Det läcker

På sistone har läckor av större slag till media från Försvarsmaktens verksamhet förekommit. Förra helgen hade SVT fått reda på de nya insatsregler som gäller för den svenska styrkan i Afghanistan. Insatsreglerna är hemliga av just den anledningen att fienden inte ska kunna utnyttja blottor i dem. I förlängningen är det förenat med livsfara för svenska soldater att redogöra för insatsreglerna (vilket i det här fallet inte skedde i detalj). Frågan är om läckan i det här fallet är militär eller civil. Anknytning till insatsen i fråga lär vara ett grundkriterium.

I Expressen idag kan man läsa om fortsatta turer kring de uppgifter tidningen härom året fick ta del av kring förhållanden inom MUST. Att det läcker från MUST till media måste anses som mycket sensationellt.

Att efterforska källor är enligt lag förbjudet, då såväl meddelarfriheten som yttrandefriheten som bekant är grundlagsfästa, vilket häpnadsväckande många myndigheter och myndighetsföreträdare ofta missar. Dock är meddelarfriheten inskränkt när det gäller hemliga uppgifter, då det istället blir straffbart att dela med sig till media av dessa.

Rävsaxen blir då att den som vill hålla något från media, själv kan hemligstämpla informationen, då upprättaren av en handling ansvarar för att bestämma dess säkerhetsklass. Sålunda kan ett dokument som i detalj redogör för brister i svensk militär ledningsförmåga vara helt öppet och cirkuleras i internposten, medan de i grunden helt ohemliga ekonomiska kalkylerna för luftprojektet GLC/NOC hemligstämplas för att inte längre kunna utgöra ammunition för dem som ifrågasätter projektet.

8 kommentarer:

Jonas sa...
11 juli 2010 13:11  

Du har rätt i sak men ett förtydligande. Även om det är förbjudet att efterforska en källa så är det inget som hindrar att en person som läckt icke hemlig kan ställas till svars för detta.

Om person A läcker information till media och det på något sätt kommer ut vem läckan är så kan Person A åtalas för t.ex. tjänstefel och kan sparkas om det anses att denne varit illojal mot arbetsgivaren.

Anonym sa...
11 juli 2010 15:54  

Någon var iallafall inte särskilt imponerad av kalkylerna rörande GLI/NOC. Nedan är utklipp av regeringsbeslutet som satte stopp för dumheterna. Ganska glädjande läsning. Man kan nästan ana ironin i beslutet...

// Diane

Ps Beslutet är uppdelat på flera kommentarer då det är för många tecken för ett fält


Uppdrag att redovisa reviderad planläggning avseende införandet av gemensam lägesinformation (GLI), m.m

Regeringens beslut

Försvarsmakten ska redovisa en reviderad planläggning avseende myndighetens införandet av gemensam lägesinformation (GLI) och network operation center (NOC) utifrån följande inriktning.

Myndigheten ska i sin redovisning beskriva alla konsekvenser för såväl operativ effekt som kostnader.

Kostnaderna ska inkludera etableringskostnader, eventuella avvecklingskostnader samt frigjorda finansiella medel. Försvarsmakten ska vidare utgå från de reduceringar avseende GLI och NOC steg tre som myndigheten redogjort för i Försvarsmaktens kompletteringar till budgetunderlaget år 2011 (komplettering II).

Myndigheten ska lägga särskild vikt vid den operativa nyttan av att vidmakthålla och upprätthålla tillräcklig fortifikatorisk skyddsnivå och redundans, inklusive personell redundans, för att all verksamhet kan upprätthålla planerad förmåga i alla konfliktnivåer över tid.

Den långsiktiga personalförsörjningen inom relaterade funktioner ska säkerställas utifrån vedertagna och väl dokumenterade metoder. Om Försvarsmakten bedömer att det finns rekryteringssvårigheter ska myndigheten redovisa alternativa vägar för att säkerställa rekryteringen.

Redovisningen ska omfatta alla de åtgärder som myndigheten avser att genomföra för att över tid kunna vidmakthålla flygstridsledning, sjö- och luftläge samt skapa markläge, gemensamt läge, GLI och NOC, samt alla därtill relaterade förband och funktioner.Samtliga kostnadsberäkningar samt andra överväganden och argument ska redogöras för, vara spårbara till interna eller externa utredningar eller motsvarande samt framtagna i samråd med andra myndigheter där så erfordras.

Redovisningen ska baseras på det som regeringen anfört om strategisk och operativ ledning samt materielförsörjning i den av riksdagen antagna propositionen Ett användbart försvar (prop. 2008/09:140, bet. 2008/09:FöU 10, rskr. 2008/09:292).

Då Försvarsmaktens redovisning av detta uppdrag kommer att utgöra underlag för regeringens fortsatta inriktning avseende införandet av GLI och NOC ska myndigheten avvakta med beslut och genomförandet av verksamhet som medför större förändringar inom området.

Försvarsmakten ska senast den 15 november 2010 redovisa en reviderad planläggning avseende införandet av GLI och NOC samt senast den 15 oktober 2010 redovisa arbetsläget för Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Anonym sa...
11 juli 2010 15:54  

Meddelarfriheten omfattar även hemliga uppgifter (med vissa i lagen uppräknade undantag). Det meddelarfriheten inte omfattar är att överräcka hemliga dokument. Men att läsa upp ett hemligt dokument för en reporter går bra.

När det gäller kommentaren att den som utnyttjar meddelafrihetn kan åtalas för tjänstefel så ställer jag mig mycket tveksam till detta. Visserligen vet man aldrig hur en domstol skulle döma i ett visst fall men att döma någon för tjänstefel när han utnyttjar en grundlagsreglerad rättighet är nog väl magstarkt för vilken domare som helst.

Anonym sa...
11 juli 2010 16:00  

...och fortsätter //Diane

Ärendet

Den flytt, koncentrering och nyetablering av ledningscentraler som Försvarsmakten redovisat i myndighetens budgetunderlag för 2011 innebär bland annat höga kostnader samt konsekvenser för den operativa förmågan. Regeringen ser ett behov av att tydligt belysa de operativa konsekvenserna samt att säkerställa klarhet vad gäller etableringskostnader, besparingar och långsiktig personalförsörjning avseende införandet av GLI och NOC.

Regeringen lägger även vikt vid att skapandet av nya funktioner följer de principer som regeringen och riksdagen enats om avseende ledningsområdet. Regeringen anförde i den av riksdagen antagna propositionen Ett användbart försvar (prop. 2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292) att det finns ett behov av en god lägesbild vid genomförandet av insatser. Regeringen anförde dock att ledningsområdet i för stor utsträckning inriktats mot teknikutveckling och att därför nuvarande teknikutvecklingsfokus bör ersättas av en planering som innebär förmåga till lednings av verksamheten här och nu. Den förmågeutveckling som genomförs bör vara verksamhetsnära och driven av förbandens behov av ledning. Sverige ska inte sträva efter att vara ledande inom förmågor och funktioner som är kopplade till det
nätverksbaserade försvaret utan snarare delta i, följa och anpassa sig till den internationella utvecklingen inom ledningsområdet.

Anonym sa...
11 juli 2010 20:14  

Nu görs det väl en juridisk prövning varje gång en H- handling begärs ut? Även om upprättare har bedömt att innehållet ska stämplas så betyder inte det att det håller för en juridisk prövning? I slutändan kan hela eller stora delar av handlingen ändå lämnas ut(om än maskad) om juristerna sagt sitt och gjort en prövning utifrån gällande lagstiftning?

Helt godtyckligt är det ju inte.

/K

Wiseman sa...
11 juli 2010 20:32  

Jonas: Korrekt.

K: Men först och främst gäller det att veta att dokumentet finns, för att kunna begära en utlämningsprövning.

Anonym sa...
12 juli 2010 10:00  

Kommentar till Wisemans kommentar.

Öppna handlingar skall diarieföras men kan i vissa fall "hållas ordnade på annat sätt". Hemliga handlingar måste däremot alltid diarieföras. Det skall därför vara lätt att hitta hemliga handlingar.

Den som är intresserad kan också begära ut alla handlingar som rör en viss fråga. Myndigheten är då skyldig att göra en sekretessprövning av de hemliga handlingar som omfattas av frågan.

I sällsynta undantagsfall kan man i diariet över hemliga handlingar underlåta att redovisa vad handlingen rör. Då är den svår att hitta.

Ibland tror myndigheten att det går att kalla handlingen för arbetsmaterial och därmed låta bli att diarieföra den. Ibland kan det väl lyckas men man riskerar att få en anmärkning av JO. Och grundlagar bör väl fljas strikt av en militär myndighet...?

Focus sa...
12 juli 2010 14:32  

Jag inbillar mig att samtliga fastställda handlingar registreras.

Skrivelsenummer och ärendemening är sökbara via allmänhetens teminal i vakten på HKV.

Så det är inte svårt att hitta handlingar om man vill.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade