Amatörernas afton får svidande kritik av Riksrevisionen

"Sammanfattningsvis har regeringens besparingar gett negativa effekter i Försvarsmaktens insatsförmågor. Regeringen tycks ha varit medveten om att brister i förmågan kunde uppstå och gjorde medvetna ambitionsminskningar och risktagningar. Riksrevisionens bedömning är att frågan om påverkan på Försvarsmaktens förmåga hamnat i skymundan i genomförandet av besparingarna."


Detta är taget ur Riksrevisionens rapport om besparingar i Försvarets materielförsörjning. Rapporten publicerades i torsdags, men drunknade tyvärr nästan helt i mediaflödet om det tragiska haveriet mot Kebnekaise. För Regeringen och framförallt försvarsminister Sten Tolgfors och statssekreteraren Håkan Jevrell är detta tur eftersom det är oerhört svidande kritik som levereras i rapporten. Dagens Nyheters Peter Wolodarski uppmärksammar dock rapporten och dess gravallvarliga slutsatser i en artikel idag, En värld av hemligstämplar, toppstyrning och dunkla beslut. Orkar man inte läsa detta inlägg kan man med fördel läsa Wolodarskis artikel, vilken är något mildare i sin kritik.


De läsare som följt denna blogg under några år bör kunna dra sig till minnes "Genomförandegruppen" som av Regeringen i januari 2008 uppdrogs att se över Försvarsmaktens materielprojekt och effektivisera materielförsörjningen. Arbetet ledde fram till en rapport i september 2008 med en lista över ett antal materielprojekt som skulle avbrytas eller minskas, vilket under åren 2009-2011 skulle leda till besparningar på 2759 mkr. Materielprojekten valdes ut av Genomförandegruppen för att de ansågs vara ambitionshöjande och inte påverka förmågebredden och för att de skulle innebära besparingar på kort sikt. Internationella samarbeten skulle påverkas i minsta möjliga mån och materiel "köpt från hyllan" skulle främjas före utvecklingsprojekt. När Genomförandegruppens resultat presenterades i september 2008 skrevs på WW:

"Det är inte utan att man undrar om man genomfört någon som helst konsekvensanalys vid framtagandet av listan eller om man bara sett till vilka kontrakt som går att bryta med minimala straffkostnader."Att i slutändan ha rätt är ofta ett tveksamt nöje. Verkligheten visade sig nämligen bli en annan än den som presenterades av Genomförandegruppen 2008 enligt den rapport som nu lagts fram av Riksrevisionen som ger en bild av att något av en amatörernas afton pågick. Av de materielprojekt som Regeringen beslutade skulle avbrytas har 15 av 32 startats på nytt. Konsekvensen har blivit förmågeglapp och i många fall avsevärda fördyringar. Ett exempel på förmågeglapp är den taktiska UAV:n som sedan blev ett snabbspår för att få fram till Afghanistan, liksom modifieringen av pansarterrängbil 6 Galten, vars brist höjt risknivån för personalen i Afghanistan. Andra avbrutna projekt som man kan se konsekvenser av är bland andra renoveringen och modifiieringen av Stridsvagn 122 och Stridsfordon 90, anskaffning av CAS-materiel (blev också snabbspår till Afghanistan), vapensystem till JAS 39. Ett annat allvarligt exempel på projekt som avbröts till avsevärda kostnadsfördyringar är modifieringen av signalspaningsfaryget Orion där ett nytt fartyg nu måste anskaffas när dispensen för det gamla fartygets sjövärdighet löper ut. Kostnaden som nu måste betalas för det nya fartyget är fyra gånger så stor som renoveringskostnaden för det gamla.

Ett projekt som tyvärr inte återupptagits, men som lett till ett allvarligt förmågeglapp är luftvärnsrobotsystem till Visbykorvetterna. Likaså gäller detta för granatkastarversionen av Stridsfordon 90, AMOS. Avbrottet av AMOS skedde i sent skede varvid redan nedlagda kostnader och kostnaden för avvecklingen vida översteg besparingspotentialen. Därtill skulle sedan läggas kostnaderna för att renovera de gamla mindre kapabla och mer personalintensiva granatkastarsystemen vars underhåll redan avbrutits i väntan på AMOS. En aspekt som Riksrevisionen inte tar upp är att AMOS sannolikt hade kunnat utgöra en stomme i den svenska Afghanistaninsatsen och ge svenska och afghanska förband möjlighet att bekämpa motståndare på betydligt större avstånd än vad som nu är fallet. Därtill skulle AMOS också ha utgjort  en kärna i NBG. Istället för den splitterskyddade AMOS med 12 cm kaliber utgörs nu Arméns bataljonsartilleri av 8 cm granatkastare, anskaffad för att kunna bäras av jägarförband med avsevärt mindre räckvidd och utan förmåga att bekämpa hårdmål som följd.

Av de annonserade besparingarna på 709, 939, 1731 mkr för åren 2009-2011, blev besparingarna endast 380, 746 och 1318 mkr. Besparingarna för år 2012 lär bli endast 958 mkr jämfört med annonserade 1447 mkr. Eftersom förmåga ej går att mäta går det ej med säkerhet att säga hur allvarliga konsekvenserna blivit för Försvarsmaktens förmåga att lösa uppgifter.


Allvarligast i Riksrevisionens rapport är egentligen inte det ovan redovisade, utan det egentliga arbetssättet. Förenklat kan man säga att Genomförandegruppen var Regeringens sätt att sätta Försvarsmakten under tvångsförvaltning och tvärtemot normal svensk förvaltningsmodell hade Försvarsmakten inget ansvar för att föreslå och genomföra besparingarna. Man hade inte ens tillåtelse till representation eller insyn i Genomförandegruppens arbete utan fick istället svara på frågor om olika materielsystem som valdes ut av gruppen. Gruppens ledamöter, statssekreterarna i Försvars-, Finans- och Näringsdepartementen, Håkan Jevrell (ordförande), Hans Lindblad, Jöran Hägglund samt de tre riksdagsledamöterna Holger Gustafsson, Anders Swärd och Allan Widman fick ta del av information om en rad olika materielprojekt, vilken sammanställts av ett sekretariat med handläggare från Försvarsdepartementet. Underlaget som delgavs om respektive materielprojekt var mycket kortfattat och omfattade endast en A4-sida per materielprojekt med bild och lite beskrivande text.

Oklarheter råder enligt Riksrevisionen om vilket uppdrag Genomförandegruppen hade och vilka inriktningar som gavs. Det fanns nämligen inget formellt uppdrag eller direktiv till gruppen utöver en promemoria vilken aldrig fastställdes och som inte sparats – helt i enlighet med det som nu förefaller utgöra ny svensk förvaltningspraxis. Enligt Riksrevisionen har inte heller de grundläggande kraven för dokumentation i form av bl a tryckfrihetsförordningen, arkivlagen, instruktionen för Regeringskansliet, m. fl efterlevts i Genomförandegruppens arbete. Inga protokoll från samtal och möten har sparats och ingen kommunikation med Försvarsmakten har diarieförts på Regeringskanslitet. Lika illa är att Genomförandegruppens slutliga rapport hemligstämplades och varken delgavs Riksdagen eller Försvarsmakten.


Riksrevisionen konstaterar vidare att genom Regeringens sätt att arbeta faller ansvaret helt på Regeringen och inte Försvarsmakten avseende konsekvenserna av besparingarna. Som ofta påtalat är marginaleffekten inom Försvaret mycket stor. När bottenplattan i form av löner, hyror och vidmakthållande och avveckling av materiel är betald, återstår de pengar som ska räcka till övningar och materielinköp. Dessa områden har det under senare år bedrivits rovdrift på, såväl genom dessa mindre genomtänkta besparingar, men framförallt underutnyttjande i miljardklassen och felinvesteringar och industristödsprojekt i för miljardbelopp vilka aldrig lett till några krigsförband (t ex avarterna inom det nätverksbaserade försvaret och luftvärnsroboten RBS 23 BAMSE). Resultatet har blivit att de långsiktiga och kumulativa investeringar som måste göras för att förnya materielen har uteblivit. I Försvarsmaktens budgetunderlag för 2013 framgår det med skrämmande tydlighet hur anslaget för materielanskaffning halverats på 5 år samtidigt som behovet över kommande decennium är större än på mycket, mycket länge. Härnäst får man med spänning avvakta utfallet av de 700 mkr som ska frigöras inom försvarslogistiken och FMV med tanke på att även detta har sin grund i just Genomförandegruppen.


Riksrevisonens granskning ger ytterligare ett bevis på det oerhört dåliga samarbetet mellan Försvarsutskottet (Riksdagen), Försvarsdepartementet (Regeringen) och Försvarsmakten. Som redogjort för i samband med Folk & Försvars seminarium om budgetunderlaget 2013 får inte Försvarsutskottet ta del av de hemligstämplade delarna av budgetunderlag. Detsamma gäller för en hel del annat material. Nu visar det sig också att Försvarsdepartementet använder samma metod gentemot såväl Riksdagen som Försvarsmakten.

Hur ska våra av folket valda beslutsfattare någonsin kunna fatta korrekta beslut om man inte betros med beslutsunderlaget? Var det så här Axel Oxenstierna hade föreställt sig landets styre? Orsakerna till att Sverige idag sedan många år befinner sig i en sådan oerhört beklämmande situation på försvarsområdet börjar klarna.


SvD, SvD

41 kommentarer:

STAGECOACH sa...
18 mars 2012 kl. 22:25  

Som sagt, vi har båda uppmärksammat och förfärats över denna rapport som mycket riktigt drunknade i den allmänna mediastormen. Låt oss hoppas att rapporten hålls i liv och att dess efterbörd ökar trycket i debatten, på den sittande regeringen och på en och annan tomhylsa.

http://stagecoach1939.blogspot.se/

Anonym sa...
18 mars 2012 kl. 22:30  

Vad kostar omställningen till att ha anställda soldater i Sverige?

Jooo... precis allt vad 40 miljarder räcker till. Det blir inga pengar kvar till nåt annat.

Dessa soldater som, om det inte finns nån tillräckligt spännande oroshärd att "göra mission" i istället går högvakt, står i kaserngrinden eller spelar innebandy till ögonen går i kors.

Stridande befattningar övar i sina huvudtjänster ungefär 15% av sin anställningastid. Resterande tid läggs till "annat"-lite raljant som det som beskrevs oven.

MEN Tolgfors, Moore och Jevrell har ju bestämt att det ska vara anställda soldater-annars hade det i regeringens regleringsbrev stått angivet att Försvarsmakten skulle påbörja återgång till värnplikt-och därmed efterhand ha råd med annat än innebandyklubbor till soldater.....

Ifrågasätt Tolgfors Ikarosflygning mycket mer!

Anonym sa...
18 mars 2012 kl. 22:32  

Det är mycket viktigt att information av den här typen synliggörs, diskuteras och bearbetas.

Per K Eleman sa...
18 mars 2012 kl. 22:32  

Riksrevisionens rapport efter granskning av den statliga förvaltningens mest dysfunktionella utgiftsområde, försvaret och dess materielförsörjning, utgör skrämmande läsning och kritiken är synnerligen svidande.

Alla graverande iakttagelser beträffande otydlig styrning, bristande kommunikation, avsaknad av överblick och spårbarhet samt obefintligt ekonomiskt ansvarstagande överträffas dock av regeringens fullständiga arrogans i avvägningarna beträffande operativ förmåga och i förlängningen personalens säkerhet under insatser.

”Riksrevisionens bedömning är att regeringen tog medvetna risker vad gäller Försvarsmaktens operativa förmåga i samband med besparingarna. I vissa fall var det tydligt vilka dessa risker var (och de finns beskrivna i genomförandegruppens slutrapport), men i vissa fall har regeringen tagit en risk i och med att det inte funnits fullständiga bedömningar av konsekvenserna (och påverkan på den operativa förmågan framstår därför
som okänd).”

Att fatta beslut utan att ha analyserat konsekvenserna är inte att ta en risk - det är att chansa. Regeringen har i sin missriktade besparingsiver chansat i blindo och spelat ett mycket högt spel där insatserna ytterst utgjorts av personalens skydd för liv och hälsa.

Utkräva ansvar – någon?

Anonym sa...
18 mars 2012 kl. 23:09  

ÅTERKRAV AV SKATTEINBETALNINGAR

Mot bakgrund av Riksrevisionens påvisande av miss- hushållning med skattemedel kräver jag härmed att
den del av mina skatteinbetalningar som avser det
militära försvaret av Sverige återbetalas.

Referens: Besparingar i försvarets materielförsörjning – regeringens genomförandegrupp 2008 (RiR 2012:5)

Flygsoldat 113 Bom

Anonym sa...
18 mars 2012 kl. 23:11  

Den här killen Jevrell förefaller bedömt utifrån Riksrevisionens rapport och Ekots rapportering om saudidebaclet vara en klippsk kille.

Han kan får säkert anställning på Timbro efter innevarande mandatperiod...

/pseudologen

Allan Widman sa...
18 mars 2012 kl. 23:39  

Wise,

RR och Du har precis förstått hur det var.

Mvh

Allan Widman

Wiseman sa...
18 mars 2012 kl. 23:40  

Pseudologen:

Du glömde bort händelsen när pensionerade generalmajoren Karlis Neretnieks hindrades från att för Kungliga Krigsvetenskapsakademins räkning hålla ett anförande om solidaritetsförklaringen under arméinspektörens fältövning i höstas. Det lär också ha varit Jevrells verk.

Anonym sa...
18 mars 2012 kl. 23:45  

Läs DN-artikeln. Det blir än mer förvånande att Försvarsmaktens högsta ledning med självaktning kan se sig i spegeln när man läser vilken fars de är statister i-eller som artikelförfattaren beskriver dem; reducerade till en svarscentral.

Varför tar inte generalerna Göransson, Salestrand, Mårtensson Karlsson och Nylander sitt ansvar för Sveriges försvar och säger upp sig omgående?

En sådan handling skulle få otroliga ringar på vattnet för den patetiska försvarsreform som Tolgfors, Moore och Jevrell just nu är i färd med att pracka på det svenska folket.

Varför tillåter sig Försvarsmaktens högsta ledning till sådant förödmjukande?

Varför deltar FM högsta ledning i detta patetiska spel-där rollerna tyngdpunkt totalt snedvridits? Samspelet mellan riksdagens arbete, regeringens- och myndigheten Försvarsmaktens har Tolgfors och Jevrell kraftfullt snedvridit.

Media gör något åt det här! Gräv-belys-ifrågasätt!

Anonym sa...
19 mars 2012 kl. 07:11  

Tyvärr så är väl detta bara ett resultat av att materielförsörjningen de senaste 10 åren fått styras av "amatörer" och deras ideologier

Materielförsörjningens inriktning har de senaste 10 åren varit baserad på ett par ideologiska mantra:
- Köp hyllvaror, det borde gå fortare och bli billigare
- Utveckla mindre eget, det är dyrare och tar längre tid- Köp i Internationell samverkan, det borde bli billigare och bättre
- Lägg ut större åtaganden på civila aktörer (industrin) så sparar vi penger

Det tråkiga är att i princip alla aktörer, Riksrevisionen undantagen, har valsat med i denna dans

Riksrevisionen har ett antal rapporter påpekat att dessa mantra inte stämmer med verkligheten utan att det i verkligheten är i princip tvärtom

Nu är det så finurligt anordnat så att om någon skulle vilja utreda hur mycket vi förlorat i pengar och förmåga på den materielförsörjningsstrategi vi har så går det inte att ta reda på, eftersom den spårbarhet mellan satsade pengar och utvecklad förmåga som många efterfrågat ofta och länge - inte finns

Den spårbarheten skulle ju ha skapats genom bl a Försvarsmaktens ekonomimodell (FEM) och PRIO...

jan-olov sa...
19 mars 2012 kl. 07:48  

Riksrevisionens slutsats.

Riksrevisionens bedömning är att frågan om påverkan på Försvarsmaktens förmåga hamnat i skymundan i genomförandet av besparingarna."

Kommentar:

Besparingar är viktigare än vår förmåga.

Dags för Misstroende votum?

Dags för jobbrotation?

Den försvarsminister och den ÖB som tillsammans genomför detta gör vårt land en direkt otjänst och utsätter vårt land och vår befolkning för risker.

Klart och tydligt.

Ni skall nu lämna över era platser till människor som är besjälad av tanken viljan och förmågan att återupprätta försvaret av Sverige.
Ni har båda ÖB Sverker Göransson och Försvarsminister Sten Tolgfors fått så många chanser nu och inte tagit dom.

Nu är tålamodet slut.

Ställ era platser till förfogande.

Vi har gått om vakanser på andra ställen i försvarsmakten så arbetsuppgifter saknas inte.

Kn Jan-Olov Holm

Anonym sa...
19 mars 2012 kl. 07:49  

Kan det vara så att Göransson sitter kvar enbart för att hålla Moore & co borta från ÖB positionen?

När Moore sitter som ÖB är väll ändå Sverige slut som eget rike. En Britt/Amerikan som ÖB...

Anonym sa...
19 mars 2012 kl. 08:05  

Det hela är ganska enkelt. Vi har utbildat och utvecklat beslutsfattare och chefer för produktion. Dessutom hamnar alla i någon "ond cykel", då man ska göra som
man blir tillsagd och hamnar i beroendeställning till de som sitter ovanför dig själv. Ifrågasätt inte då blir det stopp i karriären. Dessutom tänker alla på sig själv i dessa omstruktureringadagar. Vem vill stå ensam kvar när musiken slutar spela och alla stolarna är upptagna. Då gäller det att ha kontakter och mängder med bästa bröder för att klara sig. Det finns alldeles för lite civilkurage. Öppenheten och ansvaret i FM är död. / Här och nu

Anonym sa...
19 mars 2012 kl. 08:38  

@anonym 18 mars 22.30.

Återigen. Denna metafor på innebandyklubbor faller tyvärr platt. T.e.x. soldaterna som deltager i CR 12 har genomfört förberedelser (CET-FIT) vinter i Boden och Luleå om cirka 2-4 veckor och därefter övning i Norge om cirka 2 veckor. Med deployeringsskeden innan och efter så är fystiden minimal och klart under den behövda normen om minst 3timmar i veckan under en period på cirka 3 månader.Denna övning har gett värdefull förmågehöjning för både nationella och internationella insatser men om man är kritisk till FM i sin grundsyn så är väl detta oväsentligheter.

Anonym sa...
19 mars 2012 kl. 09:17  

Riksrevisionens rapport gäller i första hand materielbesparingarna som fick Odenberg att avgå och efterträdas av Tolgfors, men försvarsdepartementets "informella" sätt att styra försvaret går tillbaks längre än så. Jag jobbade under större delen av 00-talet i FMV och det var ofta tal från verksledningen om "våra ägares vilja"; vem som äger en myndighet kan man förstås fråga sig men underförstått var det regeringen och/eller riksdagen som ville att myndigheten skulle det ena eller det andra - ett exempel var när det skulle stängas lokalkontor på vissa orter samtidigt som nya skulle öppnas på andra håll (läs Östersund). Denna "ägarnas vilja" gick emellertid aldrig att spåra i t.ex. regleringsbrev eller fastställda förordningar. Således måste det antingen ha funnits hemligstämplade instruktioner - vilket ter sig som osannolikt - eller informella påtryckningar från Fö gentemot verksledningen. Mot bakgrund av RR rapport låter det senare som högst troligt. Se också FOI:s agerande i historien med Saudiarabien; där kan man mycket väl tänka sig att myndigheten agerat precis så som Fö har sagt men inte dokumenterat. Även det ärendet är äldre än det nuvarande ledningsgarnityret på departementet. Tolgfors och Jevrell har säkert gjort sig förtjänta av all kritik, men rötan (om uttrycket tillåts) på Fö är äldre och djupare än så.

/Tjänstemannen

Scoo sa...
19 mars 2012 kl. 09:26  

Sakkunskap och rationalitet. Just det, ta gärna och bläddra lite i Anders Berges doktorsavhandling från slutet på 1980-talet: "Sakkunskap och politisk rationalitet: den svenska flottan och pansarfartygsfrågan 1918-1939". Ger lite historiskt perspektiv på tidigare klantigheter som det sen skall åtskilligt mera pengar till för att korrigeras då man väl märker att det är fara å färde på den geopolitiska arenan i Nordens grannskap.

Hälsningar från broderlandet i öst.

Johannes sa...
19 mars 2012 kl. 10:46  

Tycker man märker ett tydligt spår av dumsnålhet av materialanskaffning. Därför jag också är rädd för att det ska bli samma visa med Gripen E/F. Utvecklas Gripen E/F med för få uppdateringar och för få vapensystem så kommer vi inte kunna uppfylla kravet om att kunna skydda mot framtida hot som Su-35 eller PAK-FA. Struntar vi i uppdatering kommer vi istället bli tvungna att köpa utländska system. F-35 verkar då som det enda riktiga alternativet. Det låter minst sagt som en dyr historia.

Finns det något möjlighet att "återuppta" arbetet med AMOS-systemet i Sverige?

Anonym sa...
19 mars 2012 kl. 11:51  

Någon nämnde att öppenhet och ansvar alltmer saknas inom försvaret. Detta är mycket sorligt att höra från ett utifrånperspektiv. Dessvärre ser utvecklingen likartad ut inom polismyndigheterna. Avvikande åsikter tystas ned, externa managementkonsulter hyrs in för att lära personalen att vara "lojal" och riskerna med det motsatta.

Det är alltså inte nog med att båda nämnda myndigheter överväger att SÄNKA antagningskraven, de anställda ska också veta att chefen alltid har rätt. Allt detta känns så typiskt vårt nya inkompetenta, utsålda, omkörda, överkörda Sverige.

AQ sa...
19 mars 2012 kl. 13:00  

Vad kan man göra för att detta inte skall få rinna ut i sanden som allt annat? Att det tas upp på bloggar är ju i sig bra men samtidigt är läskretsen förmodligen begränsad till de som redan har koll på ungefär hur illa det är. Att Wolodarski tar upp det i sin ledare är utmärkt, men den tycks drunkna i allt annat som händer. Försvarsmakten har inte ens brytt sig om att kommentera på sin hemsida.

Finns det inget intresse från oppositionen? Guldläge att kasta lite skit och få alliansen att framstå som oansvariga med väl understödda argument, men nä det skulle ju bara innebära att man själv måste ta ansvar och det vill man ju inte.

Så vad kan vi göra? Läsa rapporten en gång till och bli förbannad över det förräderi som pågår? Nä något måste gå att göra men vad?

Anonym sa...
19 mars 2012 kl. 15:09  

AMOS i all ära för att det skulle vara en förmåga för vårt framtida Försvar men det behövs ej i Afghanistan. Bättre att fortsätta att nyttja koalitionens CAS intill att vi har dragit ur 2014-2015.

Svenska förmågor skall fylla sitt syfte för svenska krav och behov och i andra hand dess tillämplighet för en enstaka insats.

Wiseman sa...
19 mars 2012 kl. 17:46  

Tjänstemannen:

Det förvånar inte ett dugg snarare tvärtom. Frågan är nu om FOI lyckas få Ekot fällt för sekretessbrott. Vilka signaler sänder det rörande demokratin?

Wiseman sa...
19 mars 2012 kl. 17:46  

Scoo:

Tack för tipset!

Wiseman sa...
19 mars 2012 kl. 17:49  

15.09:

Det råder absolut inget tvivel om att AMOS har en mycket viktig roll att fylla i det nationella försvaret. Vad många däremot inte har förstått är att det är en förmåga som är gångbar även i internationella operation motsvarande den i Afghanistan. Det är definitivt inget som ska jäktas dit i det här sena skedet.

Dr DengRoth sa...
19 mars 2012 kl. 19:05  

Hej hej.
Jag tycker detta var det bättre jag läst på länge i bloggosfären. Fast en sak är nog kanske? lite skevt beskriven: jag har svårt att se att Orion skulle kunna byggas om att klara moderna stabilitetskrav - något som hade varit en nödvändighet vid en HTM (eller vad man nu hade kallat livstidsförlängningen...). Så om någonting minskar man nog de totala utgifterna genom att bygga ett nytt fartyg istället för att under lång och smärtsam process försöka byngla in befintligt fartyg i moderna krav.
I övrigt: väl skrivet,väl analyserat och i mångt och mycket skrämmande läsning.

Wiseman sa...
19 mars 2012 kl. 19:28  

Dr Dengroth:

Tack ska doktorn ha. Vet inte alls hur det ligger till ang. HTM kontra nyköp utan refererar bara Riksrevisionens slutsats. De har fått uppgiften från FM och FMV.

Isak sa...
19 mars 2012 kl. 22:14  

Anående Orion.. är det verkligen det enda signalspaningsfartyget vi har? Det medger ju ingen typ av uthållighet för den verksamheten. Vad händer om fartyget sänks, går sönder eller måste vara i hamn? Hur gör vi ifall fartyget ska användas i FN/EU sammanhang utanför Östersjön? Jag tycker vi borde börja anskaffa två stycken helt nya.

Dr DengRoth sa...
19 mars 2012 kl. 22:30  

Aha. Det hade ju även jag förstått om jag läst rapporten.... *rodnar lite klädsamt*
Skall läsa, och återkommer... inte strax. Men om ett tag. Vänta! =)

Bertil Enstöring sa...
19 mars 2012 kl. 22:35  

Något som behöver belysas mer är den omdaning av försvarslogistiken som ev kommer att ske. Om den genomförs leder det till irreparabla skador på logistiken i FM och det blir ABSOLUT inte billigare. Tydligen har någon på Fö gett utredaren direktiv om att det FSU ska utreda är vad FMV ska ta över inom logistiken och inte tvärt om. Utredaren hade tydligen planer på att utreda det också men fick inte.
Om det nu är "genomförandegruppen" som är upphovsmännen bakom FSU så kanske ordspråket "Som man bäddar får man ligga" passar bra om man får tro ryktet om att Jevrell söker GD FMV tjänsten...

Anonym sa...
19 mars 2012 kl. 22:49  
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Wiseman sa...
20 mars 2012 kl. 08:03  

Håll en god ton i kommentarerna!

Inga personangrepp. Var sakliga. Kan man inte acceptera det har man inget här att göra.

Anonym sa...
20 mars 2012 kl. 10:17  

AQ skriver 19 mars 2012 15:09

"Så vad kan vi göra? Läsa rapporten en gång till och bli förbannad över det förräderi som pågår? Nä något måste gå att göra men vad?"

Jag tror vi är väldigt många som delar din totala frustration över vad och på vilket sätt FM demonteras/förstörs.

Jag har tyvärr inga konkreta idéer, men skulle vi inte på något sätt kunna fortsätta eller vidareutveckla Wisemans utmärkta tidigare initiativ med "M/90 bandet Rädda Försvaret"?

Wiseman: din blogg har en stor läskrets, hur kan vi hjälpa till med spridning? Eller finns det andra möjliga åtgärder? Protestera eller demonstrera framför Riksdagshuset? (känns helt overkligt för en officer, men någon gång skall väl bli den första :-)

"Snart helt hopp-lös"

Anonym sa...
20 mars 2012 kl. 11:09  

@Isak 2214
2 st Orion absolut riktigt med uthållighetsperspektivet. Dock så är vi tillbaka till den gamla frågan om balans...vad skall vi ta bort istället?

Anonym sa...
20 mars 2012 kl. 13:23  

Det finns en politiskt inkorrekt delförklaring till sakernas tillstånd som aldrig kommer fram: det nominella avskaffandet av underofficerskåren som i realiteten ledde till ett avskaffande av officerskåren. Officersyrket upphörde i princip att vara ett alternativ för medelklassen och kvar blev de praktiskt lagda killarna som gillar att vara ute i skogen. Det ledde till att vi upp till kompani- och kanske bataljonsnivå har väldigt dugliga chefer. Men när det gäller högre ledningsnivåer säckar kompetenspoolen ihop. Vi har nu våra första generaler ur denna generation av goda underofficersämnen. Det fungerar inte.

Anonym sa...
20 mars 2012 kl. 16:14  

För att "rädda försvaret" behöver vi först återställa den Svenska befolkningens styre över landet. Den enkammars-knapptryckarriksdag som vi har idag agerar bara slaviskt på beslut respektive partiledning tagit bakom stängd dörr.

Sverige är inte demokratiskt idag och frågan är vem som e.g styr landet? Varför utkrävs inte ansvar över att vi har ett värnlöst *land*?

/KP

Göran Mellblom sa...
20 mars 2012 kl. 20:23  

@Wiseman@ Myteri och våld mot vår Lagliga Regering och Riksdag uppmanar signaturen KP till.

Gränsen är passerad för debatten.

Låt den återföras till sundare, men åtminstone lagliga tongångar, annars kommer Säkerhetspolisen inleda en förundersökning för att eftersöka KP, åtala och straffa honom.

Det är de allvarligaste brott vi har i Sverige, långt allvarligare än mord. De kallas högmålsbrott och KP förstår inte följden av sitt handlande.

Få har mod att skriva under eget namn, men de anonyma kräver respekt för sina åsikter, och anser detta vara en demokratisk handling.

Sedan klagar de när beslutsfattare ingen lyssnar på dem.

De som skriver under eget namn hånas av dessa anonyma.

I vårt land utgår all offentlig makt från Folket.

Men huruvida KP och hans vänner ingår i Folket vet ingen eftersom han inte ger sig till känna.

Avbryt detta spår. Det är kanske redan för sent att ångra sig.

Göran Mellblom

Anonym sa...
20 mars 2012 kl. 21:15  

Göran göran spar oss dina egna täckta hot om Säpo jakt medmera.

Anonym sa...
20 mars 2012 kl. 22:06  

Hah Mellblom anser kanske inte att medborgare skall få kritisera Sveriges lagar och förordningar. Eller att den som gör det skall i så fall ställa upp med namn så personen kan hängas ut och jagas? Det finns skäl att ej posta med namn inte minst för att undvika stalkande knäppgökar på internet.

Intressant mtp att ämnet är Riksrevisionens kritik om att Regeringen ej gett folket (riksdagen) tillräckligt med insyn i beslutade anskaffningar.

Nåja.

Anonym sa...
20 mars 2012 kl. 23:07  

Men snälla Göran, kom igen nu. Jag upplever att du sänker debatten varje gång du skriver något. Du är inte ensam om det men du är i alla fall konsekvent i dina inlägg. De är alla urusla!

Jag har läst KP:s inlägg ett par gånger och man måste vara bra konspiratorisk för att få det till att uppmana till statskupp eller liknande. Om du håller dig till det goda samtalet på mässen på LG så kan de som faktiskt är väldigt missnöjda, men som av olika anledningar inte vågar ta det på jobbet, skriva av sig här.
Du kanske kan starta en egen blogg där bara de som skriver med sitt riktiga namn får kommentera. Där kan ni ha ert goda samtal...


Wiseman, du gör ett grymt bra och viktigt jobb.
Fortsätt, stå på dig i dina kompetenta inlägg. Vi är många som tycker som du men som inte har förmågan att uttrycka oss som du.

Anonym sa...
20 mars 2012 kl. 23:22  

@ Göran Mellblom

Riksrevisionens uppgift är att granska det arbete som utförs hos statliga organ och myndigheter. Det faktum att Riksrevisionen har funnit en mängd oegentligheter hos såväl Försvarsdepartementet som hos Försvarsmakten visar att deras revisioner faktiskt behövs. Att byken de facto stinker!

Riksrevisionens uppgift är också att granska Arméns Musikkår. Vad sägs om det?

Flygsoldat 113 Bom

Daniel sa...
21 mars 2012 kl. 08:57  

Jaha, då är det väl bara att rösta på sossarna nästa val. För de skulle väl aldrig skära i försvarets budget utan hänsyn till försvarsförmågan?

Anonym sa...
21 mars 2012 kl. 21:39  

DHej

Det är ju nå det som såtts i dålig jord har grott
Nu ser vi resuktatet av "glädjeyra".

FM krigsförband är i förfall
FM krigsförband har durusel förmåga att mobilisera och kommer att ha ett bra tag till.

Nu visar sig rekryteringssiffror och slår hål på RIKSHVCH "3 mån GMU räcker hypotes" , dragen på fel slutsater kopplat mot vpl-systemet.

TÄNK nytt
STÅ UPP för de som är fel TA ANSVAR, ni vet vilka ni är som FATTAT HELT FEL BESLUT, kan ni ser er i spegeln med gott samvete?

Nu är FM Org 13 ute
KAOS ingen syn i funkioner mellan förband...Lägg upp alla regstaber , skjutfält bredvid varandra så fattar ni vad jag menar
GODTYCKLIGT utlägg.

Markstridare

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade