Sommaroffensiv

Det är inte bara i Afghanistan det pågår en sommaroffensiv, utan så även på hemmaplan och inom Försvarsmakten. Det börjar bli en sorglig tradition från Högkvarteret och Försvarsmaktsledningen att under semestern ställa de anställda inför svåra livsval utan detaljer, uppbackning och erforderlig information.

Förra året fick samtliga officerare som antagits till nivåhöjande utbildning under semestern reda på att de var tvungna att underteckna ett nytt anställningskontrakt innan semesterns slut utan möjlighet att få svar på vad kontraktet innebar. Det var helt enkelt ett kontrakt in blanco, där officeren förband sig att acceptera att bli skickad i tjänst även utomlands, utan någon vetskap om ersättning, förmåner, sociala förhinder och insatsfrekvens.


Tydligen ansåg man i Högkvarteret att förra årets sommaroffensiv föll så väl ut, att man beslöt sig att genomföra en i år också, men utöka den till samtliga Försvarsmaktens anställda, även innefattande civilanställda. Bakgrunden är att Försvarsmakten från årsskiftet ska inta en ny organisation, Insatsorganisation 11, i vilken så gott som samtlig personal återigen äntligen ska vara krigsplacerad. Då Försvarsmakten till skillnad från sist detta var på tapeten även av Riksdagen ålagts en rad internationella uppgifter, vill man vara förvissad om att de anställda även kan tänka sig sådana. Som det mycket riktigt ofta påpekas så sker en hel del av Sveriges säkerhetspolitiska arbete numera aktivt utomlands. T ex är nu bladet äntligen taget från munnen och det är politiskt erkänt genom bl a Solidaritetsförklaringen att försvaret av Sverige inte alltid börjar vid den svenska gränsen, utan det kan lika gärna vara vid den finska eller på norskt vatten. Det är äntligen officiellt att det inte går att se en säkerhetspolitisk situation eller konflikt som drabbar ett av våra grannländer som inte får mycket starka efterverkningar för svensk del.

Att samtlig personal anställda och kontrakterad av Försvarsmakten ska vara krigsplacerad för skarpa uppgifter och användbar såväl för det nationella Försvaret faller sig därför helt naturligt. Liksom det tidigare varit obligatoriskt för såväl officerare som soldater att försvara Sverige vid ett anfall mot landet, har skattebetalarna och därmed uppdragsgivarna rätten att förvänta sig att Försvarsmaktens alla anställda även löser övriga uppgifter som ställs till myndigheten.

Man kan dock inte hymla med att detta är en betydligt bredare och mer komplicerad uppgift än vad som tidigare ställts på de anställda, när de som varit intresserade och haft möjlighet har kunnat söka utlandstjänst. Försvaret av Sverige är en sak, då det handlar om att slåss för allas vår överlevnad. Det är i princip vinna eller försvinna som är alternativen och då spelar inte social situation, utbildningsplaner, tidigare tjänstgöring, arbetstider någon större roll. De är fullständigt egala när man har kniven mot strupen.

För internationella insatser på t ex en annan kontinent är situationen en annan. För den unge hungrige officeren är det enormt spännande att åka på sin första mission. För pappan eller mamman som tidigare genomfört tre missioner och med ett förhållande som knakar är situationen en annan, liksom för den som precis kommit hem från en mission, men som måste åka nästan direkt på nästa då man har en kompetens det är ont om i Försvarsmakten, tex minröjning, psy-ops eller liknande. Oftast löser sig det mesta om man bara har tillräckligt bra betalt och tillräckligt bra förmåner och framförallt en möjlighet att planera sitt liv. "Om två år kan jag åka på insats, för då är barnen tillräckligt stora" o s v.

Inget av ovanstående problem hanteras i ett in blanco-kontrakt och det ovanstående är funderingar som alla försvarsmaktsanställda har. Vad händer om jag inte skriver på? När blir jag uppsagd? Träder trygghetsstiftelsen in? Hur ofta ska jag åka? Om både jag och min respektive är officerare - ska vi mötas i dörren då mellan insatserna? Vad händer med familjen om jag förolyckas?

För att få en människa att göra något brukar det bästa sättet vara att ge en ordentlig morot och helst ge dem uppfattningen att det är något de själva kommit på. Tvång fungerar sällan om man vill ha folk med sig. Att därför locka med förmåner och bra villkor är ett ypperligt sätt att få anställda att skriva på nya avtal. Att som på forsvarsmakten.se skriva "Internationell arbetsskyldighet - så kan du få jobb utomlands" och "Om medarbetaren svarar ”ja” så innebär den nya anställningen att medarbetaren har möjlighet att få tjänstgöra utomlands" och "Svarar hon eller han ”nej” så riskerar medarbetaren att bli uppsagd på grund av arbetsbrist eftersom det inte finns någon befattning att placera anställda på som inte kräver internationell arbetsskyldighet" är ett mycket klumpigt och föga motiverande sätt att uttrycka sig. (Att läsa den nu publicerade texten noga rekommenderas. Det är intressanta formuleringar som lär återkomma). Svaren på många av de frågor som de anställda ställer sig hade man redan från början kunnat publicera. Ledarskapet är minst sagt bristande.


På det hela taget är det återigen en mycket märkligt och empatilöst agerande från Försvarsmaktens sida. Ett beslut av den här magnituden som för många blir ett livsval kräver omfattande och långvarigt beslutsunderlag och möjlighet för frågor och diskussion. Det är ingenting man pytsar ut i småbitar under folks semester. Av denna anledning har WW i det längsta hållit tillbaka debatten om just det nya obligatoriet för att ge förstahandsinformationen en chans att komma ut, men eftersom Försvarsmakten nu själv sedan någon dag publicerat sin märkliga artikel på hemsidan och Officersförbundet idag sagt nej till nuvarande förslag, finns det längre ingen anledning att avvakta.

Försvarsmakten har tidigare sagt sig vara mån om att informationen om de nya anställningsavtalen ska komma ut innan personalen går på semester. Där föreligger tydligen en skillnad mellan kartan och terrängen på så sätt att enligt Högkvarteret börjar tydligen inte semestern förrän någon gång i juli, medan mycket stora delar av personalen går på semester redan tidigt i juni för att tömma sina berg av kompensationsledighet inför avstämningsdatumet i september. För dessa blir informationen alltså i form av hörsägen, vilket sällan bygger förtroende för ledningen. Fredag vecka 38 ska de anställda ha lämnat sina svar.


Officersförbundet har alltså idag sagt nej till det aktuella avtalsförslaget med bla följande motiveringar:
Arbetsgivaren kan fortfarande inte på tillräckligt tydligt sätt redogöra vad tjänstgöringsskyldigheten kommer att innebära för den enskilde individen
...
Fortfarande kan inte arbetsgivaren på ett tillfredsställande sätt redogöra för vad det är
som medlemmarna ska tacka ja eller nej till. I det underlag som medlemmarna ska
fatta sitt beslut utifrån framgår inte hur ofta individen ska tjänstgöra, vilket reellt stöd
som erbjuds till de anhöriga samt på vilket sätt ett obligatorium förhåller sig till övrig
lagstiftning på området så som till exempel föräldraledighetslagen.
...
Arbetsgivaren anser att ersättningsnivåerna i utlandsavtalet och obligatoriefrågan är
två olika frågor och har inte under arbetets gång velat diskutera frågan om höjda ersättningar
i ett helhetsperspektiv. Officersförbundet anser att det finns en mycket tydlig koppling mellan ersättningsnivåerna och medlemmarnas inställning till utlandstjänsten.
...
Officersförbundet anser inte att arbetsgivarens garantier för att fullmaktsofficerarnas
anställningstrygghet är arbetsrättsligt tillräckliga för att förbundet ska kunna rekommendera medlemmar med fullmaktsanställningar att teckna om sina anställningsavtal.

Märk väl att varken Officersförbundet eller WW motsätter sig en en tjänstgöringsskyldighet omfattande såväl nationella som internationella uppgifter.

Att motivera officerskåren att anamma en internationell tjänstgöringsskyldighet kommer förmodligen te sig som en barnlek i förhållande till att göra detsamma med de civilanställda som också ska omfattas av obligatoriet. Frågan är också hur Försvarsmakten har tänkt sig att hantera alla de konsulter som numera hyrs in och de tjänstupphandlingar som görs. Ska konsulterna också krigsplaceras?

Det ska bli spännande att se vad Försvarsmakten och Officersförbundet kommer fram till i sina vidare förhandlingar och om ÖB har något att presentera vid sitt framträdande i Almedalen nästa vecka, vilket från början lär ha varit planen.

Tidigare inlägg:
Innanför OODA-loopen
5 år till facit

Andra bloggar:
Chefsingenjören, 2
Väpnaren

Officersförbundets portal om obligatoriet

29 kommentarer:

Anonym sa...
1 juli 2010 00:04  

Den som skriver på tycker..

.. att det är ok med rejält försämrade villkor (livegenhet i frågan om utlandstjänst) utan någon som helst kompensation.
.. att det är ok att arbetsgivaren hotar med avsked för att ändra ingångna villkor.
.. att det är ok att arbetsgivaren på detta sätt har för överskådlig framtid lyckats få "förhandling" att betyda "informera ATO".
.. att det är ok att arbetsgivaren tvingar en att jobba tre år på en stab någonstans, trots att det kanske inte alls passar i livsplaneringen (barn och sånt crap).
.. att oförmågan att anställa och behålla nyckelpersonal ska kompenseras med tvång och piska för alla.
.. att sättet de gör detta på är acceptabelt.

Fy för Generalerna!! Jag skriver då inte på. Jag tar trygghetsstiftelsen.

Anonym sa...
1 juli 2010 01:30  

Det är precis så här man skapar precis ett sådant missnöje och sådan bitterhet som leder till att informatörer och läckor till främmande makt uppstår.

Ekeby 2.0... Ha ha ha HKV J2, bra försökt men synd att ni blir fuckade av kollegorna på andra våningar i bunkern.Skeppet sjunker herrejävlar. Nu är det rädde sig den som kan.

Anonym sa...
1 juli 2010 06:23  

Tja, vad skall man säga !

Här lyckas FM:s ledning än en gång visa på sina ambitioner att vara en attraktiv arbetsgivare som går att lita på. Rekryteringskraften för de specialistkompetenser, inte minst civila som krävs för att sköta ett modernt avancerat försvar, lär ju inte öka på detta sätt.

Mot bakgrund av att alla ATO (inte bara OF) avslutade gårdagens samverkan i oenighet (vilket inte går att läsa något om på FM:s hemsida...) och hänskjuter ärendet till central nivå skall det bli intressant att höra hur detta skall "säljas" på det ÖB chefsmöte som brådstörtat kallats till idag.

Anonym sa...
1 juli 2010 08:57  

Chefskretsen har ju tidigare erbjudits att omteckna sina avtal till att omfatta tjänstgöringsskyldighet utomlands. Frågan är nu hur många som har utnyttjat tillfället att visa föregångsmannaskap och defacto skrivit under?

Någon som vet?

Anonym sa...
1 juli 2010 09:58  

Varför skall t.ex. äldre personal (i ProdOrg) som ALDRIG någonsin torde komma ifråga för tjänstgöring utomlands skriva på? det är väl ändå InsatsOrg som skall åka?

Logik och ledarskap saknas som vanligt! FM har gått från att vara en normal arbetsgivare till att bli cynisk och ondsint och framför allt inkonsekvent. det blir nog en bra rekryteringsgrund i framtiden...

Anonym sa...
1 juli 2010 11:53  

Det kan väl inte bli arbetsbrist hux flux i alla förband som står kvar hemma? Det är väl först när förbandet upphör alternativt man inte vill delta i förbandets verksamhet (och inte heller göra något annat som behöver göras) som en arbetsbristsituation riskerar uppstå? Drar mig till minnes en historia i pressen från brandkåren på grund av arbetsskada, det var inte självklart att det var arbetsbrist för personal med svårighet att lyfta tungt utan fick dömmas av i AD huruvida kåren gjort vad man kunnat för att hitta andra arbetsuppgifter. Arbetsbrist är definierad i LAS som rimligen inte FM äger definitionsrätt över? Arbetsbrist bör rimligen vara kopplad till befattningsbeskrivningen och fullgörande av arbetsuppgifter snarare än anställningsavtal? Ska FM fullgöra en personlig omplaceringsutredning för alla som man hotar med uppsägning? Vad händer om man inte skriver på till ett ensidigt uttalat hotdatum? Kan man ta ett gruppmål till AD?

Själv har jag sökt till registerförbanden där jag tror att min kompetens skulle passat och därmed varit beredd att åka (flygförband och sjöförband som passat i tid och innehållit lämpliga befattningar).Har blivit utkonkurerad då tillgången på frivilliga inte verkar ha saknats. Ser inte att jag skulle kunna bidra med något unikt i en patrull i Afganistan utan skulle troligen även bli utkonkurerad även där av någon som är mer specialiserad och erfaren inom just detta.

Fortsätter med att försöka göra ett bra jobb och stödja logistiken från hemmaplan och täcka upp för alla vakanser vi dras med. Det är många års strävsam kunskapsuppbyggnad för att med bra effekt kunna verka inom denna komplexa verksamhet vilket gör att vi haft svårt att rekrytera upp personal till ledningsbefattninar.

Hotas nu med kollektiv arbetsbrist som enligt FM signaler troligen innebär att jag ska ersättas med en nyrekrytering. D vs en nyanställd specialist alt cilvilingenjör eller kanske rent av en konsult?

Allt känns lika meningslöst onödigt som alla andra FM-omstörtningsprojekt (karriärprojekt i brist på skepp och förband). D vs släng ut alla goda landvinningar och börja plågsamt och heroiskt om på kontrakurs istället för att steg för steg svänga mot ett strategiskt mål.

Rimligen har man definierat de förbandsklotsar som ska vara aktuella att sätta in i de modulära enheter man tror ska gå iväg. Fortsätt attrahera ny personal till dessa (och att detta innebar att man skrev på det anställningaavtal som där är befogat jmf med specialförbanden) alternativt att arbetsbrist uppstår om man inte vill åka med förbandet varefter omplacering ska göras och avsked är sista alternativet (inte det första och troligen helt i onödan).

Unika svenska hemmaförmågor torde inte beröras av plötslig arbetsbris om man fortfarande skall lösta samma uppgifter?

Anonym sa...
1 juli 2010 11:58  

Det kan väl inte bli arbetsbrist hux flux i alla förband som står kvar hemma? Det är väl först när förbandet upphör alternativt man inte vill delta i förbandets verksamhet (och inte heller göra något annat som behöver göras) som en arbetsbristsituation riskerar uppstå? Arbetsbrist är definierad i LAS som rimligen inte FM äger definitionsrätt över? Arbetsbrist bör rimligen vara kopplad till befattningsbeskrivningen och fullgörande av arbetsuppgifter snarare än anställningsavtal? Ska FM fullgöra en personlig omplaceringsutredning för alla som man hotar med uppsägning?

Hotas nu med kollektiv arbetsbrist som enligt FM signaler troligen innebär att jag ska ersättas med en nyrekrytering. D vs en nyanställd specialist alt cilvilingenjör eller kanske rent av en konsult?

Allt känns lika meningslöst onödigt som alla andra FM-omstörtningsprojekt (karriärprojekt i brist på skepp och förband). D vs släng ut alla goda landvinningar och börja plågsamt och heroiskt om på kontrakurs istället för att steg för steg svänga mot ett strategiskt mål.

Unika hemmaförmågor torde inte beröras av plötslig arbetsbris om man fortfarande skall lösta samma uppgifter?

Anonym sa...
1 juli 2010 12:08  

Bra (som alltid) inlägg WW.

Det som retar mig, förutom det redan nämnda, är att det är först nu Officersförbundet reagerar med kraft. Detta 7 år efter att obligatoriet infördes. Alla vi som sedan 2003 har skrivit på obligatoriet har precis samma förutsättningar som de som nu tvingas skriva på.

Varför har OF inte reagerat tidigare? Min enda förklaring är att de anser att det är ok att ge de yngre officerarna "in blanco avtal" men inte de äldre...

/Per, som är för ett obligatorie och vill åka utomlands fler gånger men med väl definierade villkor.

J.K Nilsson sa...
1 juli 2010 13:12  

Per, OF kan inte göra så mycket i frågan. Dom har ett par gånger stött på FM om avtal för obligatoriet men eftersom det är arbetsgivaren som har rätten på sin sida kan man inte göra så mycket. Dom som anställdes 2004 som inte kunde välja att omfattas av obligatoriet hade att välja att bli anställda eller ej. Att kunna bli anställd finns inte i någon lag eller avtal, likaså är det inte reglerat i någon lag eller avtal att få gå internutbildningar. Alltså kan OF bara kalla arbetsgivaren till förhandling, en kallelse som AG kan strunta i.

Nu är det andra saker i görningen. Arbetsgivaren vill ändra i anställningsförhållanden. OF har kollat upp och säger att AG sannolikt har rätten att göra det, AD.s dommar i andra fall avskräcker. OF har inför den "Samverkan" som skedde i går kallat till förhandling om avtal och man valde att avsluta denna "Samverkan" i oenighet eftersom arbetsgivaren inte kunna lämna svar på det man frågade efter 2003.

Det som gör att OF är till synes aktiva i den här frågan är att man dels säger att man vill pröva en uppsägning i AD. Man har grävt fram information om AD, om trygghetstiftelsen och sin tolkning av arbetsrätten och avtal.

Att tänka på är att officerskollektivet lyder under fredsplikt så arbetsgivaren kan göra som den vill, vi arbetstagare har inget att säga till om. Stridsåtgärder är förbjudna.

OF har sedan mitten på 1990-talet velat förhandla om avtal för internationell tjänst men mött svalt intresse ifrån arbetsgivaren.

Det kanske är läge för oss arbetstagare att fundera på en arbetsgivare som i ca: 15 år struntat i en för oss arbetstagares central fråga.

J.K Nilsson

Anonym sa...
1 juli 2010 13:55  

"Vi anser att LAS inte tillåter kontrakt på tillfälliga anställningar i åtta plus fyra år som det handlar om. Därför kunde vi inte gå med på at teckna ett tilsvidareavtal utan vi vill invänta den nya lagstiftningen för soldaternas anställningsvilkor som beräknas börja gälla 1 juli 2012",säger Lars Johansson ombudsman på SEKO.
En ny lagstiftning ger väl alla andra överenskommelser en lika lång bästföretid?
Vad är reglerat i denna lagstiftning angående specoff?
Står det något om när man tänker börja karriärväxla personalen?

När skulle man börja göra sig av med övertaliga off?
När börjar man "omskolningen" till specoff?
När börjar man lägga korten på bordet angående förbandsnedläggningar/flyttar?
Vad är egentligen beslutat och vem har stått för besluten? (Se gärna på offs hemsida angående fattade beslut.)
Tyvärr tror jag inte våra fackliga företrädare hänger med i svängarna. Nu går det fort och det gäller nog som vanligt att titta på vad som inte sägs, lite mer än, det som FM vill vi skall fokusera på!

Jag tror inte FM kan vara mer ur fas och i värre otakt med sig själv och sin personal än man är just nu.
För vissa av de som uttalar sig å FMs vägnar passar det gamla talesättet "det är bättre att vara ansedd som en sopa än att öppna munnen och undanröja alla tvivel", alldeles utmärkt. Andra är det mest synd om.
Jag vill dock tro att det finns någon som har en agenda med innhåll och vet vart vi är på väg. Det tråkiga är att det tydligen inte är vår ÖB och hans innersta krets som håller i trådarna.
ÖB med anhang lallar omkring som övervintrade hippies och vill sprida den goda historien om det trovärdiga försvaret. De verkar inte se hur allt rasar omkring dem?
SUCK!
Vi får väl hopppas att vi iallafall får fint väder på semestern?
Teaterdirektören.

Anonym sa...
1 juli 2010 13:59  

Efter diverse samtal på jobbet kan jag konstatera att personalen inte vill ha obligatoriet men är generellt positiva till att tjänstgöra utomlands. De flesta kommer att skriva på avtalet med förvissningen att ingen av oss kommer att tvingas åka utomlands mot vår vilja.
Däremot säger många att den dag man blir tvingad så säger man upp sig själv istället.

Det kommer alltså att se bra ut på pappret där alla är beredda att åka iväg närhelst FM pekar. Men väldigt många kommer inte alls att stå till förfogande den dag man pekar, istället kommer då uppsägningar av "fri vilja".

Men då det inte saknas sökande till utlandsmissionerna idag så är det ju ändå ett spel för galleriet........eller?


/En som ser detta som ett jobb och inte ett kall!

Anonym sa...
1 juli 2010 14:46  

@ "En som ser detta som ett jobb och inte ett kall!"

Du kan nog behöva skaka om dina kollegor så att de vaknar. Den generelle officeren har MKT svårt att lämna för "det civila mörkret". Att nu, relativt lättvindigt, bara skriva på sätter den enskilde i en potentiellt prekär situation att välja mellan omedelbar uppsägning eller åka mot sin vilja under tveksamma villkor. Ouch! ...det är ju ändå viktigt att kulorna rullar in när lån, bil och blöjor skall betalas... Har man dessutom längre uppsägningstider som 12 månader blir det nog bara att åka ändå. Att "vägra ut sig" ses ur arbetsrättslig synvinkel som ett avtalsbrott från den enskildes sida mot AG och kan därmed omfatta rättsliga påfäljder.

Jag är i grunder för ominriktningen där en organisation måste kunna nyttja sin personal i de uppgifter organisationen är satt att lösa utan att de anställda "tar gisslan" på AG i varje enskilt fall. Tyvärr har ju AGs kallsinnighet till förhandlingar med ATO på ALLA plan tvingat C-130 och HKP-besättningar till just detta och det lär bara bli värre med detta!

DET GÅR FÖR FORT och AG MÅSTE FÖRHANDLA!!!

Det enda sättet vi tvingar AG till förhandlingsbordet är genom att inte stillatigande skriva på och hoppas att "det nog blir bra ändå i slutändan". Då ger vi ATO kraft att förhandla fram godtagbara villkor för den ominriktning, och därmed försämring i vår anställning, som AG nu försöker påtvinga oss!

/Mini-Hoffa

Anonym sa...
1 juli 2010 16:40  

Nu har Försvarsmakten ypperliga ledarskap slagit till igen. ÖB:s exemplariska rådgivare har som vanligt nyttjat ledarskapet hota och straffa.

Känt exempel är när Generaler tidigare sagt till sin medarbetare att Generalenlöjtnanten personligen skall se till att han aldrig blir Överste om medarbetaren väljer ett uppdrag utomlands som HR rekommenderar.

Hur går detta ihop med Försvarsmaktens nya krav på medarbetarna att skriva på ett obligatorium att kunna beordras till internationell insatstjänst. Snacka om att arbetsgivaren skapar frustration hos personalen.

HKV:s alla medarbetare skall ju vara så bra på ledarskap enligt egen utsago! Det enda ledarskapet som idag lever i Försvarsmakten är ledarskapet med hot och utskällningar. Världen utanför Försvarsmakten har faktiskt kommit på att det finns metoder som stimulerar medarbetarna i en positiv riktning för organisationen. Ordet stimulera till positivt arbete är nog något ÖB och hela HKV verkligen behöver fundera över. Stimulans skulle också ge Försvarsmaktens en ny dimension i arbetet och det kanske är ÖB:s viktigaste uppgift.

Om det är så att Försvarsmakten har så inkompetent personal så att de inte klarar av andra ledarskapsmetoder hot och straff så bör ÖB verkligen reflektera över den personal som anställs i Försvarsmakten. Personalen kan vara felrekryterad ur båda perspektiven att leda eller ledas.

ÖB det är dags att skapa nya statusvärden i Försvarsmakten för lön, befordran och betyg. Försvarsmaktens medarbetare bör snarast belönas för arbete som verkligen inte bara skapar status för individen utan även för Sverige.

/Observer

J.K Nilsson sa...
1 juli 2010 17:11  

Mini-Hoffa, inte kan det väll vara 12 månaders uppsägningstid vid egen uppsägning?

J.K Nilsson

Anonym sa...
1 juli 2010 21:35  

J.K Nilsson

Jodå, ALFF avtalet för flyg- och helikopterförare har 12 månaders uppsägningstid från båda håll. Bara om hela avtalet sägs upp av arbetsgivare eller ATO så går det fortare...

/Stor-Hoffa

Fd Kapten sa...
1 juli 2010 22:47  

Hm...det "Civila mörkret" är inte så mörkt som man kan tro. Arbetsmarknaden är inte heller så svår att komma in på med vår otroligt breda bakgrund. Det gäller bara att översätta sin kompetens och utbildning så att en civil arbetsgivare förstår vad det är vi kan tillföra. Att nu Försvarsmakten, i sin nya attraktiva linje, väljer att avslå tjänstledigheter skall ni som funderar på att lämna inte låta hindra er. Ta chansen innan bitterhet tar överhanden och de bra stunderna man haft faller i glömska.1 Fördel som finns kvar i Försvarsmakten är att man kan ha en lång ledighet men den kommer nog snart också att begränsas med tanke på vakansläget och nämnandet av "arbetsbrist" är rent utsagt löjligt och ett hån mot personal som går på knäna. Man har som anställd rättigheter men också skyldigheter vilket gäller på alla arbetsplatser. När dessa skyldigheter inte passar individen eller rättigheter inskränks så är det dags att gå vidare.

5 månader med en ny arbetsgivare och jag stortrivs. Full uppbackning med de resurser jag behöver för att lösa min uppgift som sker genom uppdragstaktik och med tydliga mål. 6 veckors semester och 40 timmar i flexen. Tar tillbaka det med lång ledighet som fördel ;-). Lycka till för er som stannar kvar och tack för 20 mycket bra år i Försvarsmakten.

Fd Kapten

Anonym sa...
5 juli 2010 02:19  

"Det användbara försvaret" Den gick genom riksdagen med bifall.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GX03160

Jag blev lurad av Reinfeldts "Alfons Åberg uppsyn"! Trodde faktiskt på honom när han sa att arbetsrätten är bra för
Sverige! och att den även gällde statsanställda.

Förstår nu hur han menar.. man bara skriver lite nya papper i riksdagen och vips så slår man undan fundamentet som nu tusentals FM anställda och dess familjer står på dvs en ömsesidig tro/rättighet att i enlighet med arbetsrätten skall man inte vara livegen gentemot sin arbetgivare.

Läser kommentarer lite här och där om att äntligen ska trygghetsnarkomaner och dökött rökas ut ur FM. Så säger bara människor som inte har förmåga att sätta sig in i andras livsvilkor.

Om det var så att man beslutat att lägga ner försvarsmakten eller dra ner på personalstyrkan så skulle det vara lättare att förstå att här är det slutarbetat men nu svinar man rejält. dvs en tjänst som normalt utförs i Sverige ska man ändå få sparken ifrån bara för att man inte lägger sitt socialaliv/liv i händerna på sin arbetsgivare.

Får mig att tänka på en scen i "Den enfaldige mördaren"
'Månsson ska inte tro att jag bryr mig om den här skitsumman, det är inte det. Det är principen'

fast här är det all form av anständighet mot anställda och dess familjer som "bränns" upp.. av principiella skäl !

Så...
Regeringen/ÖB ska inte tro jag bryr mig om det här stället längre men det är principen!

Förändring kan vara nödvändig men sättet man gör det på visar vilken typ av Försvarsmakt och ledarskap ni kan förvänta er framöver.


Till er som nu blir kvar/nya och "dökötts" hatare ett varningens ord..

Om en regering/Ledning beter sig på detta vis nu, vad får er att tro att den dagen ni står där utan ben och armar eller ännu värre att man skulle vara mer förstående till er livssituation då? för att det står så i någon skrivelse från HKV?

Tror inte ens FM kommer att ha ett dokumenthanteringssystem för att kunna få fram vad man lovade 2010! och har någon godtrogen stackare ändå lyckats spara skrivelsen kallar man bara till en ny "Juni monolog" (MBL) om slår undan benen(förlåt) kryckorna på er då!

En "Juni monolog" där karriärssugna Officerare/Tjänstemän meddelar nya krav och som kommer som ett brev på posten lagom till semestern 201?.


Men jag har nog fel för det verkar vara bra för karriären att vara både blind och döv för då hamnar man högst däruppe och kan prata på utan att höra eller se resultatet av sin monolog.PS:
Jag ser fram emot brevet som FM ska skickas ut till FM anställda nu i sommar som ska informera oss om det nya avtalet.
Ett brev där FM Pravda-avdelning förklarar för oss anställda att ordet 'livegen' som står i det omreglerade anställningsavtalet vi ska skriva på har missuppfattats av ATO och i själva verket är ett franskt ord som uttalas livéshaun och betyder oberoende!

"Ja e inte bitter"

Anonym sa...
5 juli 2010 11:38  

Jag har nu fått brevet från ÖB om det nya avtalet.

Brevet innehåller ingen ny information sedan tidigare och är luddigt skrivet.

Gillar särskilt "Omregleringen påverkar eller förändrar inga andra villkor i din anställning." Som jag tolkar det vill AG friskriva sig från ev. löneökningar till följd av nytt avtal.

Hela historien luktar skunk och jag ringer mitt fack idag!

Hoppas media tipsas om detta och ställer FML mot väggen i Almedalen i veckan.

Anonym sa...
5 juli 2010 19:06  

"Sommarhälsningen" från ÖB har anlänt. Vet inte vad jag skall tro om det hela. Vill man verkligen ha en gammal gubbe på 58 år rännande i Afghanistans berg när jag i stället gör mer nytta hemma för att stödja utbildningen.

Jag tycker att jag redan ställt upp nog med mina tre missioner.

Anonym sa...
5 juli 2010 19:44  

"Läser kommentarer lite här och där om att äntligen ska trygghetsnarkomaner och dökött rökas ut ur FM. Så säger bara människor som inte har förmåga att sätta sig in i andras livsvilkor."

Eller är det du som tillbringat så lång tid i skyddad verkstad att du inte längre känner till de villkor resten av samhället lever med. När organisationens uppgift förändras måste organisationen förändras. Antingen förändras man med den, eller får man söka sig någon annanstan. Det är inte trevligt, men tyvärr är det så verkligheten ser ut.

Anonym sa...
5 juli 2010 19:51  

@ Anonym 5 juli 2010 19.06

Om du gör mer nytta hemma är det förstås ingen poäng med att skicka dig till Afghanistan. Det är heller inte syftet med obligatoriet. Syftet är att de som gör mer nytta i Afghanistan än hemma inte skall kunna fortsätta stanna hemma utan konsekvenser.

Titta på vakanslistorna som ligger ute. Och detta är enligt många insatta bara toppen på isberget - långt ifrån alla vakanser publiceras. FM klarar inte av att bemanna pågående insats. Varför?

Kringlan sa...
5 juli 2010 20:25  

Under fliken frågor och svar vad gäller internationell arbetsskyldighet på mil.se kan man läsa: "Kan Försvarsmakten säga upp den som inte vill, rent juridiskt?"
Svar = Ja. Hur kan FM tvärsäkert gå ut med detta påstående när det inte är prövat rättsligt ännu ? Det står inte en rad om vilka möjligheter som finns för den vill lämna det sjunkande skeppet. Kommer trygghetsstiftelsen att ta vid ? Jag tycker att FM med ÖB i spetsen som på detta sätt i semestertider skickar ut information till de anställda är usel, och speglar en värdegrund som liknar kattskit. Hur skall någon vilja vara ambasadör för en sådan arbetsgivare ?

Anonym sa...
5 juli 2010 22:19  

Hej,
Spelar väl ingen roll om det finns ett krav på utlandstjänstgöring för när Försvaret endast verkar vilja ha unga, "kärnfriska" personer till sina utlandsmissioner ändå? Säg till pliktverkets läkare att du haft någon form av löparknä eller ryggont så får du frisedel snabbare än du hinner blinka. Har själv den erfarenheten- efter att ha blivit "uttagen" till en stabsbefattning i Afghanistan, tänkt i en vecka, varskott (gått emot) hela min familj, förvarnat min arbetsgivare, rådfrågat kollegor som tjänstgjort i A tidigare, känt mig väldigt motiverad och säker i mitt beslut att åka, får jag avslag till GSU. Anledning; jag råkade nämna för pliktverkets läkare att jag haft ett diskbråck och löparknä. Alla andra tester på mönstrigen gick galant. Det värsta var att läkaren inte ens frågade om hur situationen är idag... Undersökningen tog tre min och han nämnde inte ens att det var ett problem. Trovärdigt? Hade jag gjort lumpen för 20 år sedan hade ett diskbråck för 3 år sedan inte spelat någon roll för insatstjänstgöring eftersom frågan då aldrig ens hade ställts. Men för mig som inte gjort värnplikten tidigare gjord det visst det. Trovärdigt? Om inte FM ser över sina rekryteringsverktyg kommer, som pessimister och vänsterpartister spår, FM endast lyckas rekrytera unga stridspittar till sina insatser. Hur ska ni kunna nå någon över 25 om man aldrig får ha haft en skada? Nu missade FM en välmotiverad, nyfiken, högutbildad civil kvinna med rätt erfarenheter som säkerligen hade bidragit med nya perspektiv på saker och ting.

Jag- Bitter? Ja- lite. Suck.
/K

Anonym sa...
5 juli 2010 22:23  

Hej,
Spelar väl ingen roll om det finns ett krav på utlandstjänstgöring för när Försvaret endast verkar vilja ha unga, "kärnfriska" personer till sina utlandsmissioner ändå? Säg till pliktverkets läkare att du haft någon form av löparknä eller ryggont så får du frisedel snabbare än du hinner blinka. Har själv den erfarenheten- efter att ha blivit "uttagen" till en stabsbefattning i Afghanistan, tänkt i en vecka, varskott (gått emot) hela min familj, förvarnat min arbetsgivare, rådfrågat kollegor som tjänstgjort i A tidigare, känt mig väldigt motiverad och säker i mitt beslut att åka, får jag avslag till GSU. Anledning; jag råkade nämna för pliktverkets läkare att jag HAFT ett diskbråck och löparknä. Alla andra tester på mönstrigen gick galant. Det värsta var att läkaren inte ens frågade om hur situationen är idag... Undersökningen tog tre min och han nämnde inte ens att det var ett problem. Trovärdigt? Hade jag gjort lumpen för 20 år sedan hade ett diskbråck för 3 år sedan inte spelat någon roll för insatstjänstgöring eftersom frågan då aldrig ens hade ställts. Nu när jag inte gjort värnplikten tidigare får det helt plötsligt jättestora konsekvenser. Trovärdigt? Om inte FM ser över sina rekryteringsverktyg kommer, som pessimister och vänsterpartister spår, FM endast lyckas rekrytera unga stridspittar till sina insatser. Hur ska ni kunna nå någon över 25 om man aldrig får ha haft en skada? Nu missade FM en välmotiverad, nyfiken, högutbildad civil kvinna med rätt erfarenheter som säkerligen hade bidragit med nya perspektiv på saker och ting. Synd för er!

Jag- Bitter? Ja- lite. Suck.

/K

Wiseman sa...
5 juli 2010 22:30  

K: Förvånande? Nej, tyvärr inte.

Du har rimligtvis chans att överklaga om du fortfarande är intresserad.

Anonym sa...
5 juli 2010 22:42  

K, har du förklarat situationen för den chef som rekryterade in dig i insatsen? Som Wiseman säger går detta att överklaga och om rekryterande chef står bakom dig kommer du knappast ha några problem att få igenom detta.

Anonym sa...
5 juli 2010 23:06  

Wiseman...I beslutet från FM stod att beslutet inte gick att överklaga så nej, jag har inte "överklagat". Nu är det försent eftersom GSU:n gick i juni och tjänstgöringen gällde från november. :-( Dessutom så fick jag själv leta reda på orsaken genom att kontakta pliktverket. FM angav ingen motivering i beslutet, vilket i sig är anmärkningsvärt då det rör sig om myndighetsutövning.
/K

Wiseman sa...
5 juli 2010 23:08  

K: Det var illa.

Anonym sa...
6 juli 2010 01:03  

Jag är själv officer med tjänstgöringsplats på HKV men nu räcker det.

Jag kommer göra allt som står i min makt för att påverka mina kollegor till att inte skriva på. Enbart genom en bojkott av detta trams kan vi få vår arbetsgivare till förhandlingsbordet.

Upp till bevis - en för alla, alla för en!

PS: Jag har deltagit i ett flertal internationella insatser...

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade