Gästinlägg: Försvarsmaktens omstrukturering

Under gårdagen publicerades ett gästinlägg från Officersförbundets förbundsdirektör Peter Löfvendahl där han beskrev den pågående omstruktureringen i Försvarsmakten utifrån Officersförbundets synvinkel och möjligheter att agera. Detta följs idag upp med ett gästinlägg från arbetsgivarsidan, nämligen från Försvarsmaktens omstruktureringsledare, brigadgeneral Patrik Dahle.


/Wiseman

----------------------------------------------------


Försvarsmaktens omstrukturering


Under våren inleds nu arbetet med Försvarsmaktens omstrukturering. Detta är en av de delar som krävs för att omforma Försvarsmakten i enlighet med riksdagens inriktningsbeslut från 2009. Andra exempel är ett utvecklat flerbefälssystem, internationell arbetsskyldighet, kravsättning av alla befattningar inom myndigheten, civil meritvärdering m m. Alla dessa åtgärder är nödvändiga för att ”Insatsorganisation 2014” ska ha den tillgänglighet och användbarhet riksdagen har angivit i sina kriterier.

Alla förändringar väcker frågor och ibland oro eller förvåning. Jag tar detta på stort allvar liksom Försvarsmaktens övriga chefer. I första hand är det den närmaste chefen som ska besvara frågor men jag är angelägen om att även sådant som dyker upp som frågeställningar på bloggar, mail eller annat och som har ett bredare intresse också besvaras. Jag och mina medarbetare kommer att läsa vad som skrivs till exempel i dessa fora och kommer antingen att besvara dem här, på Försvarsmakten kommenterar eller samla ihop frågorna för de Frågor och Svar som kommer att finnas tillgängligt på intranät och hemsida.

Vi är ännu i början av arbetet och allteftersom delar i omstruktureringen blir klara kommer det att publiceras. Jag vill i detta sammanhang understryka den enskilde medarbetarens ansvar att söka och förstå den information som finns tillgänglig.

Arbetet med FM direktiv för omstrukturering 2012 har utarbetats i samverkan med de fackliga parterna, i enlighet med Avtal om Samverkan och Utveckling i Försvarsmakten (ASU FM). Samverkan har skett i enighet med OFR/O FM och i oenighet med SACO/F, SEKO/F samt OFR/S. Oenigheten med SACO/F, SEKO/F samt OFR/S har sin grund i dels, restriktiviteten avseende tjänstledighet för att prova annat arbete dels, att riktade åtgärder endast omfattar yrkesofficerare.

Frågorna om omstruktureringen är många och en rutin har skapats för att omhänderta dessa. Rutinen innebär i korthet att frågorna från den enskilde ställs, via chef, till HR Direkt för vidarebefordran till den partssammansatta utvecklingsgruppen för omstrukturering. När frågan är färdigberedd får frågeställaren svaret via telefon eller mail och publicering av Frågor och Svar sker på EMIL samt forsvarsmakten.se/omstrukturering.

Jag tar tillfället i akt att redan nu kommentera några av de inlägg som berört arbetsrätten.

Officersförbundet pekar i sitt gästinlägg på den utveckling som sker av den svenska arbetsrätten bl.a. genom Arbetsdomstolens tolkningar. De två rättsfall som pekas på (2009 nr 50 och 2011 nr 30) har också lett till att Arbetsgivarverket förändrat sin rådgivning inom detta område.

I skriftserien "Arbetsgivarverket informerar" nummer 2 2012 (http://www.arbetsgivarverket.se/nyheter-press/arbetsgivarverket-informerar/2012/radgivning-avseende-7-och-22-las/) skriver verket bl.a. "Arbetsgivarverkets rådgivning utgår från att tillämpningen av regelverket ska bidra till att likabehandlingsprincipen efterföljs samt att riskerna för godtycklighet, diskriminering och rättstvister minimeras i samband med arbetsbrist och omorganisation."

I korthet innebär förändringen att Försvarsmakten som statlig arbetsgivare
• i första hand ska försöka omplacera arbetstagare inom ramen för arbetsskyldigheten/ förflyttning,
• i andra hand ska uppfylla omplaceringsskyldigheten till annat arbete hos arbetsgivaren enligt 7 § andra stycket LAS och
• i tredje hand ska tillämpa 3 § TurA-S och 22 § fjärde stycket LAS.

Försvarsmakten kommer under vårens och höstens process att vinnlägga sig om att behandla alla anställda på ett korrekt och likvärdigt sätt. Reglerna och god sed på svensk arbetsmarknad och den rådgivning som Arbetsgivarverket ger kommer naturligtvis att följas.

Nedan följer några reflektioner som Arbetsgivarverket gör om den förändrade rådgivningen och som är hämtade ur informationsbladet:
"Att i första hand omplacera arbetstagaren till andra arbetsuppgifter inom ramen för arbetsskyldigheten/förflyttning följer av arbetsledningsrätten, vilken i princip kan tillämpas vid varje behov av förändring. I denna del påverkas rådgivningen således inte av de aktuella domarna."

Vidare anger Arbetsgivarverket att det i samband med omplacering enligt 7 § andra stycket LAS "Det står arbetsgivaren fritt att erbjuda de lediga anställningarna utifrån verksamhetens behov. Om en arbetsgivare vill erbjuda de lediga befattningarna utifrån anställningstid finns det emellertid inget som hindrar detta. För det fall arbetsgivaren väljer att utgå från verksamhetens behov och inte anställningstid kan det emellertid inte nog poängteras att arbetsgivarens förfarande ska vara transparent och kunna förklaras utifrån objektiva och sakliga grunder. Likabehandlingsprincipen och kraven på god sed ska upprätthållas så att hanteringen inte uppfattas som ett kringgående av LAS regler."

Arbetsgivarverket skriver också att "Först när de lediga befattningarna är tillsatta och det alltjämt finns fler arbetstagare än arbetstillfällen ska 3 § TurA-S och 22 § fjärde stycket LAS tillämpas, det vill säga omplacering inom ramen för turordningskretsen. Detta innebär att arbetstagare med längre anställning omplaceras till befattningar inom samma krets på bekostnad av arbetstagare med kortare anställningstid. Arbetstagare som blir övertaliga inom kretsen blir därefter uppsagda på grund av arbetsbrist."

Jag är medveten om att språket kan vara komplicerat men jag är angelägen om att alla har tillgång till dessa uppgifter så att det är tydligt att arbetsgivarens ställningstagande baseras på saklig grund.


Brigadgeneral Patrik Dahle
Försvarsmaktens omstruktureringsledare

53 kommentarer:

Sumatra sa...
11 mars 2012 kl. 17:52  

Hela argumentationen i första stycket - med sina fyra meningar -känns svajig, rent argumentationsmässigt.

Kanske vore det nu dags att argumentationsmässigt knyta riksdagens beslut till de olika åtgärder som Försvarsmakten vidtagit och avser att vidta.

Just nu känns det som att denna argumentation inte bottnar i den meningen att det är svårt att - utan att acceptera argumentationsfel - förstå alla turerna. Wikipedia ger följande definition på argumentationsfel:

"Argumentationsfel är irrelevanta argument vid saklig debatt eller felaktighet i ett logiskt resonemang. Vid saklig debatt leder argumentationsfel ofta till felaktiga slutsatser. Vissa former av argumentationsfel är retoriskt effektiva och kan nyttjas medvetet för att lura en motståndare".

Det vore intressant med ett klarläggande inlägg som kopplar ihop riksdagens beslut och de angivet "nödvändiga åtgärder" som anges i första stycket. Det vore kanske även bra att klä på begreppen Tillgänglighet och Användbarhet.

På ingen av dessa frågor har någon "närmaste chef" någon substantiell information att lämna. Själv tycker jag att det känns som om vi löser en mängd icke-problem, t.ex internationell arbetsskyldighet, medan de reella problemen ignoreras eller skjuts på framtiden.

Det är "den enskilde medarbetarens ansvar att söka och förstå den information som finns tillgänglig".
Själv förstår jag inte de olika kopplingarna och skulle behöva hjälp att förstå.

Anonym sa...
11 mars 2012 kl. 18:50  

Ännu en brigadgeneral? svenska försvaret har inga brigader annat än på papperet, vilken banarepublik.

Anonym sa...
11 mars 2012 kl. 19:12  

"Sumatra" skriver:
Själv tycker jag att det känns som om vi löser en mängd icke-problem, t.ex. internationell arbetsskyldighet, medan de reella problemen ignoreras eller skjuts på framtiden."

Mitt i prick "Sumatra", vill man vara lite elak, skulle man kunna säga att Dahle agerar som de flesta politiker, dvs försöker flytta fokus från sakfrågan. Min uppfattning efter att ha tjg 35 år i FM, är att våra generaler av idag inte törs/kan/vill ta tag i grundproblemet: huvuddelen av oss officerare under generalsnivån har (delvis) tappat förtroendet för FM i allmänhet och/eller militärledningen i synnerhet. Då är det mycket "enklare" att fokusera på IO14, mtrl, odyl.

"Hoppas på 57+"

CS sa...
11 mars 2012 kl. 19:43  

Intressant kommentar Sumatra. Jag saknar också i många fall, kanske inte just i denna frågan men rent allmänt i FM, bedömandet som leder fram till beslut. Väldigt ofta kommer det beslut som ingen riktigt förstår grunden till och att försöka finna den är inte ofta lätt. Här har beslutsfattare i allmänhet något att ta till sig. Presenteras bakgrunden med bedömandet och eventuella övervägningar i samband med beslutet så minskar kritiken och sannolikheten för att beslutet faktiskt följs kommer öka markant.

I just denna frågan tycker jag dock att kritiken till del är obefogad eftersom mycket av informationen finns tillgänglig genom bl.a. regleringsbrev, budgetunderlag och FM utvecklingsplan.

Frågan är om man kan kräva att alla medarbetare läser dessa dokument. Jag tycker nog det, i synnerhet om man har en chefsposition. Man kan dra en parallell till det lysande gästinlägget på "Försvar och Säkerhet" om hur informationseran påverkar oss. Den omfattande information som numera finns tillgänglig genom internet och digitaliserade nätverk ställer krav på alla att inte bara ta emot information linjevägen utan också att aktivt själv söka det som är relevant.

Informationseran innebär också ett betydligt större krav att chefer verkar utanför den direkta linjeorganisationen genom att kommunicera direkt med den stora massan. Här tar Dahle ett bra initiativ. Vi har sett några FM-chefer göra det tidigare och förhoppningsvis blir det fler framöver. Se bara till att ni gör det genom dubbelriktad kommunikation.

Anonym sa...
11 mars 2012 kl. 21:00  

Inga brigader men massor av brigadgeneraler.... kan det bli nåt annat än avsked för dessa? Var i insatsorganisationen finns brigadgeneraler idag?

Bara en tanke..... bananrepublik sa Bill. Bananrepublik var ordet sa Bull.

Anonym sa...
11 mars 2012 kl. 21:18  

Sluta upp med att lägga ansvaret på "närmaste chef"!

Jag är en s.k. "närmaste chef" och saknar informationsöverläge gentemot min personal. Jag vet precis lika mycket, eller som i detta fall, lika lite om omstruktureringen som min personal. Som processen är beskriven så saknar jag dessutom helt betydelse för hanteringen av individen. Mitt möjliga inflytande skulle kunna gå via utvecklingsplanen men hur den inlemmas framgår inte.

Anonym sa...
11 mars 2012 kl. 21:43  

Jag är också en s k "närmsta chef" vilken har fått förmaningen av min "närmsta chef" att vara positiv, lugn och vara föredöme i omstruktureringen!!! Jojo, snacka om att ta gisslan i organisationen, jag vet precis lika litet/lika mycket som mina medarbetare. Må så vara hänt men det är tyvärr inte mycket i detta att vara positiv över! Pratar vi någonsin om FM viktiga frågor, nej vi drunknar i diskussioner om hur många rader G X ska ha i Basorg, eller hur man beställer kopieringspapper i PRIO. Men det kommer en insättning den 25:e, så egentligen....
/ The botten is nådd

TRIDENT sa...
11 mars 2012 kl. 22:09  

@ Patrik Dahle

Några små frågor som jag hoppas att du kan svara på:

VARFÖR denna brådska? Nu ska allt i hela FM hända samtidigt - och det borgar inte direkt för att slutresultatet ska bli bra

Vilken kvalité har det underlag som AG BoK lämnar ifrån sig?

När man ser med vilken hastighet arbetet forcerats (sena kvällar, helger och deadlines som kortats...) undrar åtminstone jag vilken kvalité som producerats under dessa förutsättningar.

Vilken upplösning kommer finnas i det underlag som den enskilde ska mata in i Reach Me? Är det samma grova yxhugg som i AG BoK:s arbete?


Varför är inte FM:s befattningar BESTA-kodade?

Har jag inte helt fel har detta krav funnits på FM i åtminstone ett år om inte mer - och fortfarande saknar befattningarna BESTA-kod.

Tackar på förhand för svaren som jag hoppas att få...

Statsmannen sa...
12 mars 2012 kl. 00:42  

Som jag har hävdat många gånger den senaste tiden.

Vi har en försvarsbudget i balans, inte en försvarsmakt i balans.

Generalernas arbete går ut på att hålla politikerna nöjda genom att inte spendera för mycket pengar. Att försvarseffekten sedan är närmare noll är irrelevant.

Omstruktureringen är en förhoppning att man ska kunna växla ut dyra officerare som har jobbat upp sin lön under 20 års tid till billigare specialistofficerare som inte har hunnit jobba upp sin lön. Och att man sedan fortsättningsvis kan avskeda SO efter 10-15 år och ersätta med nya SO för att hålla ner lönenivån.

Det som verkar vara tråkigt för försvarsmaktens nya personalförsörjning är att det inte verkar finnas tillräckligt många ointelligenta ungdomar som verkar gå på minan att ha en tillfällig anställning. Så de dyra officerarna kommer att finnas kvar. Ergo, kostnaden sjunker inte.

Men när politikerna upptäcker det så har generalerna kört ett par varv på L24 och ingen kan utpekas som ansvarig.

Det enda rätta för en hederlig general idag är att tala om sanningen för politikerna IDAG och påtala att för samma summa pengar så får man mindre för varje år på grund av ett ganska enkelt ekonomiskt begrepp som kallas för INFLATION.

Men det är klart, då kanske man inte får en generalsstjärna till.

Jag skulle nog kunna skriva ganska många rader om eländet, men det är mer en fråga om var man ska börja nysta för att få rätsida på saker och ting.

Men å andra sidan så har vi ju akademiska officerare idag, så de borde nog kunna presentera ett paper med korrekta hänvisningar för att bevisa sina teser, dvs. man ska inte behöva nöja sig med ett stycke PowerPointpresentation.

Men vänta nu, var inte FM:s ledningsstödsverktyg PPT? PRIO är bara ett till kostnadsställe, men det får ju inte särredovisas :)

FM känns lika solitt som Titanic för närvarande...

/Statsmannen

PS: Ja, jag är frustrerad och förbannad.

DS: statsmannen.blogspot.com

Anonym sa...
12 mars 2012 kl. 00:51  

@ Herr Dahle.

"För att åstadkomma en kostnadseffektiv personalstruktur är det av vikt
att väga balansen mellan antalet officerare, specialistofficerare, civila och
soldater. När reformarbetet är genomfört bör flertalet officerare vara
specialistofficerare. I sitt svar på planeringsanvisningarna bedömer
Försvarsmakten att det 2014 finns ett behov av ca 3 300 officerare och ca 5 200 specialistofficerare. Detta ska jämföras med att det idag finns ca9 100 officerare och ca 300 specialistofficerare, exklusive
reservofficerare, anställda i Försvarsmakten. Utgående från hur många officerare som kan förväntas lämna Försvarsmakten fram till 2014
kommer det med största sannolikt att finnas ett betydande överskott av officerare samtidigt som det finns en brist på specialistofficerare. Enligt
regeringens mening är det därför angeläget att så långt som möjligt fylla specialistofficersbefattningar med redan anställda officerare även om
befintlig kompetens och andra egenskaper inte helt svarar mot kraven för
specialistofficersbefattningen. Av myndighetens svar på
planeringsanvisningarna framgår att detta inte helt kan åtgärda
obalanserna i officerskårens struktur. För att påskynda reformeringen av
insatsorganisationen och därmed en ökad operativ effekt är det enligt
regeringen, mot denna bakgrund, angeläget att den ytterligare
omstrukturering av officerskåren som krävs genomförs skyndsamt av
myndigheten."
19 mars 2009. regeringsprop 2008/2009:140

Vilket av ovanstående har man tagit som skäl för omstruktureringen?
På vilket sätt är alla dessa åtgärder "nödvändiga".
Vari består de mätbara resultaten?
Inriktningsbeslutet framhäver materieltillförsel och materielförsöjrning som lika gränssättande.
När ser vi åtgärder på denna front.(ett försvar i balans behöver inte sex månader på sig för att få fram en vapenrock till en blivande yrkesofficer)
På remisslistan till proppen finns nästan allt och alla med från Svenska kyrkan till Mora kommun. Däremmellan finns allt och alla som kan tänkas ha någon form av militär anknytning.
Man bör därför varken vara oroad eller förvånad.

Mitt råd är att snarast ensa den information som går ut och prata klartext. Just nu är det för många ute på "herrarnas fria åkning".
Det mesta handlar dessutom nästan uteslutande om hur,vad,vem,m.m. som ska göra något vid eventuell uppsägning.
Även du lägger stor vikt i ditt inlägg vid att försvara FM;s agerande vid eventuell uppsägning.

Märkligt, eftersom alla jag hört uttala sig om omstruktureringen påstått att den inte syftar till några uppsägningar!?

Bara din första mening kan göra vissa av oss konfunderade. Jag känner personligen några som uppburit lön för att arbeta med omstruktureringen under flera år!!!

Här på teatern är jag glad att mina medarbetare inte bara gör det som de har ett certifikat på. Här är vi redan gripbara och flexibla och "någon" sköter kaffekokningen utan formell kompetens varje dag!!

Teaterdirektören.

Anonym sa...
12 mars 2012 kl. 07:34  

Hoppas innerligt 57+ får pension. i näringslivet hade du varit ute före pension

Daniel sa...
12 mars 2012 kl. 10:24  

Generellt har chefer högre lön än underlydande. Generellt gäller också att det finns färre chefer än underlydande. En ICA-nära butik har inte en ledningsgrupp på 15 personer med 70 kkr var i månaden. Att FM nu försöker göra någonting åt det faktum att man har fler överstar än meniga är väl bara bra. Undra vad som krävs för att teaterdirektören och statmannen ska bli nöjda? Att alla i FM blir generaler(med generalsmässig lön givetvis)?

Anonym sa...
12 mars 2012 kl. 11:05  

"Jag vill i detta sammanhang understryka den enskilde medarbetarens ansvar att söka och förstå den information som finns tillgänglig."

Påminner mig om "liftarens guide till galaxen" där tjänstemannen påstår att planerna på den nya motorvägen förmedlats för länge sen. Planerna har funnits tillgängliga för allmänheten. I en källare i kommunhuset. Utan trappa. Bakom en låst dörr. Med en skylt där det står "varning för tigern".

Man lägger ansvaret på underställd personal att skaffa info istället för att lättbegripligt kommunicera vad som händer och varför!
Som upplagt för ryktesspridning.

//Obertan

Anonym sa...
12 mars 2012 kl. 11:06  

Det är intressant att se att den effektiva metod som används vid rationalisering i näringslivet tydligen inte kan komma ifråga för försvaret.

En separat organisation utanför driftsbudget och operativ organisation med uppgift att ge övertaliga anställda nya meningsfulla uppgifter och karriärer.

Försvaret bör snarast skapa en separat organisation, utanför försvarsbudgeten, dit övertalig personal förs.
Denna organisation skall förses med resurser och kravbild som motsvarar kompetens och förväntningar hos alla de dugliga anställda som måste föras dit.

Det finns många områden i samhället där duktiga fd. försvarsanställda kan göra nya karriärer, inte minst inom det obefintliga katastrofskyddet. Exemplen med Folkpartiledare och VAS-chefer borde vara inspiration nog.

Det är viktigt att duktiga människor inte sitter och tvingas fördyra en verksamhet på grund av politikers och lednings fantasilöshet.

Skapa omedelbart en disponibilitetsorganisation, finansiera den separat från försvarsbudgeten ge den ett uppdrag som är operativt klart och i paritet med de anställdas rättmätiga förväntningar.

Detta är billigare för alla än omständliga turer med omplaceringar och avsked inom den operativa organisationen. Det frigör dessutom kreativitet och effektivitet både inom försvaret och för de i den nya organisationen.

xVD

Anonym sa...
12 mars 2012 kl. 13:07  

@Daniel.

Nu tror jag verkligen inte att du förstår någonting av det som jag skriver.

Vi har en Försvarsmakt med en för liten budget ställd till uppgiften.

På många områden har vi singelkompetenser där varje person som lämnar är mer eller mindre en katastrof.

Vi har helt klart för många OF4 och högre i FM.

Det finns en alldeles för hög andel av verksamhet som bygger på internaffär och andra suboptimeringar.

Det finns för få "skyttar" på linjen.

Att dra slutsatsen att jag vill att alla ska bli generaler är helt befängt. Det är där man ska skära först. Och sen neråt uppifrån.

Men att samtidigt hävda att man ska omsätta "gamla" lt-mj till "nya" specialistofficerare är bara vansinnigt. Finns det någon som tror att en relativt färsk SO kan det som t.ex. en löjtnant med 20 års tjänst kan? Nä, trodde väl inte det.

Men som sagt, det första som krävs är att vi har generaler som fattar att FM:s förstahandsuppgift är att försvara nationalstaten Sverige, inte att försvara en orimligt låg försvarsbudget till varje pris.

Men vad vet väl en knekt på golvet?

/Statsmannen

Anonym sa...
12 mars 2012 kl. 14:28  

Ha! Lurade!

Efter för många varv genom uppsägningskretsarna är jag ytterligt glad att jag lämnade det havererade skeppet för dryga två år sedan - jag ångrar verkligen inte detta beslut.

FML förstår det inte, men alla som KAN har lämnat skeppet. Kvar finns de blåögda och de som inte kan lämna.

Sverige och dess medborgare är GRUNDLURADE.

Anonym sa...
12 mars 2012 kl. 16:18  

@1428 anonym

Bitter och besviken. Inga problem med det men var ärlig mot dig själv. Att recensera en intern FM debatt efter att ha varit borta i två år är tyvärr ej lätt med anledning av att under dessa två år så har väldigt mycket skett i både positiv och negativ riktning.

Vi som ser processen från insidan vet att det hänt väldigt mycket varför du tyvärr säkerligen ej är helt uppdaterad men det glädjer mig oerhört att indirekt bli kallad för en idiot som ej kan lämna FM.

Tonläget påminner lite om vissa fotbollsbloggar som också är onyanserade, osakliga och där argumentationen baseras på riktigt breda penseldrag.

Rune sa...
12 mars 2012 kl. 17:31  

Hur går det med ALFF avtalet du skulle lösa Dahle?
Får du agera torped även här?

Sumatra sa...
12 mars 2012 kl. 19:31  

När man vill genomföra organisationsförändringar eller för den delen omstrukturera finns det tre saker som måste kommuniceras:

* Vad skall göras?
* Hur skall det göras?
* Varför skall det göras?

De två första punkterna Vad och Hur har väl FM svarat upp mot någorlunda. Fattas bara annat i ett militärt system.

Det är när vi kommer till den tredje och svåraste punkten att kommunicera, nämligen frågan om Varför som det börjar att halta betänkligt. Inte blir det lättare att förstå Varför när svaren kopplas till begreppen Tillgänglighet och Användbarhet. Hur ser egentligen det sambandet ut?

Kommunikation och argumentation kan vara svårt och framgångsrikt förändringsarbete om möjligt ännu svårare, särskilt när man slirar på kopplingen när det gäller den viktigaste punkten; frågan om Varför förändring är nödvändig och vad förändringen skall leda till.

Kanske borde Ledningen skaffa extern hjälp som kontrollera om kommunikationen är logisk, sammanhängande och bär mot målet? Det finns folk som har sådant som yrke.

Själv ser jag ingenting i de åtgärder som planeras som leder mot ökad Tillgänglighet och Användbarhet. Inte heller löser det några reella problem inom områden som ledning, luftförsvar, skydd, basområden, kustförsvar, materielanskaffningen, för att inte tala om Gotlandsproblematiken och förmågan av skydd för folkförsörjningen (sjöfartsskydd) och skydd av våra befolkningscentra.

Anonym sa...
12 mars 2012 kl. 19:32  

Det är bra att generalitetet också inser att en stor del av debatten sker på internet och på "säkra" bloggplatser, om uttrycket tillåts.

Det är bra att OL direkt tillåts och vill kommentera omstruktureringen. Men tyvärr är argumentation och förklaringar fortfarande tämligen fluffiga i kanten.
Att hänvisa till omedelbart högre chef, och inte samtidigt ha givit dessa underlag, är inte schysst.
Att hänvisa, som i Off.tidn., till "uppfyllnad av befattningens krav" (fritt citerat) utan att klara ut vad dessa krav innebär, är inte heller schysst.

Tyvärr är dessa sätt att använda svepande och otydlig argumentation mer regel än undantag idag - inte bara i FM.

Gott ledarskap innebär bl a att vara tydlig, och rak och tillse att DUC har det underlag han/hon (inte hen) behöver för att på sin nivå orientera, inrikta och fatta beslut.

Så är sorgligt nog inte fallet. Det enda som uppnås är tyvärr att oron, irritationen och ilskan blir ännu större - precis vad som INTE behövs i FM just nu.

Patrik Lander

Daniel sa...
12 mars 2012 kl. 20:27  

Statsmannen,
Har man 9000 anställda men bara behöver 3000 är det väl självklart att något måste göras. Inte ska väl staten ha 6000 extra anställda bara för att det är synd om dem som är utan jobb?? Se på Grekland hur det har gått där!

Finns det någon som har 20 års erfarenhet av att utföra en uppgift och det fortfarande finns behov av den uppgiften ska man givetvis inte säga upp den personen. Men har man bara behov av 2 personer med den kunskapen men har 10 anställda som alla har lång erfarenhet av just den uppgiften ja då måste 8 gå.

Anonym sa...
12 mars 2012 kl. 21:13  

Helt rätt Daniel; det finns runt 1000 övlt i försvaret. Det finns 43 generaler och ca 160 överstar.

Det behövs ca 200 övlt, omöjligt fler än 10 generaler och omöjligt fler än 50 överstar.

Vad händer med det överskjutande köttberget av dessa befattningar? Vad tycker du Daniel?

De bör väl i alla fall föregå med gott exempel? De bör väl säga "följ mig" ut i det civila.....

Eller vad tror du Daniel?

Oberon sa...
12 mars 2012 kl. 21:24  

”…byråkraterna på Försvarsmaktens Högkvarter spelar med siffror i ett gammalt exceldokument innehållandes kostnader för system och verksamheter. […] Resultatet är ett havererat ledarskap i organisationen och ett chefskap som går ut på att förvalta papper med siffror på. Respekten för hierarkin är nu fullständigt bortblåst. […] I en frisk organisation kommer ledarskap före chefskap: chefskap ska förtjänas för att respekteras i dagens värld.”

Citatet är hämtat från ett briljant gästinlägg hos Wisemans bloggkollega: Strategi och krigskonst, där Magnus Wakander träffsäkert sammanfattar försvarets oförmåga att avläsa, förstå, anpassa sig till och fungera i den samtid som dimensionerar själva grundvalarna för myndighetens fortsatta existens.

Försvarsmakten uttrycker i överbefälhavarens strategiska styrdokument en målsättning att öka attraktionskraften. Ett måste för att kunna personal- och kompetensförsörja organisationen på såväl kort (IO 14) som lång sikt. Det ställer långt gående krav på att försvaret upplevs som en attraktiv arbetsgivare av såväl redan anställda som de som ska rekryteras. För att lyckas med detta säger sig försvaret behöva utveckla en mer strategisk användning av kommunikation som synliggör, förklarar och stärker försvarets varumärke.

Om omstruktureringsledarens ”den enskilde medarbetarens ansvar att söka och förstå den information som finns tillgänglig” -inlägg på denna blogg eller flygvapeninspektörens ” ta konsekvenserna, inte bara för sitt handlande, utan också för sina bestämda uppfattningar” -inlägg på flygvapenbloggen utgör exempel på vad försvaret avser med sådan kommunikation är man riktigt illa ute.

Dessvärre tvingas vi – gång efter annan - konstatera att försvaret i sin kommunikation, såväl internt som externt, ständigt återfaller i ett självskadebeteende av närmast tvångsmässig karaktär. Ett beteende som allt annat än stärker myndighetens varumärke.

Anonym sa...
12 mars 2012 kl. 22:02  

En "kravsättning av alla befattningar inom myndigheten" skall alltså ske?

Det blir spännande att se hur många militära HKV-befattningar som kommer att specificeras så att en relevant teoretisk universitetsutbildning blir krav.

T ex Dahle själv har knappast rätt kompetensbakgrund för att leda ett arbete av detta slag. (Inom regeringskansliet häpnade man 2011 över hur en stf persdir kunde ha så bristfälliga sakkunskaper i arbetsrätt mm.) Säkert en bra karl, men med otillräcklig sakkompetens - liksom många andra övlt, överstar och högre.

Statsmannen sa...
12 mars 2012 kl. 23:38  

Vill minnas att HKV undantas från omstruktureringen med hänvisning till att det blir hela havet stormar för övriga.

Så de sitter i orört bo mer eller mindre...

/Statsmannen

PS: Man ska dimensionera en försvarsmakt efter most dangerous, inte most likely. Med samma analys så behöver man inte låsa ytterdörren om man lämnar hemmet...

Volontär utomlands sa...
13 mars 2012 kl. 08:11  

hej,
Jag läste din blogg. Ditt inlägg verkligen uppskattat. Jag gillar denna typ inlägg. Det är vackra inlägg.
Keep it up denna typ inlägg.

Uffe sa...
13 mars 2012 kl. 08:41  

Trygg och säker anställning ?. Vi har nu blivit hotade med uppsägning 2 ggr på 2 år, hur tror högkvateret att man skall kunna fylla ut vakanser med nyanställda när dessa förutsättningar finns ?

Göran Mellblom sa...
13 mars 2012 kl. 08:41  

Officerare och soldater som är omedelbart kompatibla i näringslivet, politiken eller offentlig sektor.

Det tycks som om den vägen har blivit intressant att undersöka för framtida personalförsörjningssystem.

Hur har vår Försvarsmakt hamnat i ett läge där vi beskriver att de anställda, särskillt de med stort mått av militär internutbildning, av systemet har trängts ihop i den militära pyramidens topp, utan reella möjligheter till utveckling, annat än de som bjuds genom att bräda eller manövrera ut sina kamrater.

Det kan inte vara sunt i längden.

Är de inte omedelbart kompatibla i näringslivet, politiken eller offentlig sektor? Eller tror de bara detta?

Flera yrkesofficerare av alla tjänstegrader, även de allra högsta, slår sig med lätthet fram utanför Försvarsmakten, i kraft av sina militära erfarenheter, och upphör i hjärtat aldrig att vara officerare.

I själva verket anställdes de på just dessa meriter.

Det kanske handlar om, att yrkesmilitärernas dagliga tillvaro på något sätt blivit socialt begränsad, så att Goda Samtal med besökande civila personer, rent av f.d. yrkesofficerare, från näringsliv, politik och offentlig sektor på mässen och på andra ställen inte längre kan föras av och därför enbart sker i privatlivet.

Kanske handlar det om hur vår profil är på vår dagliga arbetsplats. På vissa arbetsplatser uppfattas offentligheten och allmänheten som en självklarhet, något trevligt och vårt personliga uppträdande formas av detta.

På andra arbetsplatser är offentligheten något som andra får sköta. Själv låter man sig formas av befälsrummets eller kontorskorridorens kvava logik, som utvecklas bland ammunitionslådor, skräp och trasiga kontorsmöbler.

(Hur arbetsgivaren förr i världen ville påverka sina anställda genom utformning av lokalerna för staberna, kan man iakttaga i gamla Militärstabsbyggaden på Östermalmsgatan det s.k. "Grå Huset", en fantastiskt fin byggnation i klass med Riksdagshuset).

Kanske Omstruktureringen kan lösa upp krampen? Det kommer krävas, att många sanningar öppet sägs, och inte bara de som levereras nedifrån och uppåt.

Jag tror det vore ett misstag, att genomföra Omstruktureringen UTAN att sanningarna om krampen i personalförsörjningen kunde diskuteras öppet och direkt mellan trupp och stab, utan skam eller anklagelser.

Vi yrkesmilitärer har allt att vinna på ett öppet förfaringssätt. Frustrationen mår bäst av att luftas öppet inför chefer omgiven av officerskamraterna. Ingen skall tro att inte även dessa lider av krampen och också känner frustration.

För vi yrkesmilitärer Det Goda Samtalet kan ingen stoppa oss och våra ambitioner.

Frågan är bara om vi törs?

MVH Göran Mellblom

Anonym sa...
13 mars 2012 kl. 17:58  

Det viktigaste för Dahle tycks vara att berätta om LAS hit och dit inte att redogöra för VARFÖR det ska omstruktureras med sådan brådska.

Anonym sa...
13 mars 2012 kl. 18:11  

Vi ska svara ja eller nej till ett "erbjudande" i september.
Detta innehåller endast ett alternativ och ja eller nej.
Kryss i fel ruta=uppsägning!
Efter många år i FM kanske det kunde vara på sin plats att få mer än ett alternativ att svara på.
Hur rimmar UBS och utvecklingssamtal om valet redan är gjort åt mig i den interna bemanningsmatrisen?
Vem tror uppriktigt att "alla kastas upp" och matchas??
/The botten is nådd/

Oberon sa...
13 mars 2012 kl. 19:39  

@Sumatra

Då omstruktureringsledaren uppenbarligen inte känner för att besvara den högst berättigade frågan om VARFÖR omstruktureringen genomförs får vi väl, helt i enlighet med hans uppmaning, ”söka och förstå den information som finns tillgänglig.”

De verkliga skälen till den omstruktureringscirkus försvarsledningen framtvingat står att finna i skrivelsen: Försvarsmaktens underlag för regeringens försvarspolitiska proposition 2009 (HKV 2009-01-30 23 383:51503).

Där framgår bl.a. följande:

”Planen förutsätter att viss avveckling av personal kan göras tidigt i perioden för att säkerställa en effektiv kompetensstruktur balanserat mot personalkostnaderna. Utan en sådan avveckling ökar personalkostnaderna väsentligt över tiden.”

Försvarsmakten ska utveckla ett personalförsörjningssystem som syftar till en användbar, tillgänglig och mer flexibel insatsorganisation.[…]En förutsättning för att nå detta är att kunna hantera en omstrukturering av dagens personalförsörjning […]Personalförsörjningen bör stödjas av ett system som bygger på jämna personalflöden såväl in som ut ur organisationen. Är det naturliga utflödet för lågt i förhållande till en långsiktig balans krävs åtgärder som stimulerar avgångarna inom de segment som har för lågt utflöde. Övertalighet bör inte lösas med rekryteringsstopp utan genom att stimulera ett ökat utflöde bland de övertaliga. Om kompetensbehovet finns på lång sikt så krävs ett inflöde trots övertaligheten. […]Då prognostiserade naturliga avgångar inte står i paritet till den totala personalvolymen som är ansatt i målbilden kommer ett överskott på personal, med tillhörande ökning av de totala personalkostnaderna efterhand att skapas. Sammanlagt bedöms kostnadsökning vara omkring 1 200 mnkr räknat på cirka 2 500 åak från och med år 2011 och framåt.

Det finns enligt Försvarsmaktens bedömning två alternativa handlingsvägar.
-Den ena är, att till men för annan verksamhet, acceptera de totala personalkostnadsökningarna och omfördela ytterligare ekonomiska medel från andra anslag eller verksamhetsområden.
-Den andra, vilken förordas, är att aktivt avveckla personal för att skapa balans mellan tillgång och behov.

En avveckling av personal är således utgångspunkten för Försvarsmaktens planering.”

Frågor på det?

Sumatra sa...
13 mars 2012 kl. 20:22  

@ Oberon

Kanske inga frågor men det budskap som jag fått ser ut så här och är hämtat från Försvarsmaktens hemsida och återfinns även i omstruktureringsordern:

"Omstruktureringen skiljer sig alltså mot tidigare förändringar genom att det primära syftet inte handlar om att minska antalet anställda".


http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Arbetsplatsen/Forsvarsmaktens-omstrukturering/

Din kommentar var dock långt mer klarläggande och rakt på än något som presterats hittills. Det är ju ingen statshemlighet att FM är underfinansierad.

Det är dock oklart hur hela denna hantering skall leda fram till "ett personalförsörjningssystem som syftar till en användbar, tillgänglig och mer flexibel insatsorganisation". Här haltar det betänkligt.

Vidare antyds att FM Org 13 kräver helt andra kompetenser än FM Org 12. Det finns all anledning att fråga sig vad som ändras, när det är så lätt att inse att det är samma uppgifter, samma materiel och samma brist på pengar som tidigare och jag kan inte se något revolutionerande nytt på ingående.

Skall denna metod vara huvudmetod för att balansera ut "onödiga människor", så måste samma procedur upprepas vart 3-4 år, härifrån till evigheten, Amen.

Men du har givetvis rätt. Syftet är att reducera personalstocken. Då kanske man skulle kunna säga det från början? Jag kan emellertid inte låta bli att tycka att det var onödigt att dra in GSS i processen. Det är mer våld än nöden kräver. Kanske är det bara tänkt som en tillvänjningsövning inför det som framtiden bär i sitt rymliga sköte.

Att kommunicera ett budskap kan vara svårt, särskilt när man inte tillämpar ÖRA fullt ut eller ens lite grann.

Anonym sa...
13 mars 2012 kl. 20:32  

Bra! Detta görs enkom för ekonomin, vem tror på att matcha kompetenser? Vem tror vår ledning att man kan lura?
Vi ska svara på vår villighet att byta från OF till OR?
Hur många gånger får man frågan tror ni?
Ett 'erbjudande", en fråga OF-OR? Fel svar=ut!
Frågor på det?
/Har läst ordern

Anonym sa...
13 mars 2012 kl. 20:42  

ett rykte säger att IT-systemet ReachMee nu funnits vara "ickeackrediterat" för bruk för omstruktureringen.

Nån som hört nåt om ReachMee?

Statsmannen sa...
13 mars 2012 kl. 21:54  

Som alla andra IT-system från HKV, så anser de sig stå över de egna regelverken som finns beskrivna i FIB mm.

Tyvärr har MUST integritet nog att kräva korrekta ackrediteringar av alla system, inklusive konsultrekommenderade dito.

Därav kan det bli lite bumps on the road.

Vad gäller själva omstruktureringen är syftet helt självklart. Att byta ut lönemässigt dyra (äldre) kollegor mot yngre (billigare) dito.

Att sedan kompetensen sjunker gör inget, eftersom det ändå inte finns några pengar att bedriva verksamhet för.

Slutsatsen med en mycket bred pensel är att oerfarna medarbetare ställer lägre krav på cheferna och de slipper trycket. Problem solved!

Jag VET att jag generaliserar väl mycket, men andemeningen är nog inte så långt från målet.

Men som jag brukar skriva i min blogg ibland, det är enkel matematik. Läs det senaste som jag skrev om Annie Lööf, så förstår ni nog matematiken, även inom FM...

mvh
/Statsmannen

Oberon sa...
13 mars 2012 kl. 23:15  

@ Sumatra

”Skall denna metod vara huvudmetod för att balansera ut "onödiga människor", så måste samma procedur upprepas vart 3-4 år, härifrån till evigheten, Amen.”

Huvudmetod?
Sannolikt inte, det här är bara början. I budgetunderlaget för 2013 (HKV 2011-02-28 23 383:53426) hemställer försvaret bl.a. att: ”…regeringen föreslår riksdagen att besluta i enlighet med Försvarsmaktens förslag avseende förändringar i insatsorganisationen och förändringar i grundorganisationen…”

För 2013 innebär det relativt harmlösa förändringar t.ex. integration av SWEDEC i Ing 2 och inrättande av FMTIS – men vilka förändringar kommer föreslås inför och efter 2014?

Låt oss söka efter information i Försvarsmaktens underlag för regeringens försvarspolitiska proposition 2009 (HKV 2009-01-30 23 383:51503) och se vad vi kan förstå därav…

För arméförbanden föreslås bl.a. följande förändringar i grundorganisationen:
”En reducering av dagens sex mekaniserade bataljoner, två lätta mekaniserade bataljoner, en luftburen bataljon och en amfibiebataljon till åtta manöverbataljoner med tilläggsförmågor föranleder ett behov av fyra plattformar som utbildar/vidmakthåller morgondagens manöverbataljoner, jämfört mot dagens fem. För att skapa ekonomiskt utrymme för införandet av nytt personalförsörjningssystem föreslås även att ett mindre verksamhetsställe i armén omlokaliseras och samordnas i en större befintlig garnison.”

För flygvapenförbanden föreslås bl.a. följande:
”En av dagens utbildningsplattformar föreslås avvecklas med början 2012. En av flygets skolor
omlokaliseras med början 2012. Delar ur transport- och specialflygenheten påbörjar en förflyttning som innebär att förbandet samlas till färre geografiska platser.”

För marinförbanden föreslås:
”De marina förbanden utvecklas inom ramen för sina garnisoner med en långtgående lokalsamordning, men även genom regional samordning med andra förband. Det innebär krav på förändring av förordningar som medger möjligheter till organisationsförändringar, med ändrade ansvarsförhållande vilka framför allt innebär möjligheter till effektivisering av administrationen.”

Som sagt; ”En avveckling av personal är således utgångspunkten för Försvarsmaktens planering.”

Anonym sa...
14 mars 2012 kl. 00:41  

@ Sumatra

I det "nya" försvaret gäller det att vara gripbar, flexibel och ständigt utvecklas i sin befattning.

Titta in på armebloggen och förundras över den nödvändiga utvecklingen av befattningarna som herrarna Silver och Grundevik innehar.

Fallskärmhoppning på min ära!
Hur många andra stabsarbetare kan tyckas att denna utbildning är nödvändig för sin överlevnad på PRIOraden?
Känns som att en bild på AI med bar överkropp och en AG-90 i famnen, a la herr Putin, inte är så långt borta!

Suck!!

Teaterdirektören.

Anonym sa...
14 mars 2012 kl. 06:59  

Replik till Teaterdirektören; och även till herrar Grundevik och Silver; Håller helt med Teaterdirektören-är det signaler om nån slags Machokrutgubbar som Grndevik vill skicka ut i samhället? Och Silver lallar med som en korgosse i en ny kyrka.....

Ett tips till nye C Ins är att INTE hoppa i Grundeviks tunna. Han framstår, i alla fall utanför Karlsborg, som rätt patetisk. Han känns inte som nåt annat än just en sån "Putinfigur" som teaterdirektören beskriver. Fast utan Putins makt.

Curaheeee!!!!!!!

Anonym sa...
14 mars 2012 kl. 16:01  

@ Herr Dahle

Det florerar en del rykten i olika media angående omstruktureringen, datasystem m.m.
Det har ställts en hel del frågor angående processen.

Lurades du lite angående allvaret i andra stycket. Är det inte så angeläget eller allvarligt, som du skrev, att besvara frågorna från de som söker svar och är oroliga?

Det är väl inte så att du inte har några svar?

Hur skall jag tolka din tystnad?

Jag vilket som är värst. Att du tummade lite på sanningen eller inte kan svara?

Jag gäller för att vara närmaste chef. Var hittar jag information som inte mina undersåtar har tillgång till?
Vart skall jag hänvisa dem?
Fick en fråga idag som du kanske kan reda ut.
Om två gifta försvarsanställda får erbjudande på två olika orter? Vem följer med vem till vilken ort och vem är anhörig? Tänk lite på genderfrågorna innan du svarar?

Teaterdirektören.

Sumatra sa...
14 mars 2012 kl. 18:12  

@ Oberon & Teaterdirektören

De kommentarer ni lämnat är klarläggande när det gäller både bakgrund och i att framhäva Försvarsmaktens dåliga kommunikation.

Kanske borde FML, förutom en informationsdirektör, även ha en kommunikationsdirektör. Informationsdirektören sköter spinnet och kommunikatören kommunicerar begripliga, kvalitetssäkrade och användbara budskap.

När vi ändå är på gång med förslag så kanske det även bör ingå någon med kunskaper i Praktisk Filosofi, som överprövar rimlighet och logik i information och kommunikation och i största allmänhet även överprövar andra beslut.

Själv solar jag aldrig eller blottar min kropp utomhus. Lord Nelson sa; Every exposure of the body, is an advantage to the enemy och det har jag tagit fasta på.

Kent-Ove sa...
14 mars 2012 kl. 22:07  

Är det inte själva vitsen med inlägg på en blogg, att föra en diskussion?

Har Dahle drabbats av kramp i fingrarna?

Patrik Dahle sa...
15 mars 2012 kl. 22:00  

Efter att ha läst och tagit del av de första kommentarerna på mitt inlägg tycker jag att de flesta frågorna är berättigade: varför, vad och hur?

Dessvärre är det inte alldeles enkelt att ge lika kortfattade svar. Jag tror att Försvarsmaktens medarbetare och alla försvarsintresserade innerst inne inser att det omstruktureringsarbete som inletts är en del av en personalförsörjningsreform som i sin tur är en del av en försvarsreform som kommer att pågå i många år.

Jag delar signaturen CS konstaterade den 11 mars 2012 att informationen finns i bl.a. regleringsbrev, budgetunderlag och Försvarsmaktens utvecklingsplan. Till detta skulle jag vilja lägga de tydliga budskap som regeringen gett i olika försvarsreformsrelaterade propositionstexter och de rapporter som bl.a. Riksrevisionen, Statskontoret och Ekonomistyrningsverket har redovisat de senaste åren.

Går det då inte att förenkla frågeställningarna? Med all respekt för komplexiteten så är det naturligtvis möjligt. Ett sätt att göra det är att reflektera över om de personella kompetenserna används på det för verksamheten bästa sättet utgående från de uppgifter som Försvarsmakten har. För egen del är jag övertygad om att vi både kan och måste nå längre och det är också kärnan i det uppdrag som jag fått.

Som jag skrev tidigare läser jag och mina medarbetare det som skrivs i olika fora.

Den intresserade allmänheten och de anställda som inte har tillgång till intranätet rekommenderas att följa Försvarsmakten kommenterar på hemsidan eller söka information om omstruktureringen via www.forsvarsmakten.se/omstrukturering.

I den interna kommunikationen kommer jag att använda intranätet (EMIL), skrivelser och direktiv m.m. Jag hoppas också på en livaktig dialog där chefer för förband, skolor och centra är nyckelpersoner på den lokala nivån.

Patrik Dahle
Försvarsmaktens omstruktureringsledare

Anonym sa...
15 mars 2012 kl. 22:27  

Kort och ärlig fråga till Dahle; Tror du ärligt på det arbete du är satt att utföra? Tror du att den inslagna vägen med försvarsreformen är en väg till bättre totalförsvar för Sverige? Tror du ÄRLIGT det?

Anonym sa...
15 mars 2012 kl. 22:41  

Med önskan om en replik från Dahle; OM general Eisenhower den 1 juni 1944 hade avslöjat att Omaha Beach låg vid Vierville-sur-mer med möjlighet för tyska OKW att ta del av den informationen hade Eisenhower blivit ställd inför krigsrätt och fråntagen sitt befäl.

Du Dahle har riskerat svensk militär personals säkerhet genom ett inbecillt tilltag att de ska lägga sina personalia på ett internetprogram ReachMee.

Du är skyldig personalen en förklaring till detta, ursäkta uttrycket, superkorkade tilltag. Vilken förmåga till operationssäkerhet har en svensk brigadgeneral-man frågar sig. Duger du till nåt när det gäller militära operationer?

Våga svara.

Anonym sa...
16 mars 2012 kl. 00:53  

@ Herr Dahle

Kärnan i ditt uppdrag är alltså inte kompetensomflyttningen utan någonting bortom denna?
Vet du kanske vad det är och kan dela med dig av uppdraget?

Efter ha läst och analyserat de skrivelser du hänvisar till under många år kan jag upplysa om att där påtalas mängder av brister av olika slag. De olika myndigheterna och det politiska systemet ber enträget att FM ska rätta till eller göra någonting åt dem.

Personalförsörjningen och dess obalans är bara en av många sådana åtgärder.
Vilka av alla de andra är föremål för åtgärder?

Sedan får du försöka förstå att om du tycker frågorna är så svåra och komplexa att du inte kan svara på dem så sitter vi som "närmaste chef" lika illa till.

Jag ser i ditt svar att vi bör höja
utbildningskraven på både soldater och officerare.

Jag kommer på måndag att börja skriva ut och skicka ut de handlingar, (se citat nedan) som enligt dig ger bakgrunden och svaren till omstruktureringen, till min personal. Jag kommer också att skicka ett antal exemplar till några plutonchefer som fått en del frågor från sina soldater.

"Jag delar signaturen CS konstaterade den 11 mars 2012 att informationen finns i bl.a. regleringsbrev, budgetunderlag och Försvarsmaktens utvecklingsplan. Till detta skulle jag vilja lägga de tydliga budskap som regeringen gett i olika försvarsreformsrelaterade propositionstexter och de rapporter som bl.a. Riksrevisionen, Statskontoret och Ekonomistyrningsverket har redovisat de senaste åren."

Det bör dock påpekas att de som producerat dessa handlingar ibland har svårt för att tydliggöra vad som menas konkret i dem.

Bra är dock att du inser att frågorna "varför, vad och hur" var berättigade.
Det tråkiga är att du inte kan svara på en enda av dem!

Inte ens debaklet om datasystemet kan du kommentera eller klargöra.

Det kunde börjat bättre!

Det känns som om processledningen inte riktigt är klar för genomförandefasen av omstruktureingen!

SUCK!

Teaterdirektören.

Statsmannen sa...
16 mars 2012 kl. 10:31  

Försvarmaktens personalstruktur behöver förändras?

Jag tror inte att den nuvarande personalkåren är inkompetent. Jag tror också att den löser ställda uppgifter med lojalitet och hög ambitionsnivå.

Dock kan jag konstatera att FM har fått ett nytt kompetenskrav som vi äldre inte kan uppfylla.

LÅG LÖN ÄR OCKSÅ EN KOMPETENS....

Cyniskt, ja, men sant, tyvärr....

/Statsmannen

Oberon sa...
16 mars 2012 kl. 17:21  

Det budskap försvarsmakten på bred front trumpetar ut till den egna personalen i pågående strategiska [des]informationskampanj, som syftar till att gjuta olja på de potentiella stormvågor pågående omstrukturering befaras kunna riva upp, är tydligt: ”Processen är denna gång inte primärt driven av kravet på att minska antalet anställda till följd av förbandsnedläggningar.”

I sak är budskapet, om man bara ser till vad som avses genomföras under 2012, inte direkt felaktigt men väl vilseledande. Vad försvaret inte trumpetar ut på bred front är att processen denna gång är primärt driven av kravet på att minska antalet yrkesofficerare och civilanställda till följd av behov av att inom ramen för en oförändrad anslagsnivå finansiera de nya personalkategorierna samt att ytterligare åtgärder är att vänta efter 2012.

Omstruktureringsledaren hänvisar i sitt svar på frågan om varför omstrukturering bl.a. till regeringens proposition 2008/09:140, Ett användbart försvar. Av den kan vi lära bl.a. följande:
”Det är ett myndighetsansvar att inom ramen för den arbetsgivarpolitiska delegeringen anpassa antalet anställda till verksamhetens behov, att främst lägga insatsorganisationens behov till grund för personalförsörjningen och att vidta de åtgärder som är möjliga för att förbättra personalstrukturen. […] I sitt svar på planeringsanvisningarna bedömer Försvarsmakten att det 2014 finns ett behov av ca 3 300 officerare och ca 5 200 specialistofficerare. Detta ska jämföras med att det idag finns ca 9 100 officerare och ca 300 specialistofficerare, exklusive reservofficerare, anställda i Försvarsmakten. Utgående från hur många officerare som kan förväntas lämna Försvarsmakten fram till 2014 kommer det med största sannolikt att finnas ett betydande överskott av officerare samtidigt som det finns en brist på specialistofficerare. Enligt regeringens mening är det därför angeläget att så långt som möjligt fylla specialistofficersbefattningar med redan anställda officerare även om befintlig kompetens och andra egenskaper inte helt svarar mot kraven för
specialistofficersbefattningen. Av myndighetens svar på planeringsanvisningarna framgår att detta inte helt kan åtgärda obalanserna i officerskårens struktur. För att påskynda reformeringen av insatsorganisationen och därmed en ökad operativ effekt är det enligt regeringen, mot denna bakgrund, angeläget att den ytterligare
omstrukturering av officerskåren som krävs genomförs skyndsamt av myndigheten.”

I regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende försvarsmakten uttrycker regeringen sin styrning så här:
”Försvarsmakten ska anpassa myndighetens personalvolymer, främst avseende officerare och civila, efter krigsförbandens behov. Vidare ska myndigheten vidta åtgärder för att minska kostnaderna för officerare,
civilanställda och konsulter.”

Allt i enlighet med de visioner och idéer om fortsatt transformering av det svenska försvaret som myndigheten själv utarbetat och fört fram till den politiska nivån i form av bl.a. budgetunderlag, rapporter från perspektivstudier och inte minst, skrivelsen Försvarsmaktens underlag för regeringens försvarspolitiska proposition 2009 (HKV 2009-01-31 23 383:51503).

Anonym sa...
17 mars 2012 kl. 07:34  

Dahle!!! Inget svar? Tycker du inte du är skyldig de försvarsanställda en förklaring till hur det kunde uppstå en säkerhetslucka genom beslutet att använda rekryteringssystemet ReachMee?

Tycker du inte du bör förklara för försvarets personela vilken nivå på operationssäkerhet det till taget låg på -och om det genomförts vilka risker det kunde medfört för Sveriges totalförsvar och för den enskilde medarbetaren i FM?

Till de politiker som läser detta; GÖR något åt detta! Granska och offentliggör hur det här hanteras. Media hjälp-FM generaler är beredda att göra precis vad som helst för att rädda sina egna skinn!

Oberon sa...
17 mars 2012 kl. 12:02  

Om flygvapeninspektörens uttalande på flygvapenbloggen:
”Om någon anser att FM, eller FV i detta fall, är en undermålig arbetsgivare som hon/han inte kan eller vill påverka, då bör personen i fråga överväga sin framtid i organisationen.”

Flygvapeninspektören nyttjar i sin argumentation klassisk härskarteknik när han skiljer ut en grupp medarbetare och stigmatiserar dem genom att i svepande formuleringar tillmäta dem egenskaper som probleminventerande, ovilliga att påverka och destruktiva. Uttalat negativa egenskaper som särskiljer dem från ’oss andra’.

Ett sådant agerande är självfallet inte förenligt med den vädergrund försvaret påstår sig inneha och flygvapeninspektören gör därmed sig själv snarare till en del av den problembild han målar upp än till en del av dess lösning.

En oönskad konsekvens kan mycket väl vara att uttalandet blir ett incitament för stressade och trängda chefer och medarbetare på lägre hierarkiska nivåer inom myndigheten att i den pågående omstruktureringsprocessen - medvetet eller omedvetet - särbehandla medarbetare man inte tycker motsvarar normen. Eller att det rent av uppfattas legitimera eller uppmuntra ett sådant förfarande.

Att värdera vilket som är minst illa, att sättet att utrycka sig var produkten av ett medvetet ställningstagande eller att det inte var det, framstår som en utmaning…

Anonym sa...
17 mars 2012 kl. 22:04  

Är det någon som kan hjälpa en stackars förvirrad civilist reda ut det jag inte förstår. Turordningskretsar gäller inte i omstruktureringen,vi skall matchas mot en befattning och till slut finns det en förhoppningsvis lämplig person på varje plats/rad i PRIO. Ett antal människor blir över och då sägs/skrivs att i det läget skall turordningskretsar gälla!!! Till vad? I det läget finns det ju inga befattningar kvar. Det är mycket jag inte förstår och min tilltro till ledningen är noll. Tyvärr i fel ålder för att få ett nytt jobb, så jag sätter min tillit till Trygghetsstiftelsen.

Björn Stolphammar sa...
19 mars 2012 kl. 10:47  

Det fanns en tid när "personalen var försvarets viktigaste resurs" idag är det mer relevant att säga att "VISS personal är försvarets viktigaste resurs".

Alla vi som tjänstgjort i många år inom FM upplever att vi inte längre är välkomna till vår arbetsplats, allt vi gjort och jobbat med (både avlönat och oavlönat) inom FM betyder ingeting idag.
Inte konstigt att man möter så många oroliga och besvikna kollegor idag.
Björn Stolphammar (Försvarsanställd i trupptjänst sedan 1975)

Anonym sa...
22 mars 2012 kl. 15:39  

Alla som läser denna tråd med desss kommentarer, frågor och ickesvar kan fundera på vad ÖRA innebär i verkligheten.
Så här ser det ut.
Ingen kan svaren.

De som säger sig lyssna kan inte svara.
Följden blir "herrarnas fria åkning". Någon "närmaste chef" måste lämna någon form av besked.
Sedan struntar man i vad resultatet blir.

Omstruktureringen håller redan på att kantra. Vill det sig illa blir det värre än Wasa. Den går under redan innan sjösättningen.

Varför är det så svårt att göra någonting rätt någon gång.
Finns det ingen som ser hur nära katastrofen befinner sig?

Om den ansvarige chefen för projektet inte vet hur det skall gå till och varför? Hur har man då tänkt sig att detta ska gå klart??

Om han av någon anledning vill att vi andra inte ska få veta är ännu värre!
Är det ingen inom FML som ser att han behöver hjälp???

Är detta något FM medvetet ska misslyckas med igen??

Dubbelsuck!!

Teaterdirektören.

Anonym sa...
13 april 2012 kl. 17:58  

Dale

Hur kommer vi som har fullmakt att hanteras?

Jag har inte någon ambition att flytta efter 35 år i försvarsmakten.

Jag kommer att sitta still i båten tills jag erbjuds ett jobb på orten. Är det rätt uppfattat?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade