Verdammt noch mal!

Få har väl missat den fantastisk roliga PRIO-versionen av der Untergang som återfinns på Youtube (liksom längst ner i detta inlägg).

PRIO är nu åter på tapeten i bl a IT-tidningarna efter Statskontorets senaste rapport med mycket stark kritik mot systemet som är Försvarsmaktens satsning på ett nytt IT-system att ersätta ca 75 andra äldre system. Ersättas måste systemen, det är det inget tvivel om. Frågan är om PRIO, eller SAP som ursprungsversionen heter, var det lämpligaste alternativet, med tanke på hur många andra företag och försvarsmakter världen över (senast Norge som sett tillgängligheten hos förbanden dyka efter införandet av SAP). Nu är frågan om man ska avbryta PRIO eller köra oavsett fördyringarna. AR 2 stipulerar ju att man ska hålla fast vid målen och ta de risker detta kräver. Men är fördyringar på en halv miljard på budgeterade 600 milj kr godtagbara? Då anser sig dessutom Statskontoret inte ha fått hela den ekonomiska bilden från Försvarsmakten. Flera separata avtal och övriga omfattande kostnader saknas i denna summa, så den verkliga summan ligger betydligt högre. Försäkringskassan avbröt sin SAP-satsning efter att ha plöjt ner 8 mdr kr i systemet utan framgång. IKEA däremot hör till de företag som lyckats med sina SAP-satsningar. Oddsen att Försvarsmakten ska klara den totala budgeten för PRIO på 2,5 mdr kr efter att bara ha infört steg 1 ha förbrukat 1,1 mdr kr, närmar sig nog oddsen för att hitta Elvis.

Hittills har endast ”Steg 1” av PRIO införts. Till skillnad från vad försvarsministern hävdar är fallet med GLC/NOC, hänger faktiskt införandestegen ihop i PRIO. Steg 2 skulle ha varit lanserat i slutet av innevarande år, men är nu fördröjt till åtminstone april 2010. Vågar man från projektledningens sida be om ytterligare anstånd, eftersom detta troligen behövs efter erfarenheterna från Steg 1?

Steg 1 medförde stora problem hos FMLOG, som var först ut med PRIO. Bl a tvingades man ”gena i kurvorna” som det så fint heter, för att kunna stödja pågående insatser på erforderligt sätt. Förseningen av PRIO har också medfört svårigheter med att ordna bemanningen i den nya IO2014 eftersom modulerna för personalhantering hör till de försenade, men Excel fungerar ju alltid. Resultatet av införandet av steg 2 blir intressant. Därefter följer steg 3 och 4 som bör innebära de största vinsterna då de ersätter flest av de gamla systemen. Vägen dit är högst osäker och Statskontoret vill t ex att man gör en ordentlig översyn av PRIO och dess finansieringsmöjligheter och vad det innebär för övrig verksamhet inom Försvarsmakten, innan införande av PRIO steg 3 och 4 beslutas. Att döma av mil.se håller inte Försvarsmakten riktigt med om detta.


Under tisdagen kallades också representanter från Försvarsmakten upp till Försvarsdepartementet för att redogöra för läget. Tydligen är det inte bara anställda inom Försvarsmakten som oroas. Frågan är om det gick till som i filmen nedan?


Ska då PRIO avbrytas eller ska man fortsätta? Jag är kluven. De gamla datasystemen håller som bekant på att ramla ihop. Många är skapade innan pentiumprocessorn fanns på marknaden och snart äldre än soldaterna. Ju längre tiden går utan att systemen migreras till ett nyare system, desto svårare blir att migrera och desto större lär väl profiten bli för konsulterna som ska ordna migrationen. Fortfarande är det också höljt i dunkel hur PRIO ska lyckas hantera hemliga uppgifter och om systemet kommer att klara MUST:s ackrediteringar. Statskontoret konstaterar t ex att det idag inte ens finns säkerhetslösningar för att hantera ens den lägsta av säkerhetsklasserna (Hemlig/Restricted).

Vad jag framförallt vänder mig mot med PRIO-systemet är att det är ännu ett system som syftar till att rationalisera bort administration på kärnverksamhetens bekostnad. Samtidigt som man ständigt sjunger centraliseringens lov för att öka uteffekten hos kärnverksamheten, skyfflar man över mer och mer uppgifter på alla de chefer som ska leda kärnverksamheten, från förbandschef ner till enskild plutonchef. Alla blir de i hög grad administratörer av sådant som tidigare sköttes av stödfunktioner såsom reseavdelning, personalavdelning och kameralenhet. Plutonchefen ska nu sitta och sköta alla sina soldaters ärenden i PRIO eftersom det blir för dyrt att skaffa licenser även till dem. En licens för en vanlig användare kostar Försvarsmakten 8000 kr om året, medan chefslicenserna går på 13 000 kr om året. Ingalunda småpengar. Lägg sedan ytterligare ca 10 000 kr i årshyra på den i bästa fall högst ordinära (förmodligen 6 år gamla) persondatorn som personen använder för att hantera PRIO, så är det en del pengar som rullar. Uppenbarligen är det bästa sättet att förvalta skattebetalarnas pengar att krigsförbandscheferna ska sitta vid sina skrivbord och hantera sin personal i PRIO. När sedan Högkvarteret ska halveras och de ärenden som hanterades av den bortskurna halvan istället ramlar ner på förbanden, undrar jag om officerarna i kärnverksamheten någonsin kommer att kunna lämna skrivborden.

Man kan också med rätta ifrågasätta det psykologiska införandet av PRIO i Försvarsmakten. Under hösten har många förband i enlighet med instruktionerna för att hindra smittspridning med anledning av influensapandemin förbjudit stora personalsamlingar, såväl de av verksamhetsnatur som festligheter. Dock blev det undantag för HKV:s PRIO-information som det var av yttersta vikt att all personal delgavs. PRIO är överordnat pandemier. På HKV står det tydligt i kallelsen till PRIO-information att det är obligatorisk närvaro. Att tvinga på människor information om något de i grunden är skeptiska till, minskar i regel inte skepticismen.

Jag lutar nog mest åt att fortsätta PRIO-satsningen, men det hindrar inte att hårdare krav måste ställas på hur införandet ska genomföras och hårdare krav på leverantörens arbete. Min gissning är att inom några år är man inom Försvarsmakten tillbaka till ett system liknande tidigare med lokala stödfunktioner för lön, personalvård etc. Skillnaden är att det troligen blir utlokaliserat till varje underenhet och i form av en underofficer som sköter all administration. Hux flux är man tillbaka på det glada 40-talet när kompaniets fanjunkare var den som skötte administrationen, men skillnaden är nu att han gör det i PRIO. Sedan tar det ytterligare några år och någon kommer på att man skulle kunna samla alla administratörer på förbandet på en plats och då har man en kameralenhet igen. Historien tenderar att upprepa sig.

Sen är det som det alltid är med datorer och program – de blir gamla. Hur länge håller PRIO?

20 kommentarer:

Anonym sa...
17 december 2009 00:00  

Notera att Statskontorets kritik i huvudsak riktar sig mot FM:s (o)förmåga att leda utvecklingen av förändrade arbetssätt i förbindelse med implementeringen av systemet.

PRIO (SAP) förutsätter ett flödesbaserat arbetssätt. Då kan systemet hjälpa beställaren/användaren med en hög grad av effektivisering till gagn för kärnverksamheten.

När beställaren ännu inte är klar över hur den vill leda sin verksamhet & projektledningen tvingas gissa när det skall beskriva för IBM hur systemet skall sättas upp, samt att beslutsfattare i HKV löpande fattar beslut om hur de tänker leda verksamheten som går på kontra mot hur de tidigare beställt uppsättning av systemet - så blir det hack i skivan med fördyringar & förseningar

SAP fungerar så som FM har beställt det. Integrationen med FM IT-infrastruktur har hanterbara utmaningar. Den verkliga utmaningen ligger i ledningens (o)förmåga att leda de förändringar de själva har beslutat.

Införandet av PRIO är idag som att springa en orienteringstävling där karta & terräng inte stämmer överens & tävlingsledningen försöker ändra terrängen efter kartan samtidigt som "någon" flyttar kontrollerna under pågående tävling...

Anonym sa...
17 december 2009 08:24  

"Sedan tar det ytterligare några och någon kommer på att man skulle kunna samla alla administratörer på förbandet på en plats och då har man en kameralenhet igen."

Jag begriper fortfarande inte hur man lyckades räkna hem att det blir billigare när alla taffligt och långsamt gör resebeställningar, administration eller sitter i Arbogas telefonkö, istället för att ägna arbetstiden åt huvudtjänsten.
Jag är också övertygad om att vi sinom kort har ett antal "fanjunkare" vilka snart ersätts av några betydligt flinkare och effektivare civilanställda damer. /Nizze

jan-olov sa...
17 december 2009 08:33  

Det gamla LIFT systemet fungerade utmärkt under följande förutsättningar

1.Att varje användare hade rätt behörighet så det kunde utföra sina arbetsuppgifter/roller.
2.Var utbildade att använda den funktionaliteten de var behöriga till
3.Grundata och transaktionsdata framförallt lagersaldo per M nr underhölls korrekt.
4.smidiga rutiner för rollbyten/behörigheter och grundataändringar annars försvinner snart tilltron till systemet och används ej och det blir KAOS!

Därför AVBRYT PRIO NU!Klara ut dessa pkt först och snegla på IKEA s införande.Därefter FAST pris från leverantören med böteklausul vid försening och ej uppnådd funktionalitet.Om detta ej går avbryt projektet helt.

Problemet med Lift och alla affärsystem oavsett om det heter SAP Movex IFS application osv är att de blir inte bättre än underhållet av grundataregister och att de verkligen används rätt en utbildningsfråga.

Anonym sa...
17 december 2009 08:44  

Wiseman:
"IKEA däremot hör till de företag som lyckats med sina SAP-satsningar"

Mil.se:
"Systemet är stabilt, men införandet har inte varit friktionsfritt. Utmaningen är nu att utbilda, ge ut instruktioner och handleda användarna så att de nya arbetssätten med hjälp av systemen används som det är tänkt. Samtidigt ska de kvarvarande bristerna åtgärdas i god tid före nästa fas i införandet. Detta tas nu om hand i en åtgärdsplan där arbetet pågår för fullt, säger flottiljamiral Thomas Engevall. Thomas Engevall kommer, i enlighet med de förslag som Försvarsmaktens internrevision lämnade tidigare höstas, att från och med mitten av januari 2010 ges helhetsansvaret för Prio i Försvarsmakten."

Jag undrar om IKEA övervägde att anställa en flottiljamiral för att leda införande av sitt IT-stöd och verksamhetsledningssystem? Kanske såg de behov av en annan typ av kompetens?

Angående FM (o)förmåga, se även kommentar till: http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2008/08/syrn-snett-uppt.html

"Genom att bara identifiera insatsverksamheten som kärnkompetens, så har man också undlåtit att inse att förutsättningarna för en kompetent insatsverksamhet skapas i en kompetent myndighet. Där har förfallet fått råda fritt, vilket tyvärr inte bara drabbar ledningen, utan också verksamheten och ytterst skattebetalarna då produktiviteten sjunker."

Kanske en hypotetisk förklaring till varför det verkar vara så svårt?

Anonym sa...
17 december 2009 09:01  

Problemet med PRIO är att det är ytterliggare ett system i raden som skall fixa alla FMs problem.
Minns ORION. Detta skulle vara en genväg till en försvarsmakt i balans med ordning och reda i.

Jag tror inte att det finns något "alla dator-/ledningssystems moder" som löser problemen åt oss. Fortfarande gäller att stoppar man i skräp i ett system så får man ut skräp. Det finns ett egenvärde i att någon måste flytta information från ett system till ett annat och därmed har "eyes on" på vad som åker i system.

De administratörer som nu slängts ut med badvattnet är jag övertygad om betalade sin egen lön genom att det blev rätt och riktig i löneredovisning, resebeställningar osv.

Skrota PRIO innan för mycket pengar förbrukats. Miljarden som ORION kostade ter sig billig i backspegeln.

/janne

Anonym sa...
17 december 2009 10:24  

Vansinnet

Kommer ni ihåg Palasso? Hur många hatar inte det systemet?
Men varför då?

Jo man gick från ett enkelt beprövat system till ett system som inte fungerade. Utbildningen var dessutom katastrof. Man kom in från skogen, svullen i ansiktet och fick ett antal skrämdumpar i ansiktet.
Allt skulle bli så bra. Att hälften av "Aps:en" inte ännu gick att använda var en detalj.

Hur fungerar palasso idag? Förutom att man fortfarande genomför ändringar och att systemet är stelbent byrokratiskt, det fungerar ganska bra tycker jag. Jag kan inte påstå att det är värdelöst längre.

Hade det fungerar från första dagen och om utbildningen varit bra hade säkert flertalet av oss varit positiva till det.

Upprepar sig historien?
Svar ja: Inför man ett halvfärdig system med dålig utbildning?

Svar ja: Nu sitter vi där med gamnackar, rödsvullna i ansiktet igen. Och lyssnar på nån general som vet hur bra prio är.
Allt man får veta är att man som PC bara ska sitta 20% mer framför datan inte mer.

Men vi på plutonchefsbefattning sitter ju redan 40- 50% framför datan! När ska jag leda mitt förband? När ska jag få den där utökade pedagogiska förmågan och den förbättrade socialakomptensen generalen Grundevik pratar om? Om jag hela tiden leder från datorn.

Filmen om prio är inte rolig...
Den är tragisk, för den är verklighet.

/Trupparen

Officer2000 sa...
17 december 2009 11:14  

Palasso fungerar nu ja, på vissa förband bättre än andra som ännu inte förstått funktionen av att lägga in RAMAn. Men hur många arbetsveckor har "man" (jag i alla fall) inte spenderat på att leta fel, lära sig hur man skriver in obskyra arbetsformer, försöka få in konteringar som inte tillhör egna förbandet, ringa "palassodamen" (räddaren) och lösa ut nystanet för att i slutändan bara skita i allt och tänka det är bara pengar ändå. Jag vill inte kalla mig datoranalfabet, jag har ju ECDL (minns ni), men nya system tar tid att lära sig. Har de dessutom inte i användarens ögon koppling till kärnverksamheten utan ses på med skepsis så tar de ännu längre tid att införa.

Officerskåren är ofta negativa till förändring, fråga mig inte varför. Det gnälls rätt bra i fikarummen om otaliga ting. Jag tror det är sunt att lufta sitt missnöje ibland, om man gör något åt situationen och inte bara knyter handen i fickan! Därför gillar jag din blogg wiseman. Den ger om intet annat en illusion av att av "gnäll" underifrån skapa förändring :)
Därför är det också viktigt att frågan om PRIO's prioritet luftas så att insyn tillkommer och rätt beslut tas. "Man" anstränger sig mer med övningsplanen om man vet att BatC kan komma ut på besök.

Patric sa...
17 december 2009 12:42  

Har jobbat med SAP R/3 när Ericsso förde in det i sin produktion, många vara kritiska, hur skulle alla lära sig, det kostar en heö del mm mm. Men nu fungerar det, det är koll på flöden, framför allt inom logistiken och inköp mm går mycket enkelt att utföra. MEN det blev dyrt mycket dyrt, bara hårdvara var ca 1 miljarder i server mm, min del av Ericsson såldes och den investeringen i SAP var iom det "värdelös". Ska man införa SAP (eller som FM kallar det PRIO)måste man ha järnkoll på förutsättningarna, man måste vet hur det ska fungera, vad det ska klara av, att arbeta ut rutiner längs vägen klarar inte systemet, det drar ut på tiden med fördyringar som resultat. Samt utbilda alla användare på rätt nivå med rätt utbildning mm. Det är mycket viktigt, var ärliga och påtala ev problem redan från början.
Angt PC kostnader årskostnad på 10000kr per år, vilka datorer köper FM? En normal persondator (stationär) för kontorsbruk hos en privat arbetsgivare kostar max 6000kr inkl skärm. utslaget på 3 år, (normal avskrivning) ger det en kostnad på ca 2000kr per år, driftskostnader (service, kortläsare mm) kostar knappast 8000kr per år, då är det antingen feldimensionerat eller någon som överdriver kostnader......

Wiseman sa...
17 december 2009 12:50  

Patric: Intressant fakta.

Ang kostnaderna, så är det sådant som gör att man ifrågasätter finurligheten med interndebiteringssystem där alla runtom ska göra vinst på kärnverksamheten. Jag önskar att jag kunde säga att kostnaden var överdriven, men icke. Att hyra en helt vanlig minibuss inom Försvarsmakten, ofta 5-10 år gammal debiterar man 500 kr per dag för och det är exkl drivmedel och dessutom kontinuerliga lån över flera år.

Anonym sa...
17 december 2009 17:17  

Varför, varför, varför upprepas hela tiden samma misstag inom "uniformsorganisationerna"?. Att införa nya datasystem är på något sätt tidens lösen. Ibland tror jag, att högre chefer duperas av konsulter/säljares välsmorda munläder, och inte fullt ut vågar ifrågasätta vad som erbjuds. År man rädd för att verka bakåtsträvare om man vågar ifrågasätta det lämpliga med föreslaget system. Tänk på att Ni har med nutidens hästhandlare att göra!

En komponent som inte heller ifrågasätts fullt ut, är "datamognaden" hos den personal som blir satt (utsatt) till att hantera systemen.

Frågan man kan ställa sig angående PRIO är, hur man kan räkna hem "förtjänsten" med de kostnader som redovisas i form av konsultarvoden, hårdvara samt maskinhyror. De senare är väl som vanligt drabbade av interndebiteringens vansinne.

Reinman

Anonym sa...
17 december 2009 18:13  

Jag är förvisso inte insatt i PRIO eller de "75 andra programmen", men jag jobbade tidigare på ett företag som hanterade många transaktioner/flöden och hemlig information. Där utvecklade man sin egen programvara i en liten, men effektiv it-avd. Detta av tre skäl:

- Det blev billigare än att köpa in, utbilda och framför allt betala licenser för färdiga system.

- Man fick exakt de egenskaper/funktioner man hade behov av och slapp irriterande kompromisser i systemet. Man kunde också utan hjälp av dyra konsulter, nya upphandlingar och risker för licenskonflikter löpande uppdatera programmen på lämpligt sätt och i lämplig takt.

- Säkerheten blev högre jämfört med allmänt spridda system.

Alltså kostnad, effektivitet och säkerhet.

Med så många licenser som lär krävas i en så omfattande organisation som FM plus säkerhetskrav borde väl vinsterna bli än större där?

Anonym sa...
17 december 2009 20:23  

@ 18.13

Jag tror inte du förstått problemet

För att kunna utveckla eget så måste man veta vad man vill ha och kunna skriva ner det
Eller ?

Om man köper ett "verksamhetssystem" (ERP) och säger att man ska anpassa verksamheten efter systemet...

Då behöver man ju inte ens veta vad man vill eller hur man ska utforma verksamheten...

FML:s arbetsuppgifter hamnar på en nivå de känner sig trygga med...
Eller ?

Anonym sa...
17 december 2009 20:45  

@ anonym 18.13

Aja baja! Nuvarande buzzword inom Försvarsmakten är outsourcing och fokusering på kärnverksamheten. (Som vanligt i otakt med resten av samhället). Alla tjänster som inte kräver uniform och vapen går att köpa och ska helst köpas. Det blir per definition (i FM) både effektivare och billigare. Ve det pucko som vågar påstå annorlunda. Då försvinner snuttefilten för hela ledningen, och man måste kanske börja tänka själva och fatta beslut inom områden som inte känns helt bekväma. (Eftersom fokus på kärnverksamheten ger ledare med utmärkt militär kompetens framförallt). Tänk vad bekvämt att inte behöva kunna något själv, utan att bara öppna plånboken (inte ens min egen utan skattebetalarnas) och låta någon annan göra allt det där svåra och jobbiga. Utopia för en myndighetsledning! Att man behöver stå till svars inför skattebetalarna är lyckligtvis bara en teoretisk konstruktion för en myndighet. Med en leverantör att skylla på blir det ju ännu bättre. Ledning utan att behöva kunna något eller ta ansvar - kan det bli bättre? Nä, det ÖRAt lär inte lyssna på dig, tyvärr...

Högbåtsman P. Rio sa...
17 december 2009 21:40  

Hejdu Wiseman,

Du har en bra och intressant blogg även om jag inte håller med om allt du skriver. En liten faktajustering i PRIO-inlägget är att de kostnader du anger för licenser i stort avser inköpskonstaden för licenserna. Den årliga avgiften är knappa 20% av dessa kostnader. Det blir ju en och annan spänn det också men likväl 80% billigare över tiden än vad du skriver. Filmen är f.ö. helt hysteriskt rolig och han som gjort den har en bra framtid i showbiz om nu FM skulle bli för trist och jobbig när PRIO kommer....sofort.

Wiseman sa...
17 december 2009 22:11  

Högbåtsmannen: Jag hoppas du har rätt!

Andreas sa...
17 december 2009 23:38  

Efter att ha suttit med dessa system i några år i betydligt mindre komplicerade organisationer, nämligen två högskolor, kan jag bara konstatera att det inte fungerar alls.
Istället för att skapa IT-system som är anpassade för organisationen så försöker man tvinga in organisationen i den mallen som använts för IT-systemen. Det kanske fungerar ibland för någon administratör som inte har någon som helst kontakt med verksamheten, men för alla andra är det totalt kaos. Det finns ingen utbildning i världen som kan åtgärda ett feldesignat system.
Ovanpå detta läggs sen att mycket av arbetet i systemet är helt meningslöst i relation till de uppgifter man försöker lösa utan finns bara där för att göra det enkelt att dra ut listor/resultat/utfall/redovisningar högre upp i organisationen som ingen ändå vet vad de egentligen betyder. Varför vet då ingen vad de betyder? Jo, för att de som matade in uppgifterna bara följde ett mönster som de blivit beordrade att använda och hade ingen aning om vad det de matade in innebar.
Skriv A i ruta 1 och B i ruta 2 och skriv sedan under på rad 10...

Wiseman sa...
18 december 2009 00:10  

Andreas: Vilket överensstämmer med vad Försvarsmaktens infodirektör sade i tv i somras: Försvarsmakten ska anpassa sig till PRIO (alltså inte tvärtom).

Bkan sa...
18 december 2009 10:27  

Den stora frågan mig är varför vi måste blanda logistik och personaltjänst i samma system?? Vem är det som har nytta av att i samma program se soldatens betyg och statusen på hans ak-5??

Personal är en dynamisk resurs som inte gör som man tänkt sig och inte kan planeras i femårsplaner. Det tror jag alla med erfarenhet av denna plan kan hålla med om.

Materiel i FM är en resurs som lever lika länge som tp-84 och följer synnerligen statiska mallar för tillsyner och åtgärder. Här pratar vi inte fem utan femtio-årsplan.

Finns det någon motsvarande stor koncern där det finns en gemensam HR- och logistikavdelning så kan jag ta tillbaka ovanstående, men det tror jag inte. Det hanteras av olika kompetenser och olika människor som inte behöver dela datasystem. Alla försök till detta kommer att kräva en ändrad syn på resursen...

Men man kan ana en plan... För statarna fanns möjligheten att flytta en gång per år till en ny arbetsgivare. I PRIO kan man efter årlig UBS-värdering matchas mot lämpliga befattningar och därefter byta. Att byta på fel tid gör att värderingen måste göras av den nya chefen, systemet är inte dynamiskt.

Alltså är en återgång till statarsystemet lösningen på problemet att se personalen som en dynamisk resurs! (Nu blev det bittert....)

Anonym sa...
1 januari 2010 15:25  

Några reflektioner om PRIO, adminsatration och verksamhetsinsikt.
- det var inte bättre förr. Antalet fel i "trupparnas" resebeställningar och beräkningsunderlag tvingade oss PC och KC att rätta men med papper och penna. Dessutom fanns det personal, ca 650 lönehandläggare i FM som kunde stödja- pinpointade mot ditt förband dessutom. Fn tror jag att inom FMLOG arbetar ca mindre än 100 (50?) med löneärenden. Detta omnågot är väl en besparig som borde gått till kärnveksamhetens fortlevnad...
- PRIO är ett VERSKSAMHETS förändringsprojekt, inte i första hand ett TEKNIK projekt. Tekniken fungerar, jmf försvårande/hindrande skador på stridsfordon, oavsett vad man tycker om den. Iden med att införa SAP är ju att inte egenutveckla eller anpassa mer än absolut nödvändigt- däri ligger ju besparingen, eller...? Då faller två slutsater ned;
- vi måste börja göra sådant som vi borde gjort tidigare ( kolla vad som är arbetsgivarens eller arbetsgivarepresentatns skyldighet i dag och i går samt reflektera om det förändras med PRIO).
- vi kommer att få göra sådant som vi inte gjort förut. Varför?. Statsmakterna ställer det kravetet, medborgarna ställer det kravet, och visst PRIO ställer det kravet.

Slutsats: Versamhetsinsikt är svår att uppnå utan dialog mellan individer i olika befattningar och på olika nivåer i en organisation.

Att omutbilda, att lära att in att ta bort beteenden som hindrar utvecklingen och skapa insikt om de krav som ett insatt insats fösvar ställer på PC och KC, hela vägen upp till ÖB, vad ankommer på uppföljnig av personl och mtrl inom HELA FM är och har aldrig varit enkelt.

Exempel: Om det är truppens som skall sätta dit en felrapport på inlämnad mtrl är det då PRIOs fel om FMLOG nästa gång lämnar ut en ej åtgärdad/skadad/ bristfällig pryl?

VI har ett gemensamt ansvar- låt oss ta det.

/Lev B

Anonym sa...
4 januari 2010 14:49  

När det gäller PRIO så togs nog det mer grundläggande beslutet långt innan upphandlingen. Det vill säga – ska vi göra helt egna system eller köpa ett så kallat ”standard ” från hyllan?
Tillgänglig expertis och utländska erfarenheter säger att det blir mycket billigare att bygga själva… även om det spontant låter bra och billigare med ett standardsystem.

Nackdelen med att bygga själv är att man får ett stort underhållsproblem med tiden… blir dyrt att ha personal för att underhålla gammalt.
Däremot ska man förhandla väldigt hårt med leverantörerna av ett standardsystem för att få ett lågt underhållspris per år. Då först har du nytta av att det är många org som använder samma program?

Sedan tror jag själv man fattade rätt beslut. För vi är inte världsbäst på att bygga system?

Fast okej… min sambo säger att det hade varit en intressant övning att bygga upp ett mil-IT om omkostnadsbudgeten varit två tusen millar. Men politiskt … nä?

Givet då att vi har beställt ett sk standardsystem så är det omedelbart givet att bolaget måste anpassa sig. För de som levererar ett standardsystem tänker inte ändra något!

Så processen med att ändra organisationens arbetssätt och nomenklatur är helt avgörande.

Då blir man lite ledsen när man kan läsa i en utomstående konsultrapport att PRIO bedrivits som ett teknikutvecklingsprojekt och inte innefattat införande som avser organisation eller arbetssätt. TEKNIK-Utveckling istället för dialog om arbetssätt?

Som att utbilda tekniskt på en kulspruta och sedan lämna införandet ( dvs användning i dagligt bruk ) till varje löjtnant att hitta på egna regler kring? Funkar förstås inte… då blir det inte mycket av ensade arbetssätt.

/ Petra

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade