Karusellen startar om

Nerläggningskarusellen kommer inom kort att snurra igång igen efter att 2008 drabbats av ett tekniskt haveri benämnt Georgienkriget. Precis som jag redan då varnade för, utlovas nu nya förbandsnerläggningar till efter valet. Regeringen omtalade då att det inte var aktuellt med några nerläggningar innan valet 2010. Att regeringens nya "frivilligförsvar" (i alla andra länder känt som yrkesförsvar) är oerhört underfinansierat är mer och mer tydligt.

Det datum som nu omtalas är i trakterna kring 2012, vilket omtalades bl a på ÖB:s chefsmöte för några veckor sedan. Nerläggningarna är ännu så länge inte politiskt drivna, utan drivs istället av Försvarsmakten som anser sig nödgad till dem för att friställa medel (800 milj kr) med anledning av det nya yrkesförsvaret. Helst verkar Försvarsmakten vilja dra igång med nerläggningsarbetet tidigare, men tolkningen av den politiska viljan är att något sådant arbete inte får förekomma förrän dagen efter valet i september.

Enligt mil.se

Vad Försvarsmakten vill lägga ner är en flygflottilj, ett regemente och tio utbildningsgrupper. Därtill vill man flytta något/några förband. Resultatet kommer som vanligt tyvärr att bli en enorm pajkastning mellan olika förband med ideliga dolkstötar och intrigerande i HKV där varje förband kommer att utnyttja "sina" medarbetare i HKV maximalt. En officers emotionella band och förkärlek till sitt hemförband upphör inte bara för att denne har hamnat i Stockholm. Snarare tvärtom. Det skulle inte förvåna mig om man återigen uppdrar åt förbanden att utreda sig själva som underlag inför nerläggningsbeslut. Det säger sig självt hur objektivt det underlag blir och hur objektiv processen blir i HKV.

"Kriget" om överlevnaden inleds förmodligen som tidigare med att man försöker skaffa sig så fördelaktiga utgångslägen som möjligt genom att tillskansa sig internationella insatser, beredskaper för dylika eller stora internationella övningar med just sitt förband. Det visar nämligen med all önskvärd tydlighet hur "exklusivt" det aktuella förbandet är. Tidigare nerläggningsomgångar har varit präglade av just de ovan nämnda företeelserna, så jag tvivlar inte på att det blir så igen. Det är inte en tillfällighet att i princip alla Försvarsmaktens förband är inblandade i uppsättandet av en bataljonsstridsgrupp, närmare känd som NBG. Det gäller att visa sig oumbärlig.

Vissa av dagens förband ligger helt fel, med tanke på det som är högst aktuellt inför Försvarsmaktens framtid. Övningsområden, rekryteringsförmåga, garnisonsvinster o s v var argument som framförallt fördes fram vid den stora försvarsslakten 2000 och 2004 och i viss mån även under 90-talets nerläggningar. De argumenten bet dock inte för fem öre på de då sittande regeringarna och partierna som deltog i försvarsbesluten. Sålunda finns idag fortfarande förband som är solitärer medan man 2000 och 2004 offrade starka, närmast kompletta garnisoner med utmärkta lägen och långsiktiga förutsättningar som Gotland (P 18, A 7, Lv 2 samt även KA 3) och Boden (I 19, A 8, S 3, Ing 3, Lv 7 och AF 1). De offrades av helt andra skäl än de som borde vara gällande, nämligen mer av partipolitiska skäl än försvars- och säkerhetspolitiska skäl.

Idag återfinner man istället solitärer som Ing 2 i Eksjö och Lv 6 i Halmstad. Idag är det ytterst svårt att lägga ner dessa platser och flytta förbanden och jag ser heller ingen vinst i det eller möjlighet att göra det, då den ekonomiska vinsten nu blir ringa och kompetensförlusten kommer att bli enorm. Tiden då det gick att eliminera solitärerna hyfsat smärtfritt är sedan länge svunnen och bortslösad i jakt på röster snarare än försvarsförmåga.

Med all rätta kan man samtidigt fråga sig hur många regementen det ska behövas för att producera 8 bataljoner, motsvarande 2 brigader, vilket tidigare två regementen klarade av. Ett centralförsvar har dock inte varit modernt sedan det tidiga 1800-talet. Det visar snarast på hur vansinnigt det är att man med 8 bataljoner tror sig kunna lösa uppgiften att konstant hålla minst en bataljon i internationell insats och därtill försvara Sverige. Det är dessutom en organisation framtagen för en period (efter 2014) man enligt försvarsministern inte ens har analyserat säkerhetspolitiskt.


Rekryteringskraft?

Armén är naturligtvis beroende av ett regementes lokaliseringsort för en framgångsrik mobilisering. Det är inte speciellt effektivt med ett förband som utbildas i en landsända och sedan har sin krigsuppgift i den andra. Men än känsligare är det för Flygvapnet och Marinen, där Marinen redan nått den nivån att det inte finns något kvar att lägga ner. Flygvapnet och Marinen är mycket beroende av sitt basnätverk. Flygvapnet har som jag tidigare skrivit helt övergett sin krigsbasorganisation och det fåtal flottiljer och militära flygplatser som finns kvar är fullkomligt vitala för att Flygvapnet ska kunna verka. Problemet för Flygvapnets del var att man i och med nerläggningarna av de två rekryteringsstarkaste flottiljerna (F 10 och F 16) numera inte heller har det speciellt lätt med rekryteringen. Lägg därtill att man från politiskt håll gjort sitt yttersta för att sprida ut verksamheten med dyra nyinvesteringar som följd så finns det ett reellt personalproblem, där det är tveksamt om personalen flyttar vidare. Oavsett om någon av de fyra kvarvarande flottiljerna (F 7, F 17, F 21, Hkp) läggs ner, kommer verksamheten där ändå att fortskrida. Sveriges försvar kommer annars inte att fungera och budgetunderlaget visar med all tydlighet att alla krigsförband avses vara kvar. Det blir snarast aktuellt med en skylttrimning i form av detachement, där det enda som försvinner är flottiljledning.

En mycket stor andel av Försvarsmaktens personal har idag ryckt upp familjens bopålar två eller flera gånger till följd av förbandsnerläggningar. Det är ytterst tveksamt om dessa flyttar en gång till, varvid en rejäl kompetensförlust kommer bli resultat av ytterligare en nerläggningsrunda. På pappret syns bara officeren, men oftast finns bakom officeren även en make/maka och ett eller flera barn. Hur ska maken/makan hitta arbete på den nya orten? Vad innebär det för barnen när de återigen ska flytta och byta skola? Det råder inget tvivel om att nerläggningskarusellen kommer att än mer sänka moralen hos en redan mycket desillusionerad officerskår. Att flytta t ex den mycket ekonomiskt effektiva Arméns Jägarbataljon från Arvidsjaur till Boden skapar en enorm "badwill" hos personalen, där en olycklig följd kommer att bli att man ifrågasätter Arméinspektörens opartiskhet, helt oavsett om han har rent mjöl i påsen eller ej, då han stammar från det andra jägarförbandet, K 3. Apropå det kan man ju fundera på om Försvarsmakten då ska köpa tillbaka de lokaler som tidigare avyttrats vid nerläggningarna 2000 och 2004 för att nu inrymma jägarbataljonen.

Ett antal förband fick i medias rapportering nu ett "kulhål" på sig, men man ska inte misströsta för det. Kulhålen kommer att vandra runt ett antal varv bland alla förband likt leken "Hela havet stormar" tills musiken stoppar och det är dags för nerläggning.

När ca 10 av landets få kvarvarande utbildningsgrupper också ska försvinna, kommer också mycket av Hemvärnets rekryteringskraft och Försvarsmaktens lilla kvarvarande folkförankring att försvinna. Hela landskap kommer helt sakna militär närvaro. Det blir minst sagt en papperslösning av det hela. Det kommer först att bli synligt när det gäller Försvarsmaktens stöd till det civila samhället, när kommunerna vid naturkatastrofer och liknande plötsligt inte har något hemvärn att ta hjälp av.


Försvarsutgifterna

Hur ser då försvarsutgifterna ut? Som bekant sparade Försvarsmakten in 2,5 mdr kr förra året av en budget på ca 40 mdr kr. Vissa delar var från politiskt håll beslutat anslagssparande. Ca 200 milj kr var från den absolut känsligaste delen av försvarsbudgeten, där varje krona ju högre dess siffra i ordningen är innebär en exponentiell försvarseffekt. Det var 200 milj kr ur förbandsanslaget, som till största delen utgörs av personalens löner och till liten del utgörs av det som "är" försvaret - verksamheten i form av övningar, körmil, gångtid, övningsdygn och flygtimmar, vilket t ex fick som följd att svenska piloter tilldelas samma "generösa" flygtid som sina kollegor i Nordkorea, motsvarande en bråkdel av kollegorna inom NATO.

Enligt mil.se. 2008 tillagt från SIPRI

1967 fattade s-regeringen beslut om att upphöra med uppräkningen av försvarsutgifterna kompenserade för den tekniska faktorn om 2% fördyring. Sedan 1975 har försvarsutgifternas andel av BNP mer än halverats. Försvarsbudgeten har sedan 90-talet legat kvar på ca 40 mdr kr, vilket med inflationen har inneburit en halvering av budget sedan det tidiga 90-talet, medan andelen av BNP sänkts med 1 procentenhet till att idag vara ca 1,3 % enligt SIPRI. NATO har ett riktvärde för sina medlemsstater på 2 % av BNP, men endast en handfull länder levde 2008 upp till kravet.

Military expenditure (% of GDP) - 2008
You need to upgrade your Flash Player
Source: World Bank Data - Military expenditure

För att kompensera den ständigt krympande svenska försvarsbudgeten har det ena efter det andra förbandet lagts ner, huvudsakligen för att komma åt de fasta kostnaderna. Trots att ca 80% av fredsförbanden lagts ner sedan 1999 har t ex Försvarsmaktens lokalkostnader ökat med 0,3 mdr kr, omvandlat till 2009 års kronvärde, vilket innebär en hyreshöjning per förband med 350%. Knappast något som skulle fungera i en marknadsekonomiska situation, men när man inom statsapparaten envisas med att leka marknadsekonomi i ett planekonomiskt monopol, finns det inte så många sätt att påverka detta. Då uppstår också de absurda situationer vi de senaste dagarna sett exempel på med en generaldirektör för Sjöfartsverket som försvarar uthyrningen av landets bästa isbrytare till Antarktis mitt under den värsta isvintern på många år med att det är ekonomisk fördelaktigt för Sjöfartsverket. Samhällsnyttan då?Försvarsmakten tror sig kunna spara 800 mkr genom att lägga ner de tidigare nämnda förbanden och därmed frigöra dessa pengar för att finansiera yrkesförsvaret. Frågan är hur stor nettovinster egentligen kommer att bli. Alla liknande tidigare tilltag har visat sig oerhört dyrköpta, med ringa till negativ nettovinst och enorma förluster i försvarseffekt, framförallt när kompetent personal försvunnit. Detta är en av anledningarna till siffertrolleriet när en och samma person idag kan bemanna poster i flera insatsförband samtidigt. Minimal personalkostnad och man räknar med att ingen kommer att syna det hela genom att sätta in förbanden samtidigt. Att sedan ha personal pendlandes kors och tvärs genom riket, och att flytta materiel och återställa markområden kostar också i regel betydligt mer än man först prognosticerat.


Resultat

Utan tvivel kommer nerläggningskarusellen att generera en massa intern pajkastning, istället för att den berörda personalen använder sin energi till att ifrågasätta underfinansieringen av Försvarsmakten och alla de märkliga ekonomiska turer som föregått dagens situation. Det gäller att lyfta sig över pajkastningen och istället konstruktivt angripa de grundläggande felaktigheterna i försvarspolitiken som förorsakar dagens och morgondagens underfinansierade situation. Bara för att den presenterad informationen kommer från Stockholm betyder det inte att den är fullkomlig. Den löser dock ett av de stora problemen i HKV - hur man ska få ner antalet anställda officerare. Så länge man i den yttre bilden av Försvarsmakten i enlighet med "varumärket Försvarsmakten" envisas med att ständigt försköna verkligheten och påstå att inga problem finns, kommer det inte att bli bättre. Man lurar sig själv och framförallt lurar man sina uppdragsgivare, de svenska skattebetalarna.

Det blir vansinnigt mycket försvarsförmåga som försvinner när man tror att man ska spara in 2% av försvarsbudgeten. Då kan man också fundera på resultatet om en ny s-regering, med stöd av miljöpartiet och vänsterpartiet, ska spara in flera miljarder på försvaret enligt vad som annonserades i Sälen.

Det är glädjande att det finns vissa politiker som vågar sätta sig upp emot galenskaperna. Det skulle kunna generera en och annan röst i höstens val.


Övrigt

- Fortifikationsverket (FortV) inrättades 1994 när Fortifikationsförvaltningen skiljdes från Försvarsmakten för att bli en egen myndighet, där man framförallt "hyr ut" Försvarsmaktens tidigare byggnader och mark till Försvarsmakten. FortV har i sitt uppdrag ett avkastningskrav på 6,4 % (2010) och lyder sedan 1999 direkt under Finansdepartementet. Sedan 1 januari 2010 sköter FortV även Försvarsmaktens camper i Kosovo och Afghanistan. Visst känns det fantastiskt att Försvarsmaktens internationella insatser i dessa områden numera ska generera avkastning till statskassan istället för att pengarna koncentreras på verkan i området?
FortV:s monopolställning och riksdagsbesluten om var de militära förbanden ska vara placerade gör att Försvarsmakten tvingas betala "marknadsmässiga" hyror för byggnader man en gång själv byggt och för vilka man i 99% av fallen inte har möjlighet att säga upp kontrakten, för att istället hyra andra lokaler. I de fall man säger upp kontrakt för enstaka byggnader, blir resultatet normalt att hyran på övriga byggnader höjs eftersom avkastningskravet ligger fast.

- Försvarsmaktens budgetunderlag utgör mycket intressant läsning om hur Försvarsmakten tänker och historiskt har tänkt sig framtiden. Likaså utgör årsredovisningarna också intressant läsning om hur det sedan gick. 2009 års årsredovisning är så nära man offentligt kan komma ord och inga visor angående Försvarsmaktens syn på sin egen förmåga.


Andra bloggar: Cornucopia, Chefsingenjören, Tokmoderaten, Chris Anderson, Cynisk, Borneo

Media: Ekot, 2, 3, SVT, TV 4, BLT, SSD, 2

60 kommentarer:

Anonym sa...
6 mars 2010 kl. 22:45  

Makalöst.

Jag har länge undrat om det finns en högre plan bakom Försvarets undergång.

Finns det en genialisk plan, eller är det så illa som man kan tro?

Ibland har jag onda önskedrömmar om ett ryskt "Georgienkrig" mot Sverige, eller lite nya Estoniakatastrofer - som drabbar de styrande leden förstahand.

De lever i en värld, vi andra i en annan. Ska vi någonsin mötas i verkligheten?

Anonym sa...
6 mars 2010 kl. 23:03  

Anställd_:

Åter igen "förbandsnedläggningar" på tapeten.
Med nedragningar kommer man kunna erbjuda plats till de kadetter som nu går SOP/OP?
Kommer personal på orter som blir drabbade att för 3:e 4:e gånge bli tvungna att flytta ???

Och själv klart kommer förbanden nu börja leta fram "ryggdolkarna" och snar öppen säsong för pajkastning.

Denna osäkerhet signalerar bara att FM som arbetsgivare är kanske inte så sttraktiv utan snarare osäkert kort, en väntan på nästa beslut om nedläggning eller flytt.

Och nu denna GLC härva som äter verkar vara på banan gör bara att personal med kunskap och kompitens gör patron ur och väljer att sluta vem tar på på sig ansvaret för ev förmåge glapp ?? ÖB? Gen. Salestand? Försvarsministern????

Henrik sa...
7 mars 2010 kl. 00:15  

På Mil.se kommenterar man det så här:

"Inga nya uppgifter i media

Publicerad: 6 mars 2010 kl 14.46 Centrala nyheter

Uppgifterna i media i dag om att Försvarsmakten vill spara pengar är inte nya. De fanns med redan i det underlag som Försvarsmakten lämnade till regeringen den 30 januari 2009.

I det till regeringen nyligen inlämnade budgetunderlaget för 2011 redovisar Försvarsmakten också sina planer med förändringsarbetet för att gå från ett värnpliktssystem till anställd personal.

Där betonas också att det arbetet bygger på ett antal förutsättningar. Till exempel att Försvarsmakten får påbörja förändringar i grundorganisationen 2012 då man anser att det just nu finns viss överkapacitet. Men i dagsläget pågår inget arbete med att identifiera vilka platser som kan bli berörda.

Försvarsmakten anser också att en samordnad logistikprocess snarast bör utvecklas så att pengar kan frigöras från stödverksamhet och omfördelas till insatser och operativ förmåga."

Anonym sa...
7 mars 2010 kl. 00:17  

Sinnessjukt ännu verkar inte botten vara i sikte..

Anonym sa...
7 mars 2010 kl. 00:53  

Återigen,
Det kommer återigen inte hända något vettigt med försvaret innan det brinner igen och de styrande undrar vart brandkåren tagit vägen.
Ni som ser, förstår och kämpar har all min respekt.
/Morfar

Anonym sa...
7 mars 2010 kl. 02:02  

Att ta igen en förlust från gungorna, på karusellen är inte så lätt som i visan. Eftersom herr Salestrand meddelar att man inte har haft några speciella förband i åtanke kan man ju undra hur man beräknar besparingarna.
Jag tycker att det skulle vara svårt att beräkna på något som man inte har tänkt på.
Det kanske är ett omvänt sätt att räkna mot den "nya" gemensamma lägesinformationen GLI/NOC.
Den verkar också sakna målbild och kravbild men kostar, istället för att spara, en väldigt massa pengar.
Betydligt mer än det man vill spara i förslaget om förbandsnedläggning. Dessutom utesluter man inte en nybyggnation!
(Min högst personliga gissning är att den då hamnar väldigt nära sveriges närmaste stad)

Jag kan däremot se en klar bild över hur man fått fram just tio utbildningsgrupper.
En utbildningsgrupp utbildar,administrerar, materielförsörjer o.s.v. i genomsnitt två bataljoner.
Tjugo bataljoner läggs ned, alltså tio grupper bort. Uträkningen fungerar utmärkt i excel.

Problemet är att för att inte förlora på affären måste man lägga ner den kvarvarande bataljonen på den nedlagda gruppen också. Instruktörer och andra som vill besöka hvbat, och tvärtom, måste kunna göra detta utan att behöva övernatta. Avstånden mellan utbildningsgrupperna och hvförbanden kommer i många fall inte att tillåta detta.
Så det blir att peka ut tio områden i landet som blir utan hemvärn.(om vi skall dra ner på kostnaden vill säga)
(Spännande bypolitik i sin egentliga mening.)

Det behövs inte mycket för att producera åtta bataljoner, helt rätt. Det var sådant som "landsortsregementena" utbildade vid sidan av sina två brigader.

Men understöd och framför allt ledning av dessa åtta tarvar betydande resurser.

HKV
Rörlig opled
FMlog stab
Fyra regionala staber (MD igen??)
Diverse olika kompanier och plutoner.
Två brigadstaber
Till detta kan man lägga över tjugo andra bataljoner som behövs för att leda och understödja de åtta bataljonsstridsgrupperna för att få snurr på "the boots on the ground".
Med ett sådant huvud är det inte konstigt att det är svårt att komma upp ur sanden och se sig omkring.
Vissa tycker nog det är varmt,tryggt och skönt med huvudet därnere. Det gör det tyvärr svårare för de som vill titta upp och se på verkligheten.

Vad det gäller Fortv så kan jag väl säga att med det sättet att räkna som man nu gör hade FM fått betala 2,5 miljarder oavsett om man så bara hyrde en parkeringsplats.

Pengar finns, den politiska viljan finns. (enl Tolgfors) Vägen och målet är klart. (enl ÖB). Då kommer FM med detta. Hur skall man nu kunna skylla på politikerna?
Suck!!!
Teaterdirektören.

jan-olov sa...
7 mars 2010 kl. 09:13  

Utmärkt beskrivning !
Vi behöver bygga upp försvaret och skaffa fler förband istället för nedläggning. På denna plats och många andra så följs utvecklingen på andra sidan östersjön vilket borde vara en varningsklocka för oss alla. Finns sunt förnuft kvar?

Försvarsledningen har gång på gång visat i ord och handling att man förlorat markontakten och utformar försvarsmakten för något annat än försvar av Sveriges medborgare och landet trots försvarsbeslutet 2009 inriktning/prio på försvaret av Sverige och ett östersjöpespektiv.
Försvarsmakten är garanterat blind lomhörd och saknar ett uns av sund patriotism.
Jfr med det Finländska försvaret.Där är man stolt över sitt land ,sin arbetssituation med att försvara landet.

Är jag ensam om att tycka att försvarsmakten borde ställas under tvångsförvaltning?
Är jag ensam om att vi borde ge försvarsledningen "andra arbetsuppgifter". Ja i praktiken sparken för sveket mot sin befolkning sitt land och sina nära och kära. Genus,HBT,värdergrund,Afganistan ,egna karriärvägen tycks vara hörnpelarna i dagens försvarsmakt och att producera krigsförband en vid sidan av syssla.
Undrar om man kan polisanmäla dem för tjänstefel?
Hhar väldigt god lust.

Anonym sa...
7 mars 2010 kl. 09:55  

Snart bara en hel hög med generaler och överstar kvar i HKV.
Då får dom börja spela ut varandra istället för personalen på gräsrotsnivå.

Anonym sa...
7 mars 2010 kl. 10:16  

Wiseman !

Sakligt, korrekt & mycket väl underbyggt med fakta.

Därmed inget som kommer beaktas vare sig av den militära eller politiska ledningen.

ÖB har varit osedvanligt tyst sedan sitt tillträde. Nu om någon gång vore det läge att kliva ut på banan och få höra hans argument för hur ett fulständigt haveri skall kunna undvikas.

Lindquist (Asien) sa...
7 mars 2010 kl. 10:19  

Utmärk redogörelse Wiseman

Vad jag förstår så ligger hyreskostnaderna på 2 miljarder. Med 350% ökning av hyrorna innebär det att runt 1.994 miljarder tas direkt tillbaka till stadskassan. Det är ett rent redovisningsvidrigt uttag som inte har någonting med kostnader för fastigheter att göra.

Försvarsbudgeten utåt ligger på 40 men är bara 38 på sin höjd - era politier är så geniala att trixa med redovisningar. Stackars FM!

Besparing på 800 miljoner för att sätta upp 8 bataljonsstridsgrupper!!!
För 800 mille får man knappt en bataljonsstridsgrupp om det nu ska bestå av yrkessoldater. NBG11(bataljonsstridsgrupp) är budgeterad till runt 1 miljard per år.

Har jag missat nått, hur går tänket ?

Niklas sa...
7 mars 2010 kl. 11:34  

@Jan-olof

Tycker att en polis anmälan för tjänstefel mot HKV (jag tar även med Regeringen) är för mesigt, vad sägs om landsförräderi.

När man medvetet skär ned ett lands försvarsförmåga till noll, och lämnar dörren öppen, så är det i minna ögon just det LANDSFÖRRÄDERI.

Anonym sa...
7 mars 2010 kl. 12:13  

Vansinne...
Är detta vad vi vill med vårt försvar?
Åtta? En gång till ÅTTA bataljoner/ Är detta vad markstridskrafterna kan ställa upp med? Har förvisso ej räknat med våra HV-bat som dessutom skall reduseras till hälften...
Är detta det enda vi kan åstadkomma för alla de miljarder Försvarsmakten faktiskt disponerar?

Jag hittar tyvärr inget positivt att skriva i ärendet...

"Det är aldrig för sent att ge upp":-)
/TN

Lindquist (Asien) sa...
7 mars 2010 kl. 13:45  

Varför är alla så förvånade… För min del var det helt väntat och jag tror t.o.m. att det blir fler nedläggningar och nödvändiga ökningar av försvarsbudgeten för att nå ÖBs mycket kostsamma yrkesförsvars mål 2014 och 2019.

Nu ska vi inte förväxla en bataljon med bataljonsstridsgrupp (BSG). En BSG är i princip som en brigad med endast en skyttebataljon där understödsförbanden i brigaden skalats ner från bataljonsstorlek till kompanistorlek. BSG kostar därför betydligt mer än en bataljon. Det är en bra lösning då uppgiften bara kräver en BSG, men en mycket klumpning och ineffektiv lösning då den kräver fler.

What a show! Först hyllar försvarsministern ÖB i Sälen för ett lysande förslag med övergånge till kontraktssoldater och åtta BSG-er, sen brister han i glädje rus över 2.5 miljarder i plus, och nu chockas han över att FM måste lägga ner P7, F17 och halva hemvärnet. Nu väntar vi bara på den riktiga panikchocken då FM slutligen listat ut vad det verkligen kommer att kosta.

Anonym sa...
7 mars 2010 kl. 14:39  

Officer visa vad du tycker!

Jag förvånas över alla "analyser" som ger denna mörka bild av vårt försvar, alla kommentarer över högre officerares handlingsförlamning och den i mångas ögon tydliga systemkollapsen.

Men varför åker ni frivilligt till Afghanistan? Varför sjunger ni alla med i refrängen? Tror ni det blir bättre av att enbart anonymt gnälla på en blogg?

Vem saknar ryggrad?

Fd Officer.

Sumatra sa...
7 mars 2010 kl. 16:01  

En intressant sammanställning av deprimerande fakta, Wiseman. Visserligen tror jag att Sverige leder europaligan när det gäller avrustning, men även övriga EU-länder har samma rörelseriktning fast lägre momentum.

Nu är det inte enbart på försvarsområdet EU-länderna är på ett sluttande plan. Med PIIGS som sänke är Euron i gungning. Klimatkonferensen i Köpenhamn skulle bli en utrikespolitisk triumf för EU. Vad hände? U-länderna på kollisionskurs och USA och Kina misslyckas med att göra upp, med EU inte ens på sidlinjen utan på läktaren.

Du berör i inlägget européernas bidrag till de gemensmma försvarsansträngningarna inom NATO. Inte särskilt imponerande.

Som Time magazine uttrycker det många tycker om Europa: "Would anyone notice if it disappeared?".

Att ställa upp ouppnåeliga mål löser ingenting. Vi blev inte den hetaste globala tillväxtzonen 2010, som Lissabonmötet ställde upp som mål.

Vad är fel på patienten Europa? Utan en bra diagnos blir det ingen bot. Skid Row nästa?

Anonym sa...
7 mars 2010 kl. 16:35  

Alla gånger spelar inte nedläggningarna så stor roll precis som du skriver wiseman. Ex. på det är Uppsala, fortfarande stor verksamhet, Kiruna I22 borta men FJS och specialförband är där. Snarare verkar det vara så att man centraliserar högre tjänster och en hel del verksamhet blir kvar. Till vilken vinst? Mindre produktion, man har kvar en del byggnader och ett större HKV.

Varför i alla fridens namn ger man aldrig förslag på besparingar centralt?

Anonym sa...
7 mars 2010 kl. 16:37  

När är botten nådd? För länge sedan! Hur länge skall vi inom FM (och även utanför) acceptera den här utvecklingen. Man kan tyvärr aldrig kompensera riktiga förband med PRIO, Palasso, genderperspektiv, ÖRA osv osv. Vad är viktigast i FM??? Att skapa dugliga krigsförband eller bildsköna powerpoint prsentationer om "målbilder" och visioner? Nu måste vi säga HALT och ta en stridspaus och verkligen börja tänka klokt och långsiktigt!

Anonym sa...
7 mars 2010 kl. 17:57  

Wiseman brukar i regel vara både påläst och ha goda informationskanaler. Dock är det ett avgörande fel i detta inlägg: K3 utbildar sedan 10 år inte något jägarförband. Dom vill gärna hävda det själva, men den uppgiften utgick när man fick uppdraget "Luftburen bataljon" efter FB00. Och detta förband är ett skytteförband och inget annat (vilket framgår av såväl förbandsmålsättningar som studier).
Men ambitionen att "saluföra" den luftburna bataljonen för automatiskt in ämnet på Arméinspektören som Wiseman nämnde och huruvida han har rent mjöl i påsen. Det har han helt klart inte eftersom även han försöker med denna falska marknadsföring av sitt gamla förband. Och att detta skulle vara av okunskap är helt otänkbart, han är mycket väl medveten om att K3 inte har utbildat något jägarförband på 10 år.
Och på det hela taget är det tragiskt att några, i det här fallet officerarna på K3, inte kan känna en stolthet i det dom gör mycket bra - utbildar en lätt skyttebataljon och en underrättelsebataljon av hög kvalité - utan måste försöka skaffa sig en konstgjord "status" genom att försöka använda ett epitet som är osakligt.

Magnus

Obertan sa...
7 mars 2010 kl. 18:41  

Mkt upplysande inlägg.

Först vill jag säga att jag är emot nedläggningar men ska man nu göra det så måste man utgå från de parametrar du nämner, och bortse från glesbygdspolitik.

Alltså om man verkligen MÅSTE göra omstruktureringar:
Ingenjörerna borde ligga ute på de mekaniserade förbanden. Nu kommer I19 att förlora sitt kompani vilket är märkligt. Där borde finnas en bataljon, samt att Ing2 flyttas till P4 eller P7. Plats finns, men det kräver nyinvesteringar.
EOD-verksamheten på Ing2 kan flytta med, samt att SWEDEC borde samlokaliseras med ett annat centra eller förband.

Att inte flytta AJB till Boden vore för mig enormt märkligt, likväl som jag anser att Röjdyk borde flytta till Göteborg.

Jag är väl medveten om att en del personal inte kommer att flytta med men svårrekryterade platser kommer vi inte ha råd med...

Att det står mellan P4 och P7 tror jag inte på. Vill inte tro att det kan vara så korkat! Och att lägga ner en flottilj är ju också helt befängt. Som någon sa känns det som landsförräderi...

Slutligen är jag emot ett yrkesförsvar. För lite effekt till en för stor kostnad.
Det bästa vore att ha kvar värnplikten samt att ha vissa kontrakterade förband. Vet att det kommer kosta men ska vi nu ha ett nationellt försvar samt delta i internationell verksamhet...

Helst borde vi inte lägga ner eller flytta något, snarare återuppbygga på Gotland!!!

Anonym sa...
7 mars 2010 kl. 19:43  

I slutändan är det alltid regeringen som bestämmer vad som skall finnas i försvarsmakten. Det är så det skall vara och ingenting annat. Makten skall utgå ifrån folket, och inte ur militären, där allt för många trångsynta officerare försvarar den egna kanonen. Väldig många militärer verkar ha mycket svårt att acceptera detta.

Wiseman sa...
7 mars 2010 kl. 20:01  

19.43: Naturligtvis har du helt rätt i att makten ska utgå från politiska beslut. För att korrekta beslut ska fattas i enlighet med god förvaltning av skattebetalarnas pengar och väljarnas förtroende förutsätter det att politikerna föds med korrekt information och att framförallt att de själva ser till att skaffa sig korrekt information.

Där brister det alltför ofta, inte bara inom försvaret.

Anonym sa...
7 mars 2010 kl. 21:39  

Lägga ner en flottilj? Är det ett aprilskämt?

Då tycker jag vi tar upp arbetet igen på våran svenska atombomb! och bygger några långdistansrobotar.

Då kan vi lägga ner allt annat!

Mvh Svensken

Lt Johansson sa...
8 mars 2010 kl. 00:26  

lysande som vanligt

Efter 37 år i Krigsmakten är det sorgligt att se vad diverse maktmänniskor lyckats med

Anonym sa...
8 mars 2010 kl. 02:50  

I Utvecklingsplanen (FMUP 2011-2020) har Försvarsmakten planerat för följande organisationsförändringar fram till 2014:

1. Redan beslutad förändring av sjöinfobataljonerna forsätter. Verksamheten koncentreras till två sjöinfocentraler och samverkanspersonal behålls i Visby.
2. Centralisering av flygvapnets stridsledningscentraler fortsätter. Hästveda läggs ned 2014.
3. Central ledning ska ses över och omorganiseras.
4. Fyra regionala staber upprättas för ledning av hemvärn/nationella skyddsstyrkor, samverkan med länsstyrelser och verksamhet motsvarande dagens säkerhetssamordningskontor.
5. FM har aviserat att man i den särskilda redovisningen till budgetunderlaget för 2011 (BU11/SR) kommer att hemställa om att få genomföra en vidareutveckling av funktionen gemensam lägesinformation och NOC.
6. Något verksamhetsställe ska omlokaliseras och samordnas i befintlig garnison.
7. Reducering motsvarande ett arméregemente.
8. Reducering motsvarande en flygflottilj.
9. Reducering med cirka 10 utbildningsgrupper.
10. Sammanslagning av organisationsenheter.

FM vill flytta de två ingenjörkompanierna i Boden till Eksjö.

Det som har beslutats hittills är:
− Avveckling av sjöstridskompanier Härnösand, Malmö och Visby 2010. Samverkansenhet Visby hvidmakthålls med kapacitet för samverkan dagtid.
− Avveckling av sjöstridskompani Karlskrona 2011.
− Avveckling av StriC syd, FMTM och FMLOG verksamhet i Hästveda 2014.
− Nuvarande ledningsenheter vid flygflottiljer avvecklas och omvandlas till ledningsplatser (operatörsplatser i kontors eller containermiljö (freds- och övningsanläggning)) som vidmakthålls vid F7, F 17 och F21.
− Sjöstridskompani Göteborg och Muskö vidmakthålls intill beslut om tidpunkt för införande av gemensam lägescentral med NOC.

FM beslutade i december att behålla flygbasbataljonerna på respektive flottilj. Detta kallades av myndigheten för ”alternativ spridd.”
En av anledningarna som angavs i underlaget var kostnaden för nyinvesteringar.

Tidigare var planen att IO14 skulle skapas och därefter successivt bemannas. Den inriktningen är nu släppt. IO14 är fortfarande slutmålet men vägen dit kommer att gå via mellanorganisationer, varav den första är FM Organisation 11 (Org 11).
Lite klippt och saxat från FMUP 2011-2020 och Officersförbundets officersinfo special.

Vi kommer förmodligen någon gång under sommaren-hösten 2011 att sätta upp en enaktare på teatern, som heter "Markkarusell i Grönköping".
Teaterdirektören.

Anonym sa...
8 mars 2010 kl. 06:45  

Det räcker med att läsa antagandena i missivet till BU 2011:
(http://www.mil.se/upload/dokumentfiler/Budgetunderlag/Budgetunderlag%202011/Missiv%20FM%20budgetunderlag%20för%202011.pdf)

samt slutklämmen i bilaga 1 :

(http://www.mil.se/upload/dokumentfiler/Budgetunderlag/Budgetunderlag%202011/Bilaga_1_FM_BU_11.pdf)

för att förstå att detta inte kommer att gå ihop.

Lägg till detta att det är valår så alla obehagligheter skall kylas ner så det inte stör valrörelsen - så inses lätt att en nya "Svarta hål" är att vänta tidigt 2011.

Anonym sa...
8 mars 2010 kl. 07:06  

Wiseman, om det finns 250 000 svenskar som är beredda att rösta på ett politiskt obundet försvarsparti så räcker det för att komma in iriksdagen och, i nuvarande läge, få vågmästarroll. Programmet skulle grunda sig på att Sverige skulle återskapa en långsiktigt hållbar nationell försvarsförmåga. Värnplikt kvar, minst 5 brigader, ett luftförsvar som fungerar etc. Jag tror många skulle rösta för detta- de flesta svenskar vill ha ett försvar värt namnet.

Med dina besökstal borde du snabbt kunna starta en rörelse för ett försvarsparti. Även om det inte räcker ända fram så skulle pressen på de andra partierna bli enormt.

Vad sägs?

Anonym sa...
8 mars 2010 kl. 09:32  

"...vidmakthålls intill beslut om tidpunkt för införande av gemensam lägescentral med NOC."
Så tittar denna hydra upp igen! Men vad annat var att vänta, ett flertal mer eller mindre orealistiska Net- och Moln-projekt och studier pågår oförtrutet för försörja "GLC/NOC"(oavsett namnbyten) med data. Ackreditering? Nej, det är svårt så det löser vi senare delprojekt. Redan har man glömt att för sen lösning av svårigheter är receptet för projektkatastrof(utom för konsulterna)/Bildoktorn

Peter Hammarberg sa...
8 mars 2010 kl. 09:53  

@ Anonym 071943
Jag instämmer med dig och med Wiseman. Styrande för Försvarsmakten skall vara av våra politiker fattade beslut och dessa har FM att effektuera på bästa sätt och efter bästa förmåga.
Att ett beslut är politiskt fattat i god demokratisk ordning innebär dock inte med automatik att det är ett bra beslut skyddat från kritik.

Att militärledningen agerar och planerar utifrån de politiska besluten är en självklar sak, kritik av och synpunkter på hur planerna utformas och hur besluten tolkas och implementeras är en helt annan. /PH

Anonym sa...
8 mars 2010 kl. 11:16  

Wiseman - Tack så mycket! Jag upptäckte din blogg för bara några månader sedan och gör nu allt för att sprida denna sida bland vänner och kollegor. Stå på dig!

//Kalle LG

Lindquist (Asien) sa...
8 mars 2010 kl. 14:11  

Det finns redan ett försvarsparti, Sverigedemokraterna. Rösta på dom så får vi ett starkt demokratiskt nationellt försvar baserat på värnplikt som inte består av dyra anställda neo-nazzar som bara vill kriga jorden runt.

Anonym sa...
8 mars 2010 kl. 16:08  

Om 25 000 svenskar engagerade sig i försvarsfrågor skulle de ta över alla partier inom några år. Även 2500 skulle ge ett enormt inflytande. Det behövs inga nya partier, det behövs engagemang!

Anonym sa...
8 mars 2010 kl. 17:45  

@ Lindquist

Skulle ha väldigt svårt att rösta på SD, även om de hade ett bra, sammanhållet och genomtänkt försvarspolitiskt program, skulle innebära att jag på köpet fick ett antal åsikter som jag inte vill stödja. Idén med ett i övrigt opolitiskt parti är att alla försvarsvänner, oavsett politiskt läger, kan stödja detta.

Sedan Lindqvist, så hittar jag bara ett ganska långrandigt dokument från 2005 om Försvaret på SD hemsida, som inte ens med största välvilja kan anses beskriva en sammanhållen och komplett försvarspolitik. innehåller inget om hur FM mer exakt ska se ut, vilka förmågor och förband som ska finnas, vad det kostar etc.


/Tore

Anonym sa...
8 mars 2010 kl. 18:04  

@ anonym 1608

Visst skulle ett brett engagemang i olika partier kunna göra skillnad, men det skulle ta tid och vara svårt. Vill man nå effekt på kort sikt, inom något år, så tror jag på ett försvarsparti inför valet i höst. Skulle ett sådant parti få 4-5 % i opinionsundersökningar så skulle nog intresset för Försvaret öka hos de flesta av de etablerade partierna. Försvarspartiet behöver inte ens komma in för att nå effekt.

/Tore

Martin sa...
8 mars 2010 kl. 18:23  

SD kommer säkert att utveckla sin försvarspolitik i det valmanifest som kommer ut inom någon månad. Man har i Stellan Bojerud en utmärkt försvarspolitisk talesman som även kan forma en försvarspolitik som nog de allra flesta läsare av denna blogg skulle tycka vore utmärkt.

Om ni missat hans blogg så finns den här, väl värd ett besök;


http://mopsen.wordpress.com/

Per A. sa...
8 mars 2010 kl. 19:07  

Snart måste det väl sättas upp förband, så att vi har något att lägga ned...

Livhusaren sa...
8 mars 2010 kl. 20:54  

@ Tore
Jag delar Din bedömning att det behövs ett enfrågeparti i denna fråga för att få igång en debatt och för att få försvarsintresserade från alla politiska läger att bli intresserade. Det behövs bara något tusental namnunderskrifter för att bilda ett parti. Läsarna av denna blogg räcker mer än väl till. Dock är det min bestämda uppfattning att partiets företrädare bör vara fd militärer av som så att säga vet vad de talar om. Jag begär inte att Wiseman är en av dem. Han behövs i sin nuvarande position.

Anonym sa...
8 mars 2010 kl. 21:31  

Att reduceringar i grundorganisation ansågs behövas för att klara FM omställning, framgick redan av en presskonferens som förre ÖB hade i maj 2008 i samband med underlagsinlämning till FÖ. Detta är alltså en typisk icke nyhet. Detta behov upprepades i 30/1 underlaget 2009. Verkar som vissa trott att behovet upphörde bara för att Alliansens fyra partiledare kom överens om inga förändringar före nästa val. Närminnet verkar vara kort hos många, även skribenter på bloggar som avhandlar FM frågor.

Teaterdirektören mflera.
Vad gäller Hv bataljonerna så är det inte hälften som skall bort utan 20 utav 60 bataljoner, dvs. 40 kvar (30 bort var det allra första förslaget från HKV för snart två år sedan, som sedan FÖ underkände).

Med 22 utbgrupper idag, blir snittet 3 bataljoner/utbgrupp. Att ta bort ca hälften av utgrupperna rimmar alltså inte ens med HKV egna beräkningar.

HKV har dessutom i BU 11 sagt att prioritering nu bl.a ska ske till det nationella försvaret och det ska skapas 4 territoriella ledningar som främst ska syssla med civil samverkan och leda Hv-förbanden.
ÖB har enligt utsago tryckt på bl.a. detta i det senaste Chefsmötet.

Politikerna har också gång på gång senaste åren i såväl tal som skrift påtalat prioriteringen av Hv och att en "upprustning" ska ske av dessa förband. Bla. därför den nu införda KFÖ modellen och samt den utökade tjänstgöringstiden och 3 mån direktutb till Hv (något som inte alla inom HKV är så glada över, allra minst en viss amiral med hejdukar).

En halvering av antalet utbgrupper verkar inte riktigt vara i linje med av FM själva säger i andra delar av BU 11, inte alltså inte heller i linje med av den beställning uppdragsgivaren har gjort. Uppenbart är att delar av HKV och FM högsta ledning måste vara tondöva för vad den politiska inriktningen är, även på detta område (såväl som på vissa andra).

Ännu så länge FM anställd

Anonym sa...
9 mars 2010 kl. 00:47  

@ Ännu så länge FManställd.

Vi kom nog till samma slutsats men på olika sätt.
Vad jag ville säga var att om man lägger ner två bataljoner på tio grupper och låter en bataljon vara kvar under någon annas regi blir avstånden mellan den nya utbildningsgruppen och hvförbandet så långt att det blir näst intill omöjligt att bedriva någon verksamhet.

Efter en kontroll visar det sig dock att det finns 11 grupper som har två eller färre bataljoner. Eftersom en av dem finns på Gotland återstår just tio grupper med två bataljoner. Tar man bort deras bataljoner blir det stora områden som blir helt utan militär närvaro.

Lägger man däremot ner bara en av dessa utbildningsgruppers bataljoner och låter den kvarvarande tillhöra någon annan blir det i vissa fall över 30-40 mil enkel resa mellan gruppen och förbandet. Transporter av materiel,ammunition,vapen och framför allt personal är dyrt. Mycket dyrt!

Kontrollen visade dessutom att antalet bataljoner i verkligheten nog är närmare 40 än 60 redan nu innan nerdragningen.

Den politiska inriktningen verkar, som du säger, vara att satsa på HV och NS. FM;s förslag verkar därför vara lite ur fas. Sedan tillkommer givetvis den spännande historien om hur stora besparingar man gör på detta??
Sedan verkar beteckningarna hemvärn och/med nationella skyddstyrkorna vara lite förvillande i de olika dokumenten.
Ibland verkar det som om man rör ihop begreppen

Minnet är det inget fel på. Jag har vid ett flertal inlägg påmint om "den brinnande facklan".
(Efter "En kraftfull brandfackla" av Wiseman 2008 23 april)
Det som förvånar mig är att de kalkyler och uträkningar som låg till grund då inte verkar finnas kvar längre. Då var det F21 och P7 som var de förband som man enligt modellen tjänade mest på att lägga ner. Nu börjar man enligt egen utsago om förutsättningslöst.Hm...
Teaterdirektören.

Anonym sa...
9 mars 2010 kl. 11:42  

Nu har några tagit upp satsningen på HV/NS.
Den måste vara inriktad på att få till en förmågeökning, framför allt av insatskompanierna i NS.

Nu vet inte jag hur det ser ut i hela landet utan kan bara yttra mig om min egen erfarenhet från det insatskompani jag tillhör.

Den visar på brister i förmåga.
I mitt kompani så övas det bara mot andra HV/NS förband med en standard därefter.
Jag säger inte att HV/NS förbanden är dåliga, utan snarare tvärtom.

Men konsekvensen blir att vi inte är samövade mot resterande FM/ andra truppslag.

Utan den samövningen så får vi inte någon vidare slagkraft, den beväpning vi själva har räcker inte särskilt långt, på sin höjd att bevaka, men inte till att kunna Försvara terrängavsnitt/knutpunkter som är en av uppgifterna.

Vidare så finns stora brister i materiel, inte bara i personlig mtrl utan i kommunikation, fordon, understödsvapen, mörker hjälpmedel.

Nu så ser det ut som om viss materiel kommer att tillföras, men det viktigaste är att vi får bra övningar mot andra förband för att HV/NS skall kunna bli ett truppslag att räkna med.

TaggtrådsHawaii sa...
9 mars 2010 kl. 12:53  

Det spelar ingen roll längre, mitt förtroende för både politiker och FM ledning på olika nivåer är för svårt skadat.

Nu lämnar iaf jag det sjunkande skeppet för det civila ljuset.

Det är aldrig för sent att ge upp! :-P

Anonym sa...
9 mars 2010 kl. 21:21  

Orthus

Försvaret står redan under tvångsförvaltning (regeringen och massmedia) ingen högre chef har längre vilja eller integritet att jobba för försvarsmaktens bästa.
De flesta cheferna i HKV gör allt för att behålla ett bra jobb och eget revir utan ansvar. Mellancheferna gör allt för att övertolka politiska beslut och högre chefer inriktningar (begreppet nyttig idiot får helt plötsligt ett ansikte)..
Våra s.k. "stödmyndigheter" gör allt för att såga av den gren de sitter på. Finansdepartementet jublar vid sidan om...ta del av FORTV årsredovisning så kommer ni se att kostnaden är större än 2,5 miljarder kronor...

Anonym sa...
10 mars 2010 kl. 00:32  

Anonym 9 mars 1142 @
"Samtliga förband utom HV med nationella skyddsstyrkorna skall ha förmåga att leda eller ledas samt samverka med andra länder inom ramen för övning och insats".

Tyvärr finns här kanske en del av förklaringen till varför HV bara övar med sig själva.
Texten återfinns i regeringens inriktningsbeslut för försvarsmakten 2010-2014 som togs 2010-01-14.
Teaterdirektören.

HvGrpCh sa...
10 mars 2010 kl. 13:20  

Teaterdirektören,

Kan du då förklara varför vi tränar QRF, duckwalk, signalerar enligt NATO-standard och så vidare? Ibland undrar man ju vilket lands försvar man tillhör när man är på övning... Ska vi "bara" försvara Sverige borde vi kunna göra det på modersmål med svensk standard. Eller?

F. ö. borde du starta en egen blogg. Dina kommentarer är alltid läsvärda.

Anonym sa...
11 mars 2010 kl. 00:30  

@ HvGrpCh.
Det är inte lätt för mig att spekulera i era övningsupplägg.
Det blir nog mer frågor än förklaring!

Kan vara så att ni har en framsynt chef som tror att verkligheten en dag kommer ikapp besluten?
Ni kanske har nyutbildade intruktörer som inte kan annat?

Frågan borde egentligen vara om man ska två olika sätt att föra krig på i samma arme?

Det finns säkert fler orsaker.
Ett regeringsbeslut behöver heller inte nödvändigtvis innebära att alla delar av FM vet vad det innebär i verkligheten.

Kunskap är ju bra att ha och den är alltid lätt att bära.

Vi får väl hoppas att alla hvförband så småningom övar lika och använder samma signalstandard.
Rikshemvärnsstaben har väl gett ut tydliga anvisningar om hur övningarna ska bedrivas annars kan ni snart bara öva med er själva, bokstavligt talat???

Det smakligaste vore väl att det var samma anvisningar,mtrl och standard som till resten av armen. Det kan annars bli lite väl spännade effekter om hv leder indirekt eld eller annat med streckkompasser.

En övning som verkar vara populär i hv är checkpoint. Den finns med på nästan alla förevisningar.
Okunnig som jag är har jag alltid frågat när denna skall användas och på vilka juridiska grunder den står på.
Jag har fått polisens kravlista för att upprätta en motsvarande. Det är nästan fullständigt ogörligt för dem att upprätta och agera i en sådan i fredstid.
Därav träffar man inte på så många checkpoints längs vägarna.
Försvarets har jag aldrig fått.
Kanske en sådan övning där man skulle kunna analysera behovet lite närmare.

Härligt att höra att det finns några som tränar och övar i firman.
Tackar för de uppskattande orden, men tiden medger, just nu, inte en egen blogg.
Teaterdirektören.

Anonym sa...
11 mars 2010 kl. 01:26  

MCP/VCP är ett "sexigare" sätt att öva infartspost i samband med bevakning av skyddsobjekt. Standardövning 1A för detta var tidigare en egentillverkad bom över en grusväg i mörka skogen där det aldrig dök upp några fordon, så i det fallet tror jag att det ger bättre utbildningseffekt, men ingen ska ju tro att det på allvar handlar om att godtyckligt genomsöka fordon på allmän väg i fredstid.

QRF är ett "häftigare" ord för larmstyrka och det är ju inte direkt det enda ord som översatts till svengelska det senaste decenniet. I det civila träsket är det ännu värre.

Den enda officiella förklaring till att Hv skall signalera med "NATO-standard" (någon får gärna förtydliga vilken NATO-standard den är mest lik) är att det "ska upplevas som häftigt och få hvsoldater att söka utlandsstyrkan".

Det är lite lustigt, eftersom min erfarenhet är att mina nya hvsoldater, precis som de mer erfarna, ofta redan tillhört US och går med EFTER genomförd GU och US. Därefter åker de ibland på nya missioner medan de är tjänstlediga från Hv.

PÅ något sätt kommer det "nya" Hv/NS ändå att bli "vassare" när det personalförsörjs av soldater med 3 mån GU, istället för oss gamla sopor med 10-18 mån Vpl-GU och en eller ett par missioner i bagaget. Det är ju fantastiskt!

uppgiven sa...
11 mars 2010 kl. 07:19  

@HvGrpCh

Att HV, liksom resten av FM, ska signalera "enligt NATO-standard" är lätt att förklara. Det är helt enkelt så det nu gällande SbR Telefoni är skrivet.

Det har i sig ingenting att göra med vilka man ska samverka med.

Anonym sa...
11 mars 2010 kl. 14:58  

@uppgiven

Hvgrpch frågade om syftet med att signalera på engelska, inte OM det ska göras. Det verkar han/hon redan ha koll på. "Därför" tycker jag är ett ganska uselt syfte som inte ens små barn köper.

Förståelse för uppgiften och syftet är en förutsättning för att kunna lösa uppgifter på ett bra sätt. En organisation där ingen vågar fråga om de inte förstår syftet, eller vågar ifrågasätta bristen på detsamma, är sällan framgångsrik i längden.
Sojvetunionen och FM2010 är tydliga exempel på det.

uppgiven sa...
11 mars 2010 kl. 20:15  

@Anonym 14.58

Jag förstår inte riktigt vad du hetsar upp dig över. HvGrpCh frågade bland annat varför HV ska signalera "enligt NATO-standard". Jag svarade på frågan.

Hur man ska "prata radio" har alltid styrts av ett reglemente. "Hörbarhet nolla - klart slut" m fl är inte givna av någon gudomlig varelse direkt utan har en gång fastställts i ett reglemente som "rätt sätt" att prata i radio inom Försvarsmakten.

Nu har man bytt "rätt sätt" i interoperabilitetens namn och det gäller hela FM oavsett om man ska verka internationellt eller enbart nationellt. Mig veterligt är HV en del av FM, även om man enbart har nationella uppgifter. Vilket för övrigt gäller även andra delar utöver HV.

Sedan kan man alltid diskutera om gällande reglemente är bra eller inte, men det var inte frågeställningen den här gången.

Anonym sa...
11 mars 2010 kl. 22:16  

@Uppgiven
Jag är inte alls upphetsad, men ditt svar ( fritt tolkat "därför") på frågan "Varför" fick tjäna som exempel på ett allt för vanligt fel i FM just nu. Nämligen att alltför få tänkt igenom syftet med den verksamhet som genomförs.

Jag kräver inte att Toyotamodellens fem varför skall ställas i varje situation, det skulle ta för lång tid från beslut till handling i stridssituationer, men att högre chef kan förmedla syftet med uppgifter och beslut är en förutsättning för att kunna skapa långsiktigt förtroende i organisationen.

Det går förvisso även att leda enbart med hot om sanktioner, men man får troligtvis inte ut samma engagemang och resultat ur individerna.

För att återgå till grundfrågan, så kan syftet kanske återfinnas i dokumentet
"Försvarsmaktens förmågeutveckling avseende Nätverksbaserat för-
svar (NBF) och Interoperabilitet” (HKV 2006-05-10, 01 900: 67634). Det är i alla fall det beslutet sambandsreglementet hänvisar till. Någon med tillgång till det dokumentet kanske kan förklara "varför" på ett pedagogiskt sätt, så att den enskilde soldaten förstår att det är viktigt.

Anonym sa...
15 mars 2010 kl. 13:19  

Jag har ibland ondgjort mig över olika övningars utformade i den “nya” försvarsmakten. Speciellt har jag låst på den väldigt populära övningen som kallas checkpoint. Här kommer en berättelse som kanske kan förklara lite av orsakerna till mina synpunkter.

Vi sitter och intager en god lunch ( stekt fläsk med löksås) efter ha sett en medioker förevisning av en s.k. checkpoint under förmiddagen.
Förbandet vi är besöker är inne på sina sista utbveckor innan muck. Halvvägs in i maten får vi reda på att eftermiddagens förevisning kommer att bestå av ytterligare en checkpoint.
Samtalet kring bordet rör sig kring utbildningsståndpunkten hos de snart muckande soldaterna. Vi har noterat väldigt många brister i den personliga hanteringen av vapen och materiel. En av oss, med graden major, är påtagligt upprörd över soldaternas och övningsledarnas oförmåga till att se någon som helst koppling till, som han utrycker det, krigets krav. De andra kring bordet lägger försiktigt in mer bränsle i den redan varma kaminen.

Vi har för ett tag sedan sett luftvärnets variant av checkpoint och då framkastade någon en klart tänkbar teori om nyttan av övningen.

Eftersom man idag på grund av förmågeglapp har svårt att skilja fientligt och eget flyg från varandra och alla har en så kvalificerad jägarutbildning, med tillhörande huvudbonad, så upprättar man en checkpoint på den fientliga flygbasen. Där kan man i lugn och ro kontrollera var plan och pilot kommer ifrån. Jag ska väl i ärlighetens namn säga att det fanns de med avvikande mening.

Åter till eftermiddagens förevisning.
Redan innan övningen börjar går en av säkringarna hos majoren. En soldat kommer gående med en ksp 58. Bandet sitter i men är bara påfyllt till häften. De tomma länkarna fladdrar omkring och fastnar i hans värmejacka och river upp ett stort hål. Med väldigt nära maxpuls rusar majoren bort till lådan och hämtar en bandkassett. “Knöla för helvete ner bandet så du inte gör dej illa på riktigt” blir hans förslag till åtgärd.
Soldaten tittar först på majoren och sedan på bandkassetten och säger, “vi har inte lärt oss att använda hylsfångaren ännu”.
Jag och en kollega räddade majoren, och soldaten, genom ett snabbt ingripande.

Teaterdirektören.

Anonym sa...
15 mars 2010 kl. 13:22  

Fortsättning...
När förevisningen går mot sitt slut och majoren kommit i kroppslig balans igen upptäcker han att soldaten med kulsprutan, som enligt övningsledaren hade uppgiften att “betäcka” alla de agerande vid checkpointen, ligger med osäkrat vapen.
Han går då fram och påpekar för soldaten fördelarna med att säkra vapnet.
Soldaten tittar upp och säger, “ puttar man den åt det hållet ( han pekar på säkringen) går det ju inte att skjuta“.
Där gick majorens andra säkring.

Väl framme vid avdelningen för frågor är majoren tillbaka på banan igen. Han ber att få ställa en fråga till de två agerande soldaterna vid vägspärren.
“ Vad gör ni om det dyker upp en fientlig stridsvagn på fältet därute”? En vanlig fråga, från förr, till soldater.
“Hur menar majoren då” svarar en av soldaterna.

“En fientlig stridsvagn är ett bepansrat fordon som kan skjuta på er” svarar majoren andfått. Han börjar nu närma sig maxpuls igen.
“ Varför skulle den skjuta på oss” frågar då den andra soldaten.
“För att den är fientlig och det innebär att den skjuter på alla som inte tillhör den egna sidan” fortsätter majoren i ett ögonblick av pedagogisk tålmodighet.
“Med kanon och så” frågar samma soldat som verkar bli lite nyfiken på problemet.
“Ja, den skjuter både med kanon och kulspruta på er. Vad händer då?” flåsar majoren.
Soldaterna tittar förvånade på varandra och till slut säger en ena. “Då sätter nog mina föräldrar in en annons i tidningen, under rubriken bortgångna”.
Vi förde majoren åt sidan och konstaterade att huvudsäkringen hade utlösts.
Som avslutning på övningen orsakade den “betäckande” kspskytten ett vådaskott när han reste sig upp.
Då hade vi dock fått in majoren i bilen.

Är det som vissa påstår att dessa övningar ska bedömas utifrån sin “sexighet” får jag väl tillstå att jag sett HV prestera mycket bättre än det här ovan beskrivna exemplet.

Vari består skillnaden i det"nya" försvarets checkpoint?

Teaterdirektören

Anonym sa...
16 mars 2010 kl. 00:01  

@ HvGrpCh.
Gå in på mil.se och klicka fram till hemvärnets stridsskola. På sidans högra sida hittar du ett dokument som heter Målkatalog 2010.
I detta hittar du allt du behöver veta om övningar, gällande reglemente o.s.v.
Teaterdirektören.

Lindquist (Asien) sa...
16 mars 2010 kl. 10:50  

Motivet med standardiserade signaler och radiosnack kan vara att underlätta för FI att bättre förstå vad HV mumlar om. På Nylands brigad får Svensk talande ynglingar lära sig alla kommandon på Finska. Ryssen behöver ju inget veta, int heller NATO.

Hemvärnet har fått jagar basker, amerikanska kommando språk, fina grad beteckningar och märken. Hemvärnet har döpts om till National Defence Forces och övar check-point här och där. HV is soo Special Forces.

Anonym sa...
14 april 2010 kl. 00:41  

Den svenska försvarsförmågan upphör i samband med nedläggningen av StriC Hästveda år 2014. Därefter vet vi nämligen inte om eller när Sverge är utsatt för flyg- eller robotanfall. Det finns en tanke bakom ovanstående nedläggning: Tolgfors & co har räknat ut att 100 procent av jetbränslet sparas ifall stridspiloterna aldrig erhåller startorder....

Flygsoldat 113 Bom.

HvGrpCh sa...
14 april 2010 kl. 12:25  

Direktör'n: Jag kan signalera. Jag var t.o.m. krigsplacerad som signalist efter lumpen (10 månandersversionen) tills krigsplaceringarna togs bort för några år sedan.

Att flera personer med uppenbar koppling till FM och dess ledning har så svårt att svara på (och förstå?!) en simpel fråga som, om den besvarades, skulle leda till förståelse och motivation hos personalen ger mig å andra sidan större förståelse och mindre förvåning över hur hur dåligt FM sköts och fungerar. Nästa fråga är VARFÖR det är så svårt.

Jag har ett antal gånger, i ett antal olika fora, efterfrågat information om VARFÖR vi tvingas ropa upp och avsluta på utrikiska när vi signalerar. Varje gång har resultatet varit godag yxskaft-svar av den typen som förekommit här. Bl a var ett argument för Alfa istället för Adam "Att det är natostandard som gäller nu!" Därav min formulering, samt citationstecken i förra kommentaren. Det är nämligen det bästa svar jag fått angående syfte hittills.

Någon nämde samverkan med främmande makt. Att om vi ropar upp med Alfa-Beta och sedan pratar svenska så blir samverkan med utrikiska styrkor så mycket effektivare. Jag är ledsen, men jag får inte riktigt ihop det. Det enda som de får reda på är vem som talar med vem. Men de har ingen aning om vad som sker. Isåfall tror jag det vore effektivare att ropa upp med Adam-Bertil och sedan på utrikiska berätta vad som sker och var vi är och sedan avsluta med "Klart, Slut!" på svenska igen. Då vet våra samarbetspartners vad som försigår och har en chans att fonetiskt lista ut vem det är som snackar med vem. Men återigen, varför skulle vi göra det? Dessutom har ju Eviga Freden kommit för att stanna, vilket gör logiken än mer haltande.

Och så det här med NATO. Om vi nu ska blicka framåt så verkar ryska vara mer gångbart i vår region med tanke på att USA drar sig tillbaka, skär ned försvarsbudgetar etc. sedan något år tillbaka medan Ryssland för en väldigt expansiv utrikespolitik och förstärker militärbudgeten varje år. Trendlinjen säger att det kommer vara mer Ryssland och mindre Nato häromkring i framtiden. Särskilt eftersom Ryssland blivit riktigt bra på att spela EU-länder mot varandra. Och om tex Frankrike och/eller Polen distanserar sig från Natosamarbetet och/eller Ryssland återtar de delar av sitt land de förlorade i "1900-talets största geopolitiska KATASTROF" blir det det väldigt mycket Ryssland och väldigt lite Nato. Då måste vi kunna samarbeta väl.

Men så är jag ju bara en simpel gruppchef inom den delen av FM som kallas HV/NS och utgör lejonparten av försvarets numerär med fokus på nationens försvar och helt saknar intresse för att leka korsriddare mot islam i deras trakter i andra världsdelar. Det finns säkert en klockren anledning nedtecknad någonstans i FM varför vi gör som vi gör. Tyvärr verkar den vara hemligstämplad.

Out!

Anonym sa...
14 april 2010 kl. 23:57  

@Hvgrpch.
Om du går in på samma sida som drektör´n talade om tidigare och istället klickar på utbildningsanvisningar.
Där står det att du skall tala engelska.
Din fråga "varför" kan nu skicka till de som handlagt och skrivit under anvisningarna.
Namn och mailadresser finns i dokumentets början och slut.
"Varförfrågor" är ibland knepiga att få svar på, så lycka till.

Cybersoldaten Marcus.
PS.
"Dirren" är i Alabama och samlar material till nästa föreställning. Han meddelar att det blir en vuxenversion av "Karlsson på taket".

Anonym sa...
16 april 2010 kl. 19:16  

Anonym/cybersoldaten Marcus/dirrens bästa polare:

Jag ska gå gå in på sidan och kika lite noggrannare. Förra gången hittade jag en massa annat intressant och missade tydligen det egentliga målet. Eftersom det är allmän standard inom försvaret nu så kan man tycka att fler borde kunna svara, men ok, jag ska maila specialisten ifråga.

Hälsa direktör´n och tacka för hans hjälpsamhet! Misstänker att det kan bli lite konkurrens om huvudrollen när han kommer tillbaka... ;)

ds

Anonym sa...
17 april 2010 kl. 00:11  

Sveriges fem senaste försvarsministrar utgör ett mått på landets försvarsförmåga:

1. Malajen Thage G. Peterson
2. Docenten Björn von Sydow
3. Kjoltyget Leni Björklund
4. Majoren Mikael Odenberg
5. Vapenvägraren Sten Tolgfors

Mönstret är tydligt: Varannan försvarsminister har varit stridsoduglig. Och varje odugling har om möjligt varit värre än den föregående! För att vända denna nedåtgående trend krävs tyvärr ett tredje världskrig. I samband med ett sådant kommer nämligen alla utom nr 4 att skita ihjäl sig av skräck och på så vis får vi äntligen en försvarsminister värd namnet.

Flygsoldat 113 Bom

Mackan sa...
11 september 2010 kl. 08:11  

Utspel inför valet eller är det dags nu?

http://www.sydostran.se/index.88782---1.html

Anonym sa...
14 januari 2011 kl. 21:52  

Yxan satt i F7

Det händer saker bakom alla våra ryggar. HKV håller på att i praktiken totalt destabilisera en flottilj, nämligen F7.


Med total omorganisation, med bedömt halvering av antalet anställda i Prod14-organisationen skall F7 ha 269 anställda. Man skall inte enligt PRIO-raderna ha några militära tekniker kategoriB utan de skall vara Mekaniker kategori A (Felskrivnin eller avsiktligt???) Alla tekniker skall vara civila (CR). Vad jag minns så skall det vara ca 20-25 civilaflygtekniker på ett kompani.

Förresten... Två Flygunderhållskompanier skall läggas ner. Man skall ha två majorer på ett kompani och inga kaptener, löjtnanter, eller fänrikar. Karriär till att bli Major???? ...fattar inte hur det skall gå till.

F7 PROD (=Gripenverksamheten) skall inte ha någon form av samarbete med insatsförsvaret och F17, F21.

Antalet personer på högre befattningar skall bli i det närmsta obefintligt. Ställföreträdande flottiljchefen skall vara civil och sitta i Skövde? Kan det stämma???

Som Yrkesofficer OF så kan man endast vara pilot, meteorolog, eller som tidigare nämnt de två majorerna på kompanierna... Alla övriga chefer skall vara civila kompetenser.

Hur det kommer bli med insatsdelen på F7 (Transportflyget) är inte med i den organisations/bemanninsplanen man skickade under julledigheten.


Yxan har som sagt satts i själen på F7. Det kommer bli en självdöende organisation. Det kommer bli en flottilj mindre inom några år. Fast man kommer inte lägga ner den. Politikerna tillät ju inte någon form av nedläggning av flottiljer. Verksamheten på Gripen-sidan kommer dock snart inte kunna bedrivas.


Varför är det då så tyst om detta?

1. Chocken är massiv
2. ÖB är Pansargeneral
3. Man har bara tre dagar på sig att svara på förslaget/beslutet
4. Man tror det är felskrivet i vissa delar och man tror att det kommer att lösa sig som alltid.
5. F7 måste ju ta hand om Thailändska teknikerna utan att det syns att vi är stungna.
6. Flygvapeninspektören har ingen jurisdiktion över F7 PROD (min bedömning) Förstår att generalerna ställde in besöket till F7 med kort varsel.

Internt på de berörda enheterna är det dock det enda man pratar om. Flygverksamheten stod som tur var stilla.


// Destabiliserad snart före detta officer

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade