Oväntat för vissa, väntat för andra (uppdaterat 18.45)

SvD rapporterar idag att i vårens utbildningsomgång med Grundläggande Militär Utbildning, GMU, har en femtedel av rekryterna hoppat av. Det är något fler än den andel som hoppade av förra omgången av GMU. Huvudorsaken till avhoppen uppges vara bristande fysisk förmåga, men också felaktiga förväntningar.

För många kommer det här inte som en överraskning och det finns spårbarhet i det här ämnet i flera inlägg under rubriken Personalförsörjning. Medan försvarsministern hela tiden slagit sig för bröstet över antalet sökande, har det bl a på WW varnats för att det inte är kvantiteten utan framförallt kvaliteten som är det viktiga.

SvD har också besökt Amfibieregementet och intervjuat rekryter och officerare. Där har avhoppen varit som störst med över 30 % avhopp. Det är inte så konstigt eftersom ett stridsdygn som amfibiesoldat tidigare har jämförts med att springa ett maratonlopp. På förbandet förvånas man över de låga fysiska krav som Pliktverket och Försvarsmakten ställer på de sökande. Det har tidigare skrivits gästinlägg på WW av en officer på förbandet om just detta ämne. I vintras berättades det i en intervju med HD att jämfört värnpliktseran så har kraven sänkts på de sökande. Eftersom artikeln skrevs i samband med diskussionen om att så få kvinnor söker sig till försvaret, meddelades också att av alla som klarat godkäntnivån, kommer kvinnliga sökande att ges förtur. Att döma av försvarsministerns uppgifter är det ändå bara 12 % kvinnor som söker sig till GMU. Jämfört med andra länder, t ex USA, blir man förvånad över dessa låga nivåer. (Är man mest intresserad av könsaspekten av rekrytering bör man istället läsa detta inlägg, istället för att dra förhastade slutsatser)

Vad man ska ha i åtanke är att med tanke på det stora antalet sökande till GMU (Ca 9 sökande per plats enligt försvarsministern) blir det ett fåtal som antas, men när inte ens en stor del av dessa klarar av tjänsten, måste man ifrågasätta systemet. Att rekryterna har felaktiga förväntningar på utbildningen måste Försvarsmakten kunna rätta till. Kanske var reklamkampanjerna ändå inte de bästa, utan lite för glättiga i förhållande till verkligheten? Det stora problemet är dock rekryternas testvärden. De flesta lösningarna kommer dock att kosta. SvD beräknar kostnaden för avhoppen till 745 milj kr, vilket är mer än årsbudgeten för en flygflottilj, så det är pengar som kan hämtas hem om avhoppen minskas, men åtgärderna är inte gratis.

Den enkla lösningen vore att se över kravprofilen och informationen till de sökande. Följer uttagningen de önskemål som lämnas från förbanden? SvD:s exempel med antagningen av en 44-åring med bägge knäna opererade får en att tvivla på detta liksom Trupparens gästinlägg. Frågan är om detta räcker.

En annan lösning är att anpassa utbildningen ytterligare, med en ännu mjukare fysisk belastningsökning. Detta skulle i så fall innebära att utbildningens längd måste utökas, vilket kommer att medföra ytterligare kostnader. Det är heller inte säkert att tiden räcker för att bygga upp soldater med en dålig grundfysik, utan att dessa ändå "går sönder".

Ett tredje alternativ är att titta på rekryteringen och höja kraven redan där. För att få ett större underlag med personer med rätt förutsättningar får man nog bita i det sura äpplet och se över ersättningsnivåerna. Det är allmänt känt att de löner som betalas ut är skamligt låga. Det går inte att bortse från att rekryteringskraften är ett resultat av arbetets innehåll, men också ersättningen i form av löner och förmåner. Att höja ersättningsnivåerna och arrangera ett ordentligt civilt meritvärde kommer att kosta, men är förmodligen den enda utvägen om man ska fortsätta med ett personalförsörjningssystem där marknadskrafterna är allena rådande. Oroande är också att Försvarsmakten räknar med att soldaterna anställda i snitt 6 år, medan många soldater planerar att göra en insats och sedan lämna, vilket skulle motsvara ca 2-3 år. Lönen framförs där som ett av de största skälen.

Resultaten från GMU och aspirantutbildningen är skrämmande då de ger en viss inblick i framtiden. Många av de bästa officerarna brukar som svar på varför de blev officerare ge svaret: Jag gjorde värnplikten. Annars hade jag tänkt bli [något annat yrke]. Man får verkligen hoppas att Försvarsmakten fortfarande kommer i kontakt med dessa människor, men utan den breda ingång som värnplikten utgjorde är det tveksamt.

Ett yrkesförsvar kan mycket väl kombineras med ett värnpliktsförsvar. Så gör många länder, bl a vårt västra grannland, men i Sverige verkar denna lösning inte vara aktuell. SvD:s Mikael Holmströms fråga "Hur många soldater har Sverige gripbara idag?" är ständigt lika aktuell. Svaret förskräcker.

Oavsett vilken lösning man väljer för att råda bot på problemet är en sak säker - det kommer att kosta för att inte yrkesförsvaret också ska bli ett luftslott. Redan nu känns en fullbemannad organisation år 2018 som en omöjlighet givet ekonomiska förutsättningar och val av metod. Oavsett om man väljer yrkesförsvar, värnpliktsförsvar eller en kombination krävs det att organisationen får övas i ordentliga förband. Det är nu ungefär 20 år sedan några krigsförbandsövningar genomfördes.

Läs gärna också Wilhelm Agrells debattartikel på SvD Brännpunkt om värnpliktssystemet.


Uppdatering 13.25: C P 4, Öv Roland Månsson kommenterar nu på SvD Brännpunkt årsdagen av avskaffandet av värnplikten. Inte oväntat fokuserar han mycket på de civila meritvärdena av en militär utbildning. I Västra Götaland existerar en stark samverkan mellan civila myndigheter och de militära förbanden för att försöka bygga en långsiktighet i den militära personalförsörjningen till nytta även för det civila samhället.

Månsson listar i sin debattartikel en hel rad styrkor hos arbetskraft som erhållit en militär utbildning. Det finns ingen anledning att säga emot honom på någon av de punkterna. Däremot kan man göra tillägget att det är mycket synd att det nu bara är en så liten del av samhället som kommer att få ta del av den utvecklingen, till skillnad från förr.

Uppdatering 13.45: Försvarsministern kommenterar nu SvD:s beräkningar på sin blogg.

Uppdatering 18.45: SvD har nu intervjuat försvarsministern samt försvarsutskottets ordförande, Peter Hultqvist (s). Försvarsministern konstaterar återigen att det fanns 10 sökande till varje plats. Då får det återigen anses märkligt att man med så många sökande inte lyckats bättre.

Tänkvärd är artikelns slutkläm:
"Enligt Tolgfors kommer det snarare att gå snabbare att mobilisera för ett yttre hot.
– Förändringen är till för att kraftigt förhöja försvarsförmågan genom att vi får ett mycket mer professionellt försvar."

Må så vara att vi får ett mer professionellt försvar. Problemet är att den föreslagna organisationen i absolut bästa fall är intagen 2018. Den är då ett resultat av bedömningar från 2008 för en bedömningsperiod som sträckt sig till 2014. Till 2018 då organisationen ska vara fullbemannad, under förutsättning att man får ordning på kontraktsanställningssystemet som redan släpar något år, och att varje soldat tjänstgör 6 år, kommer Försvarsmakten att få förlita sig på att bemanna upp resten av organisationen med värnpliktiga. Dessa gjorde i bästa (alternativt sämsta) fall sin grundtutbildning fram till och med förra sommaren. De är då 8 år efter sitt muckdatum och har likt sina föregångare ej repetitionsutbildats och gjorde dessutom sin värnplikt under en period då man ej fick öva i större förband än kompani. Luftslott?

Känns detta betryggande?

Övrig media: SR
Bloggar: Åsa Lindestam, Försvarsministern, Cornucopia

45 kommentarer:

Anonym sa...
1 juli 2011 10:31  

En möjlig lösning på problemet med dålig hållbarhet hos aspiranterna under GMU, skulle kunna vara obligatorisk närvaro på fyspass 6 månader innan innan start av GMU.

Man samlar de aspiranter som bor närmast varandra ett par ggr i veckan för gemensam uppbyggande fysträning.

De aspiranter som bor riktigt avlägset och skulle få långa resvägar till träning kontaktar någon lokal idrotsklubb för att få delta vid deras ordinarie träningstillfällen. Klubben utfärdar ett intyg på att den blivande aspiranten deltagit under ett tillräckligt antal träningspass.

Försvarsmakten får nu tillgång till en något mera homogent grundtränade aspiranter och skaderisken borde således minska drastiskt.

/Johan Fredin

Anonym sa...
1 juli 2011 11:31  

Problemet förklaras kanske inte fullt så självklart och enkelt med enbart påståendet att man inom FM har sänkt kraven. Vid ett föredrag på FHS av personal från pliktverket, så redovisades för några år sedan många decenniers statistik från bl.a. konditionstester, styrketester mm. Fortfarande baserades siffrorna på mönstring av alla svenska unga män. Det visade sig att nivåerna har hållit sig konstanta i det närmaste fram till ca mitten av 90-talet där ett tydligt trendbrott syntes i kurvorna. BMI bröt av i en uppåtgående trend. Kondition och styrka bröt av i en nedåtgående trend.

Detta trendbrott kan varken förklaras av förändringar i Försvarsmakten eller ses enbart som ett problem för Försvarsmakten. Förklaringen är nog svår och i grunden effekten av många samverkande förändringar i vårt samälle och vår livsstil. Det är i första hand ett stort samhällsproblem. Ungdomar som enligt nationella utbildnings- och arbetsmarknadsstrategier idag helst ska ut på tjänstemannajobb sittande på kontor bakom skrivbord och dator hela dagarna, går ut i arbetslivet med en redan låg fysisk grundnivå. De får ingen hjälp av sitt arbete med att förbättra den fysiska statusen som de skulle få i många mindre utbildningsintensiva och lågavlönade jobb (typ officer där åtminstone lågavlönad stämmer). Sådana jobb ska inte svenskar hålla på med längre eftersom vi inte kan konkurrera lönemässigt med låglöneländer. Vår fysiskt undermåliga arbetskraft slits ut fortare av stillasittande jobb, ohälsan ökar, och dagens arbetstagare kommer tidigare att belasta sjukvård och sjukförsäkringssystem. Kanske är detta en mer sannolik förklaring till trenden vad gäller problemet i sjukförsäkringssystemet, än den "enkla" förklaring att svenskar är simulanter som fuskar och inte vill arbeta?

Vad gäller den faktiska försämringen av fysisk status hos soldatmaterialet, så förklarade representanten från pliktverket att kraven från FM inte har ändrats i någon väsentlig utsträckning. De har varken blivit högre eller lägre än tidigare. Dock så räckte inte alla unga svenska män till för att få fram tillräckligt många som uppfyllde kravnivån längre. Trots avsevärda reduktioner i värnpliktsvolymer. Därmed var man tvungen att ta ut kravunderskridande personal för att överhuvudtaget kunna fylla kvoterna. Detta om något är en indikation på hur allvarlig situationen är ur ett samhällsperspektiv, inte bara ur ett Försvarsmaktsperspektiv.

Därmed kan det också vara lätt att tro att man har sänkt kraven, eftersom personalen uppenbart inte uppfyller kraven på samma sätt som tidigare. Men, det behöver alltså inte vara hela förklaringen...

Lägger vi sedan till ett ytterligare reducerat urval i form av att bara kunna välja från dem som aktivt söker tjänstgöring, så är det väl inte så konstigt att det blir ännu svårare för FM att hitta material som uppfyller den förväntade kravnivån.

Styrkan i ett yrkesförsvar kan vara att man har alla möjligheter att ta in kravunderskridande personal, bygga upp och vidmakthålla deras fysiska status under den tid den behöver vara på topp. Utmaningen i ett värnpliktsförsvar var att säkerställa den fysiska statusen under hela den aktiva tiden i beredskap efter värnplikten och mellan repetitionsövningar. Därmed var det än viktigare då att kraven vid mönstring var höga. God fysisk status vid mönstring var något som indikerade ett visst intresse för hälsa och fysisk aktivitet, även utanför FM verksamhet. En officersaspirant kunde man dock anta trots lägre kravuppfyllnad eftersom man visste att statusen skulle byggas upp och vidmakthållas inom FM verksamhet och kontroll.

Kanske har man ännu inte lyckats förändra den grundläggande utbildningen utifrån de nya förutsättningar som uppstår i övergången mellan värnpliktsförsvar till yrkesförsvar?

Anonym sa...
1 juli 2011 11:40  

Att tro att det går att uppfylla samma kravprofiler som det fanns när värnpliktsförsvaret var aktuellt blir nog svårt. Att ha halva populationen i en årsklass, ca 50000 män, att välja ur till de olika befattningarna ger en fullständigt utnyttjande av de fysiska och psykiska förmågor som finns tillgängliga. Det här måste vara särskilt tydligt i ytterlighetsutbildningarna typ fallskärms-, kustjägare och för tolkar där upptagningen tidigare har varit förbehållen de bästa, i förhållande till kravprofilen, i årskullen. Sedan kan man fråga sig om det behövs en stamanställd som t.ex. laddare i en stridsvagn

Wiseman sa...
1 juli 2011 11:46  

11.31: En uppbyggnadsfas under början av tjänsten är självklart en lösning på problemet. Det kräver dock att vi finansierar detta ytterligare halvår (?) och tar höjd för att det kommer att ta ytterligare ett halvår innan soldaten är krigsplacerad och därmed användbar ett halvår mindre av de 8 år som är max tjänstgöringstid.

Notera också att HD-intervjun gjorde gällande att kraven för godkänt sänkts sedan värnpliktstiden.

Anonym sa...
1 juli 2011 13:14  

We told u so!
Problemet är väl att man kunde acceptera en krav understigande i värnplikten han kunde ju bli skrivare eller annat men idag har inga soft beffatningar alla ska vara soldater enligt ny standard och för dom som inte fattat de är det jobbigt enklaste sättet är att höja lönen så det blir attraktivt då kommer ungdomarna själva träna för att få kmma med dessutom kan dom tänka sig jobba längre som soldat vi har redan nu problem med soldater som hoppar av eller försöker byta förband om deras förband inte åker på insats inom ca 1år dom kan tänka sig bo vart som helst i sverige under skit förutsättningar eftersom dom tänker vara kvar ca 2år om de innefattar mission.
Officer

sofliggaren sa...
1 juli 2011 13:17  

Visst, det är synd att vi har blivit klenare och långsammare som folk. Men jag tror faktiskt inte problemet med avgångar är direkt kopplat till löptider eller styrkeprov.

Det handlar om en mental inställning kring att bita ihop och att periodvis göra sådant som är monotont,tråkigt och eländigt. Denna förmåga blir allt mer onaturlig för yngre generationer (min uppfattning -ej empiriskt bevisad)

Jag har sett mängder av personer som briljerar i löpspår, hinderbana mm, men som fullständigt klappar ihop då ansträngningen sträcks längre än ett dygn.

Joakim sa...
1 juli 2011 13:18  

Regementschefen på p 4 har gjort ett inlägg i debatten:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/forsvarsmakten-kan-ge-unika-meriter_6287598.svd

Anonym sa...
1 juli 2011 13:43  

tolgford kommenterar...läs särskilt sista stycket, där kan man prata om retorisk härdsmälta. som vi någonsin haft behov av att ha 10000 soldater på missioner....

/grp ch

Anonym sa...
1 juli 2011 14:18  

Där jag gjorde GMU ville 90% träffa sjukgymnasten efter de första, enligt mig, löjligt lätta veckorna. Det var ett konstant gnäll om att "orkar inte mer" / "helt slut" / "drar snart." Personalen var inte mycket bättre, och många gånger då vi skulle utbildas läste de rakt av från papper vad vi skulle lära oss. Andra gånger ändrades instruktionerna mellan varje ledare. De kunde stå bredvid varandra. Samtidigt var det ett jädra pamprande med alla. Till sist blev det för tröttsamt för mig och jag kunde inte se en framtid i ett Försvar uppbyggt på sådana här människor, min generation. Betedde mig som en snorunge tills jag kastades ut. Hade jag vetat att jag fått ersättning om jag bara bett om att avsluta utbildning hade jag nog valt den enklare vägen istället.

Anonym sa...
1 juli 2011 14:22  

Bör tillägga att trots det jag skrev var absolut inte det fysiska det största problemet. Det tror jag inte på. Det är attityden. Både hos rekryter och instruktörer. Jag kan inte komma på något bättre än att säga att det helt enkelt saknas... manlighet. Jävlar anamma. Bit ihop och fixa. Istället är det klagande och lyssna på varandras känslor. Inte "ut i skogen och lös denna uppgiften" utan "sitt i klassrummet och diskutera hur ni skulle lösa denna uppgiften." Jag kände ingen skillnad från dagis, grundskolan och gymnasiet och GMU. Det gör en bitter på hela samhället egentligen. SLUT.

Josef Boberg sa...
1 juli 2011 14:27  

Oavsett var man går in och kollar av hur den svenska modellens samhälle fungerar rent praktiskt - så finner man ju fler och fler brister.

Läge snart för något helt nytt ?

Anonym sa...
1 juli 2011 14:30  

Inte för att vara elak, men när jag läser kommentarerna så har vi uppenbarligen inte bara blivit klenare, långsammare och fetare som folk, utan också förlorat en stor del språklig fostran och förmåga hos de yngre generationerna befäl.

Särskrivningar var en gång i tiden en källa till allmän humor. Idag är väl risken stor att många helt missar humorn?

Jag provar ändå:

- "Jag jobbar som sjuk sköterska."
- "Du bör använda en skum släckare till oljebränder."
- "Herr toaletten ligger där borta till höger."
- "Mamma, jag vill ha kul glass."
- "Idag har vi matt rea."

Från Blocket: "En armad bandit tror att den är från sent 60 tal. lite defekt själva armen som du drar."

- "Hyresgästen ska vara djur och rökfri."
- "Rök fritt"
- "Gift orm säljes"

Källa: http://www.avigsidan.com/

Anonym sa...
1 juli 2011 14:52  

Vpl på granatkastarpluton till den lite disträa löjtnanten under gröntjänsten:
- "Ursäkta löjtnant, men när rycker granatkastarna in egentligen?"
- "De har vi i förrådet och tar fram när befattningsutbildningen börjar nästa vecka."
- "????"

Den stridskåta soldaten sträcker upp handen under en tidig PEK-övning efter att precis ha klistrat hålen i tavlan från föregående skjutning:
- "Löjtnant, när ska vi få börja skjuta skarpt egentligen?"
(Alla tog skydd?)

Ibland kan man undra varför det är självklart att alla patroner ska ligga åt samma håll i magasinet. Varför inte varannan framåt och varannan bakåt? Det har också prövats.

Allt var inte bättre för, men kanske inte så mycket bättre idag heller?

Anonym sa...
1 juli 2011 16:00  

Att göra en period på ett par år som soldat skulle kunna vara en merit vid en civil anställning, men den som gått sex år för den lönen och de villkoren skulle jag aldrig anställa.

Antingen måste man ju ha psykiska skador, eller så är man helt enkelt dum.

Anonym sa...
1 juli 2011 16:40  

Wiseman, intressant inlägg som vanligt! Detta med blandning av värnplikt och anställda soldater tror jag också på. Sossarna hade en sådan variant i sitt svar på regeringens propp från 2009 så tankarna finns redan på den politiska nivån. Värt att fundera på om/när nuvarande system bryter samman.

/Karl

Anonym sa...
1 juli 2011 17:26  

@Karl.

Det har redan brutit samman då det är underfinansierat från start, dessutom så utgick man från att de som kommer till förbanden efter GMU håller samma klass som vpl efter utbildningens slut.

/Grp Ch

H sa...
1 juli 2011 18:35  

@Grp Ch
Den officer, oavsett nivå, som utgått från att soldater som endast genomfört GMU skall ha samma färdigheter som en fd värnpliktig borde söka sig ett nytt jobb.

Angående det som drog igång ståhejet:
Märkligt att Svd gör ett regementes relativt höga andel avhopp till en sanning för hela Försvarsmakten, när det finns statistik som säger annat. Konstigast är ändå underrubriken "Avhopp kostar försvaret 745 miljoner extra". Precis som denna fabulerade siffra redan är ett faktum.. Det är inte alls förvånande att det är lite högre avhopp under GMU 2 än tidigare då det är till mycket stor del är förband som av tradition/krav har hårdare fysisk tjänst, dvs AJB och AMF1. Rekryterna på dessa två förband utgör ca 50% av den totala volymen på GMU2. Detta visste alla skulle återspeglas även under GMU´n, och så har det också blivit. Läs Tolgfors inlägg där han lägger fakta och bakgrundsfakta på bordet(från FOI bla). Försök att släppa hatet mot statsrådet för en stund och istället se på siffrorna..
http://tolgfors.wordpress.com/2011/07/01/berakning-av-okade-utgifter-for-gmu-knappast-hallbar/

Angående fyskraven så får man tycka vad man vill om dem. Särskilt de krav som ställs på mönstringen. Men när det gäller kraven som förbanden ställer på soldaterna så har jag upplevt att de följs upp på ett ofantligt mycket bättre sätt nu än förut under vpl-tiden. Klarar man inte fyskraven innan provanställningen är slut får man kicken! Detta har det genats med ofantligt mycket med förut, även inför missioner. Det har funnits en stor farhåga för att det skulle bli ännu mera genande nu när förbanden är måna om att ha uppfyllda rader i personallistorna. Men så är det inte, kraven har äntligen blivit krav. Nås de inte så får det konsekvenser! Detta är mycket positivt ur rekryteringssynpunkt då det framställer FM som en seriös resultatinriktad arbetsgivare. Tror även att SvD's reportage från Amf1 trots allt också kommer bidra till detta. Det attraherar folk med vilja och tävlingsinstinkt, vilket är mycket bra.

Min uppfattning baserat på egna erfarenheter är att dessa reportage från P7 faktiskt speglar verkligheten. En provanställning i FM är verkligen en PROVanställning.
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Sodra-skanska-regementet-P-7/Nyheter/Strapatsfylld-vecka-kan-bli-avgorande/

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Sodra-skanska-regementet-P-7/Nyheter/Strapatserna-over-for-710e-kompaniet/

Något som jag hittills saknat i bloggosfären i någon större utsträckning är en diskussion angående GMU'ns innehåll och längd. Enligt "rykten" ville FM ha en fem månader lång GMU, men den politiska nivån satte stopp eftersom GSU-HV "klarade sig" på tre månader.. Undrar vilken som är bäst på att bedöma substansen i en militär utbildning, en politiker eller Försvarsmakten?

/H

Wiseman sa...
1 juli 2011 18:43  

H: Angående din sista fråga kan man ju lätt dra parallellen till förlängningen av Libyeninsatsen där klargöringsledarna Juholt och Ahlin skär ner antalet flygplan från 8 till 5 samtidigt som Riksdagen utökar mandatet för flygspaning så att uppgiften växt kraftfullt.

Politiker eller militärer som sakkunniga. Vem som har beslutsrätten ska det inte råda några tvivel om, men man kan precis som du antyder alltid ifrågasätta förståndet och viljan att lyssna på expertisen.

Josef Boberg sa...
1 juli 2011 18:44  

"Undrar vilken som är bäst på att bedöma substansen i en militär utbildning, en politiker eller Försvarsmakten?"

H - en PartiKrati-politiker inser Du väl...

Anonym sa...
1 juli 2011 19:23  

En idé som vore värd att prova är att kontraktera gym eller lämpliga idrottsföreningar i städer som får hjälpa rekryten att bygga upp bättre grund innan GMU.

Föreningarna och gymmen skulle kunna visa upp att dom erbjuder BRAK eller liknande. Även till folk som kanske inte vill göra GMU, men kanske vill gå Njimegen, fjällvandra eller bara hålla igång kondition, styrka mm.

hmm undrar om dom (HKV) har koll på vad en soldat's arbetsskada kostar jämfört med förebyggande fys?

/Tinhead

Daniel sa...
1 juli 2011 20:33  

Problemet med värnplikt är att man tvingar människor att göra något de inte vill och inte har nytta av.

Varför inte tvinga folk köpa en SAAB nu när de har problem? Varför inte tvinga folk att jobba gratis i äldrevården eller skolan, båda viktiga samhällsuppgifter som säkert skulle må bra av lite slavarbetskraft.

Jag har en bra lösning: alla ni värnpliktskramare som i feberdrömmarna ser ett ryskt anfall nästa vecka, NI kan jobba gratis åt staten! Låt oss andra sköta oss själva.

Per A. sa...
1 juli 2011 21:27  

Tolgfors verkar en smula pressad.

Han har i snabb följd skrivit två blogginlägg om hur fel SvD har, och om hur bra allting går.

Wiseman sa...
1 juli 2011 21:37  

Per A: På västfronten intet nytt. Allt går precis enligt plan, om inte bättre.

Anonym sa...
1 juli 2011 21:41  

Det kanske och känns som det borde vara såhär. De funktioner som inte deltar i internationell tjänst borde naturligtvis ha kvar värnpliktiga. Varför skall lv, art, ing ha heltidsanställda soldater? Anställ istället två kontignenter med reserver av den förmåga som efterfrågas utomlands och låt dessa gå om lott under två-tre år. Rekrytera och utbilda nästa omgång under tiden. Vad säger jag? Det är ju ungefär det som swedint sysslade med./Hans

H sa...
1 juli 2011 22:52  

Att personalförsörjningen just nu i stort följer plan stämmer faktiskt. Har inte rykande färska siffror men för någon vecka sedan var 3100 GSS anställda. Årets mål är 3800. Detta var när första omgången ur GMU hunnit ta anställning. Cirka 70% av soldaterna i NBG väljer att stanna som soldater. Det ser jag som ett helt ok/bra resultat. Men där har vi nog kommande insatser i Afghanistan att "tacka" för mycket. Om jag inte missminner mig är det slutliga målet att ha 6900 kontinuerligt tjänstgörande GSS. Hur lätt/svårt det kommer bli att nå upp till dessa siffror är det nog för tidigt att bedöma. Dock skall det bli spännande att se effekterna när "magasinet" med fd värnpliktiga tar slut..

För att återgå till rekryterna så är min bild av dem att de har en mycket större vilja att lära sig än värnpliktiga. Den fysiska nivån är blandad, dock knappast sämre än de senaste kullarna med vpl. En faktor som man måste reflektera över är att i GMU-plutonerna runt om i landet så finns alla kategorier av soldater. Allt från vältränade individer som har markstrid som inriktning till lite mer otränade som har som högsta mål att få köra en lastbil på trossen. Många officerare tror jag är ovan med denna mix. Ett till misstag som är lätt att begå är att man gärna minns de värnpliktiga hur de var på slutövningen, när deras (späda) kroppar vant sig någorlunda vid stridsutrustningen och kängorna.
Sammanfattningsvis kan man säga att ca 5% av rekryterna har helt fel bild av FM vid inryck(vafan måste jag bära mina grejor själv? Farför är inte uniformen färdigsydd?) dessa hoppar av relativt omedelbart. Sen har vi ytterligare 5% som har kommit in med vääldigt tvivelaktiga fysiska förutsättningar(halvblinda, två opererade knän. Tack så mycket, Rekryteringsmyndigheten!), de försvinner inom en-fyra veckor. Då är vi helt plötsligt uppe i 10% som är uppenbara felrekryteringar. De övriga 8-10 procenten försvinner av blandade anledningar(ändrade familjeförhållanden, insikter i sina egna begränsningar, hittat något som är roligare/ger mer betalt mm). Denna kategori droppar av under hela utbildningens gång.
Detta är som sagt absolut ingen officiell statistik på något sätt utan endast mina egna erfarenheter av en GMU-omgång på ett regemente.
Sammanfattningsvis tycker jag att rekryterna är mer villiga till att ta in ny kunskap, dock är deras fysik ungefär den samma som tidigare vpl. Pannbenets tjocklek är lika varierande som den fysiska statusen. Allt från silke till armerad betong.

Obs.. Allt detta jag skrivit om rekryterna är bara en personlig erfarenhet och bygger inte på något annat än en hyfsad %-uppskattning jag gör såhär på fredagskvällen..

/H

Anonym sa...
1 juli 2011 23:38  

Per A: Det "bästa" är ändå när han avslutar sitt inlägg så här:


"Men även om avhoppen någon gång skulle bli så höga som 30 %, så skall det ställas mot värnpliktssystemet där 70 % inte gick vidare i Försvarsmaktens insatser eller som officerare."

Undrar hur han tänkte där den inte allt för käre Tolgfors?

Anonym sa...
2 juli 2011 00:00  

Daniel 20:33:

Jag HAR jobbat gratis. Men inte åt staten, utan åt mina medmänniskor. För att skydda släkt och vänner i vad som var vårt gemensamma land.

Men på senare tid har jag ändrat mig. Det folk jag hade gett mitt liv för att skydda är helt enkelt inte intresserat av att delta i den gemenskap vi brukade kalla en nation längre.

Folket, gemenskapen har ersatts av "staten" som inte längre finns till för oss. Vi finns till för staten.

Sverige har dessutom blivit ett splittrat lapptäcke av egocentriker som är mer intresserade av heminredning, att manifestera sin politiska korrekthet och att ägna sig åt självgod kvasiintellektuell omvärldsanalys i stort och smått än åt att ha ett land tillsammans.

Ni har säkert kul, och får bygga det samhälle ni vill ha. Men det är inte något samhälle jag har något som helst intresse att ge mitt liv för. Jag vill ärligt talat inte vara med överhuvudtaget. Jag går ur samhället liksom jag gick ur svenska kyrkan när den ballade ur.

Du får helt enkelt klara dig själv. Och om detta vrak till land befolkat av gapande fågelungar går under i någon naturkatastrof eller krig, våldtäkter och plundring kommer jag att tycka att det är oerhört tragiskt, men tyvärr välförtjänt.

I brist på ett gemensamt samhälle har jag sett till att jag och min familj klarar oss vad som än händer. Hoppas du också gör det. Lycka till.

Anonym sa...
2 juli 2011 00:57  

Alla som har sysslat med GMU vet att den är Extremt uppstyrd i både innehåll och krav. Ner på nivån att vecka X ska det på måndag mellan 09.00 och 10.30 genomföras intervallträning i 45 minuter.

Det är väldigt lätt att bara gnälla på ungdomen men jag skulle vilja bolla upp frågan om Amf 1 med flera har hållit sig till GMU-konceptet eller om man bara inte kunde hålla sig från att slänga in lite tyngre ryggsäckar, lite längre marscher osv.

I GMU-utrustningskortet ingår till exempel inget mer än stridssäck och bärsäck. Inga enmanstält, inga LK-100.

Tre månader är lång tid att hinna bygga upp en soldat om man gör det på rätt sätt och det föresätter att man håller sig till det som är fastslaget och framarbetat i GMU-konceptet och håller sig från att hitta på massa egna upptåg på förbanden.

/Sulan

Sinuhe the Egyptian sa...
2 juli 2011 10:29  

Vi ska inte glömma att de redovisade siffrorna om GSS/K även innefattar personer som anställt för en internationell militär insats. Det är inte alls självklart att alla dessa kommer att vilja stanna kvar i Försvarsmakten. Det vore bättre att redovisa GSS/K "rent" och personal som anställt enligt speciallagen separat.

GMY

Sinuhe, som också kommenterat allt detta på sin egen blogg.

Anonym sa...
2 juli 2011 11:15  

Mycket gnäll om rekryternas fysiska status/prestationsförmåga här. Jag vill påstå att det är mycket sämre ställt med en del officerare som har till uppgift att leda förband och enheter i skarpa uppdrag. Hur är det med föregångsmannaskapet? Jag ser alltför många officerare med magar som tickande bomber vilka ingår i våra internationella och beredskapssatta förband. Hur fungerar uppföljningen och hur har de klarat sig igenom rekryteringen?

I media framträder överviktiga officerare med en cigg i handen…skittufft? NOT!

/Vitablixten

Anonym sa...
2 juli 2011 11:15  

Amf1 har hållt sig till de övningsplaner som gäller för GMU. Att tro att de delar ut Berghaus till rekryterna bara för att de genomför GMU på amfibieregementet är rena dumheter.

Tolkarna har genomfört sin GSU de två senaste åren på amf1 utan att använda specifik utrustning för amf och med så pass gott resultat att TolkS (UndSäkC) ville fortsätta att grundutbilda deras aspiranter där. Av olika anledningar var amf1 tvungna att tacka nej. I senaste omgången hoppade ingen tolk av GSUn.

Amf1 kan anpassa utbildningen efter klientelet. Jag är själv inte inblandad i GMUn men vad jag har hört så har de inryckande förvånansvärt låg fysisk status - även med "normala" glasögon sett.

/ Lt Amf1

Anonym sa...
2 juli 2011 11:16  

Amf1 har hållt sig till de övningsplaner som gäller för GMU. Att tro att de delar ut Berghaus till rekryterna bara för att de genomför GMU på amfibieregementet är rena dumheter.

Tolkarna har genomfört sin GSU de två senaste åren på amf1 utan att använda specifik utrustning för amf och med så pass gott resultat att TolkS (UndSäkC) ville fortsätta att grundutbilda deras aspiranter där. Av olika anledningar var amf1 tvungna att tacka nej. I senaste omgången hoppade ingen tolk av GSUn.

Amf1 kan anpassa utbildningen efter klientelet. Jag är själv inte inblandad i GMUn men vad jag har hört så har de inryckande förvånansvärt låg fysisk status - även med "normala" glasögon sett.

/ Lt Amf1

Daniel sa...
2 juli 2011 11:33  

anonym 2 juli 2011 00:00
Klassiskt socialistdravel. Alltid är det andras pengar och fritid som ska användas till ens egna favoritprojekt. Varför ska andra tvingas finansiera något som de inte bryr sig om bara för att du inte kan hitta argumenten för att övertyga dem? Jag jobbar ideellt och skänker pengar till många organisationer just därför att de övertygat mig om det viktiga i deras arbete.

För att maximera medborgarnas frihet bör vi vara mycket restriktiva när det gäller att finansiera verksamhet via skattsedeln. Att även fattiga människor ska ha råd med skola och vård är nära 100% av oss överens om men att finansiera vuxna människors fritidsintressen?

Vill du springa runt med ungdomar i skogen och leka krig får du göra det för dina egna pengar. Och med ungdomar som själva valt det.

Anonym sa...
2 juli 2011 12:03  

Att avhoppen är högre på Amf1 är inte förvånande, så har det varit även under vpl-utbildningen.

Det förvånande är att GMU:n ska anses vara livärdig oberoende av var rekryten gör den. Det var inte så för GSU/JSU och jag ser få saker som talar för att utbildningsofficerarna totalt ändrat fokus.

Om inte FM lyckas med det måste antagningskraven anpassas efter vilken regemente som håller i utbildningen. Kanske ska det vara ett krav att ha gjort GMU på Amf1 för att sedan kunna gå vidare till KMU där?

/Ungdomsledaren

Anonym sa...
2 juli 2011 18:30  

Sulan:
Vilka tror du är bäst på att utbilda soldater FMLOPE som aldrig sett ens en skugga av verkligheten eller trupparna på amf1 som utbildat soldater hela sin militära karriär?


Jag kan inte i min vildaste fantasi förstå varför FMLOPE ska lära officerarna på förbanden hur en GMU ska genomföras.

GSU var ju nästan det enda vi var riktigt bra på. När vi allt efteresom tappade alla högre kvalificerade kompetenser utbildade vi fortfarande soldater.

/trupparen

Anonym sa...
2 juli 2011 18:33  

För övrigt så vil jag bara säg:
Var vad det jag sade, vad har igentligen hänt sedan jag skrev mitt inlägg?

Varför kan ingen stoppa detta vansinne till personalsystem?

Och vi har ju inte ens börjat diskutera om GSS-T. Denna typ av soldater som näringslivet fullständigt kassförklarat. Och i stort sätt vägrar ställa upp på.

Men men...Bra jobbat SVD som fortsätter granska vår pappers tiger.

/trupparen

Anonym sa...
2 juli 2011 20:15  

En utan tankarna med GMU är ju just att den ska vara exakt likadan överallt för att rekryten sedan ska kunna söka sig till vilken plats som helst i försvarsmakten.

Om man på olika håll börjar köra sina "egna" GMUer stänger man ju ute en stor del av potentiella sökanden med genomförd GMU på något annat förband.

Efter de första tre månaderna följer ju sex månader av provanställning där all förbandsutbildning tillkommer. Denna utbildning fortsätter ju även efter provanställningen såklart.

Jag var instruktör på en pluton som körde GMU 1 och jag får säga att jag upplevde upplägget uppstyrt och tydligt. Mer uppstyrt än tidigare GSUer som jag varit med och genomfört, där det ofta fanns mycket utrymme för plutonchefen/ledningen att göra lite som man ville. Inom vissa ramar förstås.

Anonym sa...
2 juli 2011 21:08  

Nu över till den mest förbjudna frågan.

Beror det faktum att ungdomen chanserar på den tilltagande feminiseringen av hela samhället?

Anonym sa...
2 juli 2011 21:39  

@Anonym 21:08

Korta svaret: ja...
Långa svaret: Läs själva http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8361863.stm

/Bitterbassen

Anonym sa...
2 juli 2011 22:17  

Nytt inlägg av Tolgfors idag på hans blogg där han bemöter Agrells artikel på Brännpunkt. Man blir bara trött. Kan någon berätta för honom värnpliktsförsvaret kunde mobilisera ett stort antal kvalificerade förband nästintill på timmen, att ingen tycks kunna svara på hur många förband i det nya yrkesförsvaret som är/kommer att vara omedelbart gripbara idag, 2014 eller 2018 samt att oavsett hur proffessionella och vältränade dessa nya förband är så är 8 manöverbataljoner inte ens en symbolisk styrka (de är ju så få att en ev fiende alltid kan välja en plats där dessa åtta INTE är.) Jag vägrar att tro att han är medveten om detta och bara kör på!/Karl

Per A. sa...
3 juli 2011 01:21  

"Vill du springa runt med ungdomar i skogen och leka krig får du göra det för dina egna pengar."

Lagen om olaglig kårverksamhet kan här vara ett problem. Saker som kan tolkas som milisverksamhet må vara OK i USA.
I Sverige är det högmålsbrott.

Anonym sa...
3 juli 2011 15:10  

En av anledningarna till avhoppen kan ju vara att de inryckande får ut hela muckarbidraget även om de väljer att hoppa av dag två.

/M

Phoenix sa...
3 juli 2011 20:28  

Har precis avslutat ett samtal med en "civil" kompis och slog mig stolt för bröstet då vi pratade om ledarskap eftersom jag känner att det är vår grej i FM och särskilt i FV där framförallt personaltjänst är paradnumret. En armékollega lyssnar in på samtalet och beskriver en ledarskapssituation på FL01 som får mig att häpna: hemskickad personal, FPAN, chefer som korrigerar APT-protokoll, hotar personal och tvingar dessa till tystnad. Det låter så galet att det förmodligen är sant! OM detta stämmer så är Flygvapenbloggen lika falska och glättigt som Försvarets Forum. Bara solsken i regnet ;(

Anonym sa...
3 juli 2011 22:26  

FPAN i FV, vafals ?! Någon som repat glaset på sin Gucci-klocka och på så vis hotat flygsäkerheten?

Anonym sa...
3 juli 2011 22:44  

@anonym 20.28:

BLT hade en artikel för några veckor sedan om det där och även lokala SVT. "Nyheten" dog sedan väldigt snabbt och nådde aldrig riksmedia. Hade det varit ordentlig eld bakom röken hade det nog skrivits betydligt mer om det hela, framförallt på Officersförbundets hemsida.

Historien blir ju alltid bättre längs vägen.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade