Fyrkant i runt hål

Den 6 april sjösätts nästa steg i införandet av Försvarsmaktens nya datasystem PRIO. Syftet med PRIO är som bekant att rationalisera inom Försvarsmaktens horder av datasystem och ersätta drygt 70 mer eller mindre föråldrade system, samt införa ett system som ska ge fullständig överblick över Försvarsmaktens resurser och därmed underlätta ekonomistyrningen. Ett nog så lovande syfte och definitivt något som Försvarsmakten är i behov av.

Steg 2 omfattar resterande HR-funktioner från steg 1 och ekonomihanteringen. Det är här PRIO fullt ut kommer att drabba chefer på låg- och mellannivå och ända upp till förbandschefer. Liksom så många andra ”rationaliseringar” inom Försvarsmaktens verksamhet och övrig offentlig verksamhet går dessa delar av PRIO ut på att skära inom administrationen för att frigöra ekonomiska medel. Administrationen är lätt mätbar och därför lätt att genomföra besparingar inom. Genom att istället ålägga personalen inom kärnverksamheten att lösa de administrativa uppgifterna på egen hand med exempelvis PRIO, eller dess hatade föregångare inom lönesidan, PALASSO, kan man snyggt och enkelt spara in stora kostnader inom administration. Att sedan personalen inom kärnverksamheten måste ägna minst lika stor tid som administratören på administration, istället för att ägna sig att det man är utbildad och rekryterad för att göra – väpnad strid, är mycket svårare att mäta och därmed svårt att redovisa. Detta syns därför inte i de snygga rationaliseringsrapporternas powerpoint-bildspel, men märks oerhört väl ute i organisationen. Bara självstudierna som ska genomföras av alla med någon form av chefsskap för att lära sig PRIO är på 70 h, dvs nästan två hela arbetsveckor. Att lägga administrativa uppgifter på de anställda inom kärnverksamheten innebär ett steg tillbaka mot jägare- och samlarsamhället där alla hade en fullkomlig självhushållning. Man kan jämföra det med att avskaffa matsalarna och alltid låta personalen laga sin egen mat, antingen hemma eller i form av grönpåse. En kock sparar ca 1½ timmes arbetstid per dag åt den soldat som annars ska sköta sin egen tillagning av mat med där tillhörande disk enligt studier (vad det innebär för moralen med lagad mat istället för vakuumförpackad är väl känt).

Den årliga driftskostnaden för PRIO kommer att ligga på drygt 200 milj kr, där kostnaden för användarlicenser inte är försumbar. Sålunda kommer inte huvuddelen av den stridande personalen, soldaterna, att få egna konton i PRIO. Istället kommer deras plutonchefer eller motsvarande, få nöjet att hantera deras uppgifter i PRIO under en icke oansenlig del av arbetsdagen istället för att ägna sig åt allt det andra som det innebär att sköta ett krigsförband. I mina ögon ska en kompanichef och motsvarande befattningar ägna sig åt att bli bättre på att föra sitt förband på fältet, inte att föra dess uppgifter i ett ekonomisystem, för att man har fått för sig att administration är onödig kostnad. Administrationen utvecklades för att friställa resurser för en organisations kärnverksamhet. Det verkar vara helt bortglömt idag. Tyvärr kommer detta inte bara att drabba chefer på låg och mellannivå. På verksamhetsställen med stor andel officerare och specialistofficerare behövs det inte att många chefer på lägre nivå är på förrättning eller semester förrän det blir förbandschefen som befinner sig i situationen att denne ska attestera allt ifrån reseräkningar till semestrar och andra personalärenden. Knappast en uppgift för en förbandschef, men sådan är konstruktionen i PRIO idag. Det dröjer förmodligen inte länge förrän man åter inrättat den funktion som fanns för 50 år sedan med kompaniadjutanter som skötte soldaternas löner m m. Sedan dröjer det några år innan man inser att det skulle innebära vissa fördelar att samla alla adjutanterna i en kameralenhet på förbandet.
För att kärnverksamheten ska fungera, krävs det hjälp med administration.

Förhoppningsvis blir det förändringar på ovanstående tokigheter, men man kan inte vara säker. Redan från början har man från försvarsmaktsledningshåll uttryckt att det är Försvarsmakten som kommer att anpassa sig till PRIO och inte tvärtom. Att anpassa SAP, som är PRIO:s grundplatta till FM skulle öka de redan skyhöga kostnaderna än mer. Situationen blir ju då lite olustig när man helt plötsligt upptäcker att ett av regeringen beslutat förband saknas i PRIO eller när ett antal bemanningsrader som är väsentliga för verksamheten saknas. ”PRIO gäller” är inriktningen, men självklart kan man lösa dylika problem men inte utan en hel del tidsspillan. Försvarsmakten är en fyrkantig bit som ska passera ett runt hål.

Ett av de största problemen med PRIO rör hanteringen av hemlig information. Meningen är att PRIO ska kunna hantera information med säkerhetsklassningen Hemlig/Restricted, vilket är den näst lägsta nivån av sekretess. Ackrediteringen av PRIO har liksom så många andra datasystem, framförallt s k hyllvara, stött på patrull i form av MUST:s ackreditering. Många gånger tycker man att MUST är överdrivet försiktigt i ackrediteringar, med en målbild att om ingen information överförs finns ingen risk för att information kommer på villovägar. För PRIO finns det dock all anledning att vara orolig. PRIO ersätter som sagt drygt 70 andra datasystem och en ansamling av sådana datamängder om allt från var personalen bor, vilken materiel som finns i vilket förråd, till vilken tillgänglighet resurser har inom en viss tidsrymd, gör att ett säkerhetshål i PRIO är fullständig mardröm för svensk försvarsförmåga. Viss materiel kommer dock att hanteras i separata datasystem med högre sekretessklass, men den sammantagna informationsnivån är ändå mycket hög. Just säkerhetsaspekten reser Statskontoret i sin rapport om PRIO mycket stora varningsflaggor för, där man bl a konstaterar att ”erforderliga säkerhetslösningar för dagen inte finns att tillgå”.

Inom säkerhetsområdet kan man också ägna några tankar åt redundansen. PRIO är definitivt en kritisk sårbarhet i Försvarsmaktens funktion. Hur hindrar man i händelse av krig en motståndare från att helt lamslå Försvarsmakten genom att slå ut PRIO? Även om man inte samlar alla servrar på ett och samma ställe, finns det andra sätt att påverka system av detta slag. Frågan är om inte skyddet av PRIO och dess undersystem kommer att behöva prioriteras upp till toppskiktet bland skyddsvärda system och förmågor inom samhället. Innebär PRIO att man ännu en gång lägger alla ägg i samma korg?


Det hittills genomförda införandet av PRIO (steg 1) har förlöpt långt ifrån smärtfritt och införande 2 har därför fördröjts upprepade gånger. I Norge, som varit förebilden för Försvarsmakten avseende PRIO, har införandet av SAP (det affärssystem vilket PRIO grundar sig på) inneburit avsevärda problem för den norska försvarsmakten, varvid t ex tillgängligheten på stridsflyget nergick enormt och man har fått anställa avsevärt mycket fler IT-konsulter än tänkt för att få någon rätsida på systemet. Kostnaden för SAP för norska Forsvaret beräknades till 1,7 mdr kr (Försvarsmakten räknar med ca 2,4 mdr kr). Nu visar det sig att slutnotan för Norge istället kommer att hamna på det dubbla, runt 3,4 mdr kr. Vissa civila organisationer som köpt SAP har drabbats av enorma problem och fått dra sig ur efter miljardförluster, t ex Försäkringskassan. Samtidigt har andra lyckats, t ex IKEA och gemensamt för de företag som lyckats är att man haft en mycket bestämd målbild och inte gett sig på allt för stora förändringar i grundsystemet.

Kostnaden för PRIO:s införande 1 ligger betydligt över budget, vilket kommer att få negativa följder för resterande steg (2-6). När systemet är helt infört framåt 2017 ansåg Försvarsmakten tidigare att det skulle medföra besparingar på 1 miljard kr om året. Computer Sweden synade denna siffra och siffran ligger nu officiellt på 270 milj kr om året, vilket gör att de 2,4 mdr kr PRIO får kosta kommer att ta lång tid att ta igen, då driftskostnaderna som sagt ligger på drygt 200 milj kr/år. Kommer PRIO någonsin att nå break-even?

Statskontoret, som flera gånger granskat PRIO, anmodar i sin rapport den 8/12 2009 Försvarsmakten att hålla inne med anskaffningen av införande 3 och 4 tills noggrannare specificering av dessa steg gjorts, införande 1 och 2 flyter säkert och övriga problem undanröjts (framförallt säkerhetsproblemen), samt nyttokalkylerna med PRIO uppdaterats. Dagarna efteråt kallades företrädare för Försvarsmakten upp till Försvarsdepartementet för att förklar sig. Försvarsmaktens svar blev sedan att tre veckor senare beställa införande 3 och 4. Kände man sig tvingad att agera innan Regeringen agerade, att agera innanför OODA-loopen? Regeringen har sedan dess ställt krav på att få information om vad det skulle kosta att avbryta PRIO. Man lär dock inte hinna agera även om man skulle få för sig att lägga ner PRIO-satsningen.

Under sista veckan i februari meddelades att Försvarsmakten 2008 underskred sin budget med 2,5 mdr kr. Utåt hette det att det rörde sig om ett planerat sparande, men ingenstans i budgetunderlaget fanns en så stor post upptagen som sparande. Samtidigt gick kärnverksamheten som vanligt på extrem sparlåga, men utbildade stridsvagnsplutoner istället för kompanier, reducerade sjödygn, soldater som inte kunde anställas p g a ”saknade ekonomiska medel” och piloter som fick nöja sig med samma flygtidstilldelning som sina nordkoreanska kollegor, motsvarande en bråkdel av den hos kollegorna i NATO. Anslagsunderskridandet bara alla spår av en uppkommen situation. Bara inom den viktigaste anslagsposten, den för ren och skär verksamhet i form av övningar o s v, underskreds budgeten med över 200 milj kr, vilket är en mycket betydande del. Försvarsministern meddelade t ex för en dryg månad sedan att Försvarsmakten gick 1,5 mdr kr plus 2009, men siffran kunde bli högre då inte alla fakturor ännu inkommit och alla kalkyler färdigställts. Just dessa problem med en ekonomi som innehåller många osäkerheter är det meningen att PRIO ska avhjälpa. Jag ser det som PRIO:s allra viktigaste och mest behövda funktion.

Många av de datasystem som PRIO ersätter, skulle ha ersatts för tio år sedan, men då påtänkta ersättare stötte på samma problem som PRIO och lades ner efter avsevärda kostnader. Vad är alternativet till PRIO? Jag är rädd att det inte finns något. Vissa av datasystemen som nu äntligen ersätts av PRIO skrevs en gång för datorer med processorer som hette 286, 386 o s v och skulle ha ersatts långt tidigare. Man kan också fundera på hur länge det är planerat att PRIO ska vara i drift. När kommer ersättaren?

Det kanske mest intressanta i hela PRIO och som känns väldigt talande för dagens Försvarsmakten är att inriktningen från HKV är att det är Försvarsmakten som ska anpassas till SAP/PRIO och inte tvärtom. Det blir en fyrkant som ska passera det runda hålet.


Andra om PRIO: Chefsingenjören, Väpnaren, Morgonsur (del 1), Cynisk, Synpunkterna

77 kommentarer:

Mats Edvardsson sa...
28 mars 2010 kl. 12:43  

Forum för försvar?

Med tanke på att Försvarets Forum har största delen av innehållet inriktat på Prio, arbetsgivarpolitik, hur Försvarsmakten ska marknadsföras och icke försvarsinriktad information ( ja..Cold Response fick ju en liten notis) är det märkligt att vi inte har någon information om verkligheten.

Ett välkänt befäl på dåvarande Jägarskolan i Kiruna sade att vi ska ha saker som gör ont i fienden. Jag undrar om detta är helt förlegat. Vi löser kriget på en administrativt/ekonomisk nivå i stället.

Per K Eleman sa...
28 mars 2010 kl. 12:54  

Har hört ett rykte om att samtliga PRIO servrar avses centraliseras till en lada på en åker i Enköpingstrakten - Gemensamt Server Centum (GSC)... ;D

Anonym sa...
28 mars 2010 kl. 13:00  

Jag börjar bli mörkrädd när jag läser det du och chefsingenjören skriver.
Det gäller inte bara i detta inlägget utan även i andra tidigare inlägg, för mig känns det som att FM styrs av en blind som leder en blind.

Borde inte FM styras av personer som verkligen vet vad de håller på med likt andra stora företag, d.v.s rätt person på rätt plats.

En general eller överstelöjtnant kanske bara borde hålla på med det dom är utbildade för d.v.s. militära uppgifter.

Överlåt allt som inte är specifikt militärt till personer som har de civila meriterna, nu är inte jag helt insatt i om så redan är fallet, men om det redan är så, då kommer vi tillbaka till det här med rätt person på rätt plats.

Om ett civilt företag hade drivits så som FM hade det gått i konkurs för länge sedan.

Nej, gör om gör rätt.

Lekmannen.

Anonym sa...
28 mars 2010 kl. 14:30  

Wiseman

Det finns alltid ett alternativ...

I alla fall om man vill hitta ett...

Att inte lägga alla ägg i en korg brukar ju vara ett alternativ till...

Eller ?

Se gärna http://computersweden.idg.se/2.2683/1.276630/glom-det-stora-affarssystemet

Notera att det är SAP:s vice VD som sågar lösningen med alla ägg i en korg...

Lindquist (Asien) sa...
28 mars 2010 kl. 14:50  

Wiseman,’
Jag förutsätter att det finnas ett backupsystem som kan köras igång så snart huvud siten slås ut.

Jag har arbetat med systemutveckling i 20 år och aldrig har aldrig stött på något så dumt att en verksamhet och organisation ska anpassas efter ett datorsystem. Datorsystem ska fortlöpande kunna anpassas till verksamheten och organisationen annars är det ett hemskt dåligt system.

Varför SAP?
Inte en enda investment bank kör SAP eftersom det ses som en stor trött gammal elefant som inte orkar gå långt och inte kan lära sig nya saker. Dessutom kostar det skjortan att driva SAP system med snuskigt dyra konsulter och systemadministratörer. En SAP konsult kostar minst 150,000 kronor/månaden i Asien därför att ingen vill lära sig stenåldersteknologi a la SAP och därav bristen på SAP specialister. Nu känner jag inte till PRIO, men jag vet att SAP är den sämsta tänkbara teknologin för de krav FM bör ställa på systemteknologi.

Anonym sa...
28 mars 2010 kl. 16:41  

Ja du Wiseman, visst är det så att assistenterna behövs för att frigöra chefen. Men är det inte så vi gör i fält, vi har våra betjäningsförband med signalister och stabsassistenter...

När vi nu övergår till anställda förband finns denna personal tillgänglig, Batchefen har sin stab med ledningspluton och plutonchefen har sin signalist, använd dem i det dagliga arbetet, till det som gynnar förbandets förmåga mest!

Det jag sett av strukturerna i PRIO som vi skall "anpassa oss till" ser mer ut som en militär organisation och de arbetsätt vi använde innan "den stora process missuppfattningen" drog in i FM.
Herarkisk organisation som löser uppgifter (projekt) med stöd av en stående order (processer), åter till ordningen alltså!

Ett system som är som en elefant, kanske är precis vad vi behöver så att det inte går så fort i förändringssvängarna!

Och till slut "för att kunna frigöra sig från tekniken, måste man behärska den" som Ingmar Bergman sa.

Stabschefen (med mycket admin i antågande...)

Lt Johansson sa...
28 mars 2010 kl. 19:47  

efter 37 år i firman o med fem kvar drabbas man av Prio. Den definitiva lösningen för de officerare som inte vill skita ner sig. eftersom det inte finns vpl om 100 dagar ska de väl sysselsätta sig med något

Wiseman sa...
28 mars 2010 kl. 20:47  

Lekmannen: En god tanke. I många fall avseende kritiserade funktioner i FM är just den personen som är ansvarig civilt rekryterad. FM klarar dock av ekonomiska skäl inte att rekrytera de främsta inom området utan spelar i lägre liga.

Frågan är om en officer med solid militär bakgrund och dessutom en solid civil utbildning i botten skulle göra ett bättre jobb? I USA är det ytterst få officerare som fått sin officersutbildning på West Point, Air Force Academy osv. De flesta har i grund och botten en civil universitetsutbildning på 4 år. Flera av de idag mest kända namnen har den bakgrunden. Vissa som Petraeus har t o m byggt på sin examen från West Point med en civil doktorsutbildning.

Stabschefen: Jag hoppas att du får rätt i din optimism. Dock lär du få svårt att ge stabsassen tillgång till PRIO, eller har du tänkt att handha ditt TEID-kort felaktigt? ;)

Jag hoppas i alla fall att du får rätt och att PRIO blir guds gåva till Försvarsmakten.

Anonym sa...
28 mars 2010 kl. 21:03  

Weisman
Du har satt huvudet på spiken, FM snålar som vanligt, så att det blir dyrt i slutändan. Ja, enda sättet är att låna ut TIED-kortet :)

Anonym sa...
28 mars 2010 kl. 21:09  

Lt Johansson

Nej men det är inte det som är problemet att värnpliktiga försvinner och att uppgifterna upphör med det. Tvärt om! Med anställda soldater finns inget MUCK ingen reorganisation varje år. Det är en ständig genomförande fas. Och Prio finns där som en friktion att hantera.

Problemet är att de officerare som ger order om att jag som plutonchef skall genomföra mer arbete framför datorn och mer admarbete är samma som säger att ja ska genomföra mer utbildning med mina soldater och åka på fler misioner.

Det är Officerare som inte själva utbildat på trupp på otroligt länge eller som inte genomfört någon mision med truppbefattning på 20 år.

Det är de stabsofficerarna skolade i Regoff systemet och i ett system där genomförande fasen pågick i ett år med ett långt och skönt sommaruppehåll som avslutning... och sedan var det åter till PEK skjutningarna året efter.

Nu är det inte så längre. Men det har dom inte förstått. Deras verklighetsanknytning är ett förbandsbesök i kvartalet, där de möts av en lismande överstelöjtnant utan ryggrad som säger att allt är så bra.

Så ser verkligheten ut.

Min lösning på problemet är att som stabschefen säger. Dela bördan med plutonssignalisten kompanichefen delar bördan med stabsgruppchefen.

Förslaget är beprövat sedan tidigare och stabschefen har rätt i det han säger använd stöden som finns i systemet.

/Trupparen

Anonym sa...
28 mars 2010 kl. 21:09  

@Stabschefen
Ska plutonchefen använda sin signalist att sköta PRIO? Vad tror du it-säkerhetschefen säger när regementets alla plutonchefers lösenord börjar delas ut till meniga? För signalisten kommer ju aldrig att få ett eget login eftersom det kostar 5-siffriga belopp (om inte jag minns helt fel)

Maskirovka. Det är svaret på alla frågor om varför vi inför PRIO (och många andra ämnen i denna blogg). Någon/några måste ha infiltrerat den politiska och militära ledningen och lyckats implementera sina egna chefers planer att minska försvarsförmågan hos det lilla landet Sverige.


/M

J.K Nilsson sa...
28 mars 2010 kl. 21:46  

Nu börjar dom kreativa fix och trix lösningarna komma som satt oss den här skiten. Hur vore det att följa anvisningar och köra i botten så att högre chef ser den egentliga kostnaden för de olika sakerna?

Om ni kör "Fix och trix" som går in i era respektive VHL och förbandschefen ger sitt godkännande så gör så. Men för allas vår skull, var lojal mot systemet.

J.K Nilsson

chefsingenjören sa...
28 mars 2010 kl. 22:51  

På det statliga verket för inköp av militärmateriel har Palasso tagits i drift. Alla som hittills har testat systemet är positiva. Varför? Jo, för att andra system som Platina för dokumentationshantering har upplevts som hästlängder värre. Det finns alltid något som är värre...

A sa...
29 mars 2010 kl. 00:02  

Petitess, men ändå:
Hemlig/Restricted är den lägsta informationsklassen för uppgifter med sekretess som rör rikets säkerhet...

/A

STAGECOACH sa...
29 mars 2010 kl. 05:20  

En bra sammanfattning av läget. Det hela får mig osökt att tänka på projekt Orion i slutet av 90-talet.

Wiseman sa...
29 mars 2010 kl. 06:34  

A: Jag räknar "öppet/unclassified" som den lägsta nivån, men det kan naturligtvis misstolkas.

Anonym sa...
29 mars 2010 kl. 08:11  

Kommer den framtide plutonchefen md 40-50 anställda soldater att tvingas sitta med samtligas reseräkningar, arbetstids-redovisning etc? Om det blir följden så är risken väldigt stor att det inlämnade underlaget ej granskas utan chefen trycker på "godkänn samtliga", precis som i PALASSO. Plutonchefen kommer dessutom att se mindre av sin pluton än vad en regementschef ser av plutonerna idag. Administration bör skötas av administratörer EJ av personal med annan huvud-uppgift. En klok administratör kan på ett smakligt sätt presentera underlaget för chefen för godkännande etc. så att chefen kan sköta sin huvuduppgift OCH ha erfoderlig kontroll på resurserna. Det blir INTE billigare att ta bort de skickliga administratörerna.

Plutch sa...
29 mars 2010 kl. 09:15  

JK Nilsson: Vi som inte har abstrakta skrivbordsjobb gar inte råd att vara lojala mot systemet. Vi har en produkt att leverera - förbandet, och gör vi inte rätt saker och blir tillräckligt bra då kan människor dö eller skadas i verkligheten.

Det finns absolut inte tid eller utrymme att göra "ett dåligt jobb" för att visa "en poäng".

Lindquist (Asien) sa...
29 mars 2010 kl. 12:50  

A och O i systemsäkerhet är att varje användare har ett användarkonto. I det här fallet verkar FM betala SAP, OS och DB leverantören per användare så det blir dyrt, mycket dyrt att sätta upp användarkonton. Om FM utvecklar system på ett mer genomtänkt sätt så ska det gå att skräddarsy användarkonton för alla inom FM samt att förse alla med access utan att det kostar något extra. Lösenord och inloggningskort ska absolut INTE delas mellan användare. Glöm det!

Överskatta inte framtidens signalister och stabsgruppsmedlemmars förmåga att hantera ekonomisystem eller dylikt. Yrkessoldater blir ju de som inte ens klarar av okvalificerade jobb i det civila. Om soldaten trots allt är begåvad nog och lyckas hantera ekonomisystemet så väljer nog dessa att lämna FM för ett 20,000/mån jobb istället.

Att ha en stor trött elefant som system kan verka tryggt. Men, för att ta fram systemet kostar 3 gånger mer och tar 3 gånger längre tid; för att lägga till funktioner kostar 5 gånger mer, tar 5 gånger längre tid och genererar 5 gånger mer fel; och för att integrera andra system kostar 10 gånger mer, tar 10 gånger längre tid och genererar 10 gånger mer fel än ett system baserat på modern teknologi. Sen tillkommer betydligt högre administrationskostnader.

System som SAP har lägre tillförlitlighet, tillgänglighet, och kan inte växa utan omfattande ombyggnationer. I ett modernt system ska man kunna öka prestanda, lägga till funktioner och användargränssnitt utan att andra användarna märket av det. I gamla system som SAP, stängs helt enkelt systemet ner under tiden.

FM målar in sig i ett hörn och måste säga nej till en mängd möjliga tillämpningsområden. FM måste tänka mer i termer av architecture, frameworks, protocols och utvecklings processer som en miljö for applikationer att verka i. På så satt kan systemet anpassas enkelt efter FMs krav. En kompanichef eller bataljonschefer ska kunna bygga sina egna funktioner och gransnitt för att möta deras specifika krav. Deras moduler kan sedan användas av andra som har liknande krav. Kraven bör drivas och formuleras av förbandschefer och inte av HKV eller SAP. I Asien är det på det just på det viset: användarna driver fram kravspecar där det framgår vilka gränssnitt, moduler och funktioner som ska ingå i den gemensamma arkitekturen. Systemet byggs på successivt. Nu designar jag för det mesta automatiska handlar system för finansmarknaden, men arbetar även med grundstrukturen i Future Combat System https://www.fcs.army.mil/ vilket inte precis är som PRIO systemet men med militär anknytning.

Alltså, förbandscheferna ska vara de som utvecklar Era system. Först då blir det rätt. Om en haubitsbataljonschef vill att varje haubits ska kunna rapportera varje skott, dess typ, elevation och koordinater till PRIO automatiskt och i realtid, så ska det gå att fixa. Han/Hon ska kunna sitta med en laptop i Hawaii och se via Excel hur kostnaderna ökar efter varje skott, sekunden efter att de avfyrats, och få hela KFÖn analyserad minut efter minut, vad den kostat hittills nerbrutet från brigadnivå till den enskilde soldaten.

FM ska inte anpassas efter SAP, FM ska anpassas efter folkets krav på försvar.

Nicke sa...
29 mars 2010 kl. 13:27  

Jag ska drista mig att svära lite i kyrkan...
Är själv inte ett dugg förtjust i att pådyvlas ett dyrt och meningslöst affärssystem bara för att övlt o uppåt inte kunnat hålla i pengarna tidigare men...
Efter att ha gjort en liten sväng civilt, motsv. KompC, känner jag att det är på tiden att alla militära chefer får ta HELA ansvaret för sitt chefsskap.
Det som nu läggs ut på PlutC o uppåt är inte mer än vilken produktionschef eller verksamhetschef som helst är tvungen att hantera dagligdags i industrin.
Det är egentligen inga konstigheter att hinna med både administrationen och den "riktiga" verksamheten (som en del av chefsbäbisarna i vår firma gillar att dela upp det). Det handlar om vana och att planera sin tid lite bättre.
Sedan kanske det här kan tvinga fram en effektivisering av hela vårt ledarskap. Ibland känns det som att vi får alldeles för lite pang för våra stabspengar. Inte bara på HKV-nivå...

Sleipnir sa...
29 mars 2010 kl. 14:46  

Ja du Lindqvist (Asien). På rak arm kommer jag på två Investment Banks som kör SAP, Kaupthing (även om de övertagits av Isländska staten) och Deutsche Bank. Finns definitivt flera banker som kör det, men om de ska klassas som Investment kan vi tvista om.

Jag återkommer alltid till en fråga. Vad annrs skulle vi köpt? Egenutvecklat duger absolut inte (se SIRIUS & ORION) och ska jag vara helt ärlig är jag inte särskilt impad av Oracle heller.

Däremot är det ju så att implementeringen har varit, och är, patetisk.

CS sa...
29 mars 2010 kl. 18:29  

Några reflektioner utifrån det som hittills skådats av PRIO.

- Under förra året skulle i princip all personal tryckas in i insatsorganisationen i ett excel-ark. Det skedde efter mottot "att alla ska med". Vart skulle de annars ta vägen? Resultatet blev att man fick befattning i PRIO utifrån vilken befattning man hade i detta excel-ark. Det stämmer överhuvudtaget inte med verklighetens placeringar och i många fall är placeringarna helt galna. Det innebär att helt fel personer har eller inte har "hattar" och inom kort kommer antingen PRIO haverera eller så kommer man att hitta vägar att fuska på. Är det fler förband som känner igen sig eller är det bara vi som har supit till?
- De många obligatoriska kurser som skall genomföras är synnerligten opedagogiska. Vem minns egentligen hur man gör en reseräkning fem minuter efter att ha genomfört en sådan kurs? Jag kan förstå upplägget om syftet är att de ska användas som en lathund när man väl skall tillverka sin reseräkning men så verkar ju inte vara fallet.

Jag tillhör nog ett fåtal som faktiskt kan se positiva effekter av PRIO på sikt men vi har allför mycket personal som helt saknar datormognad och för dessa kommer PRIO innebära administrativa uppgifter till leda.

J.K Nilsson sa...
29 mars 2010 kl. 21:50  

Nej Plutonchefen, det finns inget utrymme för hemmasnickrade lösningar. Det är faans så märkligt hur du kan anse det vara bättre att begå tjänstefel än att ge betyget underkänt och inte skicka soldater så att de kan dö p.g.a din bristande förmåga att samordna Prio och utbildning.

Visa lite ryggrad människa och säg som det är när chefen frågar varför din pluton inte uppnått godkänd status.

J.K Nilsson

Anonym sa...
29 mars 2010 kl. 22:47  

JK.Nilsson...försök förstå.
Vi är truppare, Vi löser uppgift och vi leder via stridsledning. Att sätta en yrkesman som har komunikation som huvudtjänst är stridsledning och ingen fix - trix lösning.

Det är inte vårt jobb som truppare att införa förändringar i genomförandefas. Det gör alla generaler så bra så. Sen kan vi påtala att saker är värdelösa vilket vi också gör just nu.

Ditt alternativ att gå hem och stänga butiken som man kanske kunde hota högre chef med under invationsförsvaret fungerar inte med anställda soldater. Soldater som VI är lojala mot. Soldater som kanske jobbat under vårt befäl i fem ja kanske tio år. Soldater som kanske riskerat sina liv för oss som chefer. Ska vi låta dom hamna i kläm för att sådana med din inställning tycker det är ett bra sätt att bedriva utpressningsverksamhet mot ytterligaren en truppare (kompanichefen)?

Du är välkommen med en bättre lösning som inte drabbar oss på trupp. Tills vidare stridsleder jag hellre.
/Trupparen

Anonym sa...
29 mars 2010 kl. 22:50  

JK Nilsson har 100% rätt! Vi ska INTE köra fix- och tricks-lösningar utan faktiskt nyttja det system som vår arbetsgivare anvisar oss, så lojala måste vi faktiskt vara. Det enda sättet att få PRIO att fungera är att nyttja det efter konstens alla regler. Det är vår skyldighet att sluta obstruera för att istället se till att lära oss det vi behöver så bra och snabbt som möjligt så att systemet kommer i drift på ett smidigt sätt. Det är först då som de ansvariga kan dra rätt slutsatser om systemets förmåga. Att sitta på kammaren och beklaga sig över att världen är annorlunda för ej saken framåt. Oavsett hur mycket ni står och skriker över PRIO så kommer det att finnas kvar... Ge de ansvariga korrekta ingångsvärden genom att göra det ni är ålagda istället. Schlieffenplanen liksom värnplikten och en massa gamla datasystem är överspelade, länge leve dessa!!!

Obertan sa...
29 mars 2010 kl. 23:52  

Håller med J.K Nilsson!

Det är p.g.a ständiga omfattningar runt regelverk, arbetstider, högre chefer mm som gör att kvalitén på soldaterna är lägre än vad den kunde vara långsiktigt sett.

Hade vi varit ärliga och lojala mot systemet hade stor del av verksamheten kortsiktigt brakat samman och vi hade inte fått speciellt hög duglighet på dem vi skickar utomlands men fördelen var att man hade kunnat åtgärda det systemfel som PlutC beskriver.

Rapporter uppåt är oftast friserade så att cheferna tror allt står rätt till och att de t.o.m kan rationalisera lite till vilket i sin tur leder till besparingar vilket leder till att trupparen gör en ännu större omfattning, jobbar lite mera ideellt, trixar med budgeten mm. Ond cirkel!
Detta är en bidragande orsak till den stundande systemkollapsen.

Hade vi truppare sagt att det får fan vara nog nu, vi kan inte utbilda bra och säkert med tilldelade medel så hade det blivit en förändring.
Ta avtalet för utlandsstyrkan under utb på LG som exempel.
Arbetstidsregleringen gör att arbetstiden tar slut innan viljan att öva gör det varpå många kör ideelt med sina plutoner. Alla är ju där ute ändå. Lojalt mot soldaterna förvisso men extremt illojalt mot alla långsiktigt!
Fast å andra sidan vill man ju inte dö i Afgh. p.g.a låg färdighet.....

Och inte kommer det att bli bättre när hela plutonen är anställd och det kommer kosta 160 ÖD för en 40-mannapluton att öva en vecka i fält.
Ska ni vara lojala så var det mot regelverken, då kommer det bli en förbättring!
Det handlar inte om att göra ett dåligt jobb.
Du, PlutC, tror dig vara den enda trupparen här vilket är sorgligt.

Anonym sa...
30 mars 2010 kl. 00:13  

Hav förtröstan. Ni blir ju moderna! Många andra verksamheter före er i försvaret har drabbats av samma genidrag, nämligen att låta kärnverksamheten sköta administrationen och inte det de har kompetensen för och faktiskt är tillsatta för.

Sålunda sköter läkarna administrationen stor del av sin tid i stället för att träffa patienter. Poliserna skriver rapporter och annat i stället för att finnas på patrull. Massor av chefer har mist sina sekreterare och administratörer och sköter nu det i stället för att vara just chefer.

Och massor av duktiga människor som inte tog högskoleexamen har svårt få jobb.

Ja, spännande tider är det, men allt är inte bättre bara för att det finns ett datasystem för det.
/Morfar

Sumatra sa...
30 mars 2010 kl. 00:53  

@ J.K Nilsson 21.50

Delar helt dina synpunkter.

Själv ingen PRIO-anhängare, måste jag säga att det är ett jävla gnäll på den yngra generationen. Bit ihop, lös uppgiften efter bästa förmåga och rapportera ärligt. Är systemet åt h-lv-t-, så lär det märkas på fler ställen än på en enstaka pluton.

Ryggraden är inte en sena som är till för att hålla upp -schl-t.

Plutch sa...
30 mars 2010 kl. 01:13  

JK Nilsson: Tro mig, plutonen kommer uppnå godkännt resultat. Kanske för att jag och mina chefer har hjärtat på rätt ställe, vilket du inte har.

Vad är värst? Att låna ut ett TEID-kort eller att leverera en underkänd pluton för att "visa systemet en poäng". Tror du att systemlojalitet och administrativ snärtighet är det som är viktigt för plutonchefer i insatsbefattning? Det är helt jävla oviktigt. Förstår du inte att det finns en verklighet där man skall lösa uppgift i främmande land eller i Sverige för den delen?

Med detta sagt så tror jag PRIO kan bli bra när det kommer igång. Att plutonchefen skall ha arbetsgivaransvar är självklart - det vi inte vill se är plutonchefer som sitter och är administratörer dagarna i ända.

Anonym sa...
30 mars 2010 kl. 08:47  

Bäste Plutch!

Du tycks fortfarande inte ha förstått vad det handlar om. Din skyldighet är att lära dig PRIO samt att utnyttja det efter det regelverk som är under framtagning. Det handlar inte om "att visa sytemet en poäng" utan om att använda det system som vi är anvisat. Om vi alla skulle välja fritt avseende vilka regler vi vill följa respektive inte så blir det ett totalt kaos fullt av allt från trasiga trossvägar till direkt kriminella handlingar. Detta måste beivras med kraft.

Brukar du leda din pluton över okrypterat mobilnät istället för att använda anvisad sambands-materiel som du tycker håller för låg kvalitet? Brukar du ge säkskåpskoden till dina soldater så att det går att spara lite tid på morgonen? Brukar du gömma dina H-handlingar i fysskåpet för att det är för besvärligt att lägga dom på rätt plats? Ja det finns många genvägar som jag ser att du gärna väljer MEN, DU bör focusera på att lösa din uppgift inom det regelverk som gäller. Är det fel på regelverket så kan du verka för en förändring enligt gängse rutiner DOCK EJ genom att bryta mot regelverket. Passar inte det bör du nog överväga en annan karriär. Du skall dock inte tro att det är fritt val att välja regler på någon annan arbetsplats heller. Rättning i ledet.

Vi har faktiskt inte PRIO i drift än på A-M-FV-förbanden så vi bör nog vänta lite med alla negativa synpunkter, dessutom så nyttjas PRIO (motsvarande) av en massa civila inrättningar där chefer på olika nivåer faktiskt tycks kunna vara både chef och producerande kugge i maskineriet samtidigt i företag som måste generera vinst för att överleva. Det vore väl själva den om vi inom FM är så innefektiva att vi bara måste sitta vid skrivbordet och köra PRIO på 100%.

Lindquist (Asien) sa...
30 mars 2010 kl. 09:53  

På den gamla goda tiden fans det en kompaniadjutant (fanjunkare) som skötte all administration och inrapportering. Är den tjänsten borta nu?

Anonym sa...
30 mars 2010 kl. 10:23  

Vilken verklighet är den mest rätta?
Den på botten av ståvärnet eller den ovanför kanten på ståvärnet?

Det känns som att man kanske måste lyfta blicken lite och åtminstone försöka att blicka lite framåt.

Man skall gräva där man står men inte nödvändigtvis rakt ner. Man kan gräva framåt också...


/***

J.K Nilsson sa...
30 mars 2010 kl. 13:17  

Jag tror Plutonchefen ofrivilligt och komiskt illustrerade min poäng. Tack för det.

J.K Nilssno

Anonym sa...
30 mars 2010 kl. 15:37  

Obertan, JK.Nilsson och Anonym.

Ni förstår fortfarande inte. Under de Plutonchefs seminarium jag setat på under två års tid har en sak varit tydligt. Plutonchefen ska vara mer ute och mindre inne.

Det har varit samtliga deltagares vilja och önskan, från fänrik till överste. Det har också varit yrkessoldaternas krav.

Inledningsvis är det omöjligt med nuvarande arbetsuppgifter i PRIO.
Därför ska inte inte bete oss som byfånar och göra vardagen sämmre för oss själva. Vi ska inte vara obstinata och "visa poäng". Sånt sysslar vänsteraktivister med.

Vi är offcerare och skall göra vårt jobb. Det gör vi genom att hitta en smisidare lösning. En lösning som när alla insett dess förträfflighet inför. Det är så hela försvaret jobbar.

Saker som fungerar bra behåller vi...vi skriver in dom i reglementen. Saker som inte fungerar gör vi oss av med.

Vi skriver inte medvetet in felbettenden i våra reglementent. Vi jobbar med ändringstryck om det endå skulle hända.

Alltså...alla gör som dom vill. Vill man vara ilojal mot sina soldater och sin kompanichef. Då gör man enligt den felaktiskt skriva regelboken och "visar poäng". Med risk att det går åt helvete med rekrytering och utbildning.

Eller så fokuserar vi på rätt saker. Att utbilda våra soldater och våra förband. Och ändringstryck kommer efter ett tag.

Jag vet ju hur alla på mitt förband kommer att göra.

/Trupparen

J.K Nilsson sa...
30 mars 2010 kl. 17:31  

Trupparn, är det upp till dig att bedömma vad i dina, av chefen, tilldelade arbetsuppgifter som du kan bortse ifrån?

J.K Nilsson

Anonym sa...
30 mars 2010 kl. 17:58  

Mecket av inläggen här tycker jag grundar sig på hur vi gjorde när vår huvudsakliga uppgift var att utbilda värnpliktiga. Då var officeren utbildare, soldaterna var inne en begränsad tid och vi gjorde utbildningen så effektiv som möjligt. Fokus låg på de värnpliktiga, officeren fick om han hade tur truppföra några veckor om året. Ofta räckte detta för att hålla sin förmåga över soldaternas.
Nu är officerens träning minst lika viktig som den anställde soldaten, eller viktigare, det förstår soldaten, chefen fattar beslut som kan påverka hans liv. Detta innebär som jag skrivit tidigae, att "betjäningsförband/soldater" betjänar sin chef även under träning och vid kasern. PRIO är så konstruerat att chefen måste göra en hel del arbete själv, men den totala administrativa arbetsbördan kan delas mellan olika befattningshavare.
Det är nya tider nu och vi måste anpassa oss till det. Det är heller inte graden som avgör vem som är mest lämpad till en uppgift, de civila administratörer vi har i dag har ingen grad, de kan sköta avanserade system ofta bättre än officeren. En stabsassistent skall nog anställas med motsvarande kompetens och inte vara en skyttesoldat med administrativa uppgifter.
Det vi kommer att lära oss när vi använt PRIO ett tag är vilka och hur vi skall fördela och använda "hattar" så att chefern kan vara ute mer (utan att låna ut sitt TIED-kort).

Officeren planerar sitt förbands verkamhet, specialistofficeren ser till att det blir som chefen planerat och soldaten löser sin uppgift. Detta gör de tillsammns över tiden oavsett om de är i kasern eller på skarp operation i Afgahistan.

Stabschefen

Anonym sa...
30 mars 2010 kl. 20:56  

@J.K Nilsson

Ja, det är faktiskt upp till plutonchefen att avgöra vilka uppgifter man ska strunta i. I dag, med värnpliktiga soldater, så finns det färdiga utbildningspaket inom i stort sett alla ämnen. (Med det menar jag inte färdiga bildspel, planscher och övningsplaner utan målsättningar och förslag på övningar). Räknar man ihop all den tid det tar att genomföra dessa "obligatoriska" utbildningspaket hamnar man på ett tidsuttag av i runda slängar 13 månader för en 10 månaders-soldat. Det innebär att plutonchefen MÅSTE välja bort ett antal uppgifter för att plutonen överhuvudtaget skall kunna deltaga i kompani- och bataljonsövningar.

Exempelvis hinner inte alla soldater genomföra hela sin ehv-utb, stora brister finns att skjuta pansarskott mot rörliga mål, stridspars strid klaras av på 2 dagar, sprängtjänst genomförs inte alls, NBC-utb minskas till endast täthetsprov.

Med yrkesanställda soldater hoppas jag att vi kan återta en stor del av den förlorade kunskapen om hur viktiga detaljer är. PRIO är inte ett bra sätt att göra det på, eftersom företrädarna för PRIO själva påstod under sin reklamturné att plutch "bara" behöver lägga 40% av sin tid på administration.


/M

Cynisk sa...
30 mars 2010 kl. 21:54  

Den dagen då alla följer alla regler och anvisningar och Trossvägen slutas användas är dagen då FM kollapsar.

De allra flesta bryter mot minst en regel varje dag. Det är synd och skam men det är den enda rätta vägen om man har lite R och A i sin värdegrund. Själv har jag anmält uppåt att jag brutit mot bestämmelser och avtal och har då fått med även Ö i värdegrunden.

Att envist säga: "Jag följer bara reglerna och systemet, konsekvenserna får någon annan ta", är att underlåta sitt ansvar som företrädare för det svenska folket. De/vi kräver output, inte system-lojalitet.

Anonym sa...
30 mars 2010 kl. 22:11  

Bäste herr tuppare...

Om du tänker ägna kraft åt att köra hemsnickerilösningar och "sneköra" PRIO för att lyckas med din egen agenda så kommer beslutsfattarna ALDRIG att få rätt underlag. De kommer att tro att PRIO faktiskt fungerar bara för att du/ni bryter mot en massa regler och kör ett eget race. Ditt beteende är iochförsig vällovligt men fullständigt missriktat. Bästa och snabbaste sättet att "sänka PRIO" om vi nu vill det är faktiskt att följa ALLA regler som det omgärdas av!

J.K Nilsson sa...
30 mars 2010 kl. 22:46  

Hörrni era blötdjur, man kan vara lojal mot uppgiftsställarna och sedan vara lojal mot tillsynspersoner och förklara var och hur man bryter mot regler.

Vi övergår ifrån ett värnpliktsförsvar där vi skulle utbilda soldater under en begränsad tid och handen på hjärtat, hur många har nått alla utbildningsmål utan Palasso, m.m.?

I det anställda försvaret är det inte hela världen att missa någon veckas utbildning varje månad. På en åttaårs period hinner man återhämta bortfallet i utbildning.

Jag undrar vad personalansvarsnämnden skulle säga om att låna ut sitt TEID-kort. Jag är i alla fall lojal mot min lön och vill inte ha löneavdrag eller uppsägning för att jag hanterar tilldelad utrustning på felaktigt sätt.

J.K Nilsson

Anonym sa...
31 mars 2010 kl. 11:22  

Hahaha tillåt mig att skratta!

"Brukar du leda din pluton över okrypterat mobilnät istället för att använda anvisad sambands-materiel som du tycker håller för låg kvalitet?"

Svar JA! Insatsen i Afghanistan saknar idag ett sambandsmedel där vi kan leda våra förband via tal på ytor större än 10 km. I stället är vi hänvisade till PCdart som är sämmre än ett sms i kapacitet. Därför leds förbanden ständigt via MOBIL i området. Sen talar man ju givetvis inte klartext. Lika bra att tillägga det så att inte JK Nilsson och Anonym missförstår det. Alla som varit på insatsen kan säkert intyga.

Alternativen ställs till sin spets:
Vid sammanstöt. Skriv ett meddelande på din PC dart som troligtvis sitterfast i bilen eller är trasig för att RPG:t tog i fordonet.

Eller ta fram din mobil och snabbring till TOC:en.

Många här kör ju efter regelverket så lycka till!

Fattar ni fortfarande inte? Okej, jag ska fortsätta förklara.

Hemmasnickrade lösningar är verkligheten! Kanske inte 1980 när berörda chefer var på trupp sist. Men idag är det enda sättet att få verkligheten att gå runt.

Ta exemplet med helikopterpiloterna som ska utbildas av civila. En hemmasnickrad lösning? Ja.

Åter till afghanistan eftersom det är ett modeämne nu. Det faktum att sambandsinsatsen i en TLC eller GALT i afghanistan kostar mer än en miljon, men att vi fortfarande inte kan prata med någon? En "hemmasnickrad lösning"? Ja. Inget av de sambandsssystemen som finns i fordonen är för övrigt yngre än 20år.

Men det handlar inte om det. Det handlar om att vissa här inne tror att vi kan följa regelverket men endå lösa uppgift. Eller att om det inte går att lösa uppfit så sätter man sig ner och skriker och gråter.

Men jag förstår det och är inte bitter för det. Snarare road.

Det är en försvarsmekanism att bli fyrkantig och obstinat. Småbarn blir det dagligen. Det är ett sätt för den lilla människan att få en fast punkt.

Vidga era vyer och gör två saker samtidigt. Tillämpa verkligheten och tolka den i syfte att göra det du ska. Producera förband!

Om jag sedan får åka kavajhytt för att jag lånat ut mitt TIED kort och kränkt någon inskräkt säkerhetschef må så vara. Det kommer knappast bli sista gången.

Jag tänker på Ulf Henriksson som i en tidskrift för ledarskap för något år sedan. Påpekade det som JK.NIlsson, Obertan och några Anonyma här inne står för.

Överste Henriksson var upprörd över att inga av dagens chefer vågade stå upp mot högrechef och gå sin egen väg. Att alla var så slätstrukna.

Ja det har vi ju sett prov för här i de 40 inlägg som är publicerade.
/Trupparen

Lindquist (Asien) sa...
31 mars 2010 kl. 12:47  

En som leder utbildningen av en pluton (plutonssergeant/drillsergeant) ska väl inte behöva knappa på PRIO så mycket. Eller? Hur, vad och när plutonerna ska övas planeras ju av kompanichefen för att följas av underofficerarna som ansvarar för utbildningen på plutonsnivån.

Lindquist (Asien) sa...
31 mars 2010 kl. 13:07  

@Sleipnir
Tiden att köpa stora färdiga system är över. Att bygga eget är betydligt enklare numera, så om jag vore FM skulle jag bygga systemet själv, d.v.s. inhouse.

Oracle är den absolut dyraste DB leverantören, men har en fin native XML databas vid sidan om sin RDBMS. Deutsche Bank är i huvudsak en vanlig Tysk bank och SAP är också Tyskt.

Malin

Anonym sa...
31 mars 2010 kl. 14:25  

Den missriktade lojaliteten gör tyvärr bara saken värre.
Missförhållanden syns inte uppåt i organisationen och framför allt, om man läser verksamhetsrapporterna, når den inte våra politiker. Problemen verkar bara finnas på plutonsnivå. De försvinner med kvadraten av sig själv för varje steg uppåt i kedjan.
Frågan man borde ställa är väl varför man upplever sådan brist på resurser?
Vari består bristerna?
Vad göra åt detta?
Att tro att materiel,skjutledare,NBCkompetens och annat finns helt plötligt bara för att soldaterna blir anställda är väl naivt i överkant?

Gör vi fel saker fel?
Det kan ju inte vara så att plutonchefen skall avgöra vad han anser att plutonen skall kunna eller inte.
Då har vi snart bara enskilda plutoner med varierande utbildning!
Det är väl inte plutonchefens högst egna pluton, den är väl vår gemensamma resurs?

Men jag kan förstå att slutövningsuppläggen på vissa ställen är helt befriade från stridsmoment när soldaterna saknar de mest grundläggande kunskaperna.
Men detta kan inte vara uppdragsgivarens mening?
Hur har det blivit så här?
Något måste ha gått fundamentalt fel?
Hur synliggöra problemen?
Vad gör vi åt det?
Ska vi hantera anställda i upp till åtta år kan vi inte mörka verkligheten genom att skylla på pliktverket,värnpliktsystemet,FMlog
eller något annat.
Då står vi där med vårt otvättade ÖRA.
Man kanske skall se det från andra sidan och då går det att få in rundstaven i det fyrkantiga hålet. Dessutom blir det lite plats över?Det kanske är, som man på vissa håll hävdar, att organisationen skall anpassa sig till PRIO?
Teaterdirektören.

Plutch sa...
31 mars 2010 kl. 15:39  

J.K Nilsson: Blötdjur? Du har din dagliga arbetsplats i ett skyttevärn i Helmand? Nehej inte det... Prata inte om mod och ära och hänför det till kontraproduktiv systemlojalitet. Vet hut!

Att pioritera är den viktigaste uppgiften en chef har. Om inte regementsnivån prioriterar så får man själv göra det på lägre nivå.

Om FM ledning och regementsledning prioriterar fel - då får vi längst ut på linan prioritera rätt. Rätt i det här fallet avses allt som bär mot krigsduglighet och överlevnad på stridsfältet. Allt annat är fel.

En nations väpnade stridskrafter är mer än bara en arbetsgivare som man skall följa lojalt. Ser man på de väpnade styrkorna som en tjänare till nationen på ett högre plan så inser man att den måste hållas lite på avstånd från politiska nycker och påverkan. I mitt synsätt finns det egensyften med mitt jobb som officer, inte bara lönen varje månad.

Ta och läs lite litteratur om strid och moral vet jag. Där kommer du upptäcka att det som får soldater att strida är lojalitet mot sina kamrater och förtroendet för sina chefer, inte för demokrati eller värdegrunder eller system.

Med det halvfilosofiska flummandet så hävdar jag fortfarande att ett bra administrativt datorsystem är av godo och jag hoppas det blir bra i slutändan.

Det finns dock ett motsatsförhållande som vi måste vara uppmärksamma på. Det får aldrig bli så att plutonchefens huvuduppgift är personaladministration, då är vi väldigt fel ute.

De som hänvisar till civila chefer är helt fel ute. Ofta kan huvuduppgiften vara just att administrera sin personal och väldigt lite ha att göra med arbetsledning. Jag tror chefsbefattningar som i näringslivet innefattar 100% krav på direkt arbetsledning av underställda inte är så administrativt belastade.

Att gämföra med civila chefer är så gränslöst lamt och typiskt "200 år av fred"-Sverige som jag avskyr. Titta för tusan på de krigförande länder som finns i vår omvärld och se hur dom jobbar. Eller titta på våra egna förband hur dom jobbar i verkligheten. Suck.

Wiseman sa...
31 mars 2010 kl. 22:50  

Trosslösningar och andra fiffiga lösningar där man åsidosätter reglerna för att få verksamheten att fungera har sin tid och plats.

I skarpa situationer är det utan tvekan så att ändamålet helgar medlen. Det som räddar liv på kort sikt är oftast viktigare än det som gör det på lång sikt. I Sverige saknar vi ofta en tidsdimension för hantering av hemlig och känslig information. Det som är känsligt på kort sikt kan helt sakna värde på längre sikt, medan det motsatta förhållandet också kan råda.

I den dagliga verksamheten förstör trosslösningarna verksamheten i ett större perspektiv, medan de kan tyckas fungera lokalt. De ursprungliga lösningar som inte fungerar, förefaller då från högre nivåer att fungera utmärkt och nödvändiga åtgärder kommer aldrig att vidtas inom organisationen. Många av de problem vi idag dras med i Försvarsmakten kommer av att man inte vågat eller brytt sig om att vara tillräckligt rak i ryggen för att påpeka och påvisa problem. Vem är det som drabbas i slutändan?

Fixarmentaliteten är oerhört väsentlig för ett fungerande förband när det väl gäller.

Att, om det nu skulle behövas, åsidosätta reglerna för att få den dagliga verksamheten att överleva ett datastödssytem som, om det nu skulle visa sig vara så, mer är ett hinder för en fungerande verksamhet, skulle vara fatalt för Försvarsmakten i längden. Det skulle drabba effektiviteten hårt och frågan är när det kommer en lösning? Det går att dra massor av paralleller till insatser idag där svenska soldater får dras med undermålig materiel och skydd för att man tyckt hemma att det går att lösa i alla fall bara man gör på ett lite annat sätt, men som inte fungerar i skarpa lägen.

Hur ser ni själva på underlydande som inte följer era instruktioner, som säger en sak, men gör en annan bakom er rygg eller rapporterar det ni vill höra snarare än vad som är sant och korrekt? I mina ögon är det ett helt förkastligt beteende.

Anonym sa...
31 mars 2010 kl. 23:36  

Wiseman

Att handla i chefens andra gäller över hela spektrat. Om mina instruktörer inte gör som jag ger order om är det inte nödvändigtvis katastrof, Förutsatt att deras beslut är grundat på bättre fakta än jag hade när jag gav ordern eller att de handlar i min anda, i viljan att uppnå min eller min chefs målbild.

Givetvis är inget svart eller vitt, snarare är fler saker grå.

Att effektivisera sin vardag och dela bördan i att beställa handskar och hudsalva eller göra matbeställningar är som jag ser det okej. Men givetvis finns det saker som inte är okej.

Det faktum att saker inte är svarta eller vita helgar medlet i min mening.

Så jag ställer frågan till alla er som hävdar att det är en dödssynd att låna ut sitt teid kort.

Vad vill ni ha? Plutonchefer som fungerar som robotar eller tänkande individer som kan lösa problem.

Sedan kanske inte allt handlar om PRIO och dess existens men det är metoden vi diskuterar.

Jag tänker inte tala om för folk vad som ska tycka. Det är vi för envisa för. Men jag ställer frågan:

Vad vill ni ha för chefer?

En chef som är tuktad i ett system att ALLTID följa regelboken kommer knappast göra annat när kulorna kommer. Man gör som man blir lärd.

Under min GU var uppgiften och tiden helig. Vilken väg som var bäst fram till uppgiftens lösande skrevs aldrig i sten. Men vissa andra vapenslag är komandostyrda. Och det kanske är rätt med deras stridsteknik. Skolandet återspeglar iallfall det som skrivs här.

/trupparen

Wiseman sa...
1 april 2010 kl. 00:33  

Trupparen: Visa mig gärna det förband där uppgiftens lösande i rätt tid inte är i centrum.

Uppdragstaktiken är överlägsen kommandotaktiken. Det behöver man inte orda så mycket om. Vet man inte att nyttja uppdragstaktik har man inte att göra som chef.

En bra chef är den som rakryggad kan stå för sina beslut, står upp för sina underordnade och säger rätt ut till sina överordnade vad han anser. Jag delar helt din uppfattning att sitter man som underordnad på bättre beslutsunderlag än chefen, så ska man inte tveka att agera på detta. Skillnaden är sammanhanget. Hur tidskritiskt är det? I strid är det ytterst enkelt och tydligt, men ju längre från direkt strid man hamnar blir metoderna flera. Jag tror vi är helt överens på denna punkt. Vad det handlar om är att sedan kunna stå för sitt agerande. Verksamhetens utveckling och förbättring bygger fullständigt på att man kör med öppna kort och redogör för såväl framgångar som motgångar.

Kortsluter man verksamheten lokalt fungerar det säkert mycket bra på lokal nivå, men i det stora hela kan det bli en katastrof.

Sumatra sa...
1 april 2010 kl. 01:01  

@ Plutch

Vad jag uppfattat är du inte nöjd med införandet av PRIO och tycker att det står i motsatsförhållande till din ambition om en väl utbildad pluton.

Danmark har redan PRIO. Åk till det Danske Jaegercorpset, de har tagit tunga förluster i både Irak och Afghanistan, parallellt med att förbandet arbetat i PRIO.

... eller har du högre ambitioner för din pluton än danskarna?

Lycka till

Plutch sa...
1 april 2010 kl. 01:27  

Wiseman: Du har rätt i att fixarlösningar kan innebära att information om systemfel inte når rätt chefsnivå. Men för oss som lever här och nu på lägstanivå är det viktigaste vår egna verksamhets kvalitet. Det jag vänder mig mot är din och andras inställning att det är trupparen längst ut på linan som är felet. Att det är hans lojalitet mot uppgiften som är problemet.

Om resonemanget slutar i att vi vill ha mindre uppgiftslojala chefer, ja då är vi illa ute. Kan det inte finnas andra sätt att komma till rätta med problemet? Högre tak allmänt i FM kanske?

Anonym sa...
1 april 2010 kl. 02:03  

@ Trupparen.
Får du inte ut mer än 10 km räckvidd?

Fel antennval?
Fel valda frekvenser?
Inbördes placering av radiotyper?
Fel typ av radio eller avstämningsenheter?
Kortvåg eller inte till darten??
Felkopplat?
Fel effektläge?
Synkläge?
Ärgade kontakter,skadad isolering,skadade kontaktstift, dålig vård?
m.m.
Ovanstående är exempel på vanliga handhavandefel.

Dåligt utbildad signalist?
Kan det vara så att någon plutonchef valt bort lite sambandsutbildning?
Be någon sambandsutbildad/tekniker hjälpa dig.

Min vapendragare Marcus surplusutrustning kostar en bråkdel av den summan du nämner. Han har dock en ypperlig kontakt med området (och hela övriga världen) varje dag härifrån min lilla stuga i landet Sverige.
Teaterdirektören.

Lindquist (Asien) sa...
1 april 2010 kl. 07:00  

@PlutCh

Konstigt att Ni nämner strid och moral eftersom Ni förordar ett system där soldater och befäl endast ser FM som en bättre inkomstkälla än socialbidrag och får FMs personal att känna sig som skräp på samhällets soptipp. Jag förordar tvärtom ett system där FMs personal känner sig som elit vilket är nyckeln till hög stridsmoral. För att förstå problematiken, bör Ni studera vilka problem US Army har beträffande stridsmoral när de tvingas sätta upp plutoner bestående av personer med psykiska, sociala och samarbetes problem.

På basis av dina kommentarer hittills, verkar det som om Ni inte har tillbringat någon tid ute på en KFÖ för att riktig förstå hur soldater, befäl, och team fungerar och samarbetar i strid. Att Ni som underofficer ansvarar för drillning av rekrytplutoner är inte alls det samma som att vara krigsförbandsplutonchef och riktig officer.

Sen håller jag med övriga skribenter här: Om FM nu beordrar sina förbandschefer att använd PRIO på ett visst sätt, så är det bara att gilla läget. Ni måste lära Er grunden i militärt ledarskap: Om en kompanichef beordrar en plutonchef att på ett visst sätt anfalla FI från sidan så ska plutch inte trixa utan göra som han/hon säger, även om plutch tycker det låter dumt och tom kan leda till att plutonen förintas. Ni kan naturligtvis agera som en del skribenter föreslår här, alltså att försöka påverka Er chef, FM, mm medels synpunkter och förslag för att åstadkomma en förändring.

Malin

J.K Nilsson sa...
1 april 2010 kl. 09:40  

Nej Trupparn, det är inte kavajhytt för att lånat ut Teid, i bästa fall är det löneavdrag och i sämsta fall så har du en uppsägning att vänta. Du hanterar tillången till ett system som innehåller känslig information på ett vårdslöst sätt. Och du skäms inte för att säga att du planerar att med berått mod göra det.

Du talar om mod och jämför med att leda strid men du kan inte visa mod att säga att du inte kan lösa uppgiften med de tilldelade medel du har.

Genom införandet av Prio så kommer du teoretiskt sett genom att låna ut ditt kort medverka till att röja basering och underhållsstatus på flygplan och flygande materiell. Jag skulle inte vara imponerad om liten trångsynt truppare i Sverige medverkar till att röja uppgiften att de LDP-Kapslar vi skulle kunna ha i Afghanistan är trasiga och väntar på nya burkar för att kunna tas i drift.

Prio är större än din leriga pluton, det är ledningen av försvarsmakten.

J.K Nilsson

J.K Nilsson sa...
1 april 2010 kl. 09:50  

Och Nej, jag har inget emot att nyttja mobiltelefon som substitut till ett mindre väl fungerande radiosystem i strid. Det är en kreativ lösning som när den fungerar inte fungerar sämre än en radio som inte håller måttet i kryptering. Det jag vänder mig emot är den slapphet som tvingar er att använda mobiltelefonen istället för att tilldela rätt utrustning. Rätt utrustning kan i Afghanistan vara en tålig mobiltelefon modell Ericsson hajfena men där basstationerna bevakas och skyddas som om de vore anslutningspunkter i ett Ts9000 nät. Störtåligheten är väll sisådär men vad skall man göra?

Det som jag vill se är att man i rapporten säger att radiolösningen med fast monterad 180 mobil inte fungerar och man var tvungen att lösa det genom mobiltelefon. Det som gör mig rasande är att högre chef med lite förståelse i sambandsvärlden förmodligen kommer att filtrera bort den informationen eller att högre chefer inte förstår innebörden i den informationen.

Vi byggde ju stora delar av totalförsvarets samband på det publika telenätet i Sverige och utbildade signalister/telefonister att använda rätt sätt att signalera på med avseende på signalskyddsgrad. En konst vi tappat med övergången till moderna radiosystem som fungerar i svensk övningsmiljö.

Varför skulle jag bli upprörd om du tog fram nallen i en stridskontakt?

J.K Nilsson

Plutch sa...
1 april 2010 kl. 10:23  

Malin Lindqvist: Hahaha! Stor humor.

Plutch sa...
1 april 2010 kl. 10:31  

Teaterdirektören: Tror du inte vi kan sambandstjänst eller? Du ska ha klart för dig att sambandsproblematiken i Afghanistan inte har med handhavandefel att göra utan den tekniska lösningen.

De MOTar som tjänstgjorde under brittisk ledning innan Sverige tog över PRT MES lovordar den brittiska sambandslösningen som var klockren och alltid fungerade och bara behövde en veckas utbildning.

Sen kom värdelösa Sverige med sina utdaterade invasionsförsvarssystem och billiga ad hoc-lösningar och allt blev skitkass.

Plutch sa...
1 april 2010 kl. 10:38  

Sumatra: Jo jag har också hört att Jaegercorpset sysslar mycket med PRIO numera... Sluta.

Jag inser behovet av ett nytt administrativt system. Men jag vill att med systemet skall ett gäng administratörer följa.

Jag som chef skall ropa in i kompaniadministratörens rum på måndag morgon: "Alla i plutonen utom Andersson hade 3h övertid i torsdags förra veckan. Beställer du en buss till skjutbanan på fredag? Tack!".

Sen går jag ut och övar huvudtjänst med kompaniet.

Det är det fysiska knappandet som jag är emot. Inte ansvaret.

Lindquist (Asien) sa...
1 april 2010 kl. 14:17  

Plutch
Kära drill sergeant. För att drilla Er pluton behöver Ni inte knappa på något ekonomisystem speciellt mycket, kanske ett par timmar i veckan. Jag har säkert mer att mata in i våra administrativa system än vad du någonsin kommet att göra under din karriär i FM. Men trots detta ser jag det inte som ett hinder för mig att nå mina mål. Med rutin går det som på räls.

Ni verkar bara generellt negativ inställd mot ny teknik oavsett hur pass bra eller dålig PRIO systemet kommer att bli; och vill inte knacka på en dator, eller hur?

Om ni vill så kan ni likväl skicka lösenord och kort till mig så kan jag mata in åt Er istället.

Jag föreslår därför att ni slutar gnälla och börjar gilla läget.

Malin

Anonym sa...
1 april 2010 kl. 14:49  

Själv föreslår jag att Malin Lindqvist försöker lyssna på de som faktiskt ska hantera systemet. De ska göra det samtidigt som de ska leda sina specoffar som genomför utbildningen, samt övriga plutonen/kompaniet/skvadronen personalmässigt och administrativt.

Det är skillnad på att knappa lite burk under 8 timmar en arbetsdag i Tokyo eller Stockholm och att vara officer. Ditt ansvar att ha en enhet på upp till 150 man vars utbildnings- och utrustningsnivå i kombination med ledningförmågan är det som kan ge skillnad på liv och död och få politisk implikation.

När du var KB och gjorde KFÖ så behövde inte det värnpliktige befälet ta ansvar för mer än vad som hände under övningen. Den tiden är förbi. Riktiga officerare har betydligt större ansvar.

Det är sagt att en plutonchef ska sitta ca 40% av sin arbetstid vid sin arbetsstation, mestadels med PRIO. Det är vansinne, hur bra PRIO egentligen är (eller dåligt).

Nicke sa...
1 april 2010 kl. 14:54  

Lindquist o JK Nilsson: Bra rutet! Det är alldeles för många av oss som springer runt och har konstiga ideér om vad yrkesrollen egentligen innebär. Det börjar nästan likna US Army där det upphöjts till skön konst att genom trossvägen förstöra allt vad vad systemstruktur heter...
Plutch: Jag håller egentligen med dig på flera punkter men tyvärr lyckades du trycka på helt fel knapp i ett inlägg. FM skulle vara ett så mycket trevligare och mer välfungerande system om inte Grönklädda Truppare Av Guds Nåde (från vicekorpral t General) sprang runt och trodde att FM byggts runt dom.
Jag jobbar själv inom en del av FM där vi ALLTID (sedan starten för lite mer än hundra år sedan) har ägnat oss åt skarp verksamhet med jämna mellanrum. Bara för att det blivit lite intensivare för er gröna nu i och med det internationella fokuset innebär inte att det ni gör är något tvärnytt och superunikt.
Missförstå mig inte. Jag är full av beundran för det "di gröne" i Afghanistan uträttar och jag bidrar gärna själv om min kompetens eftersöks. Jag vill bara att det anläggs ett lite rimligare perspektiv.
När du själv uttrycker din indignation över min jämförelse med den civila världen blir jag bara såååå trött. I och med det menar du att jag förmodligen inte vet vad jag pratar om. Komma här som någon slags utomstående och ha synpunkter...
Grejen är bara den att jag inte är ett dugg utomstående! Jag har varit en del av det INSATTA INSATSförsvaret längre än vad det begreppet existerat. Jag kan därför göra en helt giltig jämförelse mellan FM och det civila. I ljuset av den erfarenheten säger jag därför att Jag fortfarande är rätt övertygad om att de problem vi kommer ha i införandet PRIO inte kommer ha sin grund i tidsbrist utan snarare i dålig organisation och urusel upphandling/kravställning...
För övrigt så har jag en liten lektion i civilt näringsliv att förmedla:
Chefer i industrin (riktiga chefer, inte så kallade mellanchefer eller "team-leaders") är inte alls anställda för att sköta administrationen. Lika lite som du som plutonchef är det...

Anonym sa...
1 april 2010 kl. 15:14  

@ Plutc.
Om man, som påstås, investerar en miljon kronor i sambandsutrustning och inte får ut mer av den?
Ja, då påstår jag att vi inte klarar av sambanstjänsten.
Har man sedan påpekad det i rapporterna och det ändå inte går att ordna?
Varför?
Har vi inte rätt utrustning?
Saknar vi utbildning?
Saknar vi pengar?
Saknar vi kompetenser?

Du som tycker om att ha klart för dig och se saker och ting på rätt sätt, ser väl också att man bara kan konstatera att vi inte är byxade för sådana här uppdrag och dra konsekvenserna av det.
Teaterdirektören.

Erik Magnét sa...
1 april 2010 kl. 15:44  

Den sambandsmässiga problematiken i Afghanistan är inte så enkel att man kan peka ut en enskild faktor. Flera kan nämnas:

Ytan. Kosovo har en yta som ofta brukar jämföras med Jawzjanprovinsens. I Kosovo hade man fram till och med KS07 (typ) TS9000 med fast grupperade KP-troppar på två platser om jag inte minns fel. Med den hotbild som föreligger i Afghanistan skulle en motsvarande plats bevakas/försvaras av minst pluton är min bedömning. Om vi antar att det skulle gå att bygga ett sammanhängande nät med åtta platser som hypotetiskt skulle skapa VHF och HF-täckning i hela det svenska området, skulle det vara värt insatsen med åtta skytteplutoner för att lösa den uppgiften. Knappast.

Topografin. Det är som många åtminstone har hört talas om eller sett på TV tämligen kuperat. Kuperad terräng och radiovågor går inte alltid så bra ihop.

Frekvenserna. HF (kortvåg) är beroende av rätt frekvenser på ett helt annat sätt än VHF. "Rätt" frekvens ändras dessutom kontinuerligt - dag/natt/årstid osv. Sverige hade åtminstone tidigare inte tilldelning på tillräckligt bra frekvenser (om det var kopplat till natomedlemskapet vet jag inte, men håller det inte för osannolikt).

Materielen. Som plutch påpekar så är vissa materielslag gamla, har ibland för dålig status (kablar, kontakter, antenner mm) och är i många fall en kombination av materielslag som ger en oöversådlig mängd felkällor - antenn, kablar, kontakter, radio, frekvenser, dator, kryptokort, drivrutiner, programvara osv osv.

Utbildning. Kopplat till den stora materielstocken så krävs mycket utbildning. Nivån har höjts avsevärt de senaste åren, men fortfarande kan en del problem spåras till motivationen hos enskilda chefer och signalister. Varför använda ett "grönt" sambandsmedel när GSM funkar?

Lindquist (Asien) sa...
1 april 2010 kl. 17:17  

Annonym
Jag är som ni kanske vet kritisk på hur PRIO systemet utvecklas. Ett system av den här arten ska utvecklas av förbandschefer som kompanichefer, bataljonschefer och ev. regementschefer och inte av HKV och SAP. Vad jag menar med det är att FM ska ta ett steg längre än att bara lyssna på användarna; användarna ska vara de som driver utvecklingen av systemet.

Vad PlutCh gör är att bara klaga o klaga utan att komma med förslag, lösningar eller feedback. Hur användbart är det för systemutvecklarna då användare som plutch inte ids formulera kravspecar annat än att visa sin ovilja att knappa på tangentbord.

Att utb. plutonchefen (drill sergeanten) kommer att sitta 40% av sin tid framför datorn verkar helt vansinnigt fel. Kan Ni förklara hur i all världen Ni kommit fram till den siffran?

Malin

Anonym sa...
1 april 2010 kl. 22:11  

Lindqvist (asien)
Jag hoppas du just aprilskämtade eller så kan du inget alls om modernt ledarskap.

"Ni måste lära Er grunden i militärt ledarskap: Om en kompanichef beordrar en plutonchef att på ett visst sätt anfalla FI från sidan så ska plutch inte trixa utan göra som han/hon säger, även om plutch tycker det låter dumt och tom kan leda till att plutonen förintas."

Du har antingen aldrig ens varit i gröna kläder, eller så är du 12 år gammal. Jag kan inte ens ta dig på allvar...

Anonym SBtekniker.
Vilket fel och vilka förhållanden som ställer till det i Afghanistan vet jag inte. Inte heller mina signalister, Dugligt utbildade av sveriges elit i radiokomunikation på LedR. Det enda jag kan säga är att problemen existerar. Jag är inte sambandstekniker. Och dom som är det skakar på huvudet. Vi behöver ett nytt system.

Jag återkommer i övriga kommentarer i ett inlägg.

Wiseman sa...
2 april 2010 kl. 09:27  

Plutch: "Det är det fysiska knappandet som jag är emot. Inte ansvaret."


Enig! I den bästa av världar kommer man från centralt håll snart att inse att det behövs en lokal administratör för att hantera de här problemen eftersom tiden för och effekten av kärnverksamheten annars kommer att nedgå kraftigt. Vilken blev då besparingen mot att tidigare ha haft lokala kameralenheter, reseavdelningar o s v? Inte mycket.

Chris Anderson sa...
2 april 2010 kl. 10:30  

Intressant diskussion om att följa respektive avvika från reglementet.

Wiseman har en stor poäng i att man i ett skarpt läge gör vad som är nödvändigt och enklast för att klara livhanken. Problemet är väl om de regler och rutiner som gäller vid övning avviker alltför mycket från verkligheten på stridsplatsen.

För att vara effektiv i strid så måste man ha en hel del inövat beteende som sitter i ryggmärgen utan att man behöver tänka på det. Om det mesta funkar ungefär som det är tänkt så har man också förmågan att lösa de oväntade problem och situationer som alltid uppstår.

Om man däremot tvingas ändra alltför mycket i strid jämfört med övning så uppträder man ostrukturerat och svårförutsägbart för de egna och man får också mindre kapacitet att lösa oväntade problem.

Därför har jag stor förståelse för bland andra Pluchs synpunkter i de frågor som behandlas här.

J.K Nilsson sa...
2 april 2010 kl. 10:50  

Nej Chris, den fredsmässiga administrationen av plutoner har inget med förmåga i krig att göra. I krig arbetstidsplanerar du inte mot något avtal, du beställer inte resor och attesterar traktamenten. Du ger inte den underställda personalen tjänstgöringsomdömmen eller vitsord, du anmäler inga till vidareutbildningar, du hanterar inte semester.

Vad skulle fienden hota med för att du som plutonchgef skulle kunna lösa det genom att låna ut TEID-kortet? Tidigarelagd kursstart på FMTS?

J.K Nilsson

Lindquist (Asien) sa...
2 april 2010 kl. 10:50  

@Anonym..
Den här frågan togs oftast upp på KadS och KS och svaret är entydigt. Nej och åter nej, du måste utföra kompanichefens order även om du har en annan åsikt. Hur ska man annars i huvudtaget kunna genomföra effektiv strid? Överste 1gr Wickboms standard svar: “det är bara att gilla läget!” Så jag välkomnar dej ut till den gröna verkligheten från flum bubblan du verkar befinna dig i.

Chris Anderson sa...
2 april 2010 kl. 11:16  

Det var inte precis olovlig befattning med kortet som jag hyllade, utan snarare inställningen att truppledarnas uppdrag är att förbereda trupperna för strid.

Därefter tillkom diskussionen om sambandsproblem i Afghanistan (opsec?) och trosslösningar.

Introduktionen av PRIO kan dock ses som ett typiskt symptom på en krigsmakt som inte kopplar ihop sin organisatoriska vardag med det yttersta syftet, att strida när och var det behövs.

J.K Nilsson sa...
2 april 2010 kl. 13:40  

Chris, om du har följt debatten på WW så ser du att försvarsmakten är ålagda att leverera en viss krigsorganisation till en viss en summa pengar. Uppdraget säger inget om dugligheten på styrkorna.

För att lösa ekvationen om att bemanna organisationen med befäl och hålla sig i ram så har man offrat det administrativa stödet. Nedgången i operativ effekt märks inte i PP-presentationer och alla är nöjda och glada. I andra fall så har vi en beordrad uteffekt och en fast personalram, skall vi vara ärliga så kommer vi aldrig att nå den uteffekten som är beordrad oavsett hur många administratörer vi sätter in.

Jag har resignerat för långt för att ha ambitionen att kunna leverera något. Min specialitet är en del i en grundläggande förmåga att föra strid men att öva den vill man inte, det blir bara för komplext, svårt och dyrt. Man har gett mig den raka ordern att gilla läget och infinna mig för övning. Men vad jag skall öva kan man inte säga.

Man har fastnat i något skämt till organisation som man dessutom skall passa in i ett administrativt system. Att det blir kattskit av alltihop är inte svårt att förutse. Visst det är eftersträvansvärt att göra ett bra jobb men nu definierar man ett bra jobb som att administrativt följa upp verksamheten så att revisionsverket är nöjt.

J.K Nilsson

Sumatra sa...
2 april 2010 kl. 16:09  

@ Plutch 10.38

Det kan jag respektera.

Anonym sa...
2 april 2010 kl. 21:42  

@Malin

Det är alltid trevligt att läsa reaktioner och få bra tips från människor utanför FM och jag vill inte förringa dina inlägg på något sätt. Men jag tror att du, vad gäller militärt ledarskap och skapande av fungerande insatsförband, inte har så mycket att tillföra med tanke på att dina militära erfarenheter verkar härstamma från det sena 80-talet eller det tidiga 90-talet. Väldigt mycket har förändrats sedan dess. Ledarskap, pedagogik, doktriner, FM uppgifter, lagar, fordon, vapen och annan mtrl - i princip allting har förändrats.

Dock tror jag att du har väldigt mycket att tillföra vad gäller komplexa databaser, GUI och system med utvecklingspotential. Fortsätt gärna med det.

Siffran 40% (den del av sin arbetstid som plutch behöver lägga på administration) är tagen från en reklamturné som två PRIO-företrädare ur FM genomförde förra året. Och det skall tilläggas, de skröt med att siffran var så låg som 40% och hänvisade till erfarenheter från Danmark.


/M

Sleipnir sa...
2 april 2010 kl. 22:23  

Malin har sin enda militära erfarenhet från tidigt 80-tal, och hans/hennes kunskaper kring IT system må vara lite modernare, men knappast mer sanna eller öppna för det.

Nog om detta.

Vad var det för genier ni fick lyssna på som sa 40%? Jag har jobbat med PRIO sedan införande 1 och har på grund av min tjänst en väsentlig utökad administration avseedne tidregistreringen än vad normen kommer vara.

Jag lägger max en timma i veckan på tidregistrereinrg. En resebeställning och tillhörande kontrollarbete vid hemkomst tar totalt en kvart, n beställning i kundvagn kanske 5-10 minuter för en enstaka artikel (ju fler grejer samtidigt, desto lättare).

Attesteringar grå fort om man vet vad fanken den underordnade vill ha, ananrs får man ju prata med dom, men det gäller ju pappersexercisen också.

Chris Anderson sa...
3 april 2010 kl. 12:51  

J.K. Visst har försvaret varit utsatt för ett stort politiskt tryck. Däremot har jag svårt att förstå inställningen att man gillar läget.

Det är ju de anställda i försvarsmakten som har störst insikt i bristerna och som bör säga ifrån. De flesta som arbetar i FM är ju idealister i någon mån (annars skulle de ha valt ett bekvämare och mer välbetalt arbete). I princip tycker jag att alla FM-anställda på alla nivåer borde skrika i högan sky om att verksamheten är nära kollaps eller redan har kollapsat. Med den informationen blir det svårt för såväl väljare som politiker att fortsätta krama försvarsmakten som en våt svamp.

Förre ÖB mörkade ju ganska ordentligt när han påstod att försvaret hade klarat omställningen och uppfyllde politikernas krav. Faktum var ju att insatsförsvaret i allmänhet och NBG 08 i synnerhet bara var en potemkinkuliss.

J.K Nilsson sa...
3 april 2010 kl. 16:41  

Chris, det är ju detta bloggandet är ett symptom på. Några anställda försöker yttra sig och visa på hur det ligger till, det finns en viss massa som följer med i kommentarerna och en tyst massa som säger sig hålla med när man talar med de tysta på luncher, m.m.

Gillandet av läget och försvarsställnignen vid kritik mot fix och trix är ett symptom på att om man åtminstånde kan påverka det lilla i sin närhet så blir man nöjd över det. Det är en försvarsmekanism. I det stora hela så finns det inte en sportmössa att försvara Sverige och vi verkar inte ens ha ambitionen att kunna påverka en eventuell fiende innan år 2018.

Jag säger: Låt skeppet sjunka nu, sluta ös. Vi kan bärga det efteråt och göra något bra. Thunbergers systemkollaps verkar ändå vara oundviklig, titta på vad Cynisk skriver om följderna av Fb04.

J.K Nilsson

Anonym sa...
4 april 2010 kl. 19:06  

@Sleipnir

Jag har ännu inte börjat använda PRIO ännu. Jag kommer inte ens hinna genomföra all obligatorisk utbildning innan 6 april. Men om det är som du säger, att man kan skriva 35 resebeställningar och uppdatera den med förändringar efter hemkomsten för en hel pluton på 15 minuter så kommer jag att ändra min något negativa uppfattning.

Unknown sa...
27 juni 2012 kl. 10:15  

Uppenbarligen har ännu fler problem t.ex. Astra http://www.idg.se/2.1085/1.445610
500 miljoner när man räknar på riktigt.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade