Rekryteringsfarhågor

Måhända kan man finna det tjatigt att rekryteringsfrågan ständigt tas upp här, men det är en av de i särklass viktigaste frågorna Försvarsmakten har att ta tag i inför framtiden.

Efter införandet av ett yrkesförsvar kommande sommar, kommer Försvarsmakten helt och hållet att få förlita sig på sin egen rekryteringskraft för att nå personaluppfyllnad. Värnpliktsförsvarets tillgång på personal var trygg, såväl när det gällde soldater som när det gällde att rekrytera officerare. Nu måste aktiv rekrytering ske till varje litet fack av Försvarsmakten och när det rör sig om fack som har 20 personer i hela Försvarsmakten blir det nog rätt svårt att nå ut.

90- och 00-talens nedgång i värnpliktiga innebar överlag inget större problem för rekryteringen av officerare. Kvoterna fylldes oftast, men kanske inte alltid med den kvaliteten som eftersträvades. Dock fanns undantag där problemen under 00-talet blev relativt stora, nämligen inom de personalkategorier vars värnpliktiga blev klassade som ”grå arbetskraft” och därmed försvann. Ofta sammanfaller detta med att det är kategorier eller fack som inte direkt syns i vardagen, men är essentiella för Försvarsmaktens verksamhet. Inom flera av dessa kategorier finns det idag en skriande brist på personal, där bristen i många fall är så allvarlig att det är svårt att lösa verksamheten. Underlaget för att rekrytera nya officerare inom dessa kategorier har tidigare varit de egna värnpliktiga, som sedan några år inte finns. Syns man inte, finns man inte, som bekant, och då är det svårt att få ungdomar att söka officersutbildning.

Detta problem kommer förmodligen att accentueras än mer i framtiden, även inom andra officersyrken om inte rätt åtgärder sätts in. För att fylla alla soldatbefattningar inom udda tjänster krävs det förmodligen också ett brett intag där rekryten inte får söka speciella tjänster direkt från början. Därefter måste man nog använda ett visst mått av tvång för att se till att alla befattningar är tillsatta, motsvarande vad som tidigare skedde hos Pliktverket.

Försvarsmakten har under 00-talet blivit allt sämre på rekrytering, med undantag av rekrytering till Utlandsstyrkan, där de värnpliktiga soldaterna matats dag och natt med uppmaningen att söka utlandstjänst. Signifikant för rekryteringsproblemen verkar problemen med att rekrytera till pilotutbildningarna vara. Spontant tycker man som lekman att det svårligen skulle kunna vara problem att rekrytera till dessa i mångas ögon mytomspunna yrken. De borde vara självrekryterande, men icke. Enligt uppgift har man flera år i rad bara haft några tiotal fler sökande än platser efter första grovsållningarna, vilket fått som resultat att ansökningstiden fått förlängas år efter år. Trots att kraven på att ha gjort värnplikt slopats får man ändå inte fram fler än ca ¾ av behovet. Liknande problem har meddelats från personal som sköter uttagning av specialistofficerare. Många sökande faller bort direkt eftersom de inte ens uppfyller de krav som ställts för att söka. Vissa sökande får accepteras även om man som uttagningsansvarig känner sig tveksam till personen och dess inställning. Avgångarna från förra årets aspirantutbildning och den efterföljande specialistofficersutbildningen har också varit obekvämt höga.

En paradox är att samtidigt som det nya ”frivilliga försvaret” införs så försvinner stora delar av frivilligförsvaret och framförallt skär man inom den del som är viktigast för rekrytering. Frivilligförsvaret har historiskt varit bakgrunden för en stor del av de värnpliktiga som senare sökt sig till officersyrket eller andra yrken i direkt anslutning till Försvarsmakten. Även nu, decennier efter att man i sin ungdom sprang runt på helger och lov i uniform, bodde ute i skogen, genomförde enklare eldöverfall (stridsutbildning av ungdomar lär vara strängeligen förbjudet idag), så träffar jag på möten nya ansikten med namn som gör att det ringer en svag klocka. Vid närmare efterforskning visar det sig då att våra vägar för länge sedan korsats inom frivilligungdomen. Det tål att understrykas än en gång, frivilligungdomsverksamheten har varit en ren guldgruva för Försvarsmakten när det gäller rekrytering till officersyrket med tanke på den låga insatsen. Den borde även i framtiden så vara till specialistofficers- och även till soldatyrkena. T ex har idag drygt 50 % av de kvinnliga officerarna passerat genom frivilligorganisationernas utbildning, framförallt ungdomsutbildningen.

Försvarsmakten kostnad för frivilligverksamheten är i sammanhanget försumbar. För de kommande åren beräknas summan till 46 milj kr årligen. Det är dock en minskning med 22% sedan 2003, trots att vikten av frivilligorganisationernas ungdomsverksamhet ökat kraftigt, vilket också understryks i det senaste budgetunderlaget (2010), samt i frivilligutredningen. Försvarsmakten strävar också efter att införliva frivilligorganisationernas ungdomsverksamhet i sin egen, med andra ord göra den mer central. Det tror jag är ett felgrepp. Det är bättre att i första hand bedriva verksamheten lokalt och ofta istället för att ungdomarna ska resa in till ett av de få kvarvarande förbanden under sina lov. Antalet elevplatser blir också desto färre när verksamheten ska genomföras någon enstaka gång om året.

Att rekrytera unga människor kräver marknadsföring och helst personlig sådan. Ytterst få lockas av att endast se en tv-reklam eller se en soldat på en utbildningsmässa. Samtidigt har allt färre fått stifta bekantskap med det militära genom sin bekantskapskrets då en försvinnande liten del av dagens ungdom gör värnplikten och att Försvarsmaktens förband idag finns på otroligt få orter. Den lokala ungdomsverksamheten hos frivilligrörelserna är ett utmärkt exempel på detta.

Enligt tidsskriften Resumé planerar Försvarsmakten att under de kommande tre åren satsa smått ofattbara närmare en miljard kronor på rekrytering och marknadsföring. Den årliga summan för rekrytering blir då högre än vad mönstringen tidigare har kostat och hälften av många utbildningsförbands årsbudgetar. Jag hoppas verkligen att man får valuta för pengarna. Det finns ingen plats för misslyckanden i rekryteringen när det gäller det framtida Försvaret och det vill till att man verkligen rekryterar aktivt om man ska få ungdomar att teckna bort 4-5 år av sina liv för 17 000 kr/mån. Konkurrensen är minst sagt kraftig.


Ledare i SvD om frivilligrörelsen

37 kommentarer:

Anonym sa...
29 december 2009 kl. 18:17  

Risken är uppenbar att försvaret kan dra till sig helt fel kategorier av personer.

Det kan röra sig om unga grabbar som har sett för mycket hollywoodfilm eller som har en fixering vid våld, vapen eller extrema ideologier.

Försvaret vet ju visserligen hur man rensar ut dessa kategorier men vad händer om de flesta måste rensas bort? Börjar man se genom fingrarna då?

Fördelen med värnplikten var ju att man fick en realistisk försmak av vad det oglamorösa militärlivet verkligen innebar och hur mycket det kräver av en.

Egentligen hoppas jag att våra farhågor kommer på skam eftersom jag anser att försvaret måste ha en stående kärna av yrkessoldater på alla befattningar.

Däremot har man valt en metod för omställningen som tycks innebära en mängd möjliga problem. Jag har inte sett någon förklaring hur dessa problem ska lösas, utan bara en tro att det kommer att lösa sig av sig själv på något sätt.

/Kompis

Sumatra sa...
29 december 2009 kl. 18:21  

4-5 år i FM för de nya soldaterna och sjömännen gäller bara om lagstiftaren (och facket) medger avsteg från nuvarande regelverk på arbetsmarknaden. Eljest blir det till att omsätta denna kategori i högre salvetakt, vilket inte kommer att minska rekryteringsproblemen. Med säg två års anställningstid blir dessutom själva nyttan med ett yrkesförsvar kraftigt reducerad. Bataljonerna och flottiljerna får då ständigt omstartproblem med ständigt pågående jojo-åkning avseende förmågor och samövning. En utlandsmission i slutet av perioden och sedan ut ur FM. Eftersom inte US finns kvar är det heller inte lönt att söka nya missioner, eftersom dessa skall genomföras av anställda soldater. Eller?

Du pekar för övrigt på ett svårlöst problem på ett sedvanligt insiktsfullt sätt.

Skall vi verkligen satsa en miljard på rekrytering under tre år? Helt otroligt!

Anonym sa...
29 december 2009 kl. 18:51  

Misslyckande?

Vi har redan misslyckats

Den 15:e januari skall ansökningarna till Spec-Off vara inskickade, detta påminde mina soldater mig idag. Med anledning av det ville soldaterna efter 5 månaders värnplikt ha ett preliminärt betyg. Så långt är det ju inga konstigheter, eller hur? det klarar vi lösa.

Men sen kom frågan.

Löjtnant, vad kan man söka förutom befäl/officer? Vi som vill söka som soldater hur gör vi?

Cirka 50% av soldaterna är intresserade att bli någon sorts befäl i framtiden. Ca 30% är intresserade av att enbart söka som soldat. Att cirka 80% av mina soldater är villiga att söka vidare är fantastiskt med tanke på de är "rekruterade" i det gammla systemet. Även om jag tillhör ett förband med frivilliga soldater är det fantastiskt att de redan efter fem månader funderar aktivt på det.

Men åter till det pinsama: att jag kan inte ge dem något svar. Jag framstår som en total idiot när jag konstaterar att jag inte vet vad som händer efter deras värnplikt, jag vet inte vad försvaret gör om 6 månader. jag vet inte vad mitt regemente gör om 6 månader.

Genom att den ena handen inte får order av den andra riskerar vi slösa bort stora delar av de soldater vi utbildar i år.

Om nu högre chefer är så angelägna att påbörja och utveckla mot Io14. Varför inte börja med den här kullen vpl? låt dem utgöra stommen av vår insatsorganisation. Vänta inte på fullständigt frivilliga. Börja redan nu.

Så här ser jag det:

Beslut om förändringar ska fattas fort, på dåliga eller obefintligt underlag.

Information om hur förändringen defakto ska gå till ska vara dålig eller obefintlig.

Genomförandet ska därefter ske på ett så oplanerat sätt som möjligt.

Känns det igen? Kan tänka mig det.

Det enda ljuset i tunneln är att bataljonen fattat vad vi måste göra. VI har möjligheten att agera på egen hand. Det gör mig lite nöjd.

/trupparen

Anonym sa...
29 december 2009 kl. 18:56  

När jag gick YOP satt jag och en kadettkollega och skämtade om att försvaret hade dåligt ryckte.

Kollegan myntade då.

"Vi borde betala någon idiot en miljard av våra 40, så kan han göra reklam för oss. Det skulle iallafall bli bättre än nu".

Jag lovar och svär på min Nijmegen medalj, så exakt sades det. Ett skämt på den tiden. Redan då var tanken på att avsätta en miljard och en idiot befängt.

Nu kan jag gott skratta och ringa han. För man har bevisligen tillsatt en miljard. Fantastiskt!

/Amf

Kn Stofil sa...
29 december 2009 kl. 19:51  

Som vanligt träffar du spikskallen mitt på. Glöm inte att det finns specialistfack med mindre än tio(10) ute på förband.
Det är givetvis oerhört viktigt att föra fram rekryteringsproblematiken som FM står inför, men man får inte heller glömma bort förmågan att behålla specialister. De fack som endast innehåller 20 eller mindre specialister kanske det är dags för FM att anstränga sig lite extra för att behålla! Försvinner en specialistkompetens så blir det väldigt dyrt att återskapa den. Det kanske vore läge att satsa några kronor på dessa smala områden så att man åtminstone behåller det man har. Sådant brukar i längden bli billigare än att försöka återskapa en kompetens från noll.

Anonym sa...
29 december 2009 kl. 20:05  

Wiseman, du är inte det minsta tjatig. Detta är verkligen ödesfrågan med stort Ö. Själv tror jag inte alls på de ekonomiska beräkningarna bakom det nya systemet. Men det allvarligaste är ju det du tar upp, om man i framtiden kommer att kunna rekrytera rätt kvalitet och kvantitet. Jag tvivlar.

Tror inte heller att massiva reklamkampanjer påverkar unga män och kvinnor nämnvärt. Om det militära innebär 5-6 år av att sätta sitt liv "on hold", med låg lön och stora osäkerheter vad avser när och hur man skall sättas in i insatser, väljer nog de som kan ett civilt liv.
/Karl

Anonym sa...
29 december 2009 kl. 20:51  

Nej Wiseman, det är nog på sin plats att påpeka att det kanske krävs en "Plan B"...

Inte bara vad avser personalförsörjningen...

Det verkar som om nogån har bestämt sig för att köra in i FM"återvändsgränder" utan någon tanke på hur man ska kunna backa sig ur dem - personalförsörjningen är bara ett exempel...

Materielförsörjningen är ett annat. När vi nu beslutat oss för att vi inte vill ha någon försvarsindustri som ska ha den svenska FM som första och och största kunden och att de myndigheter som tidigare styrde materielförsörjningen baserat på ett militärtekniskt kunnande numera bara ska bestå av inköpare som ska köpa hyllvara - och lägga ut mer arbete på "industrin" (vilken industri är oklart)...

När den i Sverige verksamma försvarsindustrin har gett sig av för gott, FOI är nerlagt och FMV bara består av inköpare så har vi nog ingen Plan B för materielförsörjningen heller...

Centraliseringen är ju också en intressant "återvändsgränd", vad gör vi när någon kommer på ingenting fungerar när centrlallagret i Arboga blir utslaget - att det inte finns några lokala reserver att ta av under tiden (som det fanns förut)...

Hur ser Plan B ut om det visar sig att centraliseringen av lagerhållning, verksamhetsstödsystem (PRIO), ledningssystem, mm inte var ett så genomtänkt initiativ för en försvarsmakt som för ett civilt företag?

Är det någon som tror att någon kommer att hållas ansvarig när det visar sig att vi måste börja om - igen - om ett par år och några tiotals miljarder?

Eller ?

Ndorop sa...
29 december 2009 kl. 21:04  

Misstänker starkt att den prisbelönta reklamkampanjen ("Har du det som krävs?") skrämt bort många av de vi vill ska söka: de har gått ut på att utmana 'type-A personalities' om de verkligen har det som krävs, de med visst mått av självkritik avstår att söka. Utlandsstyrkan har istället rekryterat med uppmaningen "Gör en insats för freden". Vem vill du helst ha som din kollega, den som vill bevisa att han klarar en utmaning, eller den som vill göra jobbet? Ta utlandsstyrkan som målbild och rekryteringsposter för det Nya insatsförsvaret!

Frivilligorganisationerna bör ges en roll att erbjuda den grundläggande militära utbildningen - över ett sommarlov, varannan helg över vintern, lokalt eller på centrala läger ("Bungeskolan"). Det vore ett flexibelt komplement till FM egna GMU, oavsett om den kommer att ske vid en central Boot-Camp, eller vid ett antal garnisoners soldatskolor (måtte det bara inte läggas på insatsförbanden själva). Efter GMU skulle de ha behörighet att söka till befattningar i insatsförsvaret (och åka på utlandstjänst i den befattning man söker), söka officersutbildning, fortsätta i frivilligförsvaret eller tacka för sig med en option att återkomma senare (kanske fylla en vakans under en insats). Under GMU kunde lediga tjänster presenteras samtidigt som de får en bild av militärlivet.

För att minska jojo-åkningen är det viktigt att inte hela bataljoner omsätts samtidigt (föreställ er ett företag där all personal omsätts vartannat eller ens vart femte år, med undantag för cheferna?). För att göra det till en attraktiv arbetsplats bör alla ges en möjlighet till horisontell eller vertikal karriär (McDonalds håller kvar sin personal genom att hela tiden ge dem möjlighet till vidareutbildning och pröva nya roller). Lämpligen sker detta efter varje insatscykel: då ser man över vilka intressen som finns, kanske behövs en ny ksp-skytt i gruppen och du är intresserad av att lära dig? Efter den första perioden ska de dugliga rekryteras stanna i verksamheten ytterligare en period. Samma sak måste gälla för officerarna (det nämns aldrig i debatten, men jag förutsätter att det är tanken - det är inte majorer och högre vi har för få av).

En miljard låter väldigt mycket på rekryteringsåtgärder. Jag tror man behöver lägga mer pengar på löner och på att underlätta omställningen för de som slutar i yrket efter 4, 5, 10 eller 20 år. En premie är säkert rekryteringsbefrämjande, men om de inte skall tvingas till socialbidrag när de slutar så vore pensionsutbetalningar bättre (det blir lättare att leva på studielån eller gå ned i lön om det kommer in några tusenlappar till i månaden). Kom ihåg att vi behöver skapa ett system där ett antal ska vilja gå över till civil verksamhet efter några år. Vill vi verkligen att det ska bygga på att göra militärlivet så djävligt som möjligt? Isåfall räcker nog inte en miljard till propagande för lura in ungdomar.

Anonym sa...
29 december 2009 kl. 21:15  

Jag har ännu inte mött någon officer som med stolthet har berättat att hon/han tidigare genomfört ungdomsverksamhet. Jag har heller ännu inte mött någon värnpliktig i chefsbefattning (KB/GB/PB) som genomfört ungdomsverksamhet som även har varit en duktig chef. Min erfarenhet är att de som har varit med i ungdomsverksamhet före sin värnplikt har fått en snedvriden uppfattning om vad värnpliktstjänstgöringen innebär och det har bara inneburit extra arbete att få dem att förstå att t ex det ledarskap som de fick lära sig som 15-åringar inte fungerar när man har med (nästan?) vuxna värnpliktiga att göra. Det är för mig helt ofattbart att vi satsar så mycket pengar (jo, jag tycker att 46 mille är mycket) för att få så lite och så dåligt resultat.

Vad gäller miljarden som skall satsas på rekrytering så tror jag nog att det hade räckt med 10% för att uppnå målet om man samtidigt lägger 900 miljoner på lönerna istället. Då får ju en soldat nästan samma lön som en kapten i armén.


/M

Wiseman sa...
29 december 2009 kl. 21:25  

M: Då har vi helt olika erfarenheter. Två av de bästa KB jag någonsin haft under mig på kompaniet och som sedan gick vidare till att bli utmärkta officerare hade frivilligbakgrund. Samtidigt har jag även stött på den kategorin du beskriver, men den har varit långtifrån överrepresenterad.

Anonym sa...
29 december 2009 kl. 21:56  

Vad gäller löneläget för blivande soldater så kan strax över 3000kr/månad dras av för mat också om jag inte är felunderrättad. Såvida situationen inte skiljer sig från den som gäller för US på Livgardet och gällde IA07/NBG på P4. Eller är tanken att soldaterna skall bosätta sig på regementsorten och således utspisa i hemmet?

Wiseman sa...
29 december 2009 kl. 22:02  

21.56: Ja, alternativt ha med lunchlåda eller betala för sig i matsalen.

Ndorop sa...
29 december 2009 kl. 22:24  

Att det kommer kosta för mat kommer Skatteverket att bevaka, så det är har FM inget att säga till om. Gissa vad de kommer säga om att "erbjuda billiga bostäder för att höja reallönen"?

De som inte bosätter sig på orten kan dra av kostnader för dubbel bosättning under en begränsad tid (vanligen 2 år). Riksdagens tanke är att därefter ska man bosätta sig där man arbetar.

Wiseman sa...
29 december 2009 kl. 22:28  

Ndorop: Jag tror t o m att det är sänkt till ett år, men det kanske finns undantag?

Tanken är att FM ska kunna erbjuda boende, helst on-base, för ca 2500 kr/mån. Många kaserner och dyl kommer att byggas om till lägenheter.

Daniel sa...
29 december 2009 kl. 22:49  

För ungdomar utan eftergymnasial utbildning eller arbetslivserfarenhet är 17000 en helt ok ingångslön. Dessutom är lönen i offentlig sektor oftast lägre än i det privata näringslivet. Som vanligt lever värnpliktskramarna i sin egen parallella verklighet.

Anonym sa...
29 december 2009 kl. 23:46  

Daniel, 17 000/mån är kanske ok när man är 18. I nivå med, eller lite högre än, ett vårdbiträde. Men just det, i motsats till vårdbiträdet så förväntas soldaten vara beredd att, ibland på kort varsel, åka iväg på insatser med risk för liv och lem. Detta oavsett personlig situation och familjeförhållanden.

Dessutom, efter att ha gjort sina 5-6 år skall soldaten börja om civilt. Kamraterna som pluggat går samtidigt ut i arbetslivet och får 25-30000. Kompisen som började jobba i butik efter gymnasiet har fått ansvar för köttdisken och tjänar 23000. Hon som blev snickare tjänar 27000. Soldatens militära erfarenheter kanske gör att han/hon får 18000 när hon börjar om civilt.

Så Daniel, jag vill nog hävda att det är du som lever i en annan verklighet om du tror att nu angivna villkor kommer att locka särskilt många som har andra alternativ. Särskilt många av rekryterna som är lämpliga för officersutbildning (universitetsbehörighet) lär det knappast heller bli. Där får nog aspirantvarianten bli huvudspåret i framtiden.
/Karl

Ndorop sa...
29 december 2009 kl. 23:58  

@Wiseman: "Du får göra avdrag för utgifter för din boendekostnad under längst två år." http://www.skatteverket.se/svarpavanligafragor/privat/avdrag/privattillfalligtarbetefaq/vilkareglergallerforavdragfordubbelbosattningvidanstallningisverige.5.10010ec103545f243e80001831.html
- Det sågs att det förlängdes till två år när Öresundsbron byggdes, eftersom man annars inte kunde behålla arbetskraften på detta ovanligt långa bygge.

@Daniel: Hotell- och restauranganställdas kollektivavtal anger 17 481:- som ingångslön för arbeten utan förkunskaper. är det en parallell verklighet? (Det finns alltså 230 Mcdonaldsrestauranger runtom i Sverige som betalar högre ingångslön, utan att kräva du reser utomlands och duckar kulor. De står också för din utbildning, fri uniform och tvätt av den.) http://www.hrf.net/index.php?sid=1&pid=391

Om lönen är ok men inte mer, så kan FM alltså inte använda den som främsta lockbete.

Anonym sa...
30 december 2009 kl. 00:12  

Varför inte köra 3 mån värnplikt ala "gröntjänst" för alla vapenföra gossar och flickor, och rekrytera lämpliga kandidater därifrån till aspirantprogram, specialister, insatsförsvar och nationell skyddsstyrkan. Kör den värnplikten på två till tre utb-platser, med tre kullar per utb-plats och år.

Detta vore intressant ur ett samhällsperspektiv eftersom den gamla värnplikten faktiskt fungerade som en inkörsport till vuxenlivet för många ungdommar, något som tyvärr saknas idag.

/En som saknar ett mellanting mellan det gamla och det nya försvaret

Anonym sa...
30 december 2009 kl. 05:01  

En utredning avseende personalförsörjningen pågår och jag tror den skall vara klar om ca ett år. Då hoppas jag att det även kommer en seriös kostnadsberäkning. Den nuvarande är rena fantasifostret.
Till dess att resultatet av denna lagts och analyserats är det ganska vanskligt att spekulera i om hur det kommer att se ut.

Klart är att de flesta av de grundläggande förutsättningarna som FM anför i sitt förslag inte har infunnit sig.
Anställning två år under en femårsperiod är det som gäller just nu.
Jag vet att man på vissa håll, med eller utan fackets godkännande, har trixat med olika befattningsbeskrivningar och byte av dessa. På så sätt har man kunnat kringå 2-5årsregeln.

Detta är inte ett trovärdigt sätt att förhålla sig till problemen.
Jag tror heller inte att det är varken FMs eller fackets avsikt att lösa det hela på detta vis.

Då återstår en anställd soldat/sjöman under två år.
Det blir ingen större positiv skillnad mot vplsystemet, utom en löneförhöjning för soldaten.
Ser man till förbandet kommer det aldrig att vara komplett eller samövat eftersom man behöver omsätta personalen under två år.

Hur det ska gå till begriper jag inte men jag ser problem när det saknas nyckelbefattningar som fordonsförare,sambandsfolk,
sjukvårdspersonal o.s.v.


FM skriver också att personalen skall individomsättas och det blir en delikat uppgift. Om det skall finnas en färdigutbildad sjukvårdare att ta vid när den förre slutar? Hur många sjukvårdare har vi då på gång i utbildningskedjan?
Detta kräver smala utbildningsresurser, kanske så smala som en till tre individer.

Vad det gäller ersättningar och lön får vi nog vänta till dess att vi ser ett konkret förslag och skatteverkets tolkning av detta.
De nuvarande nivåerna kan snabbt blåsas bort av en högkonjunktur.

Vi väljer bort alla de som satsat på en yrkesutbildning,de som tänkt göra karriär inom sitt gebit,egna företagare och entrepenörer för att näma några.
Dessa har vi nu inte tillgång till. Urvalet kan vi bara göra utifrån ansökningarna.
Just detta att ha ett annat yrke och utbildning har varit det svenska försvarets största tillgång både i utlandstjänst och här hemma.

Facket, vilket det nu blir, är säkert villigt att förhandla i vissa av frågorna angående arbetstid, ersättning och anställningsförhållande.
Förhandling är som bekant ett givande och tagande. Vad FM vill ha vet vi men vad är de villiga att ge??
Med tanke på de komplexa frågorna och jämföra dem med en enkel RALSrunda så kommer det att vara en risktagning av stora mått att söka jobb i FM under lång tid framöver, vilket får negativa konsekvenser.
Det är trots allt bara sex månader kvar innan sjösättning.
Man kan ju tycka, att med den tid man har haft till sitt förfogande, bottenmålning och lackning skulle vara klart.

Att gå tillbaka till ett delat befälssystem är egentligen bara att foga sig för, den där hemska, verkligheten. Tyvärr är det väldigt mycket som är oklart även där.

Det allra sorgligaste i allt är att något försvar av landet innebär inte reformerna.

Dessutom är det snart val och lyssnar man på oppositionspartierna så kommer mycket av förutsättningarna att ändras.
Risken finns då att vi varken har anställda eller värnpliktiga under några år.
Suck!!!
Teaterdirektören.

Maskinisten sa...
30 december 2009 kl. 08:13  

Som man bäddar får man ligga heter det. Nu har FM gått in i den här nya situationen med öppna ögon, så det är väl bara att sätta igång och rekrytera på samma sätt som andra nationer i samma situation dvs på fängelser, bakgårdar etc. Materialet man får kanske har vissa brister men det får man ta:-)

Yrket måste göras attraktivt med bra lön, hyggliga förmåner och siste men inte minst stöd och hjälp till bra karriär efter de aktiva åren i FM.

halldin sa...
30 december 2009 kl. 08:41  

@Daniel: Att städa skolor och matsaler för 13 000:- i månaden är inte så illa. Att tvingas delta i stridsliknande situationer sex av tolv månader per år under fyra till fem år fär 17 000:- är illa.

En mycket god vännina till mig har sökt just denna yrkesväg, hon såg inga problem enda tills jag påpeka att När kontraktet är slut är hon närmare 30 och har inte ens haft en sportmössa att bygga familj.

Det kanske är ett krav för tjänsten. Men det ger ju soldater där efter.

Anonym sa...
30 december 2009 kl. 09:38  

Anonym 00:12,
sossarna hade faktiskt ett sådant förslag i sin försvarsmotion våren 2010. Dessutom ville de ha betydligt färre yrkessoldater och fler kontraktssoldater, vilka ju borde vara lättare att rekrytera.

Antar dock att Tolgfors i vanlig ordning avfärdade detta med att alla andra har fel...
/Karl

Anonym sa...
30 december 2009 kl. 10:09  

Inte ens jag kan se in i framtiden... Sossarnas försvarsmotion från våren 2009 skulle det vara.
/Karl

Anonym sa...
30 december 2009 kl. 10:30  

Det som bekymrar mig är att det inte verkar finnas någon realistisk uppskattning för vad ett yrkesförsvar kommer att kosta.
Återigen riskerar försvarsmakten att sitta med svarta hål i budgeten.

När man på min tid bestämde sig för att spara pengar genom att lägga robotbåtar vid kaj fick vi dåligt samövade besättningar. Men vi hade krigsbesättningar!

Om det svarta hålet beror på personalkostnader kommer besparingen förmodligen att bli minskad personal. Kan vi då skramla ihop besättningar till våra korvetter?

Med tanke på att flottan, och till viss del flyget, är två teknikintensiva vapengrenar kan man förvänta sig att problemen kommer att bli än större i armén.

Personligen befarar jag att det här kommer att sluta i kaos.

Cliff Barnes

Anonym sa...
30 december 2009 kl. 11:31  

Daniel: Som sopåkare i Stockholmstrakten kan du ha en ingångslön på 25000+ för 30-40h arbetsvecka och beroende på vart du kör lite "bonus" i form av extrapengar under bordet direkt från krögare...

Det är visserligen ett tungt arbete med hög skaderisk, men det är inte så många som skjuter på dig...
/M

Anonym sa...
30 december 2009 kl. 15:22  

Håller med om att rekrytering är FM ödesfråga... det är ett jättekliv från en något så när fungerande situation till ett helt oprövat system!

Tänker också på bolagets förmåga att ta hand om personal... inte bästa rykte? YO i all ära, det är ett fungerande system fast med många brister. Men går du till nästa personalkategori, civilanställda, så kan man lätt blottlägga många brister i tex karriärvägar, kompetensutveckling och ren personalledning...mm.

Tar vi sedan klivet ut lite, till de anställda reservofficerarna så blir man snart varse att detta är den grupp som historiskt ligger ganska nära den framtida situationen av anställda soldater och specialistofficerare. Men här har FM klantat sig... man vill överföra alla som inte ska vara med i insatsorg på regementet till HR Centrum? Men där har man varken kompetens eller tid att ta hand om RO... det finns inte en enda heltidsanställd officer i HKV som har som uppgift att utveckla eller vara " husse " för alla tusentals RO.
Kul? Den enda myndigheten som har kvalificerade personer att ta in utan omständliga anställningsprocedurer... vad gör man? Inget! Det är inte bara dålig reklam för de framtida anställda soldaterna utan en fingervisning om hur bra vi är att ta hand om folk...

Kollar vi sedan lite längre ut på linan, frivilligorganisationerna, så är det ändå sämre... rent ut sagt mörker. HV tillhör ju numera armén, sägs det, men jag har själv träffat många i HV som är missnöjda.

NÄ... vi är inte redo att anställa soldater, som organisation. Och det kommer att ta många år att få upp den kompetensen ( om man inte köper in den kompetensen... och hur troligt är det i dagens läge? )

Det kommer att bli sämre innan det blir bättre... min enda tröst är att det tydligen ändå finns kvar duktiga löjtisar som de vpl älskar?
Men en anställd kanske kräver mer...

/ Petra

Anonym sa...
30 december 2009 kl. 16:19  

Några allmänna kommentarer:
- Plan B torde bli att öka antalet vpl som genomför 3 mån utb om direkt rekryteringen falerar. Källa; fd hög officer i HKV.
- lön under insats. Fn när FM valt att ej gå vidare med avtalet för US så kanväl ändå läggas tillgrund I-lönx 1,3 + 8000:- dvs det som gäller fn. Lägre förefaller väl orealistiskt, eller...?
- förmågan att rekrytera de som behövs till sk nischbefattningar. Först måste dessa synliggöras för alla.Vpl systemet var bra för det gav oss tid att inrikta de sombehövdes samt att nå de med behövd grundkompetens, t ex viss universitetskompetens eller färdighet, t ex grävmaskinist.
- bredvilligheten att anställa en kontraktsoldat i mindre företag. Läs FM egen personaltidning ang den sk Pilotundersöknigen. Villigheten är låg om inte en rad främst ekonomiska krav möts i form av bidrag till företaget.
- förmågan hos regeringen att till maj 2010 presentera ett förslag som kan omsättas till lag och förordning ang korttidsanställing av GSS torde vara det mest gränssättande fn. Enl högt uppsatt personal i HKV finns ingen Plan B för ngr omfall i det läge regeringen ej förmår ändra LAS och få fram en förording med stöd av parterna på arbetsmarkanden och den nuvarande oppositionen.
- uppfyllnaden av våra insatsförband kommer att vara klar 209 för arme´ns del med ytterst få delar i uppfyllda 2014. M och Fv klart bättre läge 2014. Hur skall då insats cykel se ut för de olika förbanden?
Fn hopar sig en rad frågor och oklarheterna är måga. Tyvärr så ges inga rka svar på alla dessa frågorfrån statsmakterna eller HKV. Gissing;
- US blir kvar i modiferad form fast kallas ngt annat tom ca 2016.
- lönefrågan i FM blir än merkännslig maa av att alla kommer vara anställda.
- rekryteringsprocessen blir vansklig de första åren och hårda prioriteringear kommer att behöva ske till vilka förband som personal skall placeras vid.

/Lev B

Sumatra sa...
30 december 2009 kl. 18:27  

@ Ndorop

Du skriver "måtte det [GMU] bara inte läggas på insatsförbanden själva".

Vem skall annars göra det?Insatsförbandet är vad jag förstår det tidigare regementet - nedbantat och nerskuret till en insatsklar bataljon. Det man diskuterar är om C Insatsförband kan vara garnisonschef tillika eller om detta skall vara en fristående chef. Någon permanentad "GU-bat" ryms nog inte inom den framtida ramen. En viss stödorganisation med administrativa uppgifter kan nog förutses.

Basker grön sa...
30 december 2009 kl. 22:37  

Ojoj... Vilka domedagstongångar!

Det blir jättebra med anställda soldater och insatsförband. Det är kanske för få förband men de som finns kommer att bli bra.

Det viktigaste är att rekrytera rätt folk. Vi måste locka med vår särart. Att vi är militärer. Vi är statens och folkets förlängda arm. Vi har uniformer och vi gör det som är farligt i världen så att svennebanan kan jobba på Volvo lugnt och tryggt.

FMs rekryteringsvideos är så fruktansvärt mossiga, att lösa pussel iklädd träningsoverall. En heterogen civil grupp med afrofrisyr som springer i labyrinter. Sen får skiten pris för bra reklam. Sinnessjukt.

Hur bra det lockade rätt folk ser vi på avhoppen från Aspirantutbildningen. Ni som läst Värnpliktsnytt vet vad jag menar att det lockade för typ folk...

Vi vill ha vanliga människor som vi kan fostra i krigets värv.

Sen bör Aspirantprogrammet omedelbart avvecklas, FHS och HRC fråntas allt rekryteringsansvar och vid gud, låt GMUn genomföras på förbanden. En central GMU vore en katastrof för förbandsanda ochh i förlängningen rekryteringskraften.

Detta är en bra rekryteringsfilm:
http://www.youtube.com/watch?v=IUcaM_0ztbM

Anonym sa...
31 december 2009 kl. 13:04  

Ref M, 29 dec, 21,15:
---"Jag har ännu inte mött någon officer som med stolthet har berättat att hon/han tidigare genomfört ungdomsverksamhet. Jag har heller ännu inte mött någon värnpliktig i chefsbefattning (KB/GB/PB) som genomfört ungdomsverksamhet som även har varit en duktig chef."---
Då har du nog tyvärr bara fått uppleva de sm är avarterna från ungdomsverksamheten och som inte har förstånd till att utnyttja kunskaperna på rätt sätt.
Många kolleger har ett förflutet inom HvU eller FBU och de har sund inställning till det militära, inkl. ledarskapet mot soldater. Ett lysana de exempel på duktiga generaler med ungdomsbakgrund är genlt Anders Brännström.
Självfallet har det genom åren funnits många kläppträn som nyttjat ungdomsverksamhet som en sorts språngbräda. Men de finns oavsett ungdomsverksamhet eller inte.

../Owe

Sumatra sa...
31 december 2009 kl. 17:49  

@ Basker grön

"En central GMU vore en katastrof för förbandsanda och i förlängningen rekryteringskraften".

Du har förmodligen rätt avseende specialförbanden,Kj och Arméns jägare. För övriga är det nog mer rationellt med centraliserad GMU. Förbandsandan tar nog ingen skada. Vad jag förstår så har andra nationer inget problem med förbandsandan trots centraliserad GMU.

Anonym sa...
1 januari 2010 kl. 20:25  

Själv funderade jag på specialistofficerare främst med tanke på att ha ett intressant jobb och inte bara se pengar, dessutom få vara ute i naturen istället för bakom ett skrivbord. För det är ju som det är med den biten också efter att ha läst Wiseman en längre tid.

Universitetsutbildad och 29 år gammal, ej gjort lumpen (valde arbete istället vilket jag ångrar idag). Sökte till SOUn, där kom jag vidare till uttagningarna. Uppfyllde de fysiska kraven med god marginal. Vissa sökte ju tjänster som få sökt så de blev antagna utan att ha gjort en enda situp. Märkligt.

Nog om det. På intervjun kanske jag framstod som lite skrämmande, 29 år, gjort en hel del i det liv jag levt tills nu. De undrade nog varför jag sökte. Jag sa som det var (se ovan). Varit scout och med i flygvapnets ungdomsverksamhet i många år. De tyckte dock att det var konstigt att jag hade intressen vid sidan av mitt arbetsliv, såsom teater och litteratur. De hängde upp sig väldigt mycket på det. Jag svarade sakligt (med en viss förtryckt irritation) att vad jag gör i mitt privatliv spelar väl ingen roll kontra min arbetsroll (jag är en sådan som separerar dessa två). Nåväl. Det hela kändes bra fram till just intervjun. Aldrig begått ett brott i mitt liv, anmält brott dock när den svenska tystnaden legat som ett tungt lock. Eller som någon uttryckte det, man kan inte gilla böcker om man söker stridande förband som "underofficerare" (men det får man ju inte säga i Sverige). Många författare kan säga emot det. Och filosofer etc. Vill hellre ha god kontakt med folket under mig än över.

Blir ej antagen. De tycker jag ska söka till den anpassade officersutbildningen (som tydligen ska revideras i vår 2010, men rekryterna visste det inte själva hur det blir med det) men när de säger det tänker jag att, vänta nu den är ju för metrologer etc. Enligt intervjuarna var jag mer officersmaterial. Men frågan är om jag inte är för gammal för 3 år till i "skolbänken" (vilket tycks vara tanken med nya OP). Kanske tillgodoräkna mig mina akademiska studier och korta ner utbildningen? Men när jag kommit hem och ventilerat med vänner och bekanta. Så inser jag ju att officersprogrammet med de inriktningar jag valt kräver genomförd värnplikt. Undrar om det ens är värt att maila och fråga kring detta. Mailkontakt med FM är som ett lotteri, ibland får du svar, ibland inte.

Glädje. Får prova söka till polisutbildningen istället då. Men ryktena säger att det är ungefär samma härva där som i FM.

PS. Det finns fler intressanta historier att berätta om bemötande inom FM men jag tror ovanstående pekar ganska väl på problematikens kärna. Vet FM själva vilka de vill ha? Hur de vill att försvaret ska se ut i framtiden? Är man konsekvent med sin information utåt mot potentiella rekryter? Eller är det enbart några gamla gubbar som vet det i HKV? Det kan nog vara så att jag är sur och bitter för att jag ej blev antagen och antagligen högst överkvalificerad men problemet kvarstår. DS

Cynisk sa...
2 januari 2010 kl. 11:23  

@Anonym 20.25
Du ska tacka rekryterarna för att de gjorde sitt jobb. SOU är verkar inte alls vara något för dig. Det baserar jag på dels din redogörelse av din bakgrund och dels på hur de sett på rekryteringen.

Lämplighetsbedömningen som genomförs genom bla intervjun är ganska bra, inte fullödig men bra. Där ges en uppfattning om sökanden har rätt profil för yrket. Om de som intervjuat dig ansåg att du inte var specialistofficersmtrl så ska du utgå från att de hade fog för det.

Det som bedöms är dig som person, inte bara yrkesman, så allt är relevant. Om du irriterats av att diskutera dina fritidsintressen så märkte det säkert under intervjun. Man brukar märka sånt.

Aspirantutbildningen ger framgent behörighet även till Officersprogrammet.


Här kan man se baksidan av borttagandet av allmän värnplikt. Kunskapen om FM och yrket är alldeles för låg hos sökanden till officersutbildningarna. Problemen med AspU och såna inlägg som ovan påvisar bara det. HRC har en nöt att knäcka och jag röstar för att inlemma förbanden mer i processen.

Anonym sa...
2 januari 2010 kl. 13:18  

Förslag tagna från diskussion på en annan plats, om just detta ämne:

1) Försvarets tidningsverksamhet delas upp i två delar. En för anställd personal och frivilliga. Denna ska vara "no frills" och all propaganda och förhärligande ska vara eliminerad. Anställd personal ska fullständigt storkna av all detaljrikedom och faktabelamring i artiklarna, syftet ska vara att de lär sig något och kan läsa om sina kollegors bragder såväl i utlandet som hemmavid. För allmänheten kan något liknande Insats & Försvar finnas kvar, det vill säga förhärligande reklam, här kan tyngdpunkten även fortsättningsvis ligga på utlandet.

2) Försvarets radioverksamhet, inspirerat av Israeliska arméradion. Denna kan finnas som kanal FM Radio på 100,7 MHz eller dylikt samt givetvis sänd även digitalt. Syftet är trefalt, i fredstid för att vara ett alternativ till övriga kanaler för allmänheten, men även en kanal där Försvarsmaktens ÖB med flera kan få ge sin syn på saker och ting utan att Ekot eller övrig kommunistmedia klipper sönder uttalandena. I krigstid (eller vid utlandsoperationer med exempelvis NBG) kan radiosändningskompetensen som byggts upp självfallet komma till nytta.

3) Försvarets TV-verksamhet, inspirerat av The Pentagon Channel. Ska sändas i det digitala marknätet och vara gratis för alla svenskar att titta på. Kan även sändas digitalt som är fallet med The Pentagon Channel. Syftet är det samma som för radiokanalen. Det vore även möjligt att göra denna till en Myndighetskanalen, det vill säga visa den samordnat med polisen, Räddningsverket med mera.

4 Ständig representation på A-lägen, i Sveriges tio största städer. Ungefär i storleksordningen Telenorbutik. Här kan flanörer vandra in och dricka en chai latte ur en pappmugg med Försvarsmaktenemblem och köpa en tröja med "I <3 FM"-tryck där ett par procent går till en fond för före detta utlandssoldater etc. Här kan besökare prate lite om soldatyrket och i övrigt bli medvetna om att Försvarsmakten faktiskt finns. Vilket man ju faktiskt inte förstår då man aldrig ser militärer i Sverige.

Anonym sa...
2 januari 2010 kl. 13:33  

Och kostnaderna då:

Kostnad för tidning: Jag tror att LO-tidningen Byggnadsarbetaren till omfånget och antalet medlemmar som får den kan vara användbar att jämföra med. Tidningen utkommer femton gånger per år och distribueras till 110 000 medlemmar. Kostnaden är drygt 30 miljoner kronor per år om jag inte minns fel. En ytterligare tidning för försvarsmaktsanställd personal och frivilliga, avsevärt mer seriös än Insats & Försvar skulle givetvis kunna komma ut mindre frekvent och distribueras till kanske 40 000 personer (här innefattas givetvis skolbibliotek och dylikt som får gratis utskick). Det kan åtminstone inte bli dyrare än 30 miljoner kronor per år.

Kostnad för Radio FM: Sverige Radio (SR) fick 2,3 miljarder kronor 2007. Detta till en gigantisk organisation. Av dessa har varje P4-kanal "enbart" fått 25-30 miljoner kronor per år. En "Radio FM" kunde ambitionsmässigt ligga på samma nivå och kunde möjligtvis dra nytta av att ingå i SR (genom tecknandet av diverse avtal om upphovsrätt när det ska spelas lite musik och så vidare), men stå för kostnaderna för en egen P4-kanal?

Kostnad för TV-sändningar: Sveriges Television (SVT) fick 3,8 miljarder kronor 2007. Vad kostnaden för en av deras nischade kanaler är vet jag inte, men höftar och gissar på 50 miljoner kronor för till exempel Kunskapskanalen eller Barnkanalen. Jag tar i ordentligt om jag säger 100 miljoner kronor kronor per år, som tidigare nämnts kan denna bli en Myndighetskanalen där diverse myndigheter kan samarbeta och visa inslag. Polisen kan till exempelvis visa egenproducerade Efterlyst

Representation på A-lägen: Låt säga tio lokaler på A-lägen i tio städer. Jag gissar spontant att det inklusive stora mängder latte och persoanl skulle gå på 70 miljoner kronor per år.


Uppskattad totalkostnad: 150 - 300 miljoner kronor årligen, helt beroende på var ambitionsnivån sätts. Är det verkligen "för mycket" pengar i förhållande till storleken på budgeten? Och jag tror inte någon betvivlar att sådana kaffepengar går att hitta varstans bara lite hål täpps till och verksamheten styrs upp något.

Ungdomsledaren sa...
3 januari 2010 kl. 23:44  

Tack för din stöd för ungdomsverksamheten, det värmde!

I dagsläget känns det ibland något otacksamt då de flesta officerare inte kan eller vill visa uppskattning för arbetet som läggs ned inom ungdomsverksamheten. Detta samtidigt som man ju vet om att det varje år levereras in hundratals motiverade ungdomar till FM, ungdomar som inte sällan går vidare till en karriär som officerare.

Saker som kan förbättras från FM:s sida vore höjda anslag (priserna som FM tar för transporter och am har ökat mångfalt de senaste åren) samt en mer serviceinriktad attityd vad gäller beställningar av mtrl.

Säkert är detta problem som även drabbar fast anställda, men jag kan lova att det känns mer surt när det rör saker som man lägger sin lediga tid på!

Länge har FM pratat om vikten av verksamheten, men vi ute i den har sett ytterst lite förändras. Ja, förutom de höjda priserna då.

Anonym sa...
11 januari 2010 kl. 10:23  

Danskarna verkar inte ha några större problem, men det kanske beror på att man inte lägger så mycket tid på PK aktiviteter //Rune

"Rekordmange unge vil ind i forsvaret"

"På trods af - eller måske på grund af - at Danmark er i krig i Afghanistan søger unge i hobetal ind til forsvaret.

Siden 2005 er antallet mere end fordoblet til 7.500

Samtidig oplever forsvaret en stigning i antallet af frivillige til den fire måneder lange værnepligt.

I dag er over 88 procent af årets cirka 6.000 værnepligtige frivillige - i 2004 var det kun cirka 70 procent"

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade