Försvarsekonomiskt haveri

Igår offentliggjordes att Försvarsmakten under 2009 totalt har underskridit sin budget med 2,5 mdr kr. Mot slutet av 2009 pekade siffrorna på mer än 1,5 mdr kr, men ingen visste riktigt då var resultatet slutligen skulle landa. Efter att alla sammanräkningar gjorts och fakturor inkommit blev resultatet alltså 2,5 mdr kr. Försvarsministern är sprudlande glad och uttrycker att ”det är en historisk situation” och visst är det historiskt.

Ett ”anslagssparande” av den här storleken måste ju givetvis vara upptaget i budgeten om det är planerat och är det inte planerat handlar det om ett anslagsunderskridande av tidigare ej skådad like. Läser man Försvarsmaktens budgetunderlag för 2009 finner man inte ett ord om ett planerat anslagssparande på 2,5 mdr kr. Med andra ord handlar det om en situation som ”bara blivit så”, vilket är mycket allvarligt.

Som i all annan verksamhet är det oftast mycket svårt till omöjligt att spara in på overhead-kostnaderna, utan det är i den rörliga verksamheten och i inköp som besparingarna görs. Med andra är det alltså den översta delen av anslaget som är det viktigaste och det som ger effekt i slutändan. Ett så stort anslagsunderskridande bjuder också in till kraftiga budgetnerskärningar, vilket skulle innebära att Försvarsmakten får fortsätta sin verksamhet på en svältfödd nivå.

Ur Försvarsmaktens budgetunderlag 2010:”I årsredovisningen för 2008 (HKV 23 386: 51656, 2009-02-20) redovisar Försvarsmakten bl a de ambitionssänkningar som tvingades vidtas under 2008 och konsekvenserna av dessa. Även om dessa åtgärder genererade en positiv effekt i form av ett anslagssparande, av stor betydelse för genomförandet av de förslag som framgår av föreliggande budgetunderlag, var de negativa konsekvenserna betydande för den operativa förmågan.

Detta konstaterades alltså för ett år sedan i 2010 års budgetunderlag. Ändå sker ett oöverträffat budgetunderskridande 2009. I Försvarsmaktens årsredovisning för 2009 sammanfattar ÖB läget så här: ”Värderingen av insatsorganisationens operativa förmåga visar att Försvarsmakten över tiden kan möta de krav regeringen ställer i nuvarande omvärldsläge. Förmågan att lösa uppgifterna i ett försämrat omvärldsläge bedöms fortsatt innehålla brister som begränsar handlingsfriheten med vissa förband. Förutsättningar att kunna utveckla förmåga att möta ställda krav efter en allvarlig och varaktig försämrad omvärldsutveckling bedöms med vissa begränsningar kunna innehållas över tiden, förutsatt att politiska beslut fattas i god tid.” Läser man lite vidare i årsredovisningen finner man måluppfyllnaden för de olika krigsförbanden, där de flesta nått målen. Vad som inte skrivs ut är var målen satts.

Opåkallat har Försvarsmakten ålagt sig själv en verksamhetsbegränsning med 2,5 mdr kr, vilket är enormt stor del om man ser till den bråkdel av försvarsbudgeten som används för ren övningsverksamhet. Det kan inte nog påpekas att Försvarsmakten aldrig har överskridit sin budget. Däremot har man flera upptäckt att utgifterna pekat mot ett överskridande om inte åtgärder vidtas omedelbart, varvid övningsnivån sänkts till ett minimum, värnpliktiga ej inkallats och fartyg blivit kvar i hamn, stridsfordon i garagen och flygplan på marken. Dessa är de ”svarta hål” som media talat om. Vad som skett för 2009 är precis samma sak, men helt opåkallat. För 2008 blev anslagsdifferensen ca 2 mdr kr. Från siffror som pekade på ett underskott på 1,5 mdr kr, blev överskottet 0,5 mdr kr. Nu är alltså anslagsdifferensen 2,5 mdr kr! Att påstå att detta inte påverkar svensk beredskap eller pågående skarpa insatser i utlandet är att fara med osanning. Jag är mycket förvånad att ingen journalist ifrågasatt vad ett anslagsunderskridande med 2,5 mdr kr fått för konsekvenser för Försvarsmaktens verksamhet.

Man kan faktiskt jämföra situationen med SJ och Banverket eftersom Försvarsmaktens situation är liknande. Skulle det efter veckans kaos framkomma att SJ och Banverket också underskridit sin budget med 2,5 mdr kr, hade det ledningen fått svårt att sitta kvar.

Det här är förmodligen det tydligaste beviset på att man inom Försvarsmakten helt saknar överblick över hur budgeten används. Jag är inget stort fan av PRIO, men förhoppningsvis kan det systemet råda bot på denna katastrofala ekonomiska kontroll.

Med tanke på att totalt 2,5 mdr kr sparades under 2009, börjar jag än mer ifrågasätta nödvändigheten av att lägga ner ytterligare ett regemente och en flygflottilj, samt ett antal utbildningsgrupper 2012, vilket redovisades på ÖB:s chefsmöte härom veckan. En avsevärd förstärkning av Afghanistanstyrkan skulle t ex kunna genomföras då denna idag kostar knappt hälften av 2009 års anslagsunderskridande. Vore jag krigsförbandschef som under 2009 fått dras med mycket knappa resurser skulle jag faktiskt känna mig ganska förrådd...

DN

Uppdatering 27/1 kl 08.30: SvD tar upp ämnet i en ledare.

62 kommentarer:

Oskar sa...
26 februari 2010 13:26  

Han är mycket för att slå sig för bröstet vår käre Tolgfors, när det går bra. MSB och avvecklande av militärt stuprörstänk skulle lösa vår nationella krisberedskap enligt citat i fet stil på Tolgfors blogg, märkligt då att han lyser fullkomligt med sin frånvaro i vinterns snökaos.

Anonym sa...
26 februari 2010 13:35  

En tanke som opåkallat far genom skallen när man läser om anslagsunderskridandet är om och i så afll hur personalsituationen i FM påverkat anslagsunderskridandet. Kan det vara så att organisationens personalresurser är så hårt hållna att de inte räcker till för att genomföra en ambitionsökning vid förbanden avseende övningsverksamheten? Ser jag till min egen arbetsplats så är personlasituationen den enskilt största begränsningen till att vi tvingas ställa kurser och utbildningar samt att genomföörda kurser och utbildningar fått en lägre ambitionsnivå vilket givetvis sparar in många kronor. Känslan är att FM har nått en kritisk massa när det gäller resursen personal, särskilt inom vissa förmågeområden och inte ser det ut att bli bättre med kommande organisation. Denna situation får ju direkt konsekvenser i anslagsutnyttjandet.

Anonym sa...
26 februari 2010 14:40  

Vi har idag en eller möjligtvis 2 helikoptrar i hela Svergie som kan landa i snö. En som har skidor. Övriga droppar stjärtrotorn i snön och får sluta flyga. När snökaoset drabbade Mönsterås och tidigare Gävle för i runda slängar 12 år sedan, ställde FM upp med ca 10 hkp och många bandvagnar.
Försvaret kan inte göra ngt här hemma. Och kan inget göra något någon annan stans heller.
Vad håller vi på med?
Jakob

Anonym sa...
26 februari 2010 14:47  

Det är givetvis fullständigt orimligt att en myndighet, utan större yttre förändrade betingelser, dels saknar förmåga att ekonomiskt styra sin verksamhet i linje med de ekonomiska förutsättningarna, dels finner att 2,5 mdr kr mindre verksamhet ger en godtagbar måluppfyllelse. Om det senare är en korrekt bedömning så är följaktligen budgetunderlaget totalt felaktigt. I varje normalt sammanhang skulle det leda till omedelbara krav på ledningens avgång men i stället går vår (skattebetalarnas) ägarföreträdare (försvarsministern) ut med attityden att nu har han fått ordning på försvarsmakten.

Till detta kan läggas försvarsmaktens syn på den framtida utformningen av organisationen inom försvarssektorn. Låt oss behålla FMLOG och överta FHS, FMV och FOI så kommer även dessa verksamheter att bli mycket bättre. Kan man inte börja skönja en ny affärsidé? Låt försvarsmakten ta hand om all offentlig verksamhet. Dagen många ouppfyllda mål skulle omgående kunna nås och gigantiska belopp skulle kunna frigöras i statens budget.

Anonym sa...
26 februari 2010 15:41  

Att ingen journalist frågar vilka konsekvenser denna anslagsunderskridande fått är bedrövligt. För om inget strukit på foten så kan man ju lika gärna dra ner FM med 2,5 miljarder. Vi i organisationen vet ju dock hur anorektisk vår verksamhet tvingats vara i flera år nu, och vilka konsekvenser detta fått för våra förmågor.

/Karl

Le Boulanger sa...
26 februari 2010 15:55  

Återigen en diskussion om FMs (undermåliga) ekonomihantering. Även jag är i grunden motståndare till kontroll -och styrsystem vilka läggs ovanpå den producerande delen av arbetskåren i syfte att styra densamma! Dock visar 2009-års bokslut återigen på det skriande behovet av kraftigt förbättrad ekonomiuppföljning och -styrning av FMs verksamhet. Man närmar sig permanenta en 10%-ig felräkning i budgetarbetet.

Det blir svårt för FM att i kommande situationer hävda att man inte har råd till kostnadsökningar när det finns svart på vitt att så ej är fallet...

Jag är glad att jag inte är fb-chef för då hade jag definitivt känt mig så som Wiseman antydde...samma känsla finns ändå bland oss indianer som i den dagliga verksamheten får parera effekterna av den svångremsstyrning som råder inom FM.

chefsingenjören sa...
26 februari 2010 16:13  

Jag tror faktiskt inte att vi har planerat särskilt mycket fel, även fast dagens planeringsystem mest bygger på principen "vad kostade det förra året".

Besparingarna har gjorts med att man helt enkelt inte har genomfört verksamhet. Frågan är bara vilken verksamhet och varför? Brist på personal, utrustning m.m.?

Anonym sa...
26 februari 2010 16:14  

Diskuteras fortfarande förbandsnedläggningar? Hur kan man diskutera nödvändigheten av något sådant när man helt uppenbarligen inte har alla siffror på bordet, eller ens någonsin har haft alla siffror på bordet. Det är ju vår försvarsförmåga och många anställdas förtroende som står på spel. Om det blir nedläggningar, när skall dessa ske, efter mandatperioden?

Anonym sa...
26 februari 2010 18:41  

@Anonym 26 februari 2010 16.14

Japp, det sittande regeringen har lovat är att inga nerdragningar skall ske under denna mandatperiod.
Som såklart går ut snart.

/Tinhead

Mackan sa...
26 februari 2010 18:56  

Jacob:

Vilka helikoptrar är det som inte kan landa i snö menar du? Och vilka är de 2 som kan?

Anonym sa...
26 februari 2010 19:04  

Jag börjar faktiskt helt ärligt tro på tanken att Tolgfors m fl vill lägga ner försvaret helt. Det förklarar varför man hastat fram solidaritetsförklaringen och tydliggjort att vi minsann ska ha hjälp ifall nåt händer, men vi ska knappt endast i extrema undantagsfall kunna lämna eget stöd. Samma sak med omställningen från värnpliktsförsvar. Det enda vi ska göra då är att kunna skicka några gubbar till Afghanistan eller ett par fartyg till Somalia och sen låta de andra länderna sköta försvaret. Kan ju va därför vi ska vara så ivriga med en "Europeiskt NATO motsvarighet". Det känns väldigt typiskt svenskt, vi ha saker utan att betala för det.

Anonym sa...
26 februari 2010 19:22  

Det är sånt här man vill ha, men jag antar att man måste kunna bidra med något för att få vara med..
http://www.aviationweek.com/aw/blogs/defense/index.jsp?plckController=Blog&plckScript=blogScript&plckElementId=blogDest&plckBlogPage=BlogViewPost&plckPostId=Blog%3a27ec4a53-dcc8-42d0-bd3a-01329aef79a7Post%3aad98c97a-b3e3-4739-a4bf-bf5b787ca3d8

Anonym sa...
26 februari 2010 19:35  

Vid mitt förband hade vi inte tillräckligt med personal för att genomföra all verksamhet, vi lämnade tillbaka pengar och anmälde att vi ej nådde vår målsättning (Lägre PersQ). Någon har sedan skrivit upp den, så nu framgår inte bristen i FM-rapporten!

Så klart att FM uppnår målsättningarna då!

Cynisk sa...
26 februari 2010 20:03  

Jag blir uppriktigt sagt förbannad när jag läser sånt här! Och jag är inte krigsförbandschef. Jag har påbörjat ett eget inlägg i ämnet men det får bli här i stället.

Vissa förband har hemställt till HKV om att få anställa personal. Nästan utan undantag så har HKV inlett sina svar med "Försvarsmaktens ekonomiska situation är ansträngd" eller något liknande. Förbanden har inte fått anställa viss personal med motivering att ekonomin inte tillåter det. Förbanden har tvingats att skära i produktionen.
Och sedan får FM pengar över!

Nu får de faktiskt ta och kamma sig där inne.

Biet sa...
26 februari 2010 20:22  

Sov lugnt.

Från FM årsredovisning 2009 (http://www.mil.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Dokument/Arsredovisningar/):

"Den värdering som har gjorts för 2009 visar att Försvarsmakten har förmåga att över tiden
möta de krav regeringen ställer i nuvarande omvärldsläge.)"

Anonym sa...
26 februari 2010 21:28  

En budget är till för att hållas. Jag tycker det är tragiskt och ansvarslöst av försvarsmakten.

Pansarknekt sa...
26 februari 2010 22:04  

Ett exempel på en miljon som sparats förra året var att det bara blev stridsvagnspluton med 3 vagnar istället för 4 som det var tänkt. Soldaterna fanns men ekonomin sa nej. Sades det då.
Inte utan att man känner en viss besvikelse.
Herregud, med dessa pengar hade det räckt att utbilda ett, två, tre kompanier utan att det hade gett ett avtryck i de 2,5 miljarderna...

Anonym sa...
26 februari 2010 22:13  

Cefsingenjören:

Tror du gick lite fel i ditt resonemang där. Det måste väl ändå vara så att planen måste vara genomförbar för att vara en bra plan. Kan inte tänka mig att förbanden struntat i att öva, snarare att planen inte gick att genomföra...

Tyvärr finns det nog ett inte allt för litet gäng på ett våningsplan på Lidingövägen som tror att allt går att fixa med en ny plan. Att den planen saknar grund utanför Stockholm innerstad verkar ibland inte spela så stor roll. Jag tror vi nu ser resultatet av att det i Försvarsmakten spelas med flera olika ekonomier, allt från kompani- och bataljonchefer med egna reservar till PROD ekonomi som inte alltid är den samma som Försvarsmakten som helhet talar om. Ibland blir det fel i excelarken och då blir resultatet det vi ser från 2009.

Här finns mumma för den intresserade att gräva i.

/Heff

Anonym sa...
26 februari 2010 22:45  

Rubriken på försvarsmaktens misslyckade genomförande av verksamheten 2009 – försvarsekonomiskt haveri – är både korrekt och fyndig. Några synonymer till haveri: skeppsbrott, förlisning, undergång, förolyckande, flygolycka, olycka, krasch, stor förstörelse, totalt misslyckande. Och det är just det som har hänt. Det är också lätt att se likheten med andra former av haverier och därför skulle tillsättandet av en haverikommission vara väl motiverat. Som vanligt vid haverier är det oftast inte en enkel orsak utan samspelet mellan ett flertal händelser, som tillåtits utvecklas till haveri.

En parallell kan kanske också göras med flygvapnets erfarenheter av haverier genom åren, som bland annat har lett till utvecklingen av DMT – defence mechanism test - vid uttagningen av flygförare. De egenskaper testet registrerar, och som piloter inte bör ha, är att förneka eller försköna verkligheten, eftersom detta för eller senare leder till en katastrof. Man kan nog påstå att dessa tvivelaktiga egenskaper systematiskt återfinns i vår militära ledning. Dess intresse att tillföra lämplig kompetens, väl anpassade metoder och styrsystem lämpade för en 40 mdr kr-myndighet har varit och är mindre väl utvecklat. Detta framgår med all tydlighet av Chefsingenjörens tidigare beskrivning av försvarsmaktens totala oförmåga att erkänna och utnyttja akademiska kompetenser inom exempelvis teknik och ekonomi och med en manisk övertro på att har man bara gått genom FHS så kan man leda alla sorters verksamhet.

Anonym sa...
26 februari 2010 22:50  

Det här med logik är svårt och politisk logik är nog svårare än annan. Den gode Tolgfors tycks glädja sig åt att han själv lyckats visa att vänsterblockets påstående att försvarsanslagen kan sänkas med flera miljader utan allvarliga konsekvenser är korrekt. Eller vad skryter han om?

Anonym sa...
26 februari 2010 23:07  

att försvaret gick med "vinst" är kanske inte så bra då min pluton övade skarp gruppstird en (1) gång på PEK banan

/J

Anonym sa...
27 februari 2010 01:03  

Håll utkik i SvD imorn.

Anonym sa...
27 februari 2010 02:06  

Underutnyttjande av tilldelade anslag har fram till nu varit lika allvarligt som motsatsen.

Ingen har väl undgått att höra att FM har haft en ekonomisk trängd situation under året.
Dessutom meddelar FM att man lyckats uppnå i princip alla givna mål.Ingenstans kan jag se att besparingen har varit planerad. Det verkar mer som den kommer som en total överraskning för alla inblandade.En befogad fråga för att behålla trovärdigheten måste väl vara varför?

Vad är det då som kan ha hänt?
Man har totalt misslyckats med budgeteringen!
Eller.
Man har totalt misslyckats med planering och genomförande av verksamheten.
Eller som det framskymtar i vissa kommentarer, "frisserat" verksamhet och resultat.
Eller lite av alltsammans tillsammans med en katatrofal ekonomistyrning.
Jag har tidigare efterlyst en undersökning och förklaring till det uppkomna läget. Istället blir det hurrarop och axeldunk.
Vilken av orsakerna det än är så är det ingenting annat än ett katatrofalt misslyckande. Det måste väl vara så att i ÖRAts anda ska man kalla sakerna vid sitt rätta namn och betydelse.
I all annan jämförande verksamhet hade ett liknande scenario betytt en ny ledning, här blir det väl befodran.
Jag måste säga att detta inte på något sätt främjar den av ÖB efterlysta trovärdigheten. Tvärtom, jag har mött många förbannade, uppgivna och arga truppbefäl den senaste veckan.
Suck!
Teaterdirektören.

Anonym sa...
27 februari 2010 09:13  

@ Heff 22.13

Amiralen som är chef för "ett inte allt för litet gäng på ett våningsplan på Lidingövägen som tror att allt går att fixa med en ny plan" - lär för en tid sedan på en direkt fråga hur FM skulle hantera att antagandena i FM:s "30/1" underlag & efterföljande planer inte hade eller ens var på väg att infrias svarat - "Då gör vi en ny plan"

Nu är verkligheten på väg i fatt de orealistiska planerna...

Lev B sa...
27 februari 2010 13:34  

Jag citerar FM ÅR 2009 från mil.se

"Av tillgängliga medel för internationella insatser har
regeringen inte tilldelat Försvarsmakten cirka 500 mnkr. Inom förbandsverksamheten
var planering för 2009 att överföra ett ackumulerat anslagssparande om 800 mnkr till
2010 och 2011. Anslagssparandet för förbandsverksamheten blev dock 400 mnkr större, vilket till hälften beror på inför året okända förhållanden och till andra hälften beror på lägre utgifter för verksamheten. Materielanslagen har under 2009 haft ett totalt utgiftstak som innebar att 360 mnkr inte fick utnyttjas. Ovanstående innebär att Försvarsmakten hade ett anslagssparande om 700 mnkr utöver plan."

Notera FM kommentar om 400 milj underskridande i förbandsanslaget.

Ett HKV som i en ÅR inte vet varför 400 milj ej brukats för att nå uppsata mål. Tragiskt.

/Lev B

Anonym sa...
27 februari 2010 14:48  

Anställd:
Personal har fårr slutat, Värnpliktiga har fått mucka i förtid, Inget luftvärnsystem till Visby korvetterna, Övningar blir inställda, Strv, fordonspersonal som inte får köra, Hemvärnet saknar/får inte utrustning, anställningsstopp, rese stopp för personal, inga kurser/kompetens höjande el bevarande av kompetens,

INGA HELIKOPTRAR TILL Afghanistan, ordentliga skyddsvästar till utlandsstyrkan saknas listan kan göra ännu längre å längre åsså ger försvaret en vinst eller dvs man nyttjar inte tilldelade medel, man meddelar när persoanl eller förband att ekonomin inte tillåter att materiel införskaffas som tex skyddsvästar anpassade för kvinnor.

För oss som arbetar i verksamheten är långtid av NEJ pga ekonomiska skäl detta ett hårt "pungslag" .

Och jag med flera medarbetare kan bara hoppas att procentuellt "L24" haft samma besparingskvrav som oss ute på förbanden.

Detta överskott hadde räckt till kanske en högre PersQ för förbanden, mer övningar för soldaten. utrustat utlandsstyrkan med NYA ordentliga anpassningsbara skyddsvästar med ballistiskt skydd, inköp av ett anpassat skyddat ambulansfordon till afghanistan,fler flygtimmar,gångtimmar för fartyg i sjöbevakning vad vet jag ..

Omar Kalb sa...
27 februari 2010 15:42  

Lägga ner förband, är det något som är bestämt? Det är väl bara på pappret ännu?

Man blir mer och mer pessimistisk över hur dumma försvarsledning och politiker är.

Den enda vettiga är FP:s Allan Widman.
Jag fattar inte varför det ska vara så svårt att skapa ett försvar

Anonym sa...
27 februari 2010 19:39  

Kan generalerna har fått, ett sådant där modernt bonus system? Eller är det bara bristande kontroll?

Undrande skattebetalare.
Valuta för pengarna tack!

TaggtrådsHawaii sa...
27 februari 2010 21:54  

Jag är mycket förvånad att ingen journalist ifrågasatt vad ett anslagsunderskridande med 2,5 mdr kr fått för konsekvenser för Försvarsmaktens verksamhet.

Varför förvånad?
Hur många journalister har tillräckligt bra ekonomisk utbildning för att kunna tänka i de banorna?

Journalister, vad är de inriktade på i första hand? Jo, alla hemska budgetÖVERskridningar. Konsekvenserna av en UNDERskridning av så stora mått, tror jag inte finns i mångas värld att analysera, rent ut sagt.

Inte i HKV heller..

Anonym sa...
27 februari 2010 23:20  

Om 6/4 blir verklighet med "go live" av PRIO borde det väl innebära att "överraskningarna" i FM årsredovisningar blir en saga all. "Ordnung muss sein" á la SAP, eller vad tror ni? Jag tror som dilettant på det FM ekonomiska området att även om kontrollen blir snabbare ligger systemfelet kvar. Vilket bl.a. är svårigheten att göra en budget för de större projekten med utfall över rätt bg-år, ex NBG-08,NBF och andra större materielprojekt(som ofta försenas, vilket leder till att milstolpar inte faller ut under rätt bg-år). Skulle inte förvåna mig om FM drabbas av nya "Svarta hål" då utfallen från BG-11 dyker upp.

Anonym sa...
27 februari 2010 23:45  

@ anonym 19.39

Vad generalerna har i lön och övriga förmåner framgår av sidan 66 i FM årsredovisning (http://www.mil.se/upload/dokumentfiler/Årsredovisningar/Årsredovisning%202009/ÅR%2009%20.pdf) och spänner mellan 850.000 och 1.600.000 kr.

Vad gäller förmågan att hantera FM:s ekonomi så är det i huvudsak bristande kontroll det beror på att FM ena året överskrider budget med 1 miljard för att året efter underskrida med 2,5 miljard...

Anonym sa...
27 februari 2010 23:58  

I det här fallet hyser jag faktiskt hopp...

Tyvärr är det nog faktiskt så att de flesta politiker (några undantagna) tycker att det finns fördelar med en Försvarsmakt som inte ens orkar göra av med de medel de blivit tilldelade - då kan de ju knappast äska på mer nästa år...

Det som gör att jag faktiskt hyser hopp i detta fall är att det faktiskt finns duktiga journalister som bevakar vad som händer med FM och som sannolikt inser vad detta underskridande visar:

Att tillståndet i FM är mycket värre än vad någon hittills velat tillstå - både vad avser den ekonomiska styrningen och förmågan i FM

Om FM inte ens orkar göra av med pengar - det är ju bara att köpa materiel och ta in konsulter (om man inte vågar anställa) - hur ska FM då klara andra mycket svårare uppgifter som t ex att försvara landet?

Anonym sa...
28 februari 2010 00:24  

Trovärdighet efterlyser vår ÖB.
Undrar vad han säger till soldaterna i FS17 som inte kunde anställas p.g.a. dålig ekonomi.

Jag visste inte..
Jag ljög..
Jag fick inte för...

Här finns ett pedagogiskt problem att lösa och det handlar i allra högsta grad om trovärdighet.
Jag tycker faktiskt att ÖB är skyldig dem, och oss andra, en förklaring annars blir uppförsbacken till den "nya" FM ännu lite brantare.
Teaterdirektören.

Anonym sa...
28 februari 2010 10:50  

@ anonym 23.20

Införande av PRIO kommer, rätt hanterat, bli en obehglig överraskning för ledningen i FM. Hela idén med att införa ett affärssystem är just att få "ordning och reda". Samma siffror används på samma sätt i hela systemet. Det går inte längre att ha olika x-cel ark på olika våningsplan i HKV och det går inte att ha olika siffror i bildspelen på olika sidor om Tessinparken. Man blir helt enkelt tvungen att ta konsekvensen av dålig beredning och dåliga beslut.

Undrar varför så många på ledningsnivå just nu gör allt vad de kan för att sätta käppar i hjulen för att PRIO skall bli verklighet....

Wiseman sa...
28 februari 2010 11:06  

Som sent svar på tidigare fråga: 2012 avser man stänga ett regemente och en flottilj. "Ett verksamhetsställe" flyttas också och införlivas i en befintlig garnison. Därtill avvecklas 10 utbildningsgrupper.

Henrik sa...
28 februari 2010 12:50  

@ Wiseman: Vilken flygflottilj är det man hade tänkt sig att lägga ner?

Anonym sa...
28 februari 2010 15:44  

Herr Wiseman!
Aldrig tidigare har jag känt ett sådant nöje med läsning som den du bjuder. Nöjet är dock till stor del skadeglädje över att den munkavel som så ofta inte innefattas i ÖRA (HKV´s version) har satts på glänt. Övrig glädje är upplandad med; jag anade nog fan detta, och; jag visste det!
Fortsätt med detta. Inte en dag går nu utan att jag tipsar om din blogg!! Fortsätt upplysa oss...! ;)
//Kalle, Gardist

Wiseman sa...
28 februari 2010 15:49  

Henrik: Det är omöjligt att säga idag. Det finns ingen solklar kandidat, men flera olika lösningar om man nu absolut ska lägga ner en flottilj.

Varken F 17 eller F 21 kan läggas ner då representationen behövs i bägge landsändar i de idag och den överskådliga framtiden aktuella scenariorna innefattande Östersjön och Barents. En möjlighet är då att lägga ner "flottiljen" och behålla flygverksamhet i form av en till två divisioner på platsen som detachement.

En annan möjlighet är att lägga ner F 7 genom att låta flottiljen lämna Försvarsmakten och istället överföras till den nya exportstödjande myndigheten.

Det finns några andra alternativ och varianter också, men inget innebär någon egentlig besparing.

Försvarsmaktsledningen har i alla fall tolkat Regeringens vilja som att inga nerläggningsarbeten får påbörjas förrän efter valet...

Anonym sa...
28 februari 2010 17:50  

@ Wiseman 15.49

Jag tror lösningen ser ut så här:

F21 kan inte läggas ner för då skall politikerna ställa sig upp och förklara varför "hela Sverige inte skall försvaras". Tvärsäkert är F21 kvar i röda Norrbotten efter ett regeringsskifte. Därutöver så finns hela paketet med det mer eller mindre förtäckta industristödet på skjutfältet i Vidsel samt de utmärkta samordnings- och synergi effekterna med Boden garnison.

Nä, jag tror att F17 läggs ner. Det är dock inte det samma som att Ronneby garnison eller flygplatsen stängs. Helikopterverksamheten kan expandera i Ronneby och f-n vet om inte flygskolorna (fixed wing och hkp) skulle må bra av att flytta till Ronneby. De två 39-divisionerna flyttas en till Såtenäs och en till Kallax. Plats och koncession finns i huvudsak redan.

På detta sätt har en flottilj (en organisationsenhet) lagts ned med en hel del onödig overhead samtidigt som "spjutspetsen" (ett uttryck som ÖB gillar att använda) insatsförbanden är kvar. Inom garnisonen, som med fördel kan ledas från den framtida regionala ledningen i Karlskrona, kan FMLOG flygverkstad stå kvar ograverad och en bas för incidentverksamhet leva kvar. Denna kan ha permanent tekninsk personal och roterande flygande personal från F7 & F21.

Voila - en flottilj borta - ingen insatseffekt förlorad ! Bara synergier kvar.

Wiseman sa...
28 februari 2010 19:42  

Att minska overhead på nämnda sätt tar hem kanske 30 milj kr enl de kalkyler som tidigare gjorts. Samtidigt innebär sådana flyttar att man tappar en hel del kompetent personal. Varje pilot kostar uppåt 50 milj kr att utbilda fram till krigsplacering. Flygtekniker inte långt därefter och det är inte direkt gratis med andra officerare heller. Är det verkligen nämnda officerare Försvarsmakten vill bli av med eller rör det sig om helt annan personal? Det är inte heller gratis att ständigt ha personal på förrättning i Ronneby för att hålla incidentberedskap. Ska Flygbasjägarskolan flytta tillbaka till F 7 och återigen åderlåtas på befäl?

Måhända en kortsiktig ekonomisk vinst på overhead, men långsiktigt ett allvarligt tapp i förmåga.

Anonym sa...
28 februari 2010 20:20  

Anonym 17.50 skrev "...den framtida regionala ledningen i Karlskrona..."

Fördelningen av regionala ledningar (om det blir några) är inte påbörjad. Själv ser jag Halmstad som en naturligare lokalisering av den sydliga regionala ledningen. Den ligger mellan Sveriges befolkningscentra nr två och tre längs E6:an. En ytterligare fördel är att inte allt militärt blir lokaliserat till ostkusten.

Anonym sa...
28 februari 2010 21:06  

@ Wiseman 19.42

Du har säkert bättre insikt i beräkningarna än vad jag har, men mina tankar bygger på att "vht reduceras motsvarande en flottilj".

Vi kan nog vara eniga om att F21 överlever även nästa attack. Att F7:s vht skulle övertas av industrin är en utopi. Att lägga ner F7 är svårt inte minst mot den infrastruktur för tp-flyg som finns där. Vidare så skall "Någon" lägga fingrarna på bibeln och lova att en nedläggning av F7 inte påverkar exportstödet. Denne "någon" blir svårt att finna. HKP-flj kommer ingen våga röra efter de senaste årens haverier. Kvar är LSS vht & F17. LSS kan visserligen hyfsat lätt inkorporeras i övriga flottiljers vht, men då kommer rättvisan in. Om LSS läggs ner så måste MSS och MSS läggas ner också. Troligt - knappast !

Min poäng var att visa att en organisationsenhet (flottilj) kan avvecklas utan någon större påverkan på insatsförbanden. Flygbasjägarskolan kan naturligtvis vara kvar inom Karlskrona/Ronneby garnison. Att piloterna skulle gå från välbetalda jobb med goda utvecklingsmöjligheter i Luleå eller Såtenäs till arbetslöshet i Blekinge tror jag inte en sekund på. Det blir kvirr och gnäll, men som marknaden för piloter ser ut just nu så tror jag ändå de väljer ett fast och bra jobb före en osäker civil karriär.

@ anonym 20.20

De regional staberna är "inrullade" i FMUP och komemr återfinnas i BU. De blir således verklighet. Trovärdiga källor gör gällande att det blir tre "gröna" och en "blå". Den "Blå" är Karlskrona med grunden i MarinB ledning. Därmed kommer det finnas mer än tillräcklig "stabskraft" för att driva den administartion och stödvht som behövs för att hålla igång även delarna av Karlskrona/Ronneby garnison i Kallinge - utan F17.

Wiseman sa...
28 februari 2010 21:29  

De stora summorna lossnar först om man blir av med hela kostnaden för verksamhetsstället och slipper betala lokalkostnaderna. Det har dock visat sig vid varenda nerläggning och förbandsflytt att FortV höjer resterande hyror för att klara sitt eget budgetmål.

Det finns trots allt en sak som är överordnat civil osäkerhet och det är familjen. Säkerligen hälften av alla förbandsofficerare har idag genomgått 2-3 flyttar vid nerläggningar. Det tar rätt hårt på familjen.

Jag står fast vid min linje att jag överhuvudtaget inte ser någon rationaliseringsvinst i att lägga ner en flottilj. Samordning av regementen till garnisoner? Det är mycket bra, men alldeles för sent. Så här tio år senare ter sig nerläggningen av AF 1, S 3, Lv 7, A 8 och Ing 3 mycket, mycket korkad, liksom nerläggningen av Lv 2, P 18, A 7 och KA 3. Där fanns en fullständiga garnisoner med i princip allt vad man behövde. Att idag flytta Ing 2 eller Lv 6 till Revinge eller Skövde ter sig inte praktiskt genomförbart.

Anonym sa...
28 februari 2010 21:37  

Då är vi eniga - misstagen begicks för länge sedan på grund av en otydlig säkerhetspolitik och ett sammelsurrium i sammanblandning mellan olika politikområden.

Med sedvanliga suboptimeringar och med FortV vinstkrav från Fi blir det sannolikt inga omedelbara ekonomiska effekter till gan för insatsförbanden av att lägga ner en flottilj.

Men om det ändå sker - så tror jag fortfarande att F17 ligger sämst till.

Kn A sa...
28 februari 2010 22:22  

Det är med ganska låg sinnesstämning jag väntar på indikationer om vilka verksamhetsställen som ska utredas för nedläggning den här gången - och vilka vänner och kollegor som ska få sin nattsömn störd av tankar på vad som händer efter en eventuell nedläggning.

En inte allt för vågad gissning är att flottiljer och regementen på sedvanligt sätt kommer att parvis ställas mot varandra (F6 vs F13, F10 vs F15, I13 vs I14, I15 vs I16, etc), varefter nedläggningsbesluten kommer att svaja fram och tillbaks. Jag är rädd att lokalpolitiska hänsyn kommer att vara viktigare än militär effekt även den här gången. Vi behöver verkligen den flera gånger efterfrågade Försvarsutredningen!

Om den enda framkomliga vägen är förbandsnedläggningar så kanske det ärligaste vore att så snart som möjligt meddela att "Försvarsmakten kommer att senast 2014 avveckla förbanden X och Y", och därefter agera för att hjälpa den personal som blir påverkad av detta - så att resten av verksamheten kan få fortsätta att fungera utan att ha nedläggningshotet hängande över sig.

I den bästa av världar borde det bestämmas vilka förmågor som ska vara kvar, och då kommer det att framgå vilka förband som kan leverera dessa förmågor.

Om exempelvis förmågan att genomföra anfall mot sjömål inte ska finnas kvar, så faller troligen både Marinens ytattack och Flygvapnets system för sjömålsbekämpning bort. Om vi inte behöver förmågan att upprätthålla någon typ av luftherravälde så ska jaktflyg och luftvärn avvecklas. Jag tror att just de exemplen skulle vara huvudlöst dåliga, men när ett beslut har fattats så måste konsekvensen bli att vi lägger ned de system som inte längre efterfrågas. Totalt!

Jag anser att vi inte ska betala en enda krona av Försvarsanslaget för att behålla förmågor som inte efterfrågas - för om vi fixar och trixar så att förmågorna ändå finns kvar lurar vi våra folkvalda, på samma sätt som vi lurar dem när vi lämnar tillbaks 2,5 Mdr och inte samtidigt anmäler allvarliga brister i genomförd verksamhet!

Det måste börja märkas konsekvenser av fattade beslut. Nästa vinter kommer det inte att finns några värnpliktiga som kan skotta snö åt SJ, det finns inga militära helikoptrar som kan genomföra sjöräddning och det finns nästan inga bandvagnar i Armén som kan hjälpa till med att undsätta människor som fastnat i snön. Det får inte komma som en överraskning för exempelvis en infrastrukturminister!

Anonym sa...
1 mars 2010 17:28  

Det verkar som om FM inte gillar din syn på ekonimin.

Anders

http://www.mil.se/sv/Nyheter/Forsvarsmakten-kommenterar/Forsvarsmaktens-ekonomi-2008-och-2009/

Wiseman sa...
1 mars 2010 18:10  

Anders: Det förvånar mig inte ett dugg. Om Regeringen låser en miljard kr av de 2,5 i tvångssparande är det knappast något Försvarsmakten ska slå sig för bröstet för att man lyckats spara in. Det visar återigen det absurda när Regeringen ska gå in och detaljstyra i hur anslag används. Tyvärr verkar det ibland behövas i en del myndigheter.

1% avvikelse är naturligtvis förlåtligt, men det absolut viktigaste är att komma ihåg att det är det allra lilla sista i anslaget som får störst effekt och 200 milj kr på förbandsanslaget är riktigt mycket verksamhet, sett till den delen av förbandsanslaget som används till just verksamhet, även om det utslaget på 40 mdr inte blir så mycket.

Jag hoppas som sagt verkligen att PRIO får ordning på de här problemen, men det är lång, lång väg dit.

Henrik sa...
1 mars 2010 18:34  

"Studien avseende utveckling av ny gemensam lägescentral (GLC) har avslutats vilket
innebär att GLC inte upprättas. Försvarsmakten avser i stället att genomföra åtgärder
för att skapa en funktionalitet avseende markläge samt gemensam lägesinformation
(GLI) och Network Operations Center (NOC) för operativ- och teknisk styrning av
Försvarsmaktens ledningssystem samt sammanställning av lägesbild i befintlig infrastruktur.
Utvecklingen av GLI samordnas med koncentrering av sjöinformationsbataljonen
samt stridslednings- och luftbevakningsbataljonen till färre verksamhetsställen."

http://www.mil.se/upload/dokumentfiler/Budgetunderlag/Budgetunderlag%202011/Missiv%20FM%20budgetunderlag%20f%C3%B6r%202011.pdf

Anonym sa...
1 mars 2010 19:37  

Chefen för Ledningsstaben Jan Salestrand om Försvarsmaktens budgetunderlag 2011

Idag lämnar Försvarsmakten in budgetunderlaget för 2011 till regeringen.
2011 är det år vi blir en av Sveriges största rekryterare. I stället för värnplikt
ska unga kvinnor och män aktivt välja att som anställd soldat eller sjöman bli en
del av landets försvar. Det kräver en god och attraktiv arbetsgivare.
Försvarsmakten planerar för att ta de krafttag som krävs för att klara den stora
omställning som övergången till ett frivilligt försvar innebär. Vi ser på uppgiften
med ödmjukhet och på framtiden med tillförsikt.

Men förändringen kräver stöd från samhället i övrigt. Arbetsgivare bör se lika
naturligt på tidvis tjänstgöring i försvaret som på föräldraledighet. De behöver
uppfatta nyttan av de erfarenheter och kompetens som personalen tar med sig
från militär tjänstgöring. Riksdag och regering måste fatta nödvändiga beslut
som ger stöd i lagar och förordningar. Det kommer att kräva att vi alla drar
åt samma håll och att vi är beredda att göra anpassningar under resans gång.

Förvarsmaktens verksamhet 2009 genomfördes med gott resultat. Vi ser positivt
på att ha påbörjat utvecklingen mot en ny insatsorganisation enligt regeringens
inriktningsbeslut. Årets budgetunderlag fokuserar på att få det nya
personalförsörjningssystemet på plats, mot operativ förmåga, tillgänglighet och
användbarhet.

Det finns dock risker i planen. Exempelvis krävs det att vi gör nödvändiga besparingar
och anpassningar, varav en är behovet av förändringar i vår grundorganisation år 2012.
Om de uteblir får det stora konsekvenser. Det frivilliga försvaret kan också bli
dyrare än vad vi tagit höjd för. Då är risken att löner och ersättningar inte är tillräckligt
attraktiva för att rekrytera och behålla soldater och sjömän på kontrakterad tid.

Osäkerheter följer med stora förändringsarbeten. Framtidstro är en annan nödvändig
följeslagare och Försvarsmakten strävar mot visionen att verka, synas och respekteras
i Sverige och utomlands.

Jan Salestrand
Chef för Högkvarterets ledningsstab

Läs fakta om och ladda ner BU11:
http://www.mil.se/sv/Nyheter/centralanyheter/Forsvarsmakten-planerar-for-forandring

Läs Försvarsmaktens kommentar till ekonomin 2008 och 2009:
http://www.mil.se/sv/Nyheter/Forsvarsmakten-kommenterar/Forsvarsmaktens-ekonomi-2008-och-2009

**Detta utskick riktar sig till försvarspolitiskt intresserade deltagare vid 2010 års
rikskonferens i Sälen. Vill du inte ha framtida utskick, maila till info@mil.se **

Anonym sa...
1 mars 2010 20:13  

@ anonym 17.28 & Wiseman 18.10

Detta visar igen hur oehört viktig denna & andra bloggar är för spridande av kunskap & debatt.

ÖB genom sin informationsdirektör finner sig nödsakad att försöka förklara underutnyttjandet i en pampflett på FM hemsida & försvarsministern ger sig in i debatt med en anonym bloggare.

Intressant och lite skrämmande utveckling att det är här debatten om FM förs och inte internt...

E4SEK sa...
1 mars 2010 22:36  

Många bloggar med kommentarer gäller uppfattningar att de politiska och militära ledningarna inte sällan hamnar fel i sina inriktningar och beslut. Man synes sakna förmåga att se de många och komplexa sammanhangen, som en så omfattande verksamhet som försvarsmakten har att bedriva. Det nu rapporterade stora underutnyttjandet (OBS, detta är inte en besparing) av anslaget har lett till många synpunkter. Flera inlägg påvisar att underutnyttjandet har skett samtidigt som väsentlig verksamhet har uteblivit till uppenbart men för vår förmåga.
Något förvånande har debatten kommit att handla om kommande förbandsnedläggningar. Och här uppvisar flera kommentarer samma typ av ”bypolitik”, som vi alla anklagar ledningarna för. Nedläggningar borde vara ett område med betydande erfarenheter hos beslutsfattarna. Det är inte utan ett visst vemod att passera de många tidigare förbandens eller skolornas grindar med vetskap om den viktiga verksamheten som bedrivits där för vår frihet och vårt oberoende i dag. Naturligtvis är de stora organisatoriska anpassningarna helt nödvändiga men med facit i hand så är det lätt att säga att vägen dit har varit onödigt krånglig. Vi kan ju alla historier om faran av att få en nyinvestering i matsalar eller flygledartorn, vilka uppvisar en betydande korrelation med en snar nedläggning av samma förband.
Det som måste tillkomma i en analys av en eventuell fortsatt nedläggningsvåg är det faktum att vi nu närmar oss antalet noll i kvarvarande antal förband. Det borde föranleda en annan prövning än om förbandet X eller Y skall bli nästa offer. Antalet förband skall i första hand utgöra den mest kostnadseffektiva produktionsstrukturen. Detta kan tänkas vara ett enda försvarsmaktförband med alla förbandskomponenterna samlade. I och för sig kan detta ligga var som helst och i princip även utanför landets gränser – exempelvis som resultat av ett extremt nordensamarbete. Min poäng är att när vi har mycket få förband kvar så måste ett antal andra hänsyn utöver kostnadseffektivitet tillkomma. Faktorer som klimat- och naturskillnader, strategisk spridning av resurser, reaktionstider till insats i alla geografiska riktningar, upptagningsområde för rekrytering av officerare, möjlighet till stöd till samhället, allmänhetens syn på försvarsmakten samt vår säkerhetspolitiska trovärdighet borde väga väl så tungt som att vi skall sträva att spara den sista kronan. Jag har inte sett mycket av denna typ av övervägande i analysen över vår framtida struktur.

Wiseman sa...
2 mars 2010 06:43  

E4SEK: Huvuddelen av de nerläggningar som tidigare gjordes, gjordes för att komma åt fasta kostnader, vilka det visade sig att man inte kom åt. Samtidigt som 80% av fredsförbanden och >95% av krigsorganisationen lagts ner på drygt 10 år har FM lokalkostnader stigit med 450%. Det krävs politisk handlingskraft för att råda bot på detta.

De faktorer du listar i slutet av kommentaren instämmer jag i. De anfördes ofta som argument för att behålla regemente X eller flottilj Y, men ansågs av de dåvarande regeringarna Persson vara helt ointressanta och oväsentliga. Fallen med Gotlands respektive Bodens Garnisoner är mycket talande, liksom F 16 i Uppsala.

Lindquist (Asien) sa...
2 mars 2010 14:28  

Det Svenska försvaret består av 21 finska brigader i öst fast inte ett öre betalar Svenskarna för det. Kan inte Sverige hjälpa till med runt 4 brigader i Norrbotten och Lappland? Sa ni Svenskar bataljonstridsgrupper (stabstrasselgrupper) som ska klara alla tänkbara terräng typer - från strid i öken, djungel, berg, slätter, sumpmark, skog, till bebyggelse. Nej tack, vi behöver inte ett oövat trassel av staber med pytteliten eldkraft som fryser och kör fast i snön eller läggs ner i panik pga oförutsedda gigantiska lönekostnader. Som Wismean sagt: FM har ingen kontroll över ekonomin. Om den haverera i Fredstid så hur blir det då FM sätter in sina stabstrasselgrupper med historiens högsta soldatlöner med alla möjliga tilläggskostnader för insats. oj, oj, oj....

J.K Nilsson sa...
2 mars 2010 20:21  

Lindquist (Asien) = Malin Tokyo? Likheterna i argumentationen här och hos CI har slående likeheter med tidigare resonemang som Lindquist tidigare fört.

Sluta Trolla.

J.K Nilsson

Anonym sa...
2 mars 2010 22:41  

Jag väntar fortfarande på dagen då ansvaret skall utkrävas för detta misstag. Eller har ÖRA slutat gälla i HKV? (Haha, jag skojar bara, jag vet ju att den aldrig har börjat att gälla där)


/M

Anonym sa...
3 mars 2010 01:16  

Det är bara ytterligare ett exempel på den kriminella kurs som svensk säkerhets/ försvarspolitik har varit inne på under en längre tid. Det faktum att man har förbrukat mindre än vad anslagsramen medger är bara ett uttryck för att man har tappat förmågan att leda och planera verksamhet som är trovärdig och långsiktig. Den största skandalen är fortfarande under uppsegling: Omställningen till ett yrkesförsvar står för dörren, och hur den skall finansieras, när väl avtalen om löner m.m. och åtföljande lagstiftning som först gör det möjligt, har klarnat, så kommer kostnaderna att se helt annorlunda ut. Samtidigt får vi ut fantastiskt mycket mindre försvarseffekt för Sverige, jämfört med vad FM kunde uppvisa för 20 år sedan. Insatserna i Asien och Afrika må vara motiverade, men de tillsammans med ovannämnda omställning kommer att ta knäcken på Sveriges nationella försvar för all framtid. Sen är det bara att be till högre makter att inte någon stat eller motsvarande aktör utnyttjar tillfället att plocka den mogna fallfrukt som det rika Sverige utan ett trovärdigt nationellt försvar och utan säkerhetspolitiska garantier utgör.
Det enda hoppet som återstår är att detta trots allt kan bli en fråga för valet 2010 och att svenska folket inser dess betydelse.

/Desillusionerad och bitter

Lindquist sa...
3 mars 2010 08:23  

JK Nilsson

Vad som diskuteras här är försvarsekonomi och hur mycket försvar vi får för pengarna och absolut inte om vem som är troll.
Ur försvarssynpunkt så anser jag att Sverige saknar markstridskrafter, att de planerade 8 bataljonsstridsgrupper är en usel lösning och att Sverige av ekonomiska skäl inte har resurser att vidmakthålla dessa. FM har försökt ekonomiskt att vidmakthålla EN enda stridsgrupp men det blev panikbrons efter bara halva tiden. Hur i all världen ska då FM har råd att tom höja statusen till insatts då kostnaderna dubbleras? och nu helt plötsligt blev det ett överskott på 2.4 miljarder. Haveri i FM ekonomi system och planering är det i all högsta grad frågan om. Nu till bataljonsstridsgrupp: Har du någonsin funderat över hur dessa fungerar eller inte fungerar i brigadform? Hur effektivt utnyttjas resurserna (indirekt-eld, underhåll, spaning, fältarbeten, transporter, osv), hur samverkar skyttebatajonerna, hur många staber blir det, hur tillverkar man materiel och utbildar förband för alla terrängtyper speciellt då det inte lär bli pengar över för matriel och övnigar. Vi vet hur lite det övas nu i FM pga kostnadsläget, eller hur?

J.K Nilsson sa...
3 mars 2010 15:08  

Lindquist, innan du uttalar dig så rabbiat och besserwisseraktigt så föreslår jag att du tar och och räknar igenom det du kritiserar. Kostnadsläge är en sak men politiska beslut som gör att försvarsbudgeten bara är en chimär är en annan.

Så länge du fixerar på budget och uteffekt i syfte att kritisera den svenska försvarsmakten så gör du dig till ett troll.

38 miljarder i budget kan användas till mycket men om i den budget avser försindustriellt stöd, betalande av fastigheter och anläggningar som FortV inte längre äger så är det inte mycket till budget längre.

Ditt tal om oavsiktligt besparande på 2.5 miljarder har försvarsmaktens infodirektör redan kommenterat och jag kommer att publicer ett inlägg om det senare i dag. Jag anser inte att det är ett tecken på haver, felräkningen är på normal felräkning för budget.

J.K Nilsson

Lindquist (Asien) sa...
4 mars 2010 17:07  

J.K. Nilsson

Vad jag är intresserad av är hur FM projicerar kostnaden för markstridskrafterna år 2014. Min hypotes är att ÖBs förslag inte går att genomföra ekonomiskt med nuvarande budget. Om nu budgetarbetet påverkas från politiskt håll på sådant sätt att FMs underlag för försvarsbeslut inte stämmer i överens med verkligheten (chimär), bör fallet eskaleras till riksrevisionsverket för granskning.

Var god tala om för mig var jag kan hitta FMs projektioner betr. kostnadsläget 2014, där samtliga kostnader per pluton, kompani, bataljon, brigadstab, mm i fred och under insats klart framgår. Eftersom konstanden är signifikant korrelerade med mobiliseringsgraden, bör även R graden för varje förband anges.

Tack,

Anonym sa...
5 mars 2010 21:06  

FM:s ledning har varit i FöU kan man läsa på Allan Widmans blogg:

"Förra veckan hade insatschefen Anders Lindström och flygvapeninspektören Anders Silwer en dragning om tillståndet i flygstridskrafterna. Efter att med nedslagna blickar och allvarliga miner ha avhandlat helikoptereländet koncentrerades både dragningen och frågorna till GLI/NOC. Att på ett begripligt sätt redogöra för skillnaderna mellan detta och det av ÖB avförda GLC/NOC visade sig omöjligt. Ja, det kunde bli fråga om att etablera en ny anläggning. Och nej, något TTEM hade inte fastställts.

Likt Kristofer Columbus visste man inte vad som skulle uppnås, hur detta skulle ske eller till vilket pris? Det enda som tycks gemensamt dimensionerande är nedläggningen av Kobran."

Bäva månde både FöU, Fö & FM då nämnde Silwer enligt trovärdiga källor erbjudits överta ansvaret för planeringsavdelningen på HKV:s Ledningsstab till årsskiftet.

Unknown sa...
19 mars 2010 12:43  

Den här artikeln har främst handlat om FM oförmåga att förutsäga resursförbrukningen i form av pengar. Jag håller med dem som ifrågasätter den gigantiska planeringsmissen kopplad till den nu avsomnade principen (ÖRA) varken öppenhet, resultat eller ansvarstagande präglar verksamheten varje fall när det gäller prognosförmågan. Men det finns ett område där i FM där pengarna rullar fritt just nu ( men det har vi ju råd med) och det är OPS SK 60. Just nu rationaliserar det av SAAB kontrollerade företaget BAM (Brommaa Air Maintenace) verksamheten, förmodligen för att verksamheten inte går med tillräcklig vinst. Effekten är att det stöd FM ger SAAB i form av arbetskraft för att lösa SAAB åtagande har ökat i omfång. Så vi betalar den här OPS prövningen två gånger. Först ska vi ge SAAB ca 1 miljard för fem års drift sedan ska vi sköta verksamheten åt SAAB i varje fall till en stor del. För att ytterligare strö salt i OPS såren så bestrider SAAB de fakturor som FM skickar till SAAB för dessa kostnader och HKV väljer att blunda för detta och struntar i att driva in pengarna i civilrättslig domstol. Men FM har ju så mycket pengar så att betala SAAB två gånger är väl inget problem. Dessutom har den genomlysning av OPS projektet som utlovades lyst med sin frånvaro vilket tyder på att beslutsfattarna inte vill veta sanningen om projektet.

Wiseman sa...
19 mars 2010 13:59  

Alex: Just den frågan är mycket intressant och den ligger på lista över ämnen att skriva om. Kontakta mig gärna.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade