Från början önskvärt

På Newsmill förtydligar nu ÖB bilaga 2 till Försvarsmaktens budgetunderlag 2012 (BU 12), nämligen den hemliga bilagan om framtida svenskt stridsflyg. Det är en aspekt som flera gånger dikterats på denna blogg och som även föranlett en breddning i form av artiklar på Newsmill.

Den artikel och de förtydliganden som ÖB nu gör på Newsmill hade varit ytterst önskvärda redan från början när ett "förmågelyft" av JAS 39 började diskuteras eftersom det är högst sunda och realstrategiska argument som framförs. Det är inte ett obekant faktum att dagens version av JAS 39 har ett mycket begränsat bäst-föredatum.

Däremot är det inte desto mindre önskvärt att en ordenligt utredning av svenska luftstridskrafter genomförs. Man kan bara hoppas att alla de alternativ som nu redovisas av ÖB har prövats i den för ändamålet ytterst lämpliga simuleringsanläggningen FLSC i Kista. I det förra inlägget som berörde "förmågelyftet", det som föranleddes av Folk och Försvars seminarium om BU 12, berördes aspekten att inte ens Försvarsutskottet som är fundamentalt avseende beslut om svenskt försvar, har tillgång till de hemliga bilagorna till BU 12 och därmed bilaga 2. Såvitt uppgifter till WW gör gällande har ingen av dessa ledamöter heller beretts tillträde till FLSC för att bilda sig en uppfattning om förmågan hos nuvarande och framtida stridsflygsystem.Det går inte att komma ifrån att det utifrån en demokratisk synvinkel är ytterst märkligt att de som är satta att göra den slutgiltiga rekommendationen till politiska beslut i försvarsfrågor inte är betrodda med den grundläggande informationen för att dessa beslut ska fattas. Särintressenas tyranni kommer att fortsätta.

8 kommentarer:

Anonym sa...
16 mars 2012 kl. 01:24  

@ Herr Wiseman

Du framhärdar troligen förgäves att FM skall göra saker i rätt ordning och med ett fullgott underlag.

Historiskt sett har FM väldigt sällan begagnat sig av den metoden.

Numera agerar FM mest utefter devisen från organisation 77.
"Fort och fel".

Resursbristerna i organisationen gör dock att "fort" har ombrövats och kommer att utgå inom en snar framtid.

Huruvida om underlagets presentation för försvarutskottet skulle förändra någon i sak är jag tveksam till. Men dock tycker jag att det är en symbolisk demokratifråga.

Flyg hit eller dit, upp eller ner är enligt mig endast en lösryckt del av ett luftförsvar. Detta luftförsvar bör utredas i sin helhet och inte processas i fel ordning och i fel forum.

Jag kan nog själv konstatera att troligen önskar jag också något helt förgäves.

Teaterdirektören.

Anonym sa...
16 mars 2012 kl. 06:04  

Om svensk försvarsmaterielförsörjning i sin prydo och regeringens detaljstyrning av FM kan man läsa om hos Riksrevisionen:

http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/14937/Anpassad_12_5_Besparingar%20i%20f%c3%b6rsvarets%20materielf%c3%b6rs%c3%b6rjning.pdf

Sammanfattningen säger det mesta:

"År 2008 fattade regeringen beslut om att spara 2,8 miljarder kronor i försvarets materielförsörjning. Riksrevisionens granskning visar att besparingarna har fått negativa konsekvenser för Försvarsmaktens insatsförmågor och ekonomi. Många projekt som avbröts har återkommit, ibland till en högre kostnad."

Rikrevisionen är klädsamt tydlig med var ansvaret skall utkrävas:

"Gruppen leddes av statssekreteraren vid Försvarsdepartementet...."

Anonym sa...
16 mars 2012 kl. 09:09  

Nu får ÖB och folket som hanterat denna fråga tänka till.
Bara det faktum att man utrett 17!!!! alternativ säger det mesta. Dessutom sedan landat i en lösning som förutsätter att minst en annan nation deltar.
17!!!! alternativ och är ingen annan nation med i detta, så faller allt. Vad är detta?
Gå om kursen i bedömande och beslut (om den nu finns kvar i den akademiska cirkus som kallas utbildning).
Att sedan lyfta fram operativ förmåga som vägledande för att göra plattformen större är ju behjärtansvärt. Det har varit ett önskemål sedan flygplanet infördes, dock har det fått stå tillbaka för behovet av kvantitet i antal flygplan (större flygplan är dyrare). Men begreppet operativ inbegriper mycket mer, såsom baser, luftvärn, markskydd, logistik mm mm. Uthållighet och redundans skall vägas mot initialeffekt mm mm.
Men det kanske är så att JASteroid i första hand skall verka utanför landets gränser och då får ju "nånannan" sköta det som krävs för att plattformen skall komma upp i luften.

Se till att sätta in frågan om uppgradering och krav på framtida plattform i ett operativt sammanhang som hänger ihop.

Rotary vs fixed wing

Anonym sa...
16 mars 2012 kl. 13:36  

Gällande FLSC nyttjande eller inte för att skaffa sig en bild av förmågan hos nuvarande och framtida stridsflygsystem bör du nog gräva lite mer. Finns möjlighet att FLSC i närtid nyttjats just för detta ändamål samt inför berörda personer...

Wiseman sa...
16 mars 2012 kl. 14:09  

13.36:

Om så skett vore det en välgärning.

Statsmannen sa...
16 mars 2012 kl. 22:57  

Några bra PAK-FA modeller hos FLSC? Speciellt mht stealth och AESA???


/Statsmannen

PS: ASEA är något annat, om ni får en överårig politiker på besök ;)

Anonym sa...
17 mars 2012 kl. 21:23  

En fråga till Wiseman. När man diskuterar kostnader så brukar alltid Gripen framstå som ett "billigt" plan. Om vi jämför med Norge från mitten av 80-talet har de haft F-16. Sverige hade då Viggen som jag förstår bedömdes gentemot samtida plan som ett kompetent plan. Sedan kom JAS och man avveklade Viggen i förtid kring 2000. Nu kommer förslag på JAS NG infört till 2020+? Under samma tid har Norge t.ex. haft F-16 hela perioden. Till 2050 har då Norge haft F-16 följt av F-35. Sverige har haft Viggen följt av JAS 39 och JAS 39 NG. Sammanfattningsvis borde man då i jämförelsen med andra system lägga ihop kostnaden för Jas 39 och JAS 39 NG eller?????

Anonym sa...
18 mars 2012 kl. 20:22  

@ Wiseman

"Det går inte att komma ifrån att det utifrån en demokratisk synvinkel är ytterst märkligt att de som är satta att göra den slutgiltiga rekommendationen till politiska beslut i försvarsfrågor inte är betrodda med den grundläggande informationen för att dessa beslut ska fattas. Särintressenas tyranni kommer att fortsätta."

Måste tyvärr instämma. Vi inbillar oss att vi lever i en social gemenskap - det trygga och rättvisa så kallade "samhället". Ur biologisk synpunkt är vårt sätt att leva dock endast ett flockbeteende syftande till den enskilda individens överlevnad på de övrigas bekostnad. Ytterst handlar det om att äta eller ätas.

Kunskap är makt. Den som vet var födan finns svälter inte. Genom att hemlighålla väsentlig information för våra artfränder befäster vi vår egen makt. (Makt = möjlighet att överleva.) Makten är rangordnad i en så kallad maktpyramid. Antalet makthavare i pyramiden bestämmer huruvida pyramiden kallas "diktatur" eller "demokrati".

Gäddan som lurar i vassen hemlighåller information om sin egen närvaro. Därigenom befäster den sin makt att överleva. Gäddan representerar en diktator.

Mörtarna simmar i stim och hoppas därigenom undvika att bli gäddmat. Individens solidaritet och gruppgemenskap bygger alltså på sannolikheten att gäddan ska hugga en av individens artfränder i stället för individen själv. Mörtarna representerar ett gäng demokrater.

Särintressenas tyranni - driften att överleva - kommer därmed att fortsätta. Ty den enes död är den andres bröd...

Flygsoldat 113 Bom

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade