bidra till försvaret av logistiska resurser - naturligen även med luftvärn.

Det kommer att bli allt viktigare att kunna försvara sig från attackhelikoptrar och prestera e långsiktigt hot mot motståndarens möjligheter att uppnå luftherravälde - hur lång tid räcker bränslefqörråden på flygbaserna om de inte direkt slås ut? Räcker troligen inte för längre tiders patrullering och insats.

Notera även att de nu rekryterade kontraktssoldaterna kommer att ha mindre övningstid än HvS insatskompanier sett i ren övnings- och planeringstid.

Charlie Spartan sa...
14 juli 2012 kl. 22:37  

Mycket har hänt på HV Fronten, nya avtal, krav på deltagande. Insatsförbanden inom HV har 8 dagarsavtal, ca 50% av HV bevakningsförbanden har 4 dagars avtal.

Vad hindrar att man sätter upp LV plutoner inom HV, dessa kan organiseras och ledas via rätt instans, precis som de övriga LV förbanden.

Läs mer om Hemvärnet på: www.Hemvarnet.se

Wiseman sa...
14 juli 2012 kl. 22:58  

Det råder inga tvivel om att Hemvärnet är på väg åt rätt håll såväl avseende ålder, som utrustning och framförallt färdigheter.

Korträckviddigt luftvärn är ändå inte en uppgift för Hemvärnet. Att Hemvärnet precis som övriga Försvarsmakten är underdimensionerat lär ingen emotsäga. Antalet ytterligare uppgifter som ålagts Hemvärnet de senaste året talar sitt eget tydliga språk, där markförsvar av flygbaser bara är en.

Logististiska resurser, taktiska och strategiska mål är inget som lämpligen försvaras med korträckviddigt luftvärn. Detta är mål som bekämpas från betydligt längre avstånd. Korträckviddigt luftvärn syftar i högre grad till att närförsvara långräckviddigt luftvärn och försvåra fienden från att använda direkt flygunderstöd. Den förstnämnda uppgiften löses inte med MANPADS utan med allväderssystem. Direkt flygunderstöd fokuseras huvudsakligen där man vill uppnå genombrott vilket torde vara där vi har reguljära förband grupperade.

Därtill utgör ledningsfrågan en av de mest väsentliga. Luftvärnsförbanden är central ledda av taktisk stab och ges därtill förvarning från de egna stridsledningsfunktionerna, understödda av egna spaningsradarsystem. Den ledningsfunktionen torde bli rätt svår och resurskrävande att uppnå inom Hemvärnet.

Hemvärnets begränsade resurser är bättre använda inom andra områden och där behövs de verkligen.

Sten-Erik Björling sa...
15 juli 2012 kl. 08:12  

Wiseman,

Det handlar inte om antingen eller utan om både och...

Sten-Erik Björling

jan-olov sa...
15 juli 2012 kl. 08:15  

Delar Charlie Spartans och Sten Åke Björlings uppfattning att Lv Hvpluton bör sättas upp och att det är möjligt och helt nödvändigt.
Delar dock Wisemans noteringar att vissa måltyper är inte aktuella-hinns med men flera måltyper är definitivt aktuella för hv att nedkämpa med visuell observation.

Det måltyper som är aktuella vid en Luflandsättning är transportflygplan och understödjande attack hkp.
Vid landstigning är
attackhelikoptrar och transporthelikoptrar.
Vid framryckning i tg understödjande attackhkp,trupptransporthkp, ev också UAV

Det är möjligt med visuell observation att nedkämpa tex

En Il 76 som just luftlandsätter trupp eller startar landar från tillfällig svensk bas.
En Mi 8 som landar och landsätter
En Mi24 Hind som understödjer

Det är möjligt och helt nödvändigt att skapa NYA förbandstyper inom hemvärnet där hvlvrbpluton är en av flera som löser nya uppgifter.

Vi bör även utöka med Hvgrkplut8,Hvkustrb17 plut,Hvpv57 plut för att kuna lösa försvara uppgifter vi har i våra krigsförbandspecifikationer och orderverk mot LL,Lst och över ytan mot framryckande förband.

Däremot skall vi inte lägga på befintliga typförband Hvbevakningpluton Hvinsatspluton nya uppgifter.

Jag menar att vi behöver skapa betydligt fler hvförband än idag både av befintliga typförband och nya typförband för att klara ett väpnat angrepp.

Jag konstaterar att det övas LL och LST i närområdet.

Antingen angrips vi eller annars angrips vi inte.Angrips vi så kommer vi att möta hela paletten av bekämpning och förband.Vi kommer inte att få välja. Motståndaren kommer att välja tid,plats och metod.

Då kan vi i den situationen lämna skyddsvakstutbildning åt sidan ty då talar vi krig och det kriget skall vi vinna på vårt territorium.Punkt.

Kn jan-Olov Holm Hvbefäl stri/Cbnr

uppgiven sa...
15 juli 2012 kl. 09:50  

@alla hvromantiker

Alla ni som förespråkar att hemvärnet ska sätta upp lvplutoner m fl förbandstyper. Har ni funderat på vad hemvärnets egentliga styrka är?

Det är inte "folkförankring", eller att man "utgör 50 procent av FM antalsmässigt". Det är helt enkelt att man är en relativt billig förbandstyp.

Den dag man ska börja sätta upp "hvlvplutoner" så försvinner den billiga prislappen. Hur ska vi ha råd med att anskaffa och underhålla den kvalificerade materiel som en sådan pluton kräver, och ge den övningstiden som krävs, när vi inte har råd att göra det med GSS/T-förband?

Luftvärn är ingen enkelt uppgift. Det är betydligt mer avancerat än vad man kan tro när man ser en bild av en grupperad rb70. Själva robotskytten är bara den synliga toppen på ett ledningsmässigt isberg, precis som wiseman försökt förklara för er. Den delen av isberget som är under ytan är helt enkelt inte rimligt att försöka skapa inom HV.

Hv är ett kvalificerat bevakningsförband. Lägg resurserna och engagemanget på att bli suveräna på det istället.

jan-olov sa...
15 juli 2012 kl. 10:19  

@uppgiven

Jo Vi är många som sitter och funderar
just kring hemvärnets styrka.
Billigt, snabbt, försvarsvilja, alltid-överallt,mindre sårbart.
Hv kan överleva de första stridshandlingarna till skillnad från flyg,marin och kvalificerade armestridskrafter som riskerar utslagning inom timmar.

Kvar blir i huvudsak just hv förbanden OM vi inte skaffar kvalificerat lv också för både områdesförsvar,basförsvar när lv osv.

Det hv som förfogar över dessa nya förbandstyper och förmågor kommer att höja priset för en insats så att motståndaren förhoppningsvis avstår eller måste ge sig in i långvariga bindningar som riskerar hans operationer i andra riktningar.

Det kommer att krävas mer pengar till utgiftsområde 6 och omfördelning inom utgiftsområde 6.

Ett tankefel jag tycker vi gör är att tar vi en lvrobotskytt,pvrobot skytt,grkladdare osv och låter den personen skriva på ett hemvärnsavtal och går in på service förrådet och byter ut kragspeglarna till hemvärnet-kommer då den personen plötsligt att tappa allt han/hon lärt sig?

Nej naturligtvis inte.Det finns väldigt mycket militärkompetens vi inte tar tillvara inom hemvärnet som vi skulle kunna göra.
Det är slöseri med skattemedel anser jag att inte mer utnyttja det vi redan har betalt nämligen materielanskaffning och utbildningen på detta.
Istället har vi konsekvent slängt materiel som funkar vpl soldater som funkar och avvecklat krigsflygbaser mm som funkar osv

Det måste bli ett slut på detta slöseri.
Så nu måste vi bli kreativa och tänka möjligheter.

Tackar därför Charlie Spartan,Miljöpartist i grönt,Sten Erik Björling och flera anonyma inlägg för att lyfta hemvärnets roll i vårt kommande arbete att förbättra försvaret av vårt land och våra medborgare.

Kn jan-Olov Holm hv befäl Stri/Cbnr

Charlie Spartan sa...
15 juli 2012 kl. 10:39  

Inom HV har vi ett brett spektra av soldater, det finns alla truppslag representerade. Det som behövs är att man satte samman ett förband med soldater av rätt bakgrund, tillförde utrustningen, som till stor del fortfarande står kvar i förråd. Tillför några yrkes/reserv/specialistofficerer, öva samman förbandet. HV-LV förband skulle så fall grupperas runt en marinbas, flygflottilj eller annan viktig skyddsobjekt. ledning sker av behörig instans.

Det som behövs är ett nytänkade, bort från skråtänket, in med effektivt användbart begrepp. Blanda det bästa av de olika världarna.

Hemvärnets uppgift är att skydda, bevaka och försvara skyddsobjekt, LV förmåga tillför ytterligare förmåga att lyckas med uppgiften.

uppgiven sa...
15 juli 2012 kl. 12:12  

Ibland undrar jag varför jag överhuvudtaget försöker, oförmågan/oviljan att förstå förefaller vara kompakt hos vissa...

Är det någon som på fullt allvar tror att "hvlvplutoner" kommer att kunna finnas "alltid, överallt"? Eller är det kanske så att en lvrobot inte är något man låser in i en kassun ute i skogen utan något som behöver förvaras i ett klimatkontrollerat förråd där tekniker med jämna mellanrum utför tillsyn och underhåll? Det finns ett skäl till att man avvecklade dessa förråd och den bemanning som krävdes för att kunna mobilisera lvförband över ytan. Det skälet stavas pengar.

Om man nu skulle bygga upp den förmågan igen, är det någon som tror att det skulle räcka till särskilt många förband? Eller ska "hvlvplutoner" bara finnas runt Halmstad där de kan ta rygg på de anläggningar som Lv6 har i form av förråd och simulatorer?

Til syvende og sidst så infinner sig frågan, _om_ det nu skulle finnas den politiska viljan att satsa alla dessa nya pengar som skulle krävas för att sätta upp nya kvalificerade förbandstyper inom HV, vore det inte _bättre_ för den totala försvarsförmågan att satsa samma mängd pengar på att öka antalet GSS/T-förband? Vill man ha mer luftvärn, varför inte sätta upp 63.lvbataljonen istället för att försöka uppfinna ett nytt hjul? Det skulle förmodligen bli billigare, och det skulle absolut bli bättre

Wiseman sa...
15 juli 2012 kl. 12:34  

Att hålla skytten tränad är ett problem. Att hålla skytten tränad och uppdaterad i målidentifiering snabba lägen är än värre. Gerillor har det betydligt bättre – allt som flyger är fientligt.

Det är förmodligen ingen som ifrågasätter den enskilde soldatens grundläggande kompetenser. Man måste dock förstå att bärbara luftvärnsrobotar inte är ett stand-alonesystem. Jämför gärna med andra försvarsmakter, där de organiseras på samma sätt som vi i Sverige gör med Rb 70-förbanden, som är vår version av lösning på samma problem. Verkansdelen med robot är en ytterst liten del av ett mycket större system. Tyvärr har romantiken kring Mujaheddin m m gjort att den delen aldrig framkommer.

Hemvärnsförband vid flygbaser är bäst använda som markförsvar. De senaste årens slakt på försvaret och hårda avveckling av personal gör nämligen att markförsvaret blivit starkt lidande. En bas som tidigare försvarades av en förstärkt bataljon försvaras numera av plutonsförband. Konsekvenserna är uppenbara.

Vill man öka eldkraften i basförsvaret vore lätt grk ytterst lämpligt, vilket även används av flera andra länder. Huruvida dessa ska vara organiserade inom Flygvapnet/Marinens förband eller HV får vara osagt.

jan-olov sa...
15 juli 2012 kl. 12:48  

Vi känner till förvaringbestämmelser,att de kostar och att det inte räcker överallt till alla hv bataljoner utan efter taktiskt urval ett antal bataljoner.
Men vill bestämnt minnas att vi hade 10 fördelningslvbataljoner Rb 70 , 10 infbrigadlvrb70 komp,5 Nbrigadlvrb70 kompani och 5 mekbrigad lvrb70 komp innan den stora härdsmältan kom. Förhoppningsvis finns en del eldenheter med robot kvar som MME.

Men mitt problem kommer att vara kanske uppåt 50% förluster inom timmar vid försvara uppgift vid flygbas om vi inte har lv och aktivt kan påverka platser där LL är möjlig trpfl,trupphkp och understödjande attackhkp.
Då kan vi sitta med armarna i kors och uppgivet säga det går inte då måste vi skapa lösningarna.
Detta är ett sätt att skapa nya förbandstyper inom hv.

Överhuvudtaget skulle vi må bra av nu inom försvarsmakten att kavla upp ärmarna skapa ideerna föreslå kostnadseffektiva förstärkningar så kommer försvarpolitikerna att ge oss en del av detta.

Kn Jan-Olov Holm hvbefäl stri/cbnr

Wiseman sa...
15 juli 2012 kl. 13:26  

Återigen. Flygbaser försvaras inte effektivt med MANPADS eftersom det är statiska mål som medger anfall på längre avstånd. Det krävs betydligt mer avancerat luftvärn för detta ändamål.

Vad gäller det generella behovet av mer kvalificerat luftvärn lär vi vara rörande överens.

jan-olov sa...
15 juli 2012 kl. 21:43  

Wisemans

flygbaser försvaras inte med manpads mot attackflyg-riktigt-där krävs mer kvalificerat lv.
Det jag talar om är att i försvara uppgiften kunna nedkämpa attackhkp,transporthkp och transportflygplan vid flygbas,marinbas,luftlandsättningsområden och landstigningsavsnitt.

Inressant att notera att Finländarna beställer 600 stinger och skälen är just att förstärka förmågan att bekämpa flygfartyg
Det fungerar även på svenskt territorium som på finskt.

Kn Jan-Olov Holm hv befäl stri/cbnr

STAGECOACH sa...
15 juli 2012 kl. 21:48  

Precis som Wiseman är inne på så är det lätt att hamna fel i tanketräsket. Att utrusta hemvärnet med Stingers över hela linjen (som ett exempel) skapar helt andra problem. Med tanke på att hemvärnet är utspritt över hela landet uppstår en inte helt oviktig fråga: Vilka områden är "säkra" för vårt eget flygvapen? Mycket talar för att det skulle göra mer skada än nytta, dock kan det finnas vissa enskilda undantag.

Vad gäller Holms andra kommentar så håller jag inte alls med. Holm skriver: "Överhuvudtaget skulle vi må bra av nu inom försvarsmakten att kavla upp ärmarna skapa ideerna föreslå kostnadseffektiva förstärkningar så kommer försvarpolitikerna att ge oss en del av detta".

Vi ska inte skapa några förslag på "kostnadseffektiva förstärkningar" innan målbilden är klar. Just nu vet vi inte riktigt vad politikerna vill på lång sikt (och frågan är om de själva vet det, sett mot bakgrund av Widegrens senaste uttalande). Debatten bör snarare handla om dels vad vi kan respektive inte kan göra, under rådande förutsättningar, dels de yttre förutsättningarna. Ett bra exempel är Pellnäs debattartikel i DN.

Wiseman sa...
15 juli 2012 kl. 22:39  

Jan-Olov:

Finland köper Stinger för att ersätta SA-16/18. De är bra system, men de litar inte på "leverantören" och det är också en politisk markering. Dessa system används i Finland på samma sätt som vi i Sverige nyttjar RBS 70 - förbandssatt som luftvärnsförband. Luftvärn ska inte organiseras som upplösta enheter. Effekten nedgår och riskerna ökar enormt. Inte för inte har man också genom historien lagt ner mycket stor energi på att just utveckla formerna för hur man leder luftvärn.

Att med luftvärn skydda ett flygbasområde görs med minst kompani, helst bataljon, helt enkelt för att det är ett så stort område som ska täckas in för att hindra verkan. Detsamma lär gälla även för marint basområde.

jan-olov sa...
16 juli 2012 kl. 06:50  

Jo tex 2st hvlvrb70 plutoner grupperade på tex Visby basen försvårar absolut en luftlandsättning och försvårar attackhelikoptrars understöd
Alternativet just nu är att fortsätta att inte göra någonting.
Idag saknar vi lv och så kan vi inte ha det
Min point är att vi skall använda det vi har och vi har rb70 vad jag förstått som MME materiella mob enheter
.
I alla målbilder krävs tillgång till lv där hv verkar så vi väntar inte in nya försvarbeslut.

jag menar bestämnt att vi klarar av att skilja på Il76 och C 130 hercules mellan Hkp14/15/16 och Mi24 Hind,Havoc mfl och attackhelikoptrar vi inte har så flygvapnet kan flyga lugnt eftersom det inte är jak/attack/spaning flyg som kommer att vara våra målval. De hinns tyvärr ej med och/eller ligger utanför porte.
Ingen skulle dock bli gladare än jag om man sätter upp bemannade och lvrobotbataljoner 63,64,65...


Vänliga försvarshälsningar Jan-Olov

Charlie Spartan sa...
16 juli 2012 kl. 12:17  

OM man skulle sätta upp HV LV enhet så måste det givitvis göras genom LV6 och LVSS. skyttar utbildas och godkännas av LV6, Alla andra funktioner som behövs för ett LV förband utbildas och kontrolleras av av LV6, fortbildning och övning skulle ske genom LV6/LVSS försorg. Vissa funktioner bemannas av LV officerare. Det jag pratar om är ett hybridförband där yrkes/reserv/specialistofficerare tjänstgör tillsammans med HV soldater. Denna typ av förband skulle då enbart skydda statiska objekt, fast grupperade stödda av en färdig infrastruktur.

De två LV bataljoner som finns idag behövs som LV skydd av våra mer rörliga förband, något som ställer betydligt högre krav på förbandet.

Vi har en hel del mtrl kvar i våra förråd på lv området, Bamse systemet blev inköpt som ett demostrator förband och skulle kunna användas för skydd av någon flottilj eller marinbas, grejorna finns, dålig ekonomi att inte använda dessa.

uppgiven sa...
16 juli 2012 kl. 15:14  

@jan-olov

Det två hvlvplutoner grupperade på Visbybasen gör är i första hand att göra den oanvändbar för svenskt flyg...

Såvida du inte skapar en hvlvbataljon med sensorer och ledningssystem integrerade i stril, och det du då har gjort är att skapa just "63.lvbataljonen". Bättre att göra det inom ramen för Lv6 och som ett GSS/T-förband.

Du hävdar att man visst hinner se skillnad på olika flygplan. Har du överhuvudtaget vistats på en större flygbas med flera olika flygplantyper i luften på olika avstånd? Jag kan berätta att det rent visuellt är skitsvårt att se skillnad på flygplan (och helikoptrar) innan de är riktigt nära. Och det bara när de ligger i landningsvarv och inte när de anfaller och försöker undgå upptäckt.

Kort sagt, rb70 som självständigt uppträdande enhet är meningslös ja rentav skadlig för egen sida. Den kräver integration i ett större förband med sensorer och ledningssystem. Dvs, det som finns i lvbataljonerna.

@Charlie Spartan

Det du föreslår är i princip att sätta upp en tredje lvbataljon under Lv6, fast byta ut vissa av soldaterna mot hvsoldater. Vad är det som egentligen blir billigare och bättre med den lösningen jämfört med att sätta upp en ytterligare GSS/T-bataljon där de hvsoldater som är intresserade av luftvärn kan söka anställning?

Charlie Spartan sa...
16 juli 2012 kl. 16:23  

@ uppgiven

I prinecip inte står skillnad alls, ett sådant förband skulle enbart skydda statiska objekt medan 61 och 62:a LVbat skulle vara rörliga och skydda insatsförbanden. En fördelning av uppgifter.

De soldater som vill göra insats för försvaret men inte riskera att beodras på utlandsmission, kan ingå i en HV LV förband. GSS/T har utlandsobligatorium.

En vän till mig som jobbar som Specialist officer beskriver GSS/T en slags frivillig HV Soldat +++. övningstidsmässigt ligger HV och GSS/T ganska likvärdigt, Ersättningsmässigt kan det till och med vara så att en HV soldat är bättre betald än en GSS/T OM man räknar ihop alla förmåner.


HV förbands uppgift är att Bevaka, skydda och försvara. LV är att skydda, uppgifterna kompleterar varandra.

Inom HV har nya förmågor lagts till, vi har underrättelsekompanier (spaning), ingenjörsplutoner, CBRN plutoner, MP pluton är på gång nu. Se Hemvärnet som en organisations form där olika förmågor och trupslag kan ingå.

Huvuduppgiften att skydda, bevaka och försvara skyddsobjekt finns fortfarande kvar. tilllagda förmågor stödjer bara dessa uppgifter.

Sten-Erik Björling sa...
16 juli 2012 kl. 16:58  

Uppgiven,

HV med luftvärn skall kunna bekämpa flyg under landning och supportande attackhelikoptrar / trupptransporthelikoptrar.

Notera även Charlie Spartans kommentarer att rekrytera tidigare utbildade soldater i RB70-systemet och basera funktionen på dessa.

Notera även att vi idag inte har NÅGOT luftvärn överhuvudtaget. Och att vårt stridsflyg med största sannolikhet är helt utslaget inom ett par timmar. Då finns det skäl att resonera som talibs i Affe - allt flyg är fientligt... :-P

Sten-Erik Björling

jan-olov sa...
16 juli 2012 kl. 17:29  

@uppgiven

Det jag talar om attackhelikopter,transporthelikopter och transportflyg INTE attackflyg mm.
Är uppvuxen vid F3 Malmslätt hvkompanichef , Hvbataljonchef på Malmen och samverkat på många övningar med 168 och 178 basbatataljon. Har även arbetat på SAAB flygdiv med mek/elmontering så jajamän visst har jag sett flygplan på bas och i luften och har vissa kunskaper om flyg.

jag kommer aktivt arbeta för att vi får nya typförband till hv bla hvrb70 plutoner,hvgrkplut,hvrb17plut,hvrb57pluton mfl.

Precis som Charlie Spartan beskriver så får de olika typförbanden produceras där de bästa förutsättningarna finns med kompetens ,anläggningar,simulatorerosv.
Lvrb70 pluton i halmstad,Hvrb17 pluton på berga,Hvrb57 Kvarn osv

Trevlig sommar/jan-olov

Anonym sa...
16 juli 2012 kl. 23:50  

Förövrigt anser jag att LV 6 ska flyttas till Visby....

uppgiven sa...
17 juli 2012 kl. 09:37  

@Charlie Spartan

Så varför uppfinna hjulet på nytt? Tror du verkligen att det blir _billigare_ att utveckla en ny förbandstyp än att sätta upp ytterligare ett exemplar av en befintlig?

@Sten-Erik

Tror du verkligen att metoden "rekrytera tidigare utbildade soldater i RB70-systemet och basera funktionen på dessa" är långsiktigt möjlig? Var ska alla dessa soldater komma ifrån? Rekryteringsbasen finns helt enkelt inte längre. Och det räcker som sagt inte med rb-skyttar, det behövs personal från sensor- och ledningsdelar också. Sannolikheten för att hitta tillräckligt många sådana människor inom rätt upptagningsområde, och som är intresserade av att gå med i HV, för att kunna skapa användbara förband ser jag som obefintlig.

Att vårt stridsflyg är utslaget inom ett par timmar ser jag som mycket troligt om vi grupperar hvlvplutoner vid våra flygbaser...

@jan-olov

Ok, så du vet hur ett svenskt flygplan ser ut. Berätta då hur du ska få den taggade hvrbskytten att _inte_ bekämpa den anflygande pricken han eller hon ser som en liten prick vid horisonten... Eller för den delen att överhuvudtaget vara inriktad mot rätt del av horisonten innan attackhelikoptern har tömt sina raketkapslar mot hans eller hennes position...

Det finns ett skäl till att kända positioner för egna fartyg en gång i tiden angavs som flygförbudszoner för eget flyg. Nu vill du skapa sådana zoner runt egna flygbaser?

Visst får du arbeta för nya typförband inom HV, vi har åsiktsfrihet i Sverige. Min åsikt är dock att det är en dålig idé att försöka återskapa något slags blek skugga av vårt forna försvar inom ramen för HV. Det enda du möjligtvis kan uppnå är en splittring av tillgängliga resurser och det gynnar ingen förutom en möjlig motståndare.

Lennart E sa...
17 juli 2012 kl. 10:09  

Resiliensplikt?

Vad menar du med detta konstiga ord som inte finns i någon ordlista?
Vad betyder ordet - hänvisning
Vilken innebörd lägger Du i det?

Vv skriv begripligt!

Lennart Elborgh

jan-olov sa...
17 juli 2012 kl. 11:32  

@uppgiven

vi skjuter inte på luft mål vi inte kan identifiera säkert som fientliga och/eller utför fientlig handling.
Gäller för övrigt på marken och till sjöss.

Jag det är bra att vi har meddelande och åsiktsfrihet i vårt land.

Vänliga sommarhälsningar

jan-Olov

Martin sa...
17 juli 2012 kl. 11:47  

Resiliens: http://sv.wikipedia.org/wiki/Resiliens

Mest tillämpligt för samhället är väl den definition som står att läsa gällande organisationer;

"Inom affärsvärlden definieras resiliens som förmågan hos ett system eller ett företag att klara konsekvenserna av en katastrofsituation såsom ett strömavbrott, en brand eller en bomb."

Resiliensplikt antar jag betyder att man utbildas i t.ex. matförsörjning, transporter, arbeten för att röja upp längs kraftledningar för att kunna få igång strömförsörjning osv. Helt enkelt att stärka samhällets förmåga att klara av kriser. Blå stjärnan kan man säga är en "resiliensorganistaion" då de har (hade?) som uppgift att gå in och ta över bönders arbeten när bonden själv blev inkallad till krigstjänstgöring.

uppgiven sa...
17 juli 2012 kl. 13:28  

"vi skjuter inte på luft mål vi inte kan identifiera säkert som fientliga och/eller utför fientlig handling.
Gäller för övrigt på marken och till sjöss."
Och då är frågan hur man gör den identifieringen när man bara har enskilda robotskyttar. Samt hur man får skytten att vara eldberedd i rätt riktning utan sensorer och ledningssystem som visar in honom/henne.

Luftfartyg rör sig _fort_, det är helt enkelt försent att börja fundera på identitet när målet väl är så stort att man med säkerhet kan identifiera det visuellt.

Klart Skepp sa...
17 juli 2012 kl. 13:34  

Kommer in sent i debatten ...

Hmmm Finlands och Sveriges typförsvar har lite olika förutsättningar iofs beroende på om man ser NATO eller stormakt röd som "agressor". Låt oss för enkelhets skull antaga det senare...

För finnarnas del så har de en stor landgräns där tung materiel kan föras in och försörjningslinjer upprätthållas.
I Sveriges fall har vi ett hav emellan som utgör (eller åtminstone utgjorde) ett hinder. Således kan finska marina enheter mest störa FI verksamhet medan Svenska enheter kan ha ett mer offensivt uppträdande för att hindra överskeppning. Bara genom att FI vet att en ubåt befinner sig i ett område innebär att stora resurser binds till ubåtsjakt - något som lättar upp situationen för egna enheter. Taktiken kallas för "Fleet in being".

I Libyenfallet förenklades arbetet att påbörja luftkampanjen av det faktum att Libyen inte hade någon flotta att tala om och framförallt inga ubåtsresurser annat än några gamla skrotfärdiga Kilo-ubåtar.

Leder för flyget kunde därför röjas genom att NATO-ubåtar och fartyg kunde sätta in hundratals Tomahawks mot LV- och ledningscentraler. Dessutom har med största sannolikhet specialförband sjösatts sjövägen. Alliansens styrkor tilläts alltså att operera ostört till sjöss och små resurser bands till att skydda hangarfartyg m.fl. Hade hangarfartyg inte kunnat operera ostört hade de knappa lufttankningsresurserna ansträngts ännu hårdare vilket hade begränsat operationen.

Vidare så var det på väg att uppstå en humanitär katastrof då hamnen i Misratha minerades med improviserade sjöminor. Hade denna minering kunnat försvaras så hade regimen effektivt hindrat försörjningsflödet. Nu kunde minröjningsenheter röja leden - visserligen under hot från direktriktade eld från land, men jag antar att de hangarfartygsbaserade attackhelikoptrarna skyddade denna operation.

Min poäng här är att det är lite för stort fokus på egen soldats knall-och-pang istället för det system-av-system som ett försvar bör utgöras av såvida man inte har en uttalad gerilla-strategi vilket jag anser att finnarna till del har (till stor del baserat på vad som funkade under förra kriget). Är det något vi eftersträvar så tycker jag att vi kanske ska köpa en sjujäkla massa GRG och Stingers och helt lägga ned pansar, flygvapnet och marinen.

Low tech är billigt, men är vi beredda på gerillakrigets konsekvenser? I viss mån kan vi ändå komma att falla tillbaka på detta, men skall det utgöra huvudalternativet?

HV i all ära, men några större manöverförmåga ser jag inte direkt framför mig. Däremot bidrager dessa enheter i alla högsta grad med resiliens till en hög kostnadseffektivitet.

Wiseman sa...
17 juli 2012 kl. 13:36  

En bra illustration till det Uppgiven skriver är detta youtube-klipp från en av Flygvapnets och Luftvärnets FOKUS-övningar, sannolikt taget vid målgång för RB 70-skyttar.

http://www.youtube.com/watch?v=TbzL3bYGmGs

Bekämpningsenvelopen för flygplan 1 med MANPADS tar slut vid sekund 02 i klippet. Roboten hinner helt enkelt inte jaga ikapp i ett efterläge. Väg också in reaktionstid för skytten, att starta eldenhetens strömförsörjning med mera. Utan invisning är det näst intill omöjligt. Hade kameraplatsen utgjort målet hade inte ens flygplanet passerat över.

Luftvärn, inte ens MANPADS, är inte stand-alonesystem.

Sten-Erik Björling sa...
17 juli 2012 kl. 16:33  

När det gäller HV...

Det är inte frågan om att HV skall ersätta den reguljära försvarsmakten, den skall lokalt komplettera den. Dock befinner vi oss i den situationen att någon mark-baserad reguljär försvarsmakt egentligen inte existerar. Antalet soldater är för få och man kan inte skapa funktionella förband för att möta en kvalificerad motståndare med de reguljära förband som finns idag. Den enda fungerande komponenten som kan verka över ytan och i större styrkor är HV. Det synes mig vara en naturlig utveckling att man kraftsamlar på HV under en tid för att snabbt förstärka den reellla försvarskapaciteten som man i realiteten har tills dess att man hunnit bygga upp mer reguljära förbandsstrukturer.

Håller med om att bekämpning av avancerade mål kräver infrastruktur och system av system mm. Dock har vi nu INGENTING att sätta upp i form av funktionella LV-förband att tala om, ens för de flottiljer som vi har. Insatsen i form av tid och pengar för att få till åtminstone en begränsad LV-förmåga är relativt låg och kan ske relativt snabbt genom att uppgradera HV för detta.

Med den takt som M har tänkt sig för försvarsberedningar och utredningar kring luftförsvar mm så kan vi inte räkna med någon basering av mer avancerade LV-kapaciteter de närmaste 10 -15 åren. Det är grovt ansvarslöst att inte tillse ens basal LV-kapacitet under den tiden.

Kommer antagligen senare att skriva ett inlägg om en fundering kring en mer utvidgad struktur för HV.

HV är en klart underskattad resurs, främst av yrkesofficerare, som inte inser att deltagarna i HV oftast har betydligt större erfarenhet av avancerade system och processer än vad Försvaret har att erbjuda. Den största begränsningen hos HV ligger i blockeringarna i skallarna hos HKV och officerare som mest är vana att utbilda värnpliktiga utan arbetslivserfarenhet. Det finns i min pluton som exempel projektledare som hanterat projekt uppåt miljardklassen och avancerade tekniker. De flesta har gått igenom vpl-utbildningar från grpch till kompch och även tjänstgjort i dessa befattningar under ett antal KFÖ i det FUNKTIONELLA försvaret - att inte ta tillvara dessa resurser är direkt idiotiskt.

Sten-Erik Björling

jan-olov sa...
17 juli 2012 kl. 17:57  

@sten erik

Instämmer helt med vad du skriver.
Vi måste också bli bättre att nå ut till övriga försvarsmakten vad vi kan och den potential som är underutnyttjad.
De försvarsmaktsanställda får sedan kort tillbaka tidningen hemvärnet vilket är en start.
Jag har arbetat fram en målbild,dimensionering och finansiering på ett förstärkt och kraftigt utbyggt hemvärn sedan en tid tillbaka.
Du når mig på janolov.holm@gmail.com så kan vi fortsätta diskussionen där och även Spartan är välkommen.

Förhoppningsvis arbetar andra på övriga delar av försvarsmakten med konstruktiva målbilder tex ett utbyggt kvalificerat lv

@Wiseman

Återigen det är inte den typen av flygplan jag,Sten Erik mfl talar om.Vi talar om helikoptrar och trupptransportflygplan.Inte det som youtube klippet visar.

@uppgiven

observatör+robotskytt identifierar bekämpar långsamt gående eller hovrande mål transportflygplan,trupptransporthkpattackhkp. Flygande mål ca 150-400 km/h hopphöjd ca 200-8000 m

Luftlägesinfo har vi tillgång till.

Bästa hälsningar jan-olov

uppgiven sa...
17 juli 2012 kl. 18:18  

@Sten-Erik Björling

Varför finns det fortfarande hvförband i relativt stort antal medan lvförbanden är i princip utraderade? Svaret är helt enkelt att hvförbanden är billiga och lvförbanden är dyra.

Att "kraftsamla" på HV för att på något magiskt sätt skapa nya lvförband är knappast något som blir billigare eller går snabbare än att sätta upp fler GSS/T-bataljoner. Det finns inget magiskt i prefixet "hv-" som gör att saker och ting inte kostar pengar.

Sten-Erik Björling sa...
17 juli 2012 kl. 19:16  

Uppgiven.

HV kostar per år ca 600-700 miljoner per år. Och står för mer än hälften av Sveriges reella försvarsförmåga.

Att 10-dubbla den summan innebär att man ändå inte kommer upp i mer än ca 20% av den nuvarande försvarsbudgeten. Man kan få mycket pang för relativt lite pengar - notera att Finland för halva den svenska försvarsbudgeten kan mobilisera hundratusentals man och kompletta / funktionella brigader. Vilket vi inte kan. Schweiz kan med 3/4-delar av vår budget mobilisera både moderna brigader och sätta 250 000 man i vapen inom timmar. Våra pengar går till att finansiera industriprojekt som inte kan leverera fungerande helhetslösningar p g a suboptimeringar i det politiska skiktet som har som främsta intresse att leverera attraktiva lösningar för vissa industrigrenar - inte försvaret.

Det är åtagandet att ingå i tjänstgöring utomlands som är en av de största trösklarna för rekryteringen till GSS/T - hemvärnet skall endast användas nationellt. Om HV ställs om för utlandstjänstgöring kommer huvuddelen av de jag känner inom HV att direkt avrusta.

Sten-Erik Björling

jan-olov sa...
17 juli 2012 kl. 21:37  

@sten Erik Björling

Klockren kommentar.
Jag deltar inte i något försvar utomlands.
jag gick med i hemvärnet för att försvara min familj, min hembygd och mitt land inte jaga talibaner eller prirater.

Försvarsviljan inom hv är kanske vår absolut viktigaste tillgång över tid.
Vi kan så mycket mer än det dyra kontraktsförsvar vi nu riggar pga civil gärning/kompetens som äter upp succesivt möjligheterna att beväpna och förstora vår insatsorganisation.

Mycket av vår tid gör vi fortfarandeår frivilligt utan betalning vilket är en viktig förklaring varför vi är billiga.

En annan den enklare materielen förstås.

En tredje är att vi fokuserar på det vi skall göra nämligen att producera och öva ett krigsförband.

Det är en sysselsättning resten av försvarsmakten kan lära sig en del från hemvärnet.

/jan-Olov

uppgiven sa...
18 juli 2012 kl. 05:48  

@Sten-Erik

"HV kostar per år ca 600-700 miljoner per år. Och står för mer än hälften av Sveriges reella försvarsförmåga."

Ja, HV kostar inte så mycket. Därför att man inte försöker vara något annat än lätt beväpnade, delvis motoriserade bevakningsförband. Det är inte epitetet "HV" som gör något billigt, det är vad man har för utrustning...

Beträffande den reella försvarsförmågan så har du fel. HV må stå för 50 procent av _antalet personer_, men jag lovar dig att en Gripendivision med 16 piloter innebär en större reell försvarsförmåga _för Sverige_ än vad ett antal hvbataljoner med hundratals personer.

Men du är inte ensam i ditt resonemang om att "många personer = stor förmåga", den fällan har många gått i.

Sten-Erik Björling sa...
18 juli 2012 kl. 09:41  

Uppgiven.

Och en Gripendivision slås ut med två kryssningsmissiler mot bränsleförråden... På 100 mils avstånd...

Hur mycket tror du det tar att bekämpa ett större antal HV bataljoner? Notera att flyg inte kan ta och hålla terräng och är enkla att slå ut när man inte har markbaserat luftvärn... Och Sverige består av terräng med därpå vistandes resurser - inte ett stort block luft...

Sten-Erik Björling

uppgiven sa...
18 juli 2012 kl. 12:15  

@Sten-Erik Björling

Vad menar du egentligen?

Självklart finns det ingenting som är osårbart. Kryssningsrobotarna som kan slå ut ovanjordhangarer kan lika gärna slå ut de amförråd där hvbataljonernas ammunition ligger centralförvarad.

Men ställer du en stridsutrustad Gripendivision mot en stridsutrustad hvbataljon så är det ingen tvekan om vad som tillför mest "reell försvarsförmåga". Antalet personer i respektive förbandstyp har väldigt lite betydelse för detta, det viktiga är vad förbandet levererar.

Till sist så kan du ju fundera på _när_ marktrupper sist tog och höll terräng under fientligt luftherravälde... Flygplan kan visserligen inte ta terräng i den klassiska bemärkelsen. Men de är synnerligen effektiva i att hindra någon annan från att göra det.

Sverige består i min värld främst av de människor som bor där, och det samhälle som vi har byggt upp. Det samhället försvarar du inte med bevakningsförband som kräver att fienden är inom 500 meter. Det samhället försvarar du med förband som kan verka mot fienden _innan_ han kan verka mot samhället.

Sten-Erik Björling sa...
18 juli 2012 kl. 14:10  

Uppgiven

Jag hävdar hela tiden att det inte gäller antingen eller utan både och. Problemet är att vi har en försvarsmakt som är optimerad för att försörja SAAB med order för JAS och uppgraderingar. Inte en försvarsmakt som är balanserad. JAS utan luftvärn är snabbt utslaget, JAS utan skyddstrupp på marken likaså. Ett försvar som endast kan hålla ett antal flygskrov i luften utan möjlighet att beväpna och tanka dem under långvariga operationer är inte till nytta.

Det är inte ett flygvapen som fördröjer ett angrepp eller presterar motstånd nog för att en angripare skall överväga att avstå. Flyget slås ut mer eller mindre omedelbart. Det en motståndare anser vara en avskräckande faktor är välorganiserade förband som kan agera självständigt, svåra att spåra och slå ut och som har egen bra kapacitet till både understöd och luftvärn. Det som avhöll USA från att gå in med trupp i Serbien var inte Serbiens flygvapen som snabbt slagits ut utan det var marktrupperna som var väl maskerade, balanserat utrustade och motiverade. Dessa trupper var tränade ungefär som våra soldater under vpl-tiden och verkade i terräng som är avsevärt annorlunda än pannkake-terrängen i Irak. Om USA hade genomfört de planerade angreppen i de pass vilka skulle passeras så hade de lidit mycket stora förluster.

Det man inte kommer att ha råd med i framtiden är långvariga baseringar av stora mängder trupp för att hålla kontroll över resurser, infrastruktur och befolkning. Var och en av insatserna i Irak och Afghanistan har kostat USA ca 3 biljoner USD var. Dessutom kommer man inte att ha tiden på sin sida - eftersom de förband som nu utrustas är avsedda för snabba insatser av begränsad art så kommer uthålligheten att bli lidande - speciellt om underhållet saboteras och bekämpas effektivt.

Sett ur det perspektivet så ter sig ett antal välutrustade, autonoma och motiverade förband som en väl så kraftfull motståndare. HV kan formera grunden för ett antal av dessa förband. Notera dock att jag propagerar för värn- och resiliensplikt i vilket ingår uppbyggandet av avancerade förband på olika nivåer.

Sten-Erik Björling

Lennart E sa...
18 juli 2012 kl. 15:19  

@Björling
Förklara vad DU MENAR med resiliensplikt!

uppgiven sa...
18 juli 2012 kl. 15:46  

@ Sten-Erik Björling

Om du läser vad jag har skrivit så ser du att inte heller jag förespråkar "antingen eller".

Däremot vänder jag mig starkt mot ditt påstående om att HV skulle stå för halva Sveriges reella försvarsförmåga, eftersom det påståendet helt enkelt är felaktigt förutom om man räknar försvarsförmåga enbart i form av kroppar i uniform.

Vidare vänder jag mig mot alla förslag om att försöka hänga på HV rollen som "billigare sätt att skapa nya förband", eftersom det helt enkelt inte är genomförbart.

Beträffande Serbien så kan vi konstatera att NATO uppnådde sina mål i den konflikten just genom användande av luftmakt. Något behov av att gå in med markstridskrafter fanns helt enkelt inte. De flygplanförluster som Serbien lyckades tillfoga NATO var det riktiga lvförband som låg bakom - inte några hvplutoner med lvrobotar...

Så jag ser inte riktigt vad ditt drömscenario är - ett svenskt samhälle sönderslaget av långräckviddiga angrepp men där fientlig marktrupp inte går in av rädslag för hemvärnsförband?

Eller är det det långvariga gerillakriget du ser framför dig? Tror du att det svenska samhället överhuvudtaget klarar av något sådant? Vi är ett västerländskt land på 2000-talet på gott och ont. Det går inte att jämföra med t ex Afghanistan.

Sten-Erik Björling sa...
18 juli 2012 kl. 18:42  

Uppgiven

Jag har skrivit ett inlägg i Miljöpartist i Grönt som kan förklara vad jag vill se. I nästa inlägg... En komplettering dock...

Jag ser HV som en resurs för att relativt snabbt öka försvarskapaciteten till åtminstone minimala nivåer, HV enligt den modell som jag i texten nedan skrivit kommer att ingå i lokalförsvarsförbanden.

Problemet är att man redan nu vill reservera en verkligt stor del av framtida försvarsresurser på uppgradering av JAS utan att ha resten av systemen i balans. Vi kommer med stor sannolikhet inte att se satsningar på mobilt luftvärn av någon högre kapacitet inom 10 - 15 år eftersom man vill säkra upp satsningen på JAS innan man ens diskuterar andra vitala satsningar som ger bättre försvarseffekt. Det är ur det perspektivet som man skall tolka mina inlägg - att snabbt få upp en minimal och basal försvarsförmåga relativt snabbt. Rekryteringen till yrkesförsvaret kommer heller inte att ge tillräcklig effekt tillräckligt snabbt för att verka i när- och medellångt perspektiv.

Vi har att göra med ett nuvarande styrande politiskt skikt som helt sitter i knät på försvarsindustrin - soldater och officerare göre sig ej besvär...

Sten-Erik Björling sa...
18 juli 2012 kl. 18:42  

____

Jag anser att ett ev. militärt hot med störst sannolikhet är i formen av strategiska överfall. Storleken på de tillgängliga styrkorna och deras förbandstyper pekar på detta. Man skall bedöma och planera efter kapaciteter, inte proklamationer och löften från olika parter.

Den försvarsdoktrin som jag förordar liknar mest Schweiz doktrin med allmän värnplikt, hög beredskap i kvalificerade lokalförsvarsförband och med ett antal enheter avsedda för anfallsstrid. Lokalförsvarsförband i detta sammanhang är inte svagt utrustade utan väl utrustade med robotsystem för både pansar- och luftvärn samt eget understöd. Orsaken till att jag förordar denna modell är att förbanden inte skall behöva mobiliseras från andra delar av landet, vilket gör systemet mycket trögt, samt att man måste förutsätta att alla centrala ledningsfunktioner är utslagna, tillika centrala förråd. Dessutom minskar man risken för bekämpning under tiden som man transporterar stora materiel och personalflöden över långa avstånd.

Jag anser även att flygvapnet måste vara kvar men att betoningen inte skall ligga på en uppgradering av JAS till NG i första hand utan att man bygger ut vägbassystemet till nästan tidigare kapacitet för att säkra att planen ens klarar av en första bekämpningsrunda. Dessutom måste man tillse att man faktiskt kan beväpna de plan man redan har - och man kan göra mycket med avancerade robotsystem för både luft- och markmål. Nu har man inte råd att adekvat beväpna planen.

När det gäller marinen så bör man framöver främst söka samarbete med andra nordiska länder om man skall införskaffa ytterligare fartyg - Visby-klassens förseningar och bristande kapacitet (inget robot-baserat luftvärn och först nu testas RB15-installationer) är ett praktexempel på hur det inte får gå till. Vi kan inte leka med försvaret som en del av industripolitiken - låt näringsdepartementet ta det på sin budget.

Vi kan heller inte ha råd med att användas som nyttiga idioter av storföretag såsom IBM när det gäller framtida ledningssystem med hög risk att inte fungera och sända trupp i döden, om de ens fungerar. Vi skall inte fungera som en medfinansieringspart till Pentagon i deras strävan att få till ett nätverksbaserat angrepps- och invasionskoncept.

Vi kommer redan inom ca 10 år att drabbas av försörjningsproblem vad avser bränsle för främst transporter och vitala metaller och mineraler för framställandet av ny avancerad materiel kommer även de att minska i tillgänglighet. En mångfald av mycket avancerad materiel med stora krav på avancerade faciliteter för att underhålla och driftsätta materiel och personal kommer därmed att bli en nackdel, inte en fördel.

Dock måste den militära delen av ett försvar ses i ett större sammanhang. Den svagaste länken för både den civila och militära delen av försvaret är de politiska skikten. Utpressning baserat på hot om utslagning av vitala delar av viktiga strukturer som energisystem (kärnkraft mm), energidistribution, transporter och vattenförsörjning kommer att ha ytterst hög effekt eftersom vi har ett ytterst känsligt och optimerat samhälle i dessa sektorer - inget får egentligen gå fel med dessa system, finns ingen reservkapacitet att tala om. Det är därför som resliliensplikt är viktig - att öka motståndskraften för kriser hos befolkningen och de civila försörjningssystemen så att denna angreppsmetod inte får verkan. Det är mycket billigare för en motståndare att gå in med hot mot energisystemet parat med inflytelseagenter för att få sin vilja igenom än att dra igång ett strategiskt överfall eller invasion. Lokal förankring både i civil resiliens och i militär kapacitet är de viktigaste faktorerna här - vi kommer inte att ha transportkapaciteterna tillgängliga för att verka över hela landet i kris framöver p g a bränslebrist mm.

Sten-Erik Björling

Sten-Erik Björling sa...
18 juli 2012 kl. 18:49  

En gång villig...

Det är inte ofta man anklagas för att hitta på ett unikt begrepp - men jag får väl försöka beskriva det...

Resiliens kan i detta sammanhang tolkas som motståndskraft och uthållighet hos samhället och organisationer att stå emot kriser och stora störningar. Med resiliensplikt avser jag samhällsplikt liknande civilförsvaret inriktat inte bara på insatser i krig och större kriser utan även i förebyggande insatser för att säkra lokal produktion och hantering av för samhället vitala resurser och system - energiförsörjning / ransonering / distribution, produktion av baslivsmedel inom relativt kora avstånd från stora befolkningscentra samt underhåll av vitala infrastrukturer för transporter, energi, VA mm samt avsevärt förstärkning i kris av räddningsverket.

Under kongressen behandlades även 5 andra motioner författade av mig - majoriteten täckande aspekter kring resiliens, förstärkt resiliensplanering inom olika nivåer i samhället, säkring och hantering av energiförsörjning i kriser mm. Motionerna kring energi kommer att få stor aktualitet de närmaste åren...

Hoppas detta ger en viss klarhet.

Sten-Erik Björling

Lennart E sa...
18 juli 2012 kl. 23:29  

@ Björling
Det är inget konstigt i att begära en förklaring av ett ord (resilians) som inte finns i Svenska Akademins ordlista (SAOL).

Det för min tanke till Esaias Tegner och hans epilog vid magisterpromotionen i Lund 1820:

Vad du ej klart kan säga vet du ej
med tanken ordet föds på mannens läppar:
det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.

uppgiven sa...
19 juli 2012 kl. 05:30  

@Sten-Erik Björling

Jag får inte dina visisioner att gå ihop. Å ena sidan så säger du att samhället är så känsligt för angrepp så att vi måste bygga ut civilplikten igen - det håller jag med om.

Men å andra sidan så vill du att Försvarsmakten ska satsa på förband som inte kan möta sådana angrepp - där går våra uppfattningar isär.

En mer rimlig åtgärd tore vara att satsa på sådana stridskrafter som har en chans att hålla striden borta från samhällsfunktionerna. Och låta hemvärnet ominriktas mot civilförsvar för att hantera de skador som trots allt åsamkas samhället.

Rent krasst så är det vad som förr kallades för tröskelförsvar eller periferiförsvar som kan fungera för Sveriges del. När det har gått så långt att det handlar om storskaliga markstridsoperationer på svenskt territorium så är kriget redan förlorat, då återstår bara att rädda så många civila liv som går - det gör vi inte genom att bedriva gerillakrig vilket vi heller aldrig skulle kunna göra på ett uthålligt sätt.

Sten-Erik Björling sa...
19 juli 2012 kl. 12:36  

Jag påpekar kraftfullt i alla sammanhang att luftvärn måste byggas upp, på ett flertal nivåer. Jag anser även att robotsystem måste uppgraderas inom ett antal nivåer och funktioner - mark-mark, mark-sjö, luft-mark och luft-luft. Jag anser även att det är viktigare att återuppbygga de tidigare kapaciteterna i form av vägbaser, radar, samverkande kommunikation före en uppdatering av JAS - de nuvarande JAS-planen kan beväpnas med moderna robotsystem i större antal än vad som är möjligt med ett uppgraderat JAS NG - kostnaden för detta tränger ut andra vitala investeringar.

Skydd av vitala anläggningar från luftangrepp kommer att kräva stor spridning av LV-förmågan och kommer inte att kunna supporta ett stort antal av de mest avancerade LV-systemen. Att låta HV/lokalförsvarsförband hantera lokalt luftvärn är ekonomiskt genomförbart - relativt låga kostnader i jämförelse med effekten.

Sverige är ett stort land, med samhällsviktiga funktioner spridda över ett stort territorium. Att garantera ett skalskydd över denna stora yta kommer inte att vara möjligt, flyg en viktig komponent men är enkelt att slå ut och är mycket kostsamt att utveckla nytt. Bättre i mina ögon att utveckla avancerade, lått-använda och lättförflyttade robotsystem i olika skalor koncentrerade till de delar som behöver skyddas / spärras. Och rätt utformade an dessa användas av HV/lokalförsvarsförband.

Som tidigare sagts av mig - tidsaspekten och resursförbrukningen är de viktigaste att ta hänsyn till för en framtida motståndare - om det är möjligt att slå ut hela Sveriges försvar med robotbeväpningen i två bombare så ändras ekvationen jämfört med tidigare scenarios. Nu har vi i realiteten inget försvar att tala om förutom en del kontraktssoldater, stort antal officerare samt HV. Resten är materiel som inte kommer att finnas tillgänglig eller kunna användas efter 1 timmes koordinaterade attacker av kryssnings- och markrobotar. Ledning och logistik kommer att vara helt utslagen efter angrepp på ett fåtal platser.

Vi har inget skalskydd idag och med regeringens försvarsberedning så kommer vi inte att ha ett fungerade skalskydd eller försvar på minst 10-15 år.

Sten-Erik Björling

J.K Nilsson sa...
19 juli 2012 kl. 14:11  

Sten-Erik, visst kan jag hålla med om att "Här och nu" så är basförmågan för flygvapnet viktigare än nya flygplan men när våra flygplan är föråldrade så har vi också behovet av baseringar. Ju längre tiden går och i dessa tider som vi faktiskt river bort baseringsresurser så kommer vi inte att ha lyxen att prioritera och välja.

Stoppa först rivningen av de flygbaser som nu ligger i röret att återställas. Köp materiel nu för att förhandslagra på baser. Utveckling och liknande kommer ändå inte att slå igenom så hårt på försvarsbudgeten innan det är dags att börja ta leverans om sex till åtta år. Väntar vi till dess spelar det ingen roll om vi baserar ut museiflygplan på baser i Norrlands inland, de gör lika mycket nytt som om de skulle ha skjutits bort i hangaren.

Vi kan tänka två tankar samtidigt, jag upplever den här låsningen på 39E/F som enkelspårig och kontraproduktiv. Det är ju inte nu som det kostar samtidigt som det som skymmer faktiskt måste få kosta nu.

J.K Nilsson

jan-olov sa...
19 juli 2012 kl. 14:20  

@sten erik Björling

Stödjer helt dina resonomang och förslag.
Stå på dig:-)

Kn Jan-Olov Holm

uppgiven sa...
19 juli 2012 kl. 15:44  

Men läs på lite då...

Det är inte möjligt att försvara platser med "hvlvförband" mot den typ av hot som är aktuella idag.

Det _går_ inte. Punkt. Slut. Hur mycket man än vill.

RBS70 är idag ett meningslöst vapensystem. Det togs fram för att skydda marktrupp mot flygplan som använde ostyrda raketer och bomber. Även då så var det ett _system_ där det ingick radarstationer, ledningsfunktioner och en integration med övriga luftförsvaret för att få den förvarning som krävdes.

Mot kryssningsrobotar så är det systemet i princip verkningslöst. Utan radarstationer och ledningsfunktioner så är det oanvändbart annat än som häftig pryl att visa upp på anhörigdagar.

Vill man idag skydda sig mot luftanfall så handlar det om att möta motståndaren långt ut. Redan på den tiden man specade Stril 60 så hade man kravet att kunna möta fienden _åtta mil_ från svensk kust för att ha en chans att hindra honom från att verka mot svenskt territorium. Det avståndet är inte mindre idag.

De enda vapensystem som är tänkbara i det scenariot är luftvärnsrobotar med _lång_ räckvidd, vilket vi idag helt saknar, och jaktflyg.

Att lägga pengar på att ge hv någon form av korträckviddigt lv är att kasta pengar i sjön. Mig veterligt har vi inte råd med det idag.

jan-olov sa...
19 juli 2012 kl. 21:32  

@uppgiven

Du få nog vänja dig vid att alla inte tycker som du.
Rb70 kan verka mot hovrande helikopterar och trupptransport flygpplan.

Inte mot attackflyg och inte mot kryssningsmissiler vi är helt överens där ingen har påstått annat.

Vi skall absolut möta en angripare långt ut och vi behöver hela paletten av markbaserat lång räckviddig lv, lv för basförsvar och sjöbaserat lv. Helt överens där också.

Nu hjälps vi åt att vända på skutan och få ett både uthålligt försvar och ett försvar som omedelbart kan bekämpa ett väpnat angrepp på vårt land.
Sten Erik och Miljöpartist i grönt har beskrivet väl och gett konstruktiva förslag på förbättringar av hv liksom jag och Chalie Spartan.
Inom hv finns ett mycket stor engagemang som synes att förbättra försvaret och tillvarata tex Rb70,Haub77,Bamse,Rb56,Grk,Rb17 osv och utveckla det vi har.

Det är nästintill kriminellt att inte använda funktionsduglig materiel vi har och dessutom redan betalt och kan ge effekthöjning till små pengar.

Dessutom har vi utbildat personalen på den materielen i värnpliktsförsvaret.

Många inom hv lägger ner mycket oavlönad tid för att få förbandet att fungera när det gäller rekrytering,utbildning,personalvård,materielvård etc.

Tyvärr möts vi alltför ofta av negativa attityder från yrkesanställda och det märks tydligt här.
Det måste bli ett slut på detta.
Vi är samma lag.Nu hjälps vi åt så kommer det att bli jättebra!

Vi kommer att arbeta för ett större hemvärn och ett bättre beväpnat och övat hemvärn mot våra ordersatta uppgifter och krigsförbandspecifikationer.

Vill vi så kan vi. Vill vi inte så går det inte.

Sverige är fantastiskt och värt att försvara

Kn jan-olov Holm hv befäl stri/und

Farbveckan -86 sa...
19 juli 2012 kl. 23:54  

Kn Holm!

Varför sträva efter Rb-70 när det finns Rb-90?

För övrigt är Luftvärnet av idag sig inte likt. NATO-anpassningen har förskjutit fokus, så att det nu handlar om 10% verkan och 90% sambandsuppkopplingar, ledningsfunktioner och bearbetning av allehanda orderverk.

Du gör bara dig själv och dina Hv-kollegor en otjänst om du försöker slå dig in på den banan.

Farbveckan -86

Anonym sa...
20 juli 2012 kl. 03:34  

RBS 70 till hemvärnet……

Efter den förra försvarskollapsen sparade man en del av de senast tillverkade 12 cm granatkastarna. Någon närde en tanke att eventuellt tillföra hemvärnet dessa!
För att göra en lång historia kort så stöp det hela på att sannolikenheten för att samtliga i granatkastarplutonen skulle dyka upp vid varje övningstillfälle var noll. Tyvärr vara detta också ett system av system i liten skala. Ingen kunde undvaras för att skotten skulle hamna på rätt plats och i rätt tid och tanken skrotades.

En del av beslutet berodde också på att logistiken inte fanns och kostnadsberäkningar pekade på att resurserna inte skulle kunna uppbringas. Det saknades både kompetens, personal och pengar.

Robotsystem70 har genomgått stora förändringar under de senaste åren och med roboten BOLIDE blivit mer flexibelt. Systemet har lämnat vackertväderstadiet, det bristande mörkerseendet och anpassat sig till en global marknad. Systemet finns idag i minst 18 länder.

Tyvärr ser jag att det finns några som tror att det finns oräknade resurser liggande i lador och förråd fortfarande. Den tiden är borta och lär aldrig komma igen. Ni kan bara inte ana vilka resurser i personal och pengar som gått åt till avveckling under de senaste femton åren!
Sluta drömma, det som finns gripbart i och omkring förbanden är det som finns, inget annat.

Jag vill se kostnadsberäkningarna för att bygga upp något nytt specialdesignat lv för hemvärnet innan jag har en åsikt.

Tanken är god, men att tro att man bara köper ett antal system och lägger ut i hemvärnsförråden är långt ifrån verkligheten. Hur lång utbildningstid kommer framtidens hvsoldater att ha?

Med tanke på BOLIDE och kommande utveckling av roboten bör vi kanske börja fundera på
om vi inte skall integrera robot 70systemet även på andra ställen inom FM och utrusta våra få lvbataljoner med något lite modernare luftvärn med framför allt betydligt längre räckvidd.

Detta skulle också hjälpa hvlvförbanden med personal, kompetens, underhåll, logistik och spara pengar.


Finland har beslutat att anskaffa BOLIDE som en del av luftvärnssystemet ASRAD-R, tillverkat av SAAB och Rheinmetall, under benämningen ITO2005 M.
Total kostnad för anskaffningen är cirka 65 miljoner euro. BOLIDE kommer att ersätta de åldrande ITO 86 och ITO 86 M-systemen. BOLIDE började levereras 2008.

Lite fakta från SAAB,s hemsida.

The RBS 70 NG’s modular design allows it to reuse all existing generations of RBS 70 missiles up to the new BOLIDE 4th generation all-target VSHORAD missile.
With the BOLIDE missile the RBS 70 NG aims at the complete threat spectrum from fixed and rotary wing aircraft down to small targets such as cruise missiles and UAVs, out to a range of 8 kilometres and with altitude coverage in excess of 5,000 metres.

The combined shaped-charge and pre-fragmented warhead makes the system uniquely capable of defeating armoured air targets such as attack helicopters and CAS aircraft as well as armoured ground targets like APCs.

The core of RBS 70 NG is the new generation sight module:
• Integrated high resolution thermal imager allows for 24/7 capability.
• Advanced cueing improves reaction times and target acquisition.
• Auto-tracker assists the gunner during engagement, increasing the hit probability throughout the missile range.
• Improved guidance further increases system performance both for manual and auto-tracker engagements.
• Built-in video records for after-action review.
Med ett modernt IFFsystem (Identification, Friend or Foe), kan man minimera risken för vådabeskjutning både på land, hav och i luften.

Som avslutning vore väl detta något för luftförsvarsutredningen och/eller de som skall ta fram det nya inriktningsbeslutet att räkna på och förhålla sig till.

Teaterdirektören.

uppgiven sa...
20 juli 2012 kl. 07:30  

@jan-olov

Jag har inga problem med att folk har andra åsikter än jag. Däremot blir jag lite trött när folk inte har någon kontakt med verkligheten...

Vilka haubits 77 är det du har tänkt dig att hv ska använda? Är det det hundratal 77A som sålts och sedan stått och rostat på Bråvalla? Eller de 77B som skruvats isär för att bli delar till Archer? Vilken ammunition ska de skjuta? Den som inte finns kvar längre, eller den som inte har anskaffats ännu?

Beträffade RBS70, vilka robotar har du tänkt ska skjutas? Det är flera år sedan de första robotarna började falla för åldersstrecket.

Visst kan man skjuta RB70 mot en hovrande helikopter. Men i vilket läge kommer en hvpluton att möta en fientlig hovrande helikopter? Jo, när kriget redan är förlorat... När flyger en motståndare med oeskorterade transportflygplan på en sådan låg höjd att de överhuvudtaget är inom porté?

Hur ska hvlvrobotskytten få förvarning om att det kommer att dyka upp ett mål i en viss sektor?

Osv osv. Det finns så många hål i era resonemang om "vi kan ge hv materielen som vi förr använde i övriga försvaret och så blir det jättebra" att det inte ens är roligt.

Det är bara att konstatera att pengapåsen kommer att vara liten även i fortsättningen. Jag ser hellre att den då läggs på sådana delar av försvaret som kan bidra till att avhålla en angripare, och vid angrepp minimera skadorna på det civila samhället, än att vi förbereder oss för ett gerillakrig som det svenska samhället ändå inte kan genomföra.

Hemvärnet har en klar och tydlig roll att fylla, och engagemanget hos enskilda hemvärnssoldater är beundransvärt. Men man måste se verkligheten för vad den är.

Sten-Erik Björling sa...
20 juli 2012 kl. 09:34  

Farbveckan

Bra, då har man besparat HV 90 % av träningstiden för att få till ett lokalt verkande LV-system som på robot-nivå inte behöver samverka med Nato annat än att undvika att skjuta på Norskt flyg... :-)

Notera följande...

Det är stora brister i GSS/Ts bemanning - man kommer inte upp i de antal som behövs för att bemanna de planerade bataljonerna på mycket lång tid. Och de GSS/T som rekryteras har i stort samma utbildningsnivå som insats inom HV med en stor skillnad - HV har soldater som har ofta långa utbildningar genomförda inom det tidigare VPL-systemet och i många fall även internationella insatser.

Att därmed påstå att HV inte är kompetent nog att hantera nya vapensystem är inte direkt trovärdigt.

Notera att fragmenteringen av utbildning för HV är eliminerad genom det införda systemet med HV KFÖ som skapar enhetligt utbildade och tränade förband.

Man bör se HV som en variant av GSS/T fast utan utlandsobligatorium. Ser du på HV på det viset så är mycket vunnet.

Sten-Erik Björling sa...
20 juli 2012 kl. 09:44  

Teaterdirektören

Inom HV så arbetar vi nu med HV KFÖ vilket nivellerar och standardiserar utbildningen för HV-soldater inom olika funktioner. Att införa enheter inom HV med specialisering kring avancerade vapensystem är därmed möjligt - det handlar om införandet av nya nivåer inom ersättningssystem och utbildningstider. Ungefär samma som är ev. planerade för GSS/T inom samman funktioner. Skillnaden mellan GSS/T och HV är i stort att HV inte har utlandsobligatorium - de flesta jag känner inom HV avrustar direkt om det blir aktuellt för HV att sändas på internationella insatser - de vill verka och försvara Sverige i Sverige. Dock till skillnad från GSS/T så har HV-soldater oftast en tidigare militär grund- och specialistutbildning i ryggen och ofta även erfarenhet av verkan i större förband. Vilket GSS/T inte har eftersom det idag inte existerar större sammansatta och verkande förband överhuvudtaget.

När det gäller de nya varianterna av RBS70 så anser jag att det systemet borde passa alldeles utmärkt som system för ev. HV LV enheter - har studerat dem närmare tidigare. Ledning kan ske med yrkesofficerare / soldater - men antalet eldenheter kan drastiskt öka genom att man sätter HV-specialiserad personal på dessa. Eftersom ledning kommer att slås ut snabb så kan dessa enheterna fortfarande fungera autonomt.

Som jag tidigare har hävdat... HV-personal är klart underskattade av yrkesofficerare som inte inser att många av dessa soldater har via civila funktioner kompetenser vilka i de flesta fall vida överskrider de krav som kan ställas i det militära systemet. Det tekniska kunnandet hos många inom HV medger en snabb upplärning och implementering jämfört med ny-utbildade enheter baserade på ungdomar utan arbetslivserfarenhet.

Sten-Erik Björling

jan-olov sa...
20 juli 2012 kl. 11:29  

@uppgiven

Lägg av det där snacket om kontakt med verkligheten vi känner inte varandra.

Vi hv sitter i skiten och jag skall stridsleda en bataljon tillsammans med mina andra kollegor. Vi övar det och ser bristerna.Vi kommer att få mer än 50% förluster inom timmar försvarsstrid om vi har ett Lufthot och ett LL/LST hot Luftlandsättning och Lanstigning.
Då behöver vi LV .
Vi tänker inte sitta med armarna i kors och uppgivet konstatera det går det för dyrt och vi klarar det inte.
Vi gillar inte läge vi vill förändra läget och det kommer vi att göra .
Då är det kostnadseffektivt att använda den materielen som finns och de som en gång utbildats.
Marginalkostnaden är låg.
Detsamm äller andra system som togs fram för värnpliktsförsvaret

Det är tanken och det vi skall göra inledningsvis.
För tredje gången i ordning vi bekämpar bara mål vi säkert kan identifiera och de som visar fientlig handling.
Kan vi identifiera eller ser vi dom som prickar i skyn så bekämpar vi dem inte.
Så norska flygplan välkomnar vi över vårt bataljonsområde definitivt.De är helikoptrar och transportflygplan som är våra mål.

Jag avser de 48 st haub 77B varav 24 st skall bli Archer. De 24 andra borde försvarsmakten definitivt förbandsätta .


Kn Jan-Olov Holm

uppgiven sa...
20 juli 2012 kl. 12:42  

@jan-olov

Nej, vi känner inte varandra. Men av dina inlägg här och annorstädes så drar jag slutsatsen att du inte är helt verklighetsförankrad. Det kan du ta till dig eller förkasta, det är upp till dig.

Som bataljonchef inom hv torde du ha att följa vad KFSen säger. Den säger inte särskilt mycket om att ni ska utkämpa det stora kriget mot luftlandsättningar. Däremot en hel del om att ni ska syssla med bevakning, eskort och i "en allvarlig och varaktigt försämrad omvärldsutveckling, och efter utökad utbildning och tillförsel av resurser, inom ramen för en mer omfattande militär operation, kunna störa motståndaren och/eller
genomföra försvars- eller fördröjningsstrid". Vill du som enskild bataljonchef ändra det så får du prata med din KFA...

Beträffande vilken materiel som finns eller inte så får jag känslan att du helt enkelt inte förstår att det inte längre ligger några stora mängder RBS70 och väntar på HV. Och som jag och andra försökt få dig förstå, det räcker inte med en lavett och några robotar, det krävs hela systemet från skytt till stridsledning till sensorer, inte minst för att minimera risken för vådabekämpning av eget eller allierat flyg. Det finns helt enkelt ingen som flyger över ett territorium där folk lovat att "vi skjuter bara om vi tror att ni är fientliga" om det inte finns ett ledningssystem med fungerande IFF. Såvida det inte handlar om SEAD-förband, men det tror jag inte att ni skulle uppskatta...

Rent personellt, hur rimligt tror du det är att kunna rekrytera så många människor med rätt grundutbildning i samma område att det går att skapa fungerande luftvärnsförband? Hur länge kommer det ens att finnas före detta värnpliktiga att rekrytera?

Sten-Erik Björling sa...
20 juli 2012 kl. 14:43  

Uppgiven (Mr. Reality...)

Det hör till god ton att när man kritiserar andras förslag att man samtidigt levererar ett funktionellt alternativ. Annars framstår man själv mest som grälsjuk...

Naturligtvis så är det så att det bästa alternativet är fullt utrustade LV-förband med alla delar fullt försörjda med personal, fullt utrustade med de mest avancerade vapensystemen mm. Detsamma gäller mängder av andra system och funktioner - flyg, marin och markstridskrafter.

Men det är inte det som är alternativet ... Det som är alternativet är ett icke-existerande mark-baserat yrkesförsvar utan LV, icke-existerande eftersom man vare sig har soldaterna eller existerande förband som kan verka i större skala. Samt ett luftförsvar baserat på JAS som enkelt slås ut inom 1 - 2 timmar. Och detta kommer att fortsätta att vara fallet i minst 7 - 10 år framåt... Så det är sett ur det perspektivet som jag vill fråga dig som Mr. Reality vad ett verklighetsförankrat alternativ är...

Nu är det som så att när vi blir utsatta för någon form av hot eller angrepp så kommer direktiven för HVs roll att direkt skalas upp till mer aggressiva försvars- och till och med angreppsförband. Av det enkla skälet att DET INTE FINNS NÅGRA ALTERNATIV I TILLRÄCKLIG MÄNGD! Antalet yrkessoldater och kontraktssoldater är för få och de är ännu inte organiserade i brigadförband. När försvaret är fullgott utrustat med yrkessoldater och kontraktssoldater så kan ni börja nervärdera HVs kapaciteter och roller - fram tills dess så bör ni snarare hjälpa till att uppgradera HV roller och funktionaliteter - EFTERSOM DET INTE FINNS ALTERNATIV!!

Sedan ett par kommentarer från din sida som pekar på att du måste läsa på...

När attackhelikoptrar, understödjade attackflyg och trupptransportflyg flyger in mot en flygplats, det är då det roliga börjar... Då duger det inte att sticka huvudet i sanden och defaitistisk säga att det är försent för att göra motstånd. Det är då det börjar. Jag tror att både Holm och mig själv agerar efter vår tids direktiv - "Alla meddelanden om att motståndet skall upphöra är falska!".

Själv har jag tjänstgjort som plutonchef för en förstärkt pluton vid Finska gränsen under ett par KFÖ och SÖB och jag fick under den tiden både insikter och stor respekt för de soldater som dåtidens värnplikt producerade. Även jag räknade med minst 50% förluster inom 24 timmar - en planering som får en att tänka till lite extra som plutonchef. Till skillnad från nästan alla yrkesmilitärer som jag träffat på så har jag stor respekt för den kapacitet till självständigt tänkande, kapaciteter att använda civilt kunnande i militära sammanhang och förmåga att samarbeta på ett konstruktivt sätt som soldaterna som deltog i KFÖ uppvisade. Och detta gäller även den HV-soldater som jag samverkar med idag!

Så, Mr. Reality - vilka är dina realistiska alternativ för att bygga upp en försvarskapacitet utifrån de förutsättningar som vi nu har?

Väntar ivrigt på svar.. :-)

Sten-Erik Björling

CS sa...
20 juli 2012 kl. 16:24  

@Kn Jan-olov Holmd, Sten-Erik Björling m.fl.

Ni påstår att soldaterna i Hemvärnet har längre utbildning än GSS/T och därför är lämpligare att hantera kvalificerade system. Ni försöker bedra oss, medvetet eller ometvetet, för att ge fördel åt er ståndpunkt; ni jämför ju inte samma tiders system.

Visst är Hemvärnet i dagsläget till huvuddel fyllt med f.d. värnpliktiga men det är ju även de få GSS/T-förband som hittills fyllts upp. Vi är inte inne i det nya systemet till fullo ännu. Inom ett par år kommer det dock att se helt annorlunda ut.

Ett GSS/T förband kommer bestå av soldater som fått GMU + 6 månaders befattningsutbildning. Hemvärnspersonalen genmför GMU; hur mycket mer därutöver får de?

uppgiven sa...
20 juli 2012 kl. 17:08  

@Sten-Erik Björling

Ja, vad vill du att jag ska säga? Utifrån dagens förutsättningar så är det bästa vi kan hoppas på att IO14 kommer att bli hyfsat klar. Det är det som riksdagen har beställt och vill betala för, och pengarna kommer inte att räcka ens till det.

Det är förbannat tråkigt, men det är verkligheten.

Att göra något åt detta kommer att ta tid och kosta pengar - pengar som inte finns idag och inte verkar finnas i morgon heller så länge Anders Borg är finansminister.

Så utifrån dagens förutsättningar så är det enda vi kan hoppas på att Sverige inte kommer att dras in i en väpnad konflikt i närområdet, för i så fall så går det på röven oavsett hur engagerade människor vi har bland yrkesofficerare, GSS/K, GSS/T och hv.

Skulle man däremot vilja betala för mer förmåga, då är det en annan femma. Men i så fall så ser jag inga fördelar med att ta omvägen över hv för att skapa flera förband. Bättre då att låta de utbildningsplattformar som redan finns producera flera förband. Epitetet "hv" gör nämligen ingenting billigare i sig.

Sedan verkar det som om du antar att jag nedvärderar hv. Långt därifrån, jag tycker att hvförbanden fyller en viktig roll och den enskilde hvsoldatens engagemang är beundransvärt.

Beträffande ditt scenario med attackhelikoptrar osv så är det så att de ska man möta långt ifrån flygbasen. Vi ska definitivt inte ha hvlvrobotskyttar vid flygbasen eftersom risken är stor att de då vådabekämpar eget flyg som startar för att möta anfallet...

Vidare så har jag förstått att du tar för givet att flygstridskrafterna är utslagna inom en till två timmar. Visst, det kan man ha som utgångspunkt. På samma sätt som man kan ha som utgångspunkt att de fåtal centralförråd för utgångna rb70 som hv skulle kunna ha, kommer att vara utslagna inom samma tidsrymd. Så med samma logik så blir det då självklart att hv inte ska ha lvrobotar eftersom de kommer att vara utslagna direkt...

Sten-Erik Björling sa...
20 juli 2012 kl. 18:55  

Uppgiven.

Tack för ett bra och givande svar.

Håller med att den nuvarande situationen är katastrofal, dock när det gäller möjligheten att utbilda trupp framöver så kan HV vara en väg att få till utbildad trupp. Eftersom ett stort antal intresserade av att engagera sig i försvaret inte är intresserade av utlandsobligatoriet.

Min fasta åsikt är dock att värnplikten måste återinföras - antalet intresserade personer som kommer att söka sig till GSS och yrkessoldater kommer inte att räcka, speciellt inte med de ersättningssystem som finns.

När det gäller vådaskjutning av eget flyg så tror jag nog att du är lite väl pessimistisk :-P. Speciellt om man till HV kan rekrytera tidigare RB70-skyttar. Och JAS ser lite annorlunda ut än en Mi-24 eller Mi-3x, eller hur.

En stor skillnad mellan en flygbas och ett antal RB-förråd är spridningen - och att robotarna förflyttas ut i fält vid HV-beredskap. Man kan inte göra detsamma med en flygbas med dess installationer.

Det är därför jag starkt propagerar för att man bör återuppliva det äldre systemet med vägbaser - spridning ger skydd och möjliggör spridd och snabb omtankning och omladdning vid verkligt läge. Men det förutsätter större markbemanning än idag - som inte kan hanteras med de fåtal GSS och yrkessoldater som vi beräknas kunna rekrytera framöver.

Tack för responsen, vi ligger inte så långt från varandra egentligen i syn på den nuvarande situationen.

Ha det så bra,

Sten-Erik Björling

Sten-Erik Björling sa...
20 juli 2012 kl. 18:58  

CS

Det du beskriver gäller en möjlig framtid. De GSS-soldater som utbildas kommer att få den utbildningen. Men hur många kommer de att bli?

Jämfört med den personal som redan nu finns inom HV?

Och HV kan användas för att rekrytera soldater hos den grupp som inte vill åka på internationella insatser - vilket ökar urvalet och det potentiella antalet soldater.

Men helst vill jag se att värnplikten återinförs. Försvaret av Sverige är allas angelägenhet!

Sten-Erik Björling

jan-olov sa...
20 juli 2012 kl. 18:59  

@Uppgiven

Om det blir kris,krig så har jag som stridsledningsbefäl/CBRN befäl att följa order INTE följa en krigsförbandspecifikation KFS en KFS som passerade bäst före datum redan när den kom ut.

Skilj för guds skull på fred kris/krig. Det är kriget vi går på IKFN mark som stridsledningsbefäl om jag inte har specifika order Rules of Engagement. tex.

I övrigt instämmer jag helt med Sten Erik resonemang och kommentarer.

@CS

Vårt alternativ är en återtagen värnplikt 7,5,9 12 och 15 mån som tidigare och därefter hv.

Vårt alternativt är INTE GMU och därefter HV.

@teaterdirektören

Stort tack för intressanta sakupplysningar.

mvh/jan-Olov

uppgiven sa...
21 juli 2012 kl. 05:23  

@jan-olov

Vad pratar du om egentligen? Självklart ska du lyda order. Men att _idag_ säga att du skiter i inriktningen för hv för att du i krig kan komma att behöva göra andra saker, är inte i min värld att lyda order.

Blir det krig på riktigt kommer vi alla att göra vårt bästa med de förutsättningar vi har - inte bara hv...

Men idag har vi att följa de styrningar som riksdag och regering har gett oss, bland annat när det gäller vilka typer av förband och hur många av dem som ska organiseras, utbildas och utrustas.

Dina styrningar som förbandschef inom HV är solklara - bevakning av skyddsobjekt och eskort av personal och materiel. Att då hålla på att fundera på att skaffa luftvärn är inte förenligt med detta.

Att vi sedan som enskilda personer har rätt till vår egen åsikt och att debattera för den är en annan sak. Man måste göra skillnad på de två rollerna.

uppgiven sa...
21 juli 2012 kl. 05:32  

@Sten-Erik Björling

Även jag skulle föredra en återgång till värnplikt. Jag ser helt enkelt inte hur vi ska kunna ha råd med en tillräckligt stor förbandsmassa utan den. Men nu ser tyvärr verkligheten inte ut så.

Nej, jag är nog inte överdrivet pessimistisk när det gäller vådabeskjutning. Gripen ser lite annorlunda ut än en Mi-24 på bild, det är riktigt. Men att avgöra om den svarta pricken på himlen är en Gripen, en norsk F-16, svensk hkp 14, rysk Mi-24 eller något annat - det är betydligt svårare. Och det kommer att handla om sekunder att fatta beslutet på. Men det spelar faktiskt ingen roll, de som har att använda sig av flygstridskrafter kommer helt enkelt inte att chansa. Finns det eget lv i ett område utan tillräckliga ledningsresurser för att säkerställa att vådabekämpning inte sker, så kommer man helt enkelt inte att flyga där. Och då blir flygbasen oanvändbar för våra egna (och allierade) flygförband...

Beträffande flygbaser och rbförråd så är det ingen större skillnad, förutom att förråden torde vara mindre till ytan. I grundberedskap så ligger alla ägg i en korg, när beredskapen höjs så kommer äggen att spridas. Och jag tror faktiskt att det skulle gå fortare att sprida ut flygplanen än att få ut robotarna. Sedan är det en annan sak att vi därefter skulle ha problem med att få fram klargöringsresurser till de flygplatser dit flygplanen tagit sig...

Sten-Erik Björling sa...
21 juli 2012 kl. 13:19  

Uppgiven

De modernare versionerna av RBS70 NG som kan bli aktuella innehåller även IFF för att förhindra vådaskjutning.

Som jag även påpekar i andra sammanhang - förrådsställning av militära resurser skall inte ske centralt - man skall planera och bygga upp strukturerna för krig och kris, inte fred. Därmed så ger spridning ett stort skydd för LV-resurserna.

Sten-Erik Björling

Wiseman sa...
21 juli 2012 kl. 15:31  

Vill återigen referera till tidigare postad länk. Fram till 2s är bekäpningsavståndet. Innan dess ska upptäckt, klassificering och identifiering ha genomförts. Det kräver omfattande organisation och ledning utöver eldenheten.

Om HV klarar att skilja egna från fientliga flygplan optiskt på flera kilometers avstånd, framifrån och med hög närmandehastighet så är det imponerande. De flesta piloter klarar nämligen inte det.


Korrigera gärna detta, men Rb 70 NG är ingenting som Försvarsmakten har beställt eftersom RBS 70 dessutom avses ersättas med en variant av IRIS_T. Äldre RBS 70 innehöll en svensk IK-funktion som numera är avvecklad. IFF lär finnas för motsvarande NBG.

Sten-Erik Björling sa...
21 juli 2012 kl. 16:02  

Vad är det som säger att HV med RB70 NG skall agera utan ledning? Det handlar om att använda ledningsresurserna men kraftigt utöka antalet robot-enheter.

Jag antar att du menar Iris- t sl vilket är ett mix-range-system som utvecklas inom ramen för Meads. Vilket innebär att systemet inte kommer i drift på åtmindstone 10 år... Om ens då... Ytterligare ett Hkp14 projekt... Speciellt som det kan bli svårt att få till tillräckligt med antal system då JAS NG kommer att sluka upp alla resurser. Och hur får ni till tillräckligt många soldater för att upprätthålla systemet för att få till den nödvändiga spridningen?

Sten-Erik Björling

Om RBS 70 med IFF duger för NBG, varför duger den då inte för FM i stort?

Riksregaliet sa...
21 juli 2012 kl. 17:20  

Ang RBS 90 finns de kvar i förråd, ett fåtal system.

RBS 70 NG vore ett system väl värt att kika på. Ang Rb 98M (markversion) så är det ett system under utveckling. Eldenhet 98 avser mycket riktigt detta system men hur det blir slutligen får vi se.

Vad bör ersätta RBS 97 är snarare frågan likväl bör vi inköpa Rb 96 Stinger som ett komplement?

HV är enl min personliga åsikt en bra byggsten men HV är inte lösningen på bristen av numrären. Det är och troligen en mix av Vpl och yrkes förband.

Farbveckan -86 sa...
21 juli 2012 kl. 21:18  

@Sven-Erik
"Om RBS 70 med IFF duger för NBG, varför duger den då inte för FM i stort?"
"HV kostar per år ca 600-700 miljoner per år."

Om du skall köpa in 100 IFF:er till Rb-70 har du förbrukat 1/3 av Hv budget. Värt det ?

"Jag antar att du menar Iris- t sl vilket är ett mix-range-system som utvecklas inom ramen för Meads. Vilket innebär att systemet inte kommer i drift på åtmindstone 10 år... Om ens då... Ytterligare ett Hkp14 projekt... "

Nej, det är inte samma system/robot som skall användas inom MEADS.
Jag kan ringa dig när det första systemet står på kaserngården.


@Riksregaliet
"Ang RBS 90 finns de kvar i förråd, ett fåtal system."

Om du med ett fåtal menar alla som vi köpt, så ja.


@Wiseman
"Korrigera gärna detta, men Rb 70 NG är ingenting som Försvarsmakten har beställt eftersom RBS 70 dessutom avses ersättas med en variant av IRIS_T. Äldre RBS 70 innehöll en svensk IK-funktion som numera är avvecklad. IFF lär finnas för motsvarande NBG."

Rätt, rätt och rätt igen.


Konklusion:
- Vi måste se till att vi får många IRIS-T system.
- Vi måste ha rätt typ av sensorer för att kunna sända måldata till dessa.
- Det system som skall ersätta Hawk kommer att kosta mycket pengar.


/Farbveckan -86

Riksregaliet sa...
21 juli 2012 kl. 22:33  

Farbveckan-86

RBS 90 är inget vi bör återinföra, de system som finns kvar bör rensas ur förråden.

Dina Konklusioner:
- Vi måste se till att vi får många IRIS-T system.
- Vi måste ha rätt typ av sensorer för att kunna sända måldata till dessa.
- Det system som skall ersätta Hawk kommer att kosta mycket pengar

Mina tillägg:
-Kommer inte hända, med nuvarande inriktning. Vi behöver mycket Lv dock, för alla nivåer.
-Ja, UndE 23 samt Art 740 vore något.
-Ja, detta jobbar jag för att mitt parti skall budgetera för.

Unknown sa...
22 juli 2012 kl. 11:28  

Ett obehagligt krig på två fronter utkämpas av yrkesofficerare på denna blogg: mot yrkessoldater och mot hemvärnssoldater.

Av argumentationen framgår att yrkesofficerare föredrar personer som tvingas in i det militära framför personer som frivilligt valt att bli soldater.

Man kan också tolka yrkesofficerarnas synpunkter så att de föredrar personer som pga värnpliktens tvång endast är i det militära kort tid, framför personer som inte bara VILL vara soldater utan som FÖRBLIR soldater under lång tid.

Yrkesofficerare ser sig pressade av hemvärnssoldaternas potential, som inte passar in i oss yrkesofficerares dagliga tillvaro. Detsamma tycks vi vara av yrkessoldaternas potential.

Vad kan detta bero på? Skråfenomen?
Endast de som ogillar oss alla militärer tjänar på detta inbördeskrig, där vi militärer inte klarar att räcka varandra handen.

Mvh Göran Mellblom

J.K Nilsson sa...
22 juli 2012 kl. 12:16  

Göran, Göran, Göran. Läs argumenten, visst många behöver kanske slipa på argumenten men framför allt gäller det att se det som diskuteras. Gör ett försök och återkom sedan med en klok kommentar i debatten i stället.

J.K Nilsson

Unknown sa...
22 juli 2012 kl. 15:34  

@JK@ Officerare av alla sorter som öppet argumenterar mot Regeringen och Riksdagen och inte vill genomföra dess vilja, bör i varje demokrati lämna dess försvarsmakt.

De har skjutvapnen i Sina händer. Finns tvivel om officerares lojalitet så är det mycket farligt, eller hur?

Mvh Göran Mellblom

uppgiven sa...
22 juli 2012 kl. 15:55  

@Sten-Erik Björling

"Som jag även påpekar i andra sammanhang - förrådsställning av militära resurser skall inte ske centralt - man skall planera och bygga upp strukturerna för krig och kris, inte fred. Därmed så ger spridning ett stort skydd för LV-resurserna."

Nu blir jag förvirrad igen. Du säger att flyget kommer att bli utslaget omedelbart, eftersom det idag finns på ett fåtal platser. Men att för lvförbanden så kommer man alltså att bygga ut ett stort antal förråd för att få skydd genom spridning.

I min värld så jämför du äpplen och päron, att jämföra dagens verklighet hos flyget mot en vision hos luftvärnet är inte riktigt rättvist. Man kan lika gärna anta att _om_ man kommer att tillämpa spridningsprincipen på lvförråden så kommer man samtidigt att göra det även för flygförbanden. Eller också blir det så att bägge typerna kommer att finnas på ett fåtal platser, precis som det är idag...

@Göran Mellblom

Som vanligt så missuppfattar du det mesta. Jag hoppas att det inte är med avsikt...

Ingen har här nedvärderat vare sig yrkessoldater eller hemvärnssoldater. Däremot har vi vänt oss mot tron på att hemvärnet är ett lämpligt ramverk för att bygga upp komplexa förband inom. Att vi med yrkessoldater inte kommer att ha råd med den mängd förband som kommer att krävas borde inte ens du kunna argumentera emot, det har ingenting att göra med yrkessoldaten i sig.

Du skriver så ofta om att yrkesofficerare skulle känna sig hotade av yrkessoldater att jag börjar undra om det handlar om projicering...

Personligen har jag jobbat med yrkessoldater sedan flera år tillbaka och har inget problem med det, förutom att de är för få.

J.K Nilsson sa...
22 juli 2012 kl. 21:31  

Vad svamlar du om Göran? I varje demokrati räknas varje enskild människas rättigheter. I dessa rättigheter ingår yttrandefriheten som syftar till fri opinionsbildning. Att vara anställd av staten är inte jämförbart att vara privatanställd. Du kan inte kräva lojalitet av en statsanställd på samma sätt som en privat arbetsgivare kan göra av sina anställda.

Lojaliteten ligger inte direkt till vem som sitter vid makten. Lojaliteten ligger att det finns en valdag, numer vart fjärde år, till Riksdagen. Så länge den lojaliteten finns så vad är det som är farligt?

J.K Nilsson

Unknown sa...
23 juli 2012 kl. 08:20  

@JK, det låter som du menar att vi militärer inte i första hand skall vara lojala mot Riksdagen och Regeringen?

Vem för befälet över oss militärer om inte de gör det?

Mvh Göran Mellblom

Unknown sa...
23 juli 2012 kl. 08:29  

@Sten-Erik, det tycks som om menar, att inga principiella hinder finns, för att tillföra Hemvärnssoldaterna alltmer kvalificerade uppgifter och utrustning för detta, men att hindren är praktiska?

Kan dessa praktiska hinder undanröjas?

Mvh Göran Mellblom

Sten-Erik Björling sa...
23 juli 2012 kl. 12:32  

Göran

Jag påstår att HV-soldater är mer än kvalificerade att sätta sig in i avancerade vapensystem och hantera dessa. Vad som är de praktiska hindren är främst organisationen - att bygga upp ny typer av förband inom HV-systemet och att tillse att utbildningar kan genomföras. Jag sitter och skissar på hur ett sådant förändrat upplägg kan komma att se ut med ett "certifieringsspår" baserat på specialistfunktioner vilka även de har en gradering i ersättningar och i övningstider mm. Medlemmar i en LV-grupp enligt detta sätt att se bör få ersättning / utbildningstid baserad på sin specialistfunktion, inte bara enligt grad.

För en hel del HV-soldater så är det nuvarande ersättningssystemet inte optimalt - ersättningar är även om de är bättre låga om man tar hänsyn till civila lönelagen mm.

Även ett system med avsevärt högre ersättningar parat med höga krav på prestation är lönsamt för FM. En tre-dubbling av budgeten för HV märks knappt i FMs budget men ger avsevärd effekthöjning i real försvarsförmåga som det ser ut nu.

Dock kom ihåg detta - jag anser att värnplikten bör återinföras - HV kan inte ansvara för mer kvalificerade förband.

Utbildningsutbudet hos olika delar av HV bör kunna användas som ett rekryteringsinstrument - varför skall inte alla som visar intresse kunna delta i ledarskapsutbildningar som kan användas som civil merit? Krav på uppfyllda kontrakt för att komma i fråga för att delta. Samtidigt ökar resiliensen i systemet när ett flertal kan ta mer krävande uppgifter - i ett skarp läge så är manfallet i strid eller i utmattning stort, bra att ha extra resurser...

Sten-Erik Björling

J.K Nilsson sa...
23 juli 2012 kl. 18:53  

Göran, regeringen styr sina myndigheter på uppdrag av regeringen. Det innebär inte att det uppstår någon slags livegenskap eller yttrandeförbud. Lägg ned det där medeltida snacket om lojalitet mot överheten. Vi är en myndighet lika mycket som försäkringskassan eller skatteverket. Ingen skulle väll komma på tanken att förbjuda en tjänsteman på skatteverket att vara verksam i "skattebetalarnas förening" eller förbjuda handläggare på försäkringskassan att vara medlem i Svenska kyrkan eller vilken organisation som pläderar för utökat statligt stöd till sjuka och behövande.

Statligt myndighetsutövande är inte militär ledning. Att bita ihop och gilla läget duger inte. I första hand är vi medborgare i staten Sverige med de rättigheter och skyldigheter det medför. Och ja det finns lagstiftning som handlar om officerare men än så länge har riksdagen inte inskränkt våra normala rättigheter.

J.K Nilsson

Cynisk sa...
23 juli 2012 kl. 19:54  

Så MP tillsammans med Jan-Olov Holm vill alltså tillföra nya förmågor i Hemvärnet?
Hur ska HVLV ledas? Ska de vara underställda LV-bat eller menar ni på fullaste allvar att de ska ledas av Hemvärnsbataljonsstaben?

Idag lever Hemvärnet och övriga FM på personal ur det så kallade Magasinet, dvs folk med genomförd GU i det gamla försvaret. I morgon är den möjligheten borta.
Idag genomförs GMU, en tremånaders grundläggande utbildning som endast ger den mest basala utbildning. Ingen befattningsutbildning ryms inom GMU utan den ges under den sk. BFU.
Någon BFU för Hemvärnssoldater är inte planerad eller budgeterad utan där är det ordinarie HV-utbildning som gäller.
Att de ska vara mer kvalificerade att sätta sig in i avancerade system än övriga soldater är en myt. Jag har truppfört både yrkesutbildade och akademiskt utbildade soldater samt hemvärnssoldater. Skillnaden ligger inte i vilket avtal de har med FM.


Visst går det att ändra på allt men då upphör Hemvärnet att vara Hemvärnet och övergår till att vara de T-förband som ingår i reguljära FM. Är det det som MP och Holm eftersträvar? (med undantaget för internationell tjänst då)
Jag tycker att dagens hemvärn är på god väg mot att bli något bra. Men det gäller att fylla upp förbanden och nå de mål som satts upp. För de flesta förbanden är det en bit dit.


Och Göran Mellblom:
Det är ingen som ser något "hot" i vare sig anställda soldater eller hemvärns-diton. Soldater är tillgångar.

Unknown sa...
24 juli 2012 kl. 22:01  

@ JK, vänligen förklara hur långt du anser att en officer får gå i sin kritik av Regeringen och Riksdagen, vare sig yrkes-, reserv- eller hemvärnsofficer.

Skall han offentligt utanför Försvarsmakten kritisera beslut de eller ÖB fattat?

Får han, i din modell, argumentera mot dem och deras beslut inom Försvarsmakten?

Är det OK att göra de yngre kollegorna och soldaterna missmodiga och missnöjda genom ihärdigt verbalt motstånd mot förändringar man föranstaltat?

Skall han vägra genom passivt motstånd mot (PRIO)? Eller aktivt vägra?

Jag är upprktigt intresserad av att undersöka din uppfattning om detta, då debatterna på denna fina blogg nästan alltid avslutas innan man sett konsekvenserna av den förda argumentationen.

Vänligen bortse ifrån vad arbetsdomstolen säger om saken, det vet vi redan. Den hanterar officeren som anställd.

Men hur han som den klassiske OFFICEREN bör agera, det är vad vi inrymmer under militärt ledarskap, vilket du så riktigt understryker, är en helt annan sak.

MVH Göran Mellblom

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade