Befintliga system bortglömda

På Försvarsmaktens intranät kan man nu läsa ett rättfärdigande för GLC/NOC där man mellan raderna försöker beskriva riskerna med att GLC ej genomförs, framförallt för markstridskrafterna. Som tidigare nämnts på bloggen har det i åratal funnits teknologi och möjlighet att genomföra en gemensam lägesbild för hela Försvarsmakten samt civila myndigheter. Problemet var kanske att teknologin redan fanns och inte behövde utvecklas på nytt?

Sedan nästan 10 år har såväl arméstridskrafter (och civila myndigheter) kunnat få del av såväl luft- som sjöläge genom systemet LULIS om man bara visat intresse. LULIS utvecklades i samarbete med Räddningsverket i första hand för att varna för fientligt flyg, men kan användas till andra applikationer. Datainformationen sändes över den vanliga kommersiella FM-radion som en underbärvåg till P2 eller IP. Eftersom inget nationellt hot längre föreligger, ligger idag hundratals enheter förrådsställda och samlar damm och där lär de bli liggande.

15 kommentarer:

Torkel sa...
2 januari 2010 13:15  

Någonting säger mig att NBF-maffian bara tar igen sig tillfälligt efter höstens motgångar. I mars är de säkert tillbaka, nu med nytt namn och en omdefinition av uppdrag, innehåll, syfte och mål med NOC-projektet.

På något sätt måste denna hydra som smugit sig in i försvarsfamiljen kompensera sig och IT-industrin för ÖB-beslutet att lägga ner GLC-utvecklingen och senarelägga nedläggningen av flygets stridsledning i södra Sverige. Ingenting får ju hindra arméns uppbyggnad av ett helt digitaliserat ledningssystem ner till enskild Marcus-soldat, inte ens kapitalförstöring, personalflykt och förmågeförluster i marinens och flygets hävdande av vår territoriella integritet.

uppgiven sa...
2 januari 2010 13:49  

Det jag aldrig förstått när det gäller "Gemensam lägesbild" är vad problemet egentligen är.

Är det för simpelt att i en "Lägescentral" projicera sjö-, luft- och markläge med tre bildkanoner bredvid varandra? Kanske till och med kompletterat med några tablåer på whiteboardtavlor vid sidan om?

För den del, varför kan markläget inte föras med klassisk fettpenna på en lägeskarta? Mig veterligt så förflyttar sig inte markförband med hastigheter nära ljudets, så behovet av sekundsnabb uppdatering föreligger knappast.

Varifrån kommer den här inställningen att befintliga lösningar alltid är dåliga och måste ersättas med nyutveckling? Det går ju stick i stäv med den nya materielpolicyn där man i första hand ska använda befintlig materiel, i andra hand livstidsförlänga befintlig materiel och först i tredje hand börja fundera på nyanskaffning. Och vid nyanskaffning ska egenutveckling undvikas till varje pris...

Finns det någon som kan förklara detta på ett enkelt och pedagogiskt sätt?

Zoltan sa...
2 januari 2010 16:35  

Kan bara instämma i allt Torkel och signatur Uppgiven skriver. NBF-fraktionen i HKV, FMV och försvarsindustrin är mästare i att byta skepnad och roffa åt sig nya anslagsmedel år efter år. Trots att regeringen sedan flera år har markerat att NBF ska läggas ner. Och trots den nya materielförsörjningsstrategin som uttryckligen föreskriver att egenutveckling ska undvikas i det längsta.

Ett smart trick de tidigare använt är att byta namn på projektet. I tur och ordning har det bl.a. hetat RMA,NBF, Infobat, GLC/NOC, GLI/LaL, FMLS TS. Men det har hela tiden varit samma sak.

Andra trick som använts är att utan tillstånd omfördela anslagsmedel som fördelats på helt andra materielprojekt respektive att smyga in delkostnader på andra materielprojekts konton.

Enda sättet att slå ihjäl NBF-hydran är att byta ut avdelnings- och sektionscheferna för den mest moraliskt eroderade och rakt igenom inkompetenta ledningssystemavdelning FM någonsin har organiserat - HKV PROD LED - och återföra specialisterna på avdelningen till de taktiska staberna.

Maskinisten sa...
2 januari 2010 18:49  

Det känns ganska bedrövligt att det fortfarande finns debatörer som tror att lägesbilden är något som kan presenteras på en storbildskanon på en vit skräm. Lägesinformationen och lägesbilden är så mycket mer än detta, för övrigt så finns det ingen gemensam lägesbild endast gemensam lägesinformation som kan sammanställas till den enskildes lägesbild. Är man duktig så kan man kommunicera denna lägesbild med andra så att de kan få förståelse och insikt i hur man tänker. GLC/NOC är en tankevurpa redan från början, kreerad av folk som inte har en aning om vad lägesbild egentligen är. Det finns mycket forskning gjord hur man skall kommunicera och distribuera lägesinformationen men det verkar inte som om organisationen (FM) är mogen att ta till sig den ännu på ett tag. Tänk på att det tog nästan 30 år att införa telefonen och 50 år att införa propellern i dåvarande krigsmakten, varför skulle det ta så mycket kortare tid att införa gemensam lägesinformation? Det som behövs är att de äldre generationerna av officerare försvinner med ålderspension däreftet kan de yngre ta över och reformera systemen, på samma sätt som det alltid gjorts. GLC/NOC är endast ett patetiskt försök av de äldre att försöka åstadkomma något gammalt med ny teknik. Förmodligen har de aldrig hört talas om distribuerd information, lägescentralen i framtiden befinner sig alltid där chefen befinner sig oavsett var han befinner sig.

Mackan sa...
2 januari 2010 18:49  

uppgiven:

Nej, och framförallt borde teknikutvecklingen leda till DEcentralisering, och inte tvärom, då man med teknikens hjälp kan överföra information mellan utspridda "berg", andra anläggningar och förbanden.

Extra tragikomiskt blir det ju också med tanke på att det nationella försvaret är så underdimensionerat att det lär bli väldigt glest mellan blipparna på NBF-kartan. Men vi kanske kan mailbomba ihjäl fiendens T-80 och BMD.

Biet sa...
2 januari 2010 20:06  

"riskerna med att GLC ej genomförs, framförallt för markstridskrafterna"?

Vilka risker ?

GLC skulle initialt bygga på STRIC (luft) och SjöC och har inget som primärt stöder mark stridsledning.

Marksidan satsade tidigare på ATLE IS, och vad fick man av dessa kostnader ?

Vad har man idag på C2 stri marksidan, snart SLB ?

Marksidan kan ej leda ledningssystemutvecklingen (då blir det kaos som känt), men man kan ödmjukt återanvända luft- och sjösidans erfarenheter.

Dock ej parasitera på Luft och Sjö, detta påverkar förmågorna.

LuLIS behöver förbättras vad gäller lägesbildöverforing från civ till mil.

Erik sa...
2 januari 2010 22:02  

Biet mfl: Det är lite ledsamt att kommentarerna på den här bloggen så ofta utvecklas till försvargrensstrider. Några kommentarer: ATLE IS/IS MARK gav ovärderliga erfarenheter för arméns högre staber avseende användandet av informationssystem.
IS MARK är numera ersatt av IS SWERAP/SWECCIS och kompletteras för lägesinfo (uppföljning av enskilda fordon) av TVT. Det här är system som finns och fungerar idag.

Det är naturligtvis glädjande att flyg- och sjöstridsledningarna är så fulländade att de inte är i behov av någon erfarenhetsöverföring från marksidan. Vi kan dock säkert lära oss massor av er.

Zoltan sa...
3 januari 2010 00:07  

Erik 2202:

Symptomatiskt är att utvecklingen av SWECCIS har hållit på i flera år utan att ge något konkret resultat. Därför försöker nu PROD LED göra NATO:s gamla system ICC till en del av SWECCIS (genom att bl a påstå att det fungerar utmärkt i bl a ISAF för joint-planering) för att kunna hävda att pengarna har varit väl spenderade.

Det är bara det att ICC är ett verktyg för luftoperativ och högre flygtaktisk planering, och som har stora brister vid planering och ledning av marina och markstridskrafter, log, und, civ, mm.

DET är en ovärderlig erfarenhet som "någon" på PROD LED borde ha tagit till sig för länge sedan. Men har man slarvat bort alla pengarna på vägen till affären så gäller det att ha en bra lögn till hands när man kommer tomhänt hem till mamma.

Biet sa...
3 januari 2010 19:46  

Re : Erik

Det här handlar inte om försvargrensstrider, det handlar om förmågor.

Ang "IS SWERAP/SWECCIS ... finns och fungerar idag" :

Är IS SWERAP/SWECCIS ackrediterat för nationellt försvar inbegripande samverkan med externa system (enskilda fordon = SLB) ?

Erik sa...
3 januari 2010 20:49  

Biet: Det är ju bara ni blå som sysslar med nationellt "försvar" så ackrediteringar har som du uppenbarligen vet bara gjorts av de internationella SWERAP-instanserna som används i verkligheten. SLB är ju inte klart än och därför nämnde jag inte det utan TVT för fordonsuppföljning.

Humble sa...
3 januari 2010 23:23  

Varken SLB eller TVT är beroende eller ens betjänta av att någon GLC skapas, och detta gäller även markstridskrafterna som helhet. Det finns således ingen "risk" med att avbryta GLC-projektet.

Apropå Zoltans subtila sågning av PROD LED kan det påpekas att även armén anser sig ha tappat greppet om ledningssystemutvecklingen sedan nämnda avdelning med konsultkladdiga fingrar lade rabarber på ämnesområdet...

Anonym sa...
4 januari 2010 17:40  

E4SEK sa…
Numera finns ett enkelt sätt att definiera en rät linje. Det är den extrema motsatsen till svensk säkerhets- och försvarspolitik under de 20 år som gått sedan muren föll. Något unikt är också att slalombanan på senare tid stakas av en finansminister utan kunskap om eller i alla fall utan intresse av skidåkning. Försvaret av i dag uppvisar fortfarande strukturfel och mindre optimalt kalibrerade verksamheter. Därför är det upplyftande och trösterikt att läsa flertalet av Wisemans inlägg. Dessa behövs och kommer säkerligen att behövas långt bortom politikernas horisont (september).
Några kommentarer till kommentarerna. Det är mycket förvånande att vi har en politisk ledning, som tillåter en militär ledning, som tillåter att synen på försvaret indelas i ett renodlat försvarsgrenstänkande. De gemensamma officerare, som en gemensam försvarshögskola borde producera, verkar mera avlägsna än någonsin. Som representant för en av våra största intressegrupper, skattebetalarna, vill jag påpeka att det är ointressant om de militära lösningarna som stöd till säkerhetspolitiken består i mark-, sjö- eller luftstridskrafter, så länge de är de mest kostnadseffektiva alternativen. Dagens officerare i debatten tycks ha använt sin tid på FHS till att leta svagheter inom och angreppssätt på övriga försvarsgrenar.
GLC-tanken är felaktig på minst två sätt. 1) Vi lever nu allt mera i ett informationssamhälle. Där har vi börjat lära oss att utnyttja information på ett nytt och mycket effektivare sätt. När detta skall omsättas i en militär funktion, en gemensam ledning, så återfallet försvarsmakten till ett traditionellt och gammalmodigt militärt tänkande – man samlar ledningsresurserna fysiskt till ett ställe. Har FM helt glömt värdet av spridning? I stället är det informationen, som skall samlas genom informationsutbyte ofta med ljusets hastighet. Platsen var informationen utnyttjas blir ointressant bara man kan ha en säker tillgång till den. 2) Den eftersträvade produkten, EN gemensam lägesbild, är givetvis också inte korrekt. Informationsinnehållet skall anpassas till varje användares behov. Dessa behov är olika och kan inte lösas med EN bild. Däremot kan information delas och samutnyttjas mellan de olika aktörerna.
Den totala inkompetensförklaringen av högkvarterets ledningssystemavdelning är också symtomatisk. En gemensam resurs ses mera som ett problem än en möjlighet till bättre lösningar. Det kan tyckas underligt att skilja ledning från övrig verksamhat – ledningen är ju till för att resurserna skall komma till bästa möjliga användning. Kräv därför att den samlade ledningskompetensen används för att utveckla moderna, informationsbaserade ledningsfunktioner på alla nivåer och inom alla stridsfältsområden med hänsyn till olika särarter. Detta betyder inte alls att dagens ledningssystem är färdigutvecklade. Varje enskild roll i dagens försvarsmakt kan garanterat göras mera effektiv genom ett smart användande av informationsteknik – detta gäller alla från husmor till ÖB. Ett radikalt nytänkande hur människan i ett framtida militärt system skall umgås med information kommer att behövas.

Anonym sa...
4 januari 2010 20:43  

Jag var inblandad i en upphandling kring ATLE IS för många år sedan som representant för en utländsk leverantör - kartgränssnitt mm. Det vi planerade som unik uppsättning egenskaper var bl a modulariserade funktioner och hög grad av anpassning parat med hög prioritet för lokal hantering av data och information.

Efter ett stort antal år fick jag se en enklare demonstration av ledningssystemen för mark och blev lite chockad över att utvecklingen inte hade nått längre. Det är mycket mer än kartbild och gemensam presentation som måste fungera och det verkade inte vara fullt utvecklat även efter nästan 10 års arbete.

Problemet med nuvarande satsningar är att de är centraliserade - ingen kommunikation kan förväntas fungera, det är enklare att slå ut centrala installationer än spridda enheter med god kommunikationsdisciplin. Om den centrala ledningen inte kan kommunicera så kommer ingenting att fungera eftersom man inte har kapacitet delegerad till enheter i fält. Som det nu ser ut så verkar det som konsultbolagen har alla processer i ett fast grepp vilket leder till rent farliga system för försvaret. Om jag via murvelvägen ville neutralisera förmågan till försvar av Sverige så är detta den metod jag skulle välja...

Sedan skall vi inte tala om de nya möjligheter som nu kommer ut - iPhone används av USA Army som har ett antal applikationer aktiva, i vissa miljöer kan man se fram emot att använda mer eller mindre opensource lösningar för att hantera videoströmmar från UAVer till enskilda mobiler / PDAs i fält mm. Och detta inom ramen av ett par år. Lösningar som passar rätt bra i internationella insatser med låg kapacitet för motverkan men inte mot en modern motståndare som Ryssland eller USA (som faktiskt även de bör räknas som en potentiell motståndare i dessa multipolära dagar...).

Abrakadabra sa...
5 januari 2010 20:31  

@Anonym 20.43:
T ex PDA-lösningar har varit under diskussion åtminstone på individnivå inom några etablerade materielförsörjningsprojekt på FM/FMV.

Men medel för detta och annat väsentligt har inte funnits pga svarta hålet LedsystT/NBF/GLC/NOC.

Hur många år har tappats ?

Anonym sa...
6 januari 2010 09:01  

På ett vänster så kan förseningarna fört gott med sig - utvecklingsverktygen för att skapa avancerade PDA och mobiltelefon-lösningar har utvecklats dramatiskt de senaste åren. Minskar utvecklingstiderna ordentligt för gränssnittsutvecklingen även om viktiga komponenter som säker kommunikation, kryptering mm måste till.

Dock bör man nog även se dessa verktyg som viktiga även inom utbildningsdelen av FM för att inte tala om intern administration och förbättring av säkerhetsrutiner.

Problemet är mest att dessa utvecklingstrådar kommer att tvingas in i Prio-komplexet på SAP-systemens villkor och då brakar allt åt skogen, tar mer tid och kommer att kosta minst en tiopotens mer i utveckling.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade