Långtgående svenska löften

Det närmar sig slutspurt i Brasilien för landets stridsflygplansköp. Härom veckan kom ett uttalande från president Lula att det skulle bli Frankrike och Rafale som skulle få det åtråvärda kontraktet. Presidenten tvingades dock backa efter någon dag och säga att det hela inte ännu var avgjort. Det hela visade sig vara president-till-president-snack än parlamentarisk substans.

Under veckan har statssekreteraren i Försvarsdepartementet Håkan Jevrell varit i Brasilien för att diskutera affären med den brasilianska regeringen. Bl a lovar Saab att tillverka 40% av flygplanen i Brasilien. Svenska staten annonserade också i brasiliansk press under gårdagen för att bemöta vissa av de negativa rykten som cirkulerat om Gripen och samtidigt föra fram flygplanets starkaste sida i affären - ekonomin. Gripen kostar mindre än hälften av Rafale i inköp och är betydligt billigare att operera då flygplanet har en motor mot Rafales och F/A-18 Superhornets två motorer. Framförallt betonar Sverige att man "inte söker en köpare, utan en strategisk partner".

De tre konkurrenterna om affären i Brasilien har nu till måndag på sig att komma in med sina slutbud.

Googles översättningar lämnar lite mer att önska

23 kommentarer:

Anonym sa...
18 september 2009 08:58  

Kan någon förklara för mig varför det är så viktigt och bra att Sverige utvecklar och exporterar JAS (att man t.o.m. kan tänka sig att bilda en egen myndighet för att stödja det) medan det samtidigt är jättefel att Sverige utvecklar och exporterar SEP?

Wiseman sa...
18 september 2009 09:09  

Den stora skillnaden ligger i att när det gäller Gripen handlar det om att säkra ett vidmakthållande och mervärden av ett redan anskaffat system.

Anonym sa...
18 september 2009 09:18  

Så JAS är det sista vi ska utveckla och exportera i form av försvarsmateriel?

Wiseman sa...
18 september 2009 09:54  

Det hoppas jag verkligen inte.

Anonym sa...
18 september 2009 10:18  

Men vi håller ju på att montera ned våra förutsättningar för att utveckla försvarsmateriel...

FMV har redan anpassat sig till den nya Materielförsörjningsstrategin och har idag i princip inte resurser att bedriva utvecklingsprojekt längre. Genomförs stödutredningens förslag så kommer denna förmåga att försvinna helt och hållet och permanentas.

Det hade väl varit bra om regeringen hade fått fram den Försvarsindustristrategi som de utlovade.

Och det hade väl varit bättre om regeringen hade varit tydlig i att vi inte längre skall utveckla svensk försvarsmateriel och inte längre ha någon försvarsindustri i Sverige än att genomföra förändringar som ställer alla inför ett fullbordat faktum?

Anonym sa...
18 september 2009 10:48  

SEP-leverantören Hägglunds ingår inte i Wallenberg-sfären...

Anonym sa...
18 september 2009 10:56  

Och varför säljer vi inte ubåtar samtidigt - för det ingick väl i fransmännens erbjudande??
/ATCO

Anonym sa...
18 september 2009 11:25  

Brasiliens flygindustri är spännande. Ett samarbete mellan Sverige och sydamerikaner vore också spännande. Kanske öppnar för affärer med Portugal också, bara en långflugen tanke. Skönt i alla fall att de inte gör som Venezuela som köper ryska vapen i mängder. Sukhoi jaktplan och nu lånar Chavez pengar för att köpa ryska tanks. Inte särskilt lämpliga vapen i bergen och djungeln, men perfekt för att trycka ner folkliga uppror runt presidentens palats./Mika

Major Anka sa...
18 september 2009 14:37  

Jamen haja läget, Brassarna har redan bestämt sig. De vill bara pressa fransosernas bud lite till...

Har ni aldrig köpt en bil och påstått att ni tittar på några intressanta alternativ hos firman intill?

Anonym sa...
18 september 2009 14:52  

Anonym 10:48

Du har helt rätt, även om Wiseman försöker finna andra motiv. Få är de politiska partier som inte dansar efter Wallenbergs pipa, att tjäna Investors intressen är viktigare än att ha en trovärdig säkerhetspolitik.
Därför är JAS 39 en gökunge i FM.

Fd Officer

Anonym sa...
18 september 2009 15:07  

Jag förstår varför andra länder inte är intresserade av JAS. Vad jag själv har sett så när JAS skulle angripa markmål missade dem och sen fick eldavbrott. först såg de inte målen heller (är antagligen pilotens fel) och sen fick jag höra när ÖB var på AJB så hände samma sak igen... verkar inte vara så pålitligt vapen.

/J

chefsingenjören sa...
18 september 2009 16:39  

Anonym 08:58. Den stora skillnaden är att Gripen har vi redan köpt. Där är det därför viktigt att hitta fler utländska partner att dela vidmakthållandekostnader med.

Om vi skaffar SEP kommer vi att hamna i exakt samma sits.

Att köpa en produkt som första kund innebär att anskaffningskostnaden med stor sannolikhet över hela livslängden är den lilla biten. Ingen produkt är felfri vid första leverans, vilket innebär ständiga modifieringar.

Viggen systemet var vid avvecklingen ett utmärkt flygplan med JA37 ModD som hade datalänkar långt bättre än då motsvarande amerikanska, kunde bära AMRAAM och hade en gigantisk radar med mycket bra störskydd. Det var ca 35 år efter introduktionen!

F-16 är idag en utmärkt produkt i form av t.ex. UAE F16E/F Block 60 Desert Falcon. Där är det ca 40 år efter introduktion.

Anonym sa...
18 september 2009 17:42  

Naturligtvis blir det Rafale i Brasilien och deras flygvapen lär få lida för det beslutet under de kommande decennierna. Där kan man snacka om buggig gökunge.

Att presidenten fick backa beror naturligtvis på att det fanns höga brasilianska militärer som skulle ha fått uttala sig i saken innan valet föll. Ingen på högre positioner gillar att bli skyfflad åt sidan, varför brassarna måste spela för galleriet tills dess att alla instanser har sagt sitt.

Utvärderingen blir naturligtvis ett beställningsjobb som stöder presidentens val av Rafale.

Gripen är ett utmärkt plan och vi ska inte vara ledsna för att brassarna skjuter sig själva i foten med fransk "högteknologi" som lär stå på marken en hel del.

/Kompis

Anonym sa...
18 september 2009 18:11  

Chefsingenjören

Innebär det då att vi i Sverige ska sluta utveckla och exportera (och därmed avhända oss förmågan att försörja oss själva med materiel om ingen annan kan eller vill)?

Har inte alla länder med försvarsindustri (Frankrike, England, Finland, m fl) samma problematik att lösa?

Vilka tror du köper Patrias första fordon i varje serie?

Anonym 08:58

Anonym sa...
19 september 2009 00:10  

A propos stödutredningen…

Allt sedan rapporten Ett användbart och tillgängligt försvar – Stödet till Försvarsmakten (Fö 2009:A) presenterades den 15 maj, har det kunnat konstateras att det hafsverk som går under benämningen Stödutredningen - med sina grovt tillyxade och bristfälligt underbyggda besparingsförslag - utgör ett veritabelt lågvattenmärke inom offentlig utredningsverksamhet.

Flertalet förslag är av karaktären att de i stor utsträckning saknar redovisning av bakomliggande bedömningar och beräkningar. Dessutom saknas bredare analys av förslagens konsekvenser och eventuella risker.

Remissinstansernas yttranden ger vid handen att det råder bred samstämmighet om att det sannolikt är fullt möjligt att frigöra resurser inom stödverksamheterna, resurser som kan omfördelas till operativ verksamhet.

Utredarens förslag om hur detta skall åstadkommas sågas dock i stort sett fullständigt. Här följer några exempel:

 Riksrevisionen; ”Vidare bedömer Riksrevisionen att utredningens analys som ligger till grund för detta förslag är begränsad.”
”Dessutom är den ekonomiska analysen begränsad och övergripande.”

 Statskontoret;
”Statskontoret konstaterar att Stödutredningen inte redovisar någon mer heltäckande konsekvens- och riskbedömning med utgångspunkt i förslagen.”
”Statskontoret konstaterar att det därmed saknas väsentliga underlag för en närmare bedömning av avvecklings- och omställningskostnadernas omfattning.”

 FM; ”Försvarsmakten har till del svårt att följa och analysera utredningens ekonomiska beräkningar både vad avser utgångspunkt och hur utredaren kommit fram till föreslagen besparings- eller rationaliseringspotential.”
”Stödutredningens beräkningar av förslag till rationaliseringar innebär risk för dubbelräkning då vissa besparingsförslag som redovisas har intecknats i liggande planering. Likaså har utredningen i vissa fall antagit en felaktig utgångspunkt för sitt resonemang.”

 FMV; ”FMV konstaterar att utredningen endast delvis har besvarat de uppgifter som ställts i regeringens direktiv. Flera av de områden som utredningen inte behandlat eller inte har lämnat förslag om, finner myndigheten som väsentliga för helheten inom logistik- och materielförsörjningen och påverkar synen på hur besparingar kan och bör tas ut.”
”FMV avråder från att genomföra utredarens förslag avseende logistik samt teknik- och materielförsörjning eftersom utredningens förslag, enligt FMVs bedömning, är förknippade med alltför stora risker när det gäller möjligheterna att upprätthålla leveranser till Försvarsmakten och därmed för den operativa förmågan.”

 FOI; ”Utredningen ger dessvärre uttryck för många antaganden som vilar på otydliga analyser och egenhändigt konstruerade uppfattningar om Försvarsmaktens behov och verksamheters innehåll.”

 MSB; ”Det saknas beskrivningar och bedömningarav hur området samhällsskydd och beredskap…påverkas av utredarens förslag.
Konsekvenserna av utredarens förslag för området samhällsskydd och beredskap är svåröverskådliga.”


Det handlingsalternativ för Tolgfors et al vilket i nuläget - utifrån rådande förutsättningar - förefaller minst skadligt för Försvarsmaktens fortsatta utveckling är att utan vidare dröjsmål sörja för en slutförvaring av såväl den undermåliga stödutredningen som utredaren på regeringskansliets så kallade ”elefantkyrkogård”.

Regeringen har emellertid aviserat att besparingsförslagen kommer att behandlas i budgetpropositionen, som lämnas in till riksdagen den 21 september – det är på måndag.

Det är svårt att frigöra sig från misstanken om en pågående skenprocess.

/mr pink

Anonym sa...
19 september 2009 19:23  

Noterade att den pensionerade generallöjtnanten Göran Gunnarsson, bland annat före detta GD för Räddningsverket och före detta chef för grundorganisationsledningen i Försvarsmaktens Högkvarter (C GRO), den 1 oktober tillträder som tillförordnad vd för SL.

Det är bara att ”gratulera” alla buss-, tunnelbane- och pendeltågförare som inom kort kommer att få se körtidstilldelningen reducerad till ett minimum.

/norebo

The Mighty sa...
20 september 2009 19:32  

Det känns lite märkligt all klagan på Wallenberg och regeringen. Det skulle faktiskt vara en gammal överensekommelse att regeringen och Wallenbergssfären ska stötta varandra och turas om att drag "det tunga lasset". Titta historiskt på Wallenbergs index och seatt de inte utvecklats lika som övriga börsen. Det kan vara så att dom satsat på Svensk basindustri istället, i Sveriges intresse....då är det väl rimligt att regeringen gör sitt på indutrin har det lite tungt.....eller är det för blått att tänka så i det röda Sverige?

Anonym sa...
20 september 2009 22:02  

Mighty?

Snälla hjälp mej, var hittar jag Wallenbergs index?

Fd Officer

chefsingenjören sa...
20 september 2009 22:51  

@Anonym den 18 sept 18:11

Jag misstänker att du heter Erik :-)

Jag är inte emot att vi köper egna produkter. Men vi måste då också räkna med att vi kommer tvingas att stödja industrin i exportsatsningar för att få tillbaka våra satsade pengar och få ner kostnaderna till de nivåer som liknande utländska system med stor försäljningsbas har. Vi kommer också att få barnsjukdomarna på köpet.

Anonym sa...
21 september 2009 12:25  

Anonym 22.02
Jag tror att Mighty menar att aktiekursen på Wallenbergs "maktbolag" Investor har gått sämre än Stockholmsbörsens generalindex.

Om detta går att härleda till att Wallenberg har dragit ett tungt lass och investerat i svensk basindustri är inte helt säkert. Men något som skulle kunna peka på det är att Investor, som är ett investmentbolag, lider av den s.k. investmentbolagsrabatten, vilket mynnar i att marknaden inte tror att Investor alltid agerar i de ägda företagens bästa, utan agerar med andra mål, t.ex. att de ska fungera som en kassako åt ägarna.

Se tex http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Rea-pa-borsen/ för lite information om nämnda rabatt.

Anonym sa...
22 september 2009 10:55  

Enda problemet med det resonemanget är att Investor slagit börsindex på lång sikt, inte minst på grund av substansrabatten/investmentbolagsrabatten. Det fungerar eftersom du via rabatten får ut större utdelningar från de underliggande innehaven (SEB, ABB, Atlas Copco, Ericsson, SAAB osv) än om du köpt aktierna över börsen.

/Starvid, aktieägare i Investor

Anonym sa...
22 september 2009 18:24  

Mighty?

Då håller inte ditt resonemang om att turas om att dra "det tunga lasset". Förklara dej!

Fd Officer

Anonym sa...
4 februari 2010 22:10  

Wiseman

Hur många förluster krävs för att man skall acceptera nederlaget.
Investera i efterfrågade förmågor istället.

Skrotis

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade