Varför är närområdet ointressant?

Man kan glädjas åt att ett nytt nedrustningsavtal mellan USA och Ryssland verkar vara nära förestående efter att 80-talets START-avtal löpte ut förra året. Det vore mycket glädjande om man ytterligare kunde få ner antalet kärnvapen i världen.

Vad som inte rapporteras av svensk media är något som borde vara av större svenskt intresse, nämligen det mer spända läget i det svenska närområdet. NATO kommer i dagarna att genomföra flygövningar i Baltikum (mig veterligen första gången), som ett svar på de enorma ryska övningarna Ladoga och Zapad som genomfördes sensommaren/hösten 2009 med uppåt 60 000 man och under vilka Sverige genomförde beredskapsövningen Dagny II. Baltstaterna oroades mycket av Ladoga och Zapad som genomfördes nära ländernas gränser och som bl a innefattade massfällningar av fallskärmstrupp på ett sätt som inte förekommit sedan 80-talet och närvaron av ett stort antal ryska landstigningsfartyg från andra flottor än Östersjöflottan. NATO bestämde då att genomföra flera övningar i Baltikum under 2010, bl a den stundande flygövningen och en markstridsövning med bl a ett förband ur amerikanska marinkåren. Dessa övningar har föranlett en hel del rysk oro, när amerikanska förband nu ska öva endast några mil från den ryska gränsen.

Vad som uppmärksammats i svensk press är genomförandet av en svensk-amerikansk flygövning i Norrbotten i sommar, med huvudfokus på bombfällning, där man i media antyder att övningen, som i media verkar snarast motsvara andra världskrigets Ruhr-räder i omfattning, hotar försämra svensk-ryska förbindelser. Från ryskt håll verkar man inte bry sig alls om denna övning.


Jag finner det mycket märkligt att man inte nämner något om de baltiska övningarna i svensk media, men så var inte heller de ryska övningarna något som uppmärksammades trots att Försvarsmakten, som sagt, höjde sin beredskap. Just i skenet av den svenska säkerhetspolitiska solidaritetsförklaringen gentemot de baltiska länderna finns det all anledning att hålla ordentlig koll på utvecklingen runt de baltiska länderna.

15 kommentarer:

Chris Anderson sa...
14 mars 2010 11:30  

Stormakternas militära övningar i Baltikum ignoreras nog i Sverige på grund av att de inte passar in i vår världsbild för tillfället.

Om vi tvingades inse att Baltikum kan vara betydligt farligare för Sverige än Afghanistan och Somalia så skulle vi ju behöva ändra en massa saker, vilket bara blir jobbigt och dyrt.

Forsno sa...
14 mars 2010 13:19  

Det är i grunden en oförmåga att relatera till någonting som inte kan infogas i den dominerade offentliga berättelsen (i betydelsen "narrative").

Det finns som regel bara ett drev åt gången och de måste vara väldigt lika enkla som entydiga för att vara effektiva.

Det finns ingen med inflytande över den offentliga debatten, varken inom politk eller media, som anser sig ha intresse av att "röra till" bilden av Östersjöregionen.

Sumatra sa...
14 mars 2010 14:05  

Hur skulle det se ut om Regeringen och försvars- och utrikesministrarna skulle börja att oroa sig för omvärldsläget på hemmaplan, nu när Riksdagen i närtid och i enlighet med Regeringens proposition skall rösta om värnpliktens avskaffande samtidigt som nya förbandsnedläggningar står för dörren?

Man kan även ifrågasätta NATO:s aggerande. Är det klokt att bekräfta ryssarnas gamla känsla av att vara omgivna av fiender och utsatta för en tilltagande inringning. Är det på sikt fredsskapande. Påskyndar detta ryssarnas rustningsansträngningar? Vem kan i så fall säga att deras analys är felaktig, utifrån deras synpunkt? Själv tycker jag att Väst onödigtvis bekräftar deras värsta farhågor, vilket inte är samma sak som att vi skall vara mjuka i ryggen inför hot. Dessa hot existerar inte i nuläget och behöver därför inte mötas.

Däremot bör vi nog se om vårt hus, så att vi har något att möta eventuella hot i framtiden. I nuläget saknar vi adekvata resurser.

Anonym sa...
14 mars 2010 15:19  

Jag bor ej i Sverige så jag har inte följt svenska nyheter sedan 90-talet-

Vad 17 gör NATO i svenska Norrland!!!!

Snacka om trojansk häst!

Denna organisation är mycket mer obehaglig och aggressiv än Ryssland enligt min uppfattning (och NEJ jag är varken terrorist, kommunist eller något extremt).


Helt otroligt att Sverige gått från neutralitet till detta under 15 år. Vilken skenhelighet!

Men detta kommer inte löna sig i långa loppet. USA är på nedgång och dess aggressvitet är del av av dess svaghet. Ryssland å andra sidan kan bara bli bättre jämfört med nu, och dessutom ligger det (till skillnad från USA) nära Sverige.

Vilken miss att bjuda in USA och alienera Ryssland som inte har ett dugg emot Sverige och inte har varit ett hot sedan Stalins dagar om det ens var det då...

Anonym sa...
14 mars 2010 16:05  

i dagens artikel http://www.dn.se/debatt/med-dagens-fodelsetal-ar-vi-snart-134000-miljarder-1.1060811
påstår karolinska institutet med en john tempel(som inte finns) att vi är för många. dessa människor verkar för det goda men är mycket onda i sina avsikter.
De har verkat sedan efterkrigstiden med experimentiel genetik och sjukdomsforskning villket har orsakat flera hundra tusen svenskar sin kropps funktioner. idag är alla dessa personer laborations råttor för systemet med Professor Gamstrup i ledningen på 60 talet. vi har fienden nära inpå oss.

Forsno sa...
14 mars 2010 16:24  

@Sumatra
Jag tror inte att de har något val.

Om inte NATO efter Georgien och Zapad markerar att även de baltiska medlemmarna omfattas av artikel 5 så är organisationen död.

Alla de forna östblocksländerna gick med för just kollektivt självförsvar, eller egentligen amerikanska försvarsgarantier, och tänker inte under några omständigheter acceptera att en rysk intressesfär tillåts expandera västerut.

Henrik sa...
14 mars 2010 16:44  

@Anonym 15.19.

1. Sverige har ALDRIG varit "neutrala".
2. Hur kan det bara "bli bättre" i Ryssland? Jag vill påstå att det snarare gått åt andra hållet sedans Jeltsins dagar.
3. Vi har närmare band med våra NATO grannländer än Ryssland.
4. Nästan alla EU-länder är NATO-medlemmar. EU försvaras bäst genom NATO.
5. Man är tvungen att låta USA träna i Sverige när vi lagt ned 95% av vårt försvar. "Sverige försvaras bäst i samverkan med andra" heter det så fint.
6. Ryssen har kanske aldrig haft för avsikt att invadera Sverige. Det spelar ingen som helst roll. Vi måste ha den militära förmågan att hävda oss i en dispyt eller politiska påtryckningar. Kan vara en gasledning eller vad som helst.

Borneo sa...
14 mars 2010 17:44  

Kanske någon kommer ihåg att FMV hyrt ut Vidsel till olika FV för olika skjutprov, med mera, de senaste 40 åren? Vad har egentligen förändrats!

Sumatra sa...
14 mars 2010 18:03  

@ Forsno

Jag förstår givetvis båda sidors behov av att öva sina stridskrafter, men behöver man verkligen göra detta på varandras farstukvistar? Det blir lätt en eskalering, där övningarna blir motor i ömsesidig misstro, verklig eller inbillad. Med vårt lilla försvar vore det bättre för oss om NATO genomförde sina övningar på västkusten, med oförändrat övningsinnehåll.

Övningar och motövningar i en uppåtgående spiral leder lätt till allmän militär eskalering och försämring av omvärldsläget. Det hindrar ju inte att vi deltar i övandet eller genomför bilaterala övningar med endera sidan.

Nu är ju inte ryssen så ensidigt västberoende som många vill tro. SCO (Shanghai Cooperation Organization) är ett utslag av den nya värld vi ser växa fram. Kineserna vill att den, förutom ett militärt samarbete, även skall omfatta ett ekonomiskt samarbete.

Vi får nog vänja oss vid tanken på att vår (västs) betydelse för utvecklingen kommer att minska, i takt med att andras betydelse ekonomiskt, militärt, tekniskt, industriellt och kulturellt ökar. Dessutom sitter "de andra" till stor del på jordens resurser, där t.ex Kina köper upp det de kan av strategiskt värde.

Anpassning är all överlevnads moder. Nu gäller det för oss att anpassa oss till den nya världen, med nya spelregler, nya hot -militära och ekonomiska. Den nya världen formas och kommer oavsett våra synpunkter.

Själv tror jag att västvärlden försatt en bra möjlighet efter det förra kalla krigets slut, men valde att gnugga in Rysslands (tillfälliga?) svaghet i ansiktet på dem istället. Synd.

Jag tolkar signalerna som att ryssen inte kommer att tillåta att NATO:s intressesfär expanderar österut eller för den delen norrut söderifrån. ...och då är vi framme vid den situation då läget åter låser sig.

Maskinisten sa...
14 mars 2010 19:26  

Rysare

Sverige kan med nöd och näppe hålla igång en bataljon eller två utomlands, några enstaka fartyg går också an, men om det skulle bränna till här hemma så står vi med byxorna runt anklarna. Stödresurser och kompetens har tillåtits att åka ända ner till singulär nivå, vilket innebär att om det behövs resurser på lite bredare nivå här hemma så kommer det bli mycket pinsammt. jag vill inte propagera för att vi skall upprusta, bara att vi skall kunna göra det som står i vårt uppdrag,försvara Sverige.

Biet sa...
14 mars 2010 21:30  

Det mest kraftfulla Sverige kan göra är genom miljöpartiet, som kan påpeka att andra länders övningar i närområdet bidrar till växthuseffekten.

Miljöpartiet vill att som steg på vägen bör man i trovärdighetens namn gå före på nedrustningens väg och minska militärutgifter. Invasionsförsvaret ska avvecklas.
På sikt vill man avskaffa det militära försvaret helt.
(Ref: hemsidor)

Vänsterpartiet vill att svenska försvaret ska med bibehållen neutralitet fortlöpande anpassas till förändrade uppgifter och nya internationella förhållanden, det vill säga att nedrustning av det militära försvaret är både nödvändigt och möjligt.
(Ref: hemsidor)

Socialdemokraterna vill att försvar och beredskap skall vara militärt alliansfritt, eftersom det är är ett "viktigt verktyg". Man tar ställning mot moderaternas politik att gå med i NATO,
(Ref: hemsidor)

Moderaterna: Sverige bygger säkerhet tillsammans med grannar i Norden och EU. (Ref: hemsidor, efter visst sökande)

Folkpartiet: Vill ha ett bättre och mer effektivt försvar för de resurser som satsas. Sverige bör gå med i Nato. (Ref: hemsidor)

Kristdemokraterna: Försvarsmakten ska ha en sådan styrka, sammansättning, beredskap och gruppering att den kan verka krigsavhållande vid säkerhets-politiska kriser i närområdet. Utvecklat svenskt samarbete med Nato men inte medlemskap.
(Ref : hemsidor)

Således är närområdet politiskt delvis ointressant. Däremot är man generellt mer intresserad bortom våra territoriella gränser, internationell krishantering.

TaggtrådsHawaii sa...
15 mars 2010 11:57  

"Sverige bör gå med i NATO" säger en del.

Kort undran: måste man inte ha något att BIDRA med i NATO?
Vad har Sverige att bidra med, förutom övningsområden i Norrland?

Skulle Sverige ens vara välkomna?

Henrik sa...
15 mars 2010 16:47  

@ TaggHawaii: Jodå, Sverige är nog intressant för NATO. Vi ligger strategiskt rätt så bra till. Sverige och Danmark kan tillsammans stänga av Östersjön om det skulle knipa. Men, för att vi skulle få gå med tror jag att vi blir tvungna att öka försvarsbudgeten.

Lindquist (Asien) sa...
17 mars 2010 07:42  

Fins det planer på att kunna klippa av den Ryska gasledningen från Svensk sida? Det vore ju ett bra sätta att drastiskt minska Ryssens gasinkomster om vi hamnar i krig med varandra.

Anonym sa...
18 mars 2010 20:40  

Det heter när inte om!

Men Svaret är NEJ

// Förste Sergeanten

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade