"Oro i leden" (uppdaterat 2/9 17.00)

"Oro i leden" är en rubrik stulen från Chefsingenjörens blogg och det är väl det minsta man kan kalla det när nu Flygvapnets piloter gått samman och skrivit ett gemensamt brev till Flygvapeninspektören, vilket Chefsingenjören nu ikväll publicerar på sin blogg. I brevet uttrycker piloterna stark oro över Försvarsmaktens agerande som arbetsgivare och förklarar varför man valde att ställa all flygövningsverksamhet under en dag förra veckan för att diskutera innebörden av det nya anställningsavtalet.

Som hövding är det kanske dags att börja oroa sig över hur indianerna mår. Det är med all säkerhet fler anställda än enbart Försvarsmaktens piloter som känner stark oro över utvecklingen.


Brevet som publicerades på Chefsingenjörens blogg:

Varje individ i Försvarsmakten bär med sig en ryggsäck med bra och dåliga erfarenheter och upplevelser. Vissa är direkt kopplade till verksamheten, andra är en konsekvens av den transformering Försvarsmakten genomgått det senaste decenniet. Klart är att varje händelse såsom nedläggningar, nedläggningshot, neddragningar och obalans i resurser kontra uppgifter, alla blir tegelstenar som fyller på ryggsäcken.

Utöver detta har piloterna i Försvarsmakten under många år kämpat för att Arbetsgivaren på ett seriöst sätt skall förhandla ALFF. Piloterna i försvarsmakten har t.ex. under de senaste 10 åren inte haft någon reallöneutveckling. Hur man än vrider och vänder på frågan så kan man aldrig negligera att även det här blir en negativ erfarenhet som läggs i ryggsäcken.

Som gemensam nämnare för alla ovan upptagna exempel står arbetsgivaren. Men om alla tegelstenar år efter år som kommer från arbetsgivaren är av negativ karaktär så blir konsekvensen oundvikligt att förtroendet efterhand minskar.

Vad var det som hände V034?

I början av juli kom Försvarsmaktens beslut att omreglera vårt anställningsavtal. För vissa var detta mitt i semestern, för andra var det precis innan semestern började. Oavsett så fanns det ingen tid för oss att diskutera omregleringen vare sig oss emellan eller med Arbetsgivaren. Det blev enskilda studier och funderingar i hängmattan under semestern.

När så alla flottiljer var igång igen efter semestern började diskussionerna omedelbart i korridorer, ordersalar och på kontor. Frågor gällande omregleringen diskuterades i stället för taktik innan flygpassen. När så första ryktet kom om att piloter hade ställt sig själv på marken för att fokus inte var 100% på flygtjänsten, började telefonerna gå varma. Vi identifierade snabbt, under en fredagseftermiddag, att det inte bara var på en enskild flottilj, utan överallt inom Flygvapnet som omregleringen diskuterades flitigt. Följande måndag var det fler piloter som ställde sig på marken och alla pratade nu om omregleringen och förtroendet för arbetsgivaren. Bägaren var full och det bubblade över för många.

Flygsäkerhetsklockan började ringa hos de flesta och den allmänna åsikten var att vi måste göra något innan någon skadar sig!

Beslut togs på arbetstagarnivå att vi måste berätta för vår arbetsgivare vad som höll på att hända, och detta måste ske nu. Vår analys var att vi borde försöka reda ut situationen till en hanterbar nivå så att ingen medarbetare behövde gå hem inför helgen och känna att de inte kunde fokusera på flygtjänsten inför stundande FVÖ-10. Vi var tvungna att skaffa marginal och utrymme för djupare diskussioner och därav ansåg vi att onsdagen var en lämplig dag för att dels skapa utrymme för vissa förberedelser och dels för att skapa utrymme för förändringar i verksamheten för de som berörs av att vi inte skulle flyga.

Vi trodde aldrig att arbetsgivaren skulle reagera på det sättet, då vi ansåg att det vi ville genomföra enbart var av godo och inom ramen för gott förebyggande flygsäkerhetsarbete. Vi kan bara ta åt oss av lärdomen att det är viktigt hur kommunikationen sker och att den lätt förvanskas på vägen upp.

Samlingar skedde runt om i landet under tisdagen och onsdagen. Agendan var i stort sett den samma.
- Ta reda på all information vi kan om omregleringen.
- Skriva ner frågor vi vill ha svar på.
- Analysera vad som är den egentliga källan till alla dessa känslor.
- Prata med varandra och ventilera åsikter för att släppa på trycket.

Målsättningen var att alla skulle få komma till tals, ventilera sina känslor och lyfta fram sina frågeställningar. Allt skulle få diskuteras. Omregleringen var bara en del, men viktig då många saknade information eller inte kunde tillräckligt om lagar, förordningar och arbetsrätt för att tolka den som finns.

Diskussionerna har i efterhand analyserats och slutsatsen är att de sett liknande ut på alla verksamhetsorter. Samma slutsatser har dragits och samma åsikter har funnits kollektivt.

Under genomgången av de två skrivelserna från HKV (Försvarsmaktens inriktning för internationell tjänstgöring avseende personal 16100:60762 och Internationell arbetsskyldighet 16320:60761) var reaktionerna massiva. Även om det verkligen verkar som om FM vill vara den goda arbetsgivaren, och verkligen har försökt att tänka till, fanns mycket litet förtroende för orden som stod i dessa skrivelser. ”Frågor och svar” upplevdes som ihåligt och de viktiga svaren saknades i flera fall och var mycket vagt besvarade i andra. Vartefter sammanställdes en omfattande frågebank.

Trots det stora missnöjet mot hur Försvarsmakten valt att agera i omregleringen av anställningsavtalen visade det sig snabbt att detta definitivt inte var den enda orsaken till den turbulenta situationen som råder, utan snarare fungerade som katalysator i processen. Den stora knäckfrågan grundade sig i ett djupare missnöje och bristande förtroende för Försvarsmakten som arbetsgivare. Här blir det komplext att förklara eftersom det handlar om känslor, något som man aldrig kan ta ifrån en individ, och är än svårare kan förklara i skrift.

Missnöjet och det bristande förtroendet är något som sakta smugit sig på. När så piloterna inte upplevt att problem (varav några följer i nedan text) omhändertagits på ett bra sätt eller helt negligeras år efter år, så har ryggsäcken fyllts på till bristningsgränsen. Under diskussionerna visade det sig tyvärr att alltför många har långtgående tankar på att lämna Försvarsmakten. Även många av dem som aldrig tidigare funderat på att lämna Försvarsmakten har börjat tvivla på vart deras fortsatta yrkesliv skall fortgå och känner inte att beslutsunderlaget idag är tillräckligt för ett underbyggt ”ja-sägande”.

Hur vi går vidare från detta

Oavsett om förtroende är något som går snabbt att förlora men tar tid att återfå, är det något vi måste, och vill, få tillbaka.

Vad är det då som är grunden till att förtroendet sakta försvunnit, för det är dessa saker som kan ge Försvarsmakten det tillbaka. De tre enskilt största faktorerna är följande:

Omreglering av anställningsavtalet. När Försvarsmakten nu väljer att införa internationell arbetsplikt, innan avtalen som talar om på vilka premisser verksamheten kommer bedrivas, och med vilka villkor, så ställer man sina arbetstagare inför ett omöjligt val. Det finns under inga omständigheter en annan situation där någon skulle skriva på någonting utan att veta vad det innebär. Det finns ingen som vill ta en anställning utan att veta vilken villkor som kommer att gälla eller vad som förväntas av dig som arbetstagare. Även om vi skulle tacka nej vet vi inte hur länge arbetsgivaren har tänkt använda oss i övergångsorganisationen.

Skillnaden i att övergå från nationell till internationell arbetsskyldighet kan för individen och dess familj vara oerhört stor. Att försöka förklara, och få acceptans, hos familjen att den nya anställningen likställer att åka till Arboga och Afghanistan är svårt. Att dessutom inte kunna svara på vad man kan förvänta sig för villkor eller om det fortsatta livet alltid kommer fortlöpa med en väska packad i hallen gör situationen ytterligare prekär.

Försvarsmaktens svar på de frågor som måste ställas inför det svar som avkrävs angående omregleringen är kortfattat ”att man skall ha förtroende för Försvarsmaktens goda vilja att fortsätta vara en bra och attraktiv arbetsgivare.”

Förtroende är ingenting man får över en natt, förtroende är summan av allt man tidigare gjort och det är där Försvarsmakten fallerar. Antalet negativa stenar i ryggsäcken är helt enkelt så många att det börjar bli tungt att bära och därmed omöjligt att negligera. I samband med detta brev skickas även flertalet frågeställningar ut på bred front. Vi förväntar oss svar väl innan 20:e september.

Personalhantering. Vi upplever att Arbetsgivaren under de senaste åren tydligt har markerat oviljan att se till sin personals bästa och lyssna när vi vill diskutera. Vi har vid flera tillfällen försökt att på konstruktiva vägar beskriva vår situation och påtala när vi tycker gränserna är nådda. För att nämna några konkreta fall; hanteringen av TFSE våren 09 och våren 10, SE02 sommaren 09, GFU041, framförhållningen med att meddela byte av tjänstgöringsort, tvångsändring av avtal för de som vill vidareutbilda sig, omregleringen av anställningsavtal, avsaknad av klara besked om vad som förväntas av en JAS-pilots karriär efter den ”uttalade” tiden på division.

Oavsett om individen i alla de enskilda fallen inte personligen drabbas är pilotskrået i detta hänseende som en familj, där påverkas alla om en mår dåligt. Vi blir alltså alla på ett eller annat sätt påverkade av händelserna och det sätter spår och vår ryggsäck blir tyngre efter varje debacle.

ALFF. Avsaknaden av översyn har visserligen inte varit total, men effekterna av översynerna har mer eller mindre uteblivit. Förtroendet för arbetsgivaren efter att mer än ett möte i frågan har ställts in ökar inte. Efter diskussioner mellan arbetsgivare och arbetstagare har det lovats det ena och andra. Löften som piloterna inte upplever har infriats. De besked och beslut som kommer i detta ärende har alltid upplevts som negativa. Vi har därför t.ex. samma ingångslön idag som för tio år sedan.

Med detta enkla handbrev vill vi piloter upplysa våra chefer om att organisationen och dess personal inte mår bra. Vi ansåg oss ha identifierat en situation som var flygsäkerhetshotande och ställde vår flygning till förmån för att få ventilera våra känslor och tankar under delar av V034. Vidare anser vi att diskussionerna nått den målsättning som vi hade, men att Försvarsmakten måste förstå situationens allvar och fortsätta arbeta med de underliggande problemområdena.

Slutligen är alltså vårt förtroende lågt och det finns många saker som ligger och pyr. Med denna bakgrund emotser vi en reaktion och fortlöpande dialog syftande till att försöka återskapa förtroendet för arbetsgivaren.

Hälsningar

Berörda Flygvapenpiloter på F17, F7, F21, TU JAS, FMV, FlygskolanUppdatering 2/9 14.50: Media har nu börjat uppmärksamma piloternas brev till Flygvapeninspektören. (SvD, Aftonbladet, BLT, GP, 2, DN)


Någon lustigkurre har gjort en "Der Untergang"-version av det hela, kallad Pilotupproret.Watch Pilotupproret, snart i en bunker nÃÂ�¤ra dig! in Comedy  |  View More Free Videos Online at Veoh.com

88 kommentarer:

Anonym sa...
1 september 2010 kl. 22:37  

...å herregud min skapare....

Anonym sa...
1 september 2010 kl. 22:43  

Jag är helt övertygad om att övriga personalkategorier inom FV och troligen hela FM kan skriva under förarnas brev. Oron är påtaglig bland många.

Tack för att det finns någon som verkligen säger ifrån.

Nu förväntar jag mig ett tydligt svar från FVI och den övriga FML.

/Vitablixten

Anonym sa...
1 september 2010 kl. 23:05  

Ouch...

Men jag gissar att reaktionen blir Goddag yxskaft, oavsett hur bra formulerat det är.

/Johan

Anonym sa...
1 september 2010 kl. 23:19  

Kanske finns det någon som kan vidarebefordra detta även till Sverker, ty de på sändlistan vågar väl inte ens nämna detta brev i hans närvaro, eller?

Verkar som om "humorkuben" inte riktigt uppfattar hur stämningen är i FM utanför deras egna väggar.

/Förväntansfull

Anonym sa...
2 september 2010 kl. 00:24  

Oj, piloterna är arga, jag darrar...

/Överste X

Anonym sa...
2 september 2010 kl. 06:35  

@ överste X.

Självklart kan du vara vilken tomte som helst, men sannolikheten är inte försumbar att du faktiskt är överste i Försvarsmakten och uttrycker denna attityd. Det är det som är själva problemet i Försvarsmakten och en av grunderna till den akuta förtroendebrist som piloterna talar om.

@ alla

Den typen av attityd och förhållningssätt från FM chefer, rekryterade på meriter att uppfattas som tuffa krigare och härförare, är alltför vanlig.

FM, och framförallt armén, har de chefer de efterfrågat (och kanske förtjänar?). Härförare i fältuniform med en rå men hjärtlig attityd och en tuff framtoning. Fyrkantig haka och en tendens att handla istället för att prata. Chefer som är uppfostrade med deviser som "ett säkert uppträdande kan dölja oceaner av okunskap", "det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder", "det som inte dödar härdar", "bättre att handla fel än att inget göra", "handla i chefens anda", "gilla läget", etc.

Normen är att betrakta skolor, teori och akademisk utbildning som lättsamt flum - bättre och viktigare med rötter i den skitiga vardagstjänsten på roten.

Chefer ska agera föregångsmän. Föregångsmän är riktiga krigare och kraftmän som alltid bär fältuniform för att bevisa sin lojalitet med kärnverksamheten. Oavsett vilket roll, arbetsuppgifter och miljö de verkar i. Ve den chef som dyker upp på roten i annat än fältarbetskläder. En sådan "fjolla" kan man inte ha förtroende för.

Självklart överdriver jag lite grann, men kanske inte så mycket? Kanske värdegrundsarbete ändå är något för FM? Har inte FM personal precis de chefer som normer och värderingar föreskriver. Självklart är era chefer inte rustade för lull-lull frågor som myndighetsadministration, materielanskaffning, personalfrågor, etc. Det är inte sådana egenskaper som premieras av personalen och karriärfiltren. De som är intresserade och kompetenta i sådana frågor hänvisas ju till kategorin stödverksamhetstomtar med mindre värde än de riktiga krigarna - de som står i regn och rusk på frontlinjen och utbildar eller leder insatsförband. Vem vill ha en sådan chef, som inte har varit där, slitit i vardagen med soldaterna och gjort sina turer utomlands.

FM normer och värderingar är tyvärr väldigt svart-vita, utan hänsyn till myndighetens komplexa verksamhet och utan krav på det spektrum av kompetenser som krävs för att inte bara utföra myndighetens kärnuppgifter, utan också den omkringliggande verksamhet som utgör området myndighetsledning och verksamhetsstöd. Den verksamhet som skapar förutsättningarna för kärnverksamheten.

Jag har sagt det för: som man bäddar får man ligga. All personal i FM bör ägna sig åt lite kritisk reflektion över sitt bidrag till dagens situation. Vilka värderingar driver du? Hur djupt är de rotade (~ hur mycket dissar du mitt inlägg)?

Visst, effekten av den praktiska ledningen antyder en systeminkompetens, men att bara skylla på inkompetenta chefer är kanske skönt, men leder inte till någon långsiktig lösning. Som att kissa på sig...

Phoenix sa...
2 september 2010 kl. 06:51  

Ha, ha! Det var faktiskt lite humor bakom den signaturen -"anonym" överste.......om du är din signatur trogen så är det klart du inte förstår!
Vi har dock samma vanliga problem, om du har en hög lön ska du inte klaga, PUNKT! Om du har relevant anledning -oväsentligt!

Marinofficer sa...
2 september 2010 kl. 07:00  

Märkligt att JAS piloterna darrar och är arga. Självklart vill de ha ökad lön när de genomför så oerhört farliga övningar ute i internationell tjänst som t.ex. Red Flag. Märkligt att de som hela tiden jobbar med och mot internationella insatser, helikopterflottiljen, inte ställer sig bakom en sådan här aktion. Kanske är det dags även för JAS piloter i sina flotta bilar att inse att detta nu är på riktigt. Vakna upp!

Anonym sa...
2 september 2010 kl. 08:05  

Reaktionen blir nog att HKV skickar någon höjdare och hotar respektive förband. Så här får man inte göra...det är att visa öppen kritik mot ledning.

Hela FM (förutom HKV) står nog bakom innehållet, det skiljer inte mellan olika förband, civila eller militärer. Som sagt, vi kan nog inte ändra ledningen, bara ändra oss själva.

Anonym sa...
2 september 2010 kl. 08:59  

Ett sånt här brev hade lika gärna kunnat komma ifrån vilken plattform som helst inom armén. Men tyvärr kan vi inte ställa verksamhet och hävda att "flygsäkerheten kräver". Uppgifterna ökar, resurserna minskar. Och nu skall alla kunna skickas iväg, oklart under vilka omständigheter. Bra jobbat grabbar, hoppas det rör om i bikupan...

/Less

Anonym sa...
2 september 2010 kl. 09:26  

Vart tog det stolta Flygvapnet vägen som handlade om insatsen i fokus, och att leverera effekt var ett adelsmärke?
Övriga delar av Försvarsmakten har tagit klivet in i insatsförsvaret och lämnat invasionsförsvaret. Flygvapnets piloter, åtminstone fixed wing, lever kvar i en värld där allt skall förbli vad det alltid har varit. Alla förändringar riskerar att vara farliga och fyller "ryggsäcken med tegelstenar", och det fingras efter det magiska kortet, flygsäkerheten är hotad. Det är tur att regering och riksdag inte ställer högre krav på insatser med flygstridskrafter, då hade situationen blivit om möjligt ytterligare pinsam. Trygghetsnarkomanin har fått ett ansikte i Försvarsmakten.
Gud hjälpe oss!

Anonym sa...
2 september 2010 kl. 09:57  

@ Överste X

Jag hoppas att du inte har någon viktigare befattning inom HR!
Kommentarer som dina gör att vi idag har en mycket oseriös personalhantering.

Det viktiga i brevet är inte sakfrågorna! Jag tror att om man ser på hela Försvarsmakten så kan detta brev komma från vilken avdelning som helst, det är bara att byta ut vissa detaljer och underskriften!

Det viktigaste, Överste X, är att vara lyhörd. Man behöver inte alltid samtycka, men man måste försöka sätta sig in arbetstagarnas situation. Man kan inte negligera personal under en längre tid utan att hamna i en sådan här situation.

Hur mycket effekt och utveckling tappar vi på att taktikerna i denna Försvarsmakt sitter och diskuterar avtal och arbetsvillkor dagarna i ända. Sorgligt är vad det är. Skattepengarna skall gå till försvarseffekt!

Förre och nuvarande ÖB har haft en mycket tydlig genomförandeplan och till viss del lyckats med att införa vad Försvarsmakten står och vilka normer, regler och attityder som är grundläggande i Försvarsmaktens arbete. ÖRA har kostat miljoner och åter miljoner, kanske lite väl mycket men budskapet har nått fram!

ÖB och övriga FML. Ta er nu i kragen och sätt igång en genomförande plan som gör er till en vettig arbetsgivare. Börja med att förlänga tiden för valet till obligatoriet, till dess ni har svar på frågorna som ställs ute i landet. Se sedan till att avtalen går i hamn och arbeta er sedan metodiskt fram genom snårskogen! Någon överste med projektledarkurs i bagaget på HKV kunde väl få i uppgift av personaldirektören att se över situationen och komma med förslag vad som bör göras och vad som ska prioriteras. Men för guds skull, sätt inte Överste X på den positionen! Eller förresten så har han troligtvis redan den rollen redan med tanke på hur situationen nu ser ut!

/L

Anonym sa...
2 september 2010 kl. 10:05  

Oj Oj Oj! Var finns fokus nuförtiden?

Jag skulle vilja veta om det finns andra personalkategorier inom Försvarsmakten eller stödorgansiationerna som har liknande åsikter. Om ni har högt i tak så bifoga vilken avdelning/förband det gäller!

Det vore också intressant att höra om det är någon som upplever arbetgivaren som bra och lyhörd. Det är en väldigt kritisk blogg men någon måste ju vara av annan åsikt?
Om inte så är det ju vansinne!

/H

Anonym sa...
2 september 2010 kl. 11:08  

Överste X,

Vi är inte arga, vi är besvikna på sådana som du, och kommentarer som den du precis gjorde.

/Lt Y

Anonym sa...
2 september 2010 kl. 12:42  

@ Marinofficer

Mycket intressant att du vet hur farlig "Red Flag" övningen var!

Du var kanske där?

Att flyga på 20m höjd i 500kts är förstås någonting du gör dagligen! Vi gör inte det nuförtiden! Men i Red Flag behövde det taktikanpassas. Luftvärn och störning kombinerat med ett 60 tal flygplan i en och samma go gör det hela klart mer komplext än att stötta SF i medium level CAS i Afghanistan! RF Nellis är och kommer att vara det närmaste man kommer "riktigt krig" i luftarenan under övning... Övningen är rent sagt hårig!
Nu kanske det inte riktigt är COMAO/LFE, som vi kommer att göra om vi skickas ut men vi måste ha förmåga och kunskap över hela bredden! Vad ska man annars ha en JAS Gripen till?

Vad ingen, vad jag vet, Gripen Pilot gör är att raljera över andra enheter och dess strävan att göra ett så bra jobb som möjligt.

Vi försöker göra vårt bästa och mycket stor andel av oss är redo att göra internationella uppdrag, vilket vi dessutom har varit redo att göra i snart 10 år, med insatsförband efter insatsförband! Nu är det bara sättet man försöker införa det som stör och detta är som sagt bara toppen på berget.

Slutligen vill jag bara förmedla att jag närmar mig 40, har två barn och en arbetslös fru!
Jag kör definitivt ingen flott bil! Jag vill bara att avtalen skall förhandlas på samma premisser som i övriga Försvarsmakten och Sverige! Är detta helt omöjligt att förstå?

/K

Anonym sa...
2 september 2010 kl. 13:44  

Som flera påpekar i sina kommentarer är det nog inte de reella sakfrågorna som är det enda problemet.
Försvarsmaktsledningen saknar helt eller delvis trovärdighet hos systemet och individer inom och utom systemet.
Försvarsmakten har i stort tappat trovärdighet hos allmänheten, d.v.s. de som betalar.
Trovärdigheten för FM saknas hos delar av det politiska systemet.
För oss som handhar system, materiel, personal och plattformar saknas trovärdighet, när hela eller delar saknas och kommer att göra så under överskådlig framtid.

Inget av ovanstående kan vara okänt för någon i FM, inte ens FML. Därför är
agerandet så mycket allvarligare.

Därför kan man undra, varför man agerar som man gör, med denna kunskap om tingens ordning i bagaget?
Gör man det medvetet? Isf varför sänker man sig själv?
Gör man det omedvetet? Isf bekräftar man den bristande trovärdigheten och spiralen fortsätter nedåt.
För, som någon skrev, skulle de agera så här även i en skarp krigssituation? Trovärdigheten ifrågasätts ännu en gång.

Har precis för mig att även vår ÖB har efterlyst trovärdighet på någon genomgång?

Teaterdirektören.

Obertan sa...
2 september 2010 kl. 13:47  

Det är tragiskt att kollegor inom FM raljerar över andras upplevda situation.
Om nu flygförarna upplever en viss sak så är det all heder åt dem för att de vågar stå upp för det.
vad hände med "sanningen bor i betraktarens ögon"?

Alla som tycker att implementeringen av obligatoriet har skötts på ett bra sätt, räck upp en hand! Inte många, alltså...

Önskar att vi inom mitt skrå skulle kunna göra samma sak, men ärligt talat så är vi för mesiga. På min arbetsplats gnälls det som fan, men vi konstaterar samtidigt att vi kommer skriva ja. Hmm...
Jag själv gnäller ju bara anonymt men jag tror ändå att detta forumet kan göra skillnad.

Jag har känslan att bara de som varit i Afghanistan (nyttjar själv det faktumet när jag argumenterar för vissa saker) har rätt att yttra sig.
Ingen utlandstjänst = då ska man hålla käften och lyssna på krigarna som varit ute...

Tack för att ni agerar, kollegor inom FV. Jag tror att det någonstans gagnar mig som är i en annan del av FM.

@Marinofficer
Det skulle vara ganska så lätt att raljera över insatsernas farlighet och betydelse inför ex insatsen i Libanon med några småbåtar. Men jag undviker att göra det. Skulle aldrig sjunka så lågt.. ;)

Någon måtta får det fan vara...

Anonym sa...
2 september 2010 kl. 14:49  

Marinofficer,

Din kommentar om flotta bilar får mig att tro att du är någon form av högdjur inom jantekåren.

Anonym sa...
2 september 2010 kl. 15:14  

@ Marinofficer

Sånna som du gör mig ärligt talat ledsen.
Att behöva yttra sig, utan bakomliggande fakta, i rent och skärt jantelagsvrede kan vara den sämsta egenskapen som finns.
Snälla, försök se till helheten och blunda för dom få som kör en fet bil p.g.a. att dom är gifta med en högavlönad fru!

Anonym sa...
2 september 2010 kl. 15:19  

Jag kommer inte ifrån känslan att detta öppna brev och efterföljande diskussion på denna blogg känns som lite primadonna-varning. En mix av argument som utmynnar i att man är besviken, missnöjd och saknar förtroende för chefer. Man är i huvudsak positiv till internationell tjänstgöring, men "sättet" de nya anställningsvillkoren förmedlas på är fel. Det kan ju knappast komma som en överraskning för någon i Försvarsmakten att denna förändring var på gång. Det är väl alldeles utmärkt att ge personalen tid över sommaren att fundera över sin framtid. Jag har respekt för att man som individ kan göra olika val när det gäller sin framtid i Försvarsmakten eller utanför Försvarsmakten. Om man inte kan eller vill ställa upp på de förändrade villkoren så väljer man en framtid utanför Försvarsmakten. Jag tror inte att det valet underlättas av att göra det till en stor missnöjesyttring.

Anonym sa...
2 september 2010 kl. 15:38  

ÄH, LÅTSASPROBLEM på högsta (!) nivå!
Det hela började redan när man började tillåta kvinnor i stridande förband inom försvaret var det ju kört! Det är ju bara lekskola nuförtiden med människor som inte passar in i vanliga samhället (Ej utlandsstyrkorna inräknat).
Allt handlar om tillägg och pjåsk hit och dit.
Vad fan blir det av sånt? Inte ett skit.

Det mesta är ju också nedlagt, och det som är kvar är ju mest lek och skoj och mys.
Lägg ner hela skiten, det finns ju ändå varesig vilja, kraft eller pondus kvar i försvarsmakten.

Loosers ända sen vi förlorade Finland 1809 - och det VET vi.

//Carl X i sin grav

Anonym sa...
2 september 2010 kl. 15:41  

@ anonym 15:19

..."Om man inte kan eller vill ställa upp på de förändrade villkoren så väljer man en framtid utanför Försvarsmakten."

Vilka villkor?? Det är ju det vi beklagar oss över! Villkoren är ju inte satta!

Om man dessutom är Pilot i FM så har man 12 månaders uppsägningstid.... för att påbörja ett nytt flygjobb! Vilken AG tar de villkoren av en arbetsökande!
-"Jag kan tänka mig jobbet men vänta ett år så kommer jag!!"

Dessutom hotas föraren av vite på upp till 500.000kr beroende om man bryter sitt 10-åriga kontrakt eller inte!
Vafan ska man göra då om man inte vill godkänna "villkoren" och göra något på annat håll?
/SLAVEN

Anonym sa...
2 september 2010 kl. 15:58  

@Anonym (15:19)

Man kan tycka att alla i FM sedan länge borde ha förstått att detta skulle komma. Men titta en gång till - jag tillhör kategorin civila som inte sett detta komma för min del förrän strax innan sommaren.

Då kan man givetvis komma med argumentet att "ja men vad är sannolikheten att du som civil kommer skickas utomlands?" Detta är i mina ögon en helt orelevant fråga. Kritiken riktas inte mot ATT detta genomförs utan HUR.

Att du tycker att det var alldeles utmärkt att man givits tid att fundera över sommaren visar på att du över huvud taget inte har förstått vad det handlar om. Vad har jag haft att fundera kring när jag inte vet villkoren för att svara ja eller nej? Lite svårt att ta ställning när jag inte vet vad jag får om jag tackar ja - eller hur?!

Nej, jag kan bara instämma i det många redan skrivit - bra initiativ! Bra agerat piloter! Det behövs sannerligen människor som vågar stå upp och säga ifrån när arbetsgivaren agerar som man gör!

Anonym sa...
2 september 2010 kl. 16:29  

Jag tror att de som slutar inom pilotyrket ska köpas upp av facket. Det verkar som om det finns mer cojones i piloterna i fack-lika frågor än inom facket själva.

Det borde vara facket som driver dessa frågot, men inte då. Där är man så rädd att trampa på arbetsgivarens tår att man står helt stilla med benen när man gång på gång blir påsatt bakifrån.

-D

Anonym sa...
2 september 2010 kl. 16:45  

En kategori jag funderar på är alla de officerare som anställts sedan 2003 (inte så många kanske, men ändå). För visst var det 2003 utlandsobligatorium skrevs in i alla nya anställningskontrakt? Nåväl, dessa officerar hade väl inte klart för sig exakt alla detaljer när de skrev på? Hur ställer ni nya killar och tjejer inför den här debatten när resten av kåren skall vara anställda på samma premisser? Jag kan tänka mig att det känns lite som primadonnefasoner från de gamlas sida, men det vore intressant att höra vad de unga säger.

Anonym sa...
2 september 2010 kl. 17:41  

Först och främst ... arbetgivaren agerar i denna fråga så dåligt att det saknar motstycke! men nu till piloterna.. Buh buh då! Byt jobb! Jag tycker att det är lite osolidariskt gentemot alla andra inom FM. Men det är klart man står sig själv närmast! Bara jag får som jag vill ha det! FM ses som lite av primadonnor! Vad har ni utom transportflyget levererat utomlands? Vad är ni rädda för? Det kanske är så att man är rädd att visa hur pass bra eller dålig man är gentemot sina frände från andra länder! Tänk lite.. hur stor är chansen att statsmakten skickar ut er och JAS...Ingen risk , så stanna hemma ni och fixa era avtal/ Joachim

Anonym sa...
2 september 2010 kl. 18:11  

Lägg ner Flygvapnet och låt upprätta ett Armeflyg och Marinflyg för understöd till respektive stridskraft. Kränkningar kan kustbevakningen eller upprättat polisflyg ta hand om! / Joachim

Anonym sa...
2 september 2010 kl. 18:54  

Det känns konstigt att läsa uttalandet i SvD från Roger Magnergård: "Det är jättebra att de berättar hur de känner och självklart ska vi prata med flygförarna och även annan personal som har frågor. Vi säger alltid att det är bra att slå larm i ett tidigt skede och det är bra att de gör det."

Försöken att få till stånd en dialog med HKV ledning har konstant avvisats, HVK påstående om att samverkan och förhandling med ATO genomförts är så nära lögn man kan komma då HKV EJ berättar att menings-skiljaktigheterna är avgrundsdjupa. ÖB pekar med hela handen och tror att personalen är med... patetiskt! Ledarskapet når nya lågvattenmärken för varje dag. Flygförarnas oro och behov av diskussion har inte ens omnämnts av FM info-Pravda, förvånad???
OM högprofilgruppen flygförare har svårt att göra sin röst hörd kan ni ju räkna ut hur vi andra upplever det hela!

Observera dock att det INTE handlar om ovilja att tjänstgöra utomland motsv. utan om HUR ÖB har valt att marknadsföra sin order. Vi tvingas skriva under något där villkoren är helt okända.

Gå hem och gör läxan ÖB.

Haddock sa...
2 september 2010 kl. 19:59  

@Marinofficer

Ditt inlägg var verkligen inte genomtänkt! Dessutom så var det rätt dumt att kalla dig marinofficer i sammanhanget. Andra kollegor kan ju faktiskt i värsta fall tro att det är en generell åsikt bland marinofficerare, vilket det såklart inte är.

Jag tycker kollegorna i FV agerar helt rätt i frågan. Självklart så borde vi likt piloterna alla slå näven i bordet och kräva av Sverker och hans generalkamrater att lägga korten på bordet och KRÄVA att detaljerna i avtalet preciseras. Det är detta som är kärnan i det hela, inte kravet på internationell tjänst i sig, vilket många redan accepterat på ett eller annat sätt.

@Alla

Dessutom anser jag att FML agerande både nu, och sedan en tid tillbaka präglats av en DDR/Sovjet mentalitet.

Är det någon som sett ett enda klarläggande uttalande i frågan av ex. ÖB?

Nej, för på mil.se förmedlas enbart en bild av FM som om allt vore "guld och gröna skogar". Aldrig har man väl läst om att det skulle finnas oliktänkande i åsikter rörande viktiga kärnfrågor. Nej, sådant sopas under mattan för att hålla den fina fasaden i gott skick.

För något år sedan så tog man dessutom ifrån förbandscheferna rätten att publicera ex. veckobrev på sina förbands respektive hemsidor. Man tog bort något bra som många medarbetare uppskattade väldigt mycket.

Nu ska allt istället centraliseras och granskas så att inget "obekvämt" läcker utanför grindarna.

Utvecklingen avseende öppenhet går bakåt, och kan närmare liknas med censuren och åsiktsbegränsning i låt säga Kina, trots att ÖB hävdar och predikar det omvända.

Man kan fråga sig varför så många Försvarsbloggar blommat upp, och varför de skrivs anonymt, och varför 95% av alla kommentarer skrivs anonymt?

Det handlar såklart om att detta är enda chansen att uttrycka sitt missnöje mot sin arbetsgivare och dennes agerande och i många fall även brist på agerande i många viktiga frågor.

Det är få, framförallt bland yngre medarbetare som skulle våga säga sin egentliga åsikt i ett större forum än bland sina närmaste vänner och kollegor. Det finns många exempel på de som fått andra tjänster och hamnat utanför sitt planerade "karriärspår" för att man inte till 100% fogat sig efter arbetsgivaren. I många fall kan det vara enskilda s.k. HR-chefer som tar sina egna beslut, som det bäst passar dem. Kliar man inte sin HR-chef på ryggen så kan man direkt riskera att få "onda ögat" och hamna på den "svarta listan".

Sverker och hans kompisar i humorkuben står väldigt långt ifrån verkligheten på förbanden, det är helt klart. jag tror inte es man förstår hur sådana saker fungerar ute på förbanden.

En annan sak, hur många hörde ex. Sverker ta upp denna kärnfråga om obligatoriet under sin senaste förbandturné?

Men han kanske fick tipset av medialakejen Magnegård att ligga lågt och hålla truten?

Anonym sa...
2 september 2010 kl. 20:25  

Det är knappast någon nyhet att Försvarsmaktens tjänster i första hand är efterfrågade utomlands, därför tycker jag att förarna överreagerar kraftfullt. Löneavtalet ALFF är det bästa i hela hela Försvarsmakten, premien på 15 basbellopp ska inte heller glömmas bort, vad jag minns är man inte heller tvungen att skriva på kontraktet som ger 12 mån uppsägningstid och återbetalningsskyldighet, men det ger högre lön. Detta gör att det är lite svårt att känna sympati för "primadonnorna", är man missnöjd finns alltid möjligheten att välja ett civilt jobb utanför Försvarsmakten.

Rågge sa...
2 september 2010 kl. 20:55  

Hittade den senaste reklamen för försvarsmakten ang. internationell arbetsskyldighet.
/Råger

Anonym sa...
2 september 2010 kl. 20:59  

Sluta att jämföra löner!!! Det kommer alltid att finnas löneskillnader, beroende på konkurrens, risk etc.

Vad det gäller piloter så tycker inte jag heller att de behöver så "himla" mycket mer ersättning än vi andra, men är de värda 30% mindre än för 10 år sedan???

Jag har i ala fall en hyfsad löneutveckling och jag bävar för att detta blir en standard i FM. Jag skulle vara jävligt besviken om jag går i pension om 17 år med samma reallön som jag har idag! Då skulle jag definitivt se mig om efter något annat! Löneökningar/minskningar smittar av sig! Glöm inte det!

/Brorsan

Anonym sa...
2 september 2010 kl. 21:01  

@Annonym 20:25
Du är för rolig!
Vilken annan grupp i staten har inte fått höjd ingångslön sedan 1999?
Premien motsvarar 500kr/månaden.
Klart att Ff skulle kunna ta civila jobb, som de gjorde 1986 och 1998 dvs förra gången de fick löneförhöjning. Men måste det verkligen gå så långt för att Ff skall få har en rimlig löneutveckling?
Måste verkligen dessa få hundra individer bli så misshandlade att de måste sluta i stor omfattning var 10:e år när andra statliga piloter tex i SAS har fungerande avtal?

Det är att diskriminera en grupp som är för liten för att säga ifrån...

Rågge sa...
2 september 2010 kl. 21:02  

Hoppsan glömde länka !
http://www.youtube.com/watch?v=iC67I73vQJA
/Råger

Anonym sa...
2 september 2010 kl. 21:04  

Som vanligt är det en massa janteåsikter om ALFF och piloter i allmänhet.

ALFF tillkom bl a för att stoppa det strömhopp av piloter som pågick fram till ALFF:s tillkomst. Att utbilda en stridspilot kostar runt 40 milj kr. ALFF var det enda medel FM kunde använda för att behålla piloterna. De av piloterna högre prioriterad "mer flygtid", resurser och dyl. gick inte att påverka. ALFF innebar en anpassning till villkor liknande de som finns i civila flygbolag och andra flygvapen för att minska attraktionen från dessa. Sedan ALFF infördes har avhoppen minskat, men på senare år stegrats återigen. Den dag SAS m fl pensionerar sina äldsta och behöver anställa än bredare är det inget tvivel om att strömhoppen börjar igen.

Sedan ALFF tillkomst har ingångslönen varit densamma - i 11 år! Jag har svårt att tro att någon arméofficer skulle acceptera att en ny fänrik idag skulle få samma ingångslön på 13 000 kr som 1999? Varför inte införa samma system för hela FM? Låt oss frysa alla ingångslöner omedelbart! (ironisk)

ALFF innebär också att vi inte får några som helst tillägg för OB, jour etc och har dessutom obetald övertid. ÖD får vi dock, men de är inte värst vanliga. Jämför man lönen efter skatt med en driven officer på trupp är det ofta rätt lika. Skillnaden är att officeren på trupp har en löneutveckling de senaste 11 åren på ca 30 %, medan vår har varit exakt 600 kr/år och fortsätter så. Vi genererar en massa RALS-pengar till officerskollektivet, men det är inget ALFF-are får ta del av.

Nu var det ju dock inte ALFF som utlöste förra veckans diskussioner, utan hur arbetsgivaren vägrat förhandla ALFF med oss är bara en grej i den bägare som blev full i och med arbetsgivarens föregångsmannamässiga hantering av det nya anställningsavtalet.

@20.25: Du har fel. Så fort man tar emot ALFF är man återbetalningsskyldig om man lämnar FM för ett annat pilotarbete. Visst är det bara att lämna och det gör allt fler. Förlorare blir FM då varje krigsplacerad pilot i runda slängar är en investering på 40 milj kr. De som är kvar är ofta det för att de faktiskt känner pliktkänsla. Den lär dock inte öka med tanke på hur FM behandlar ALLA oss officerare, ej heller när man läser kommentarer av så vidsynta kollegor som "Marinofficer".

Anonym sa...
2 september 2010 kl. 21:06  

Det forbereds krig med ryssland under storsta hemlighetsmakleri och USA/Israel NWO vill dra in med sig alla lander in detta krig for att sprida ansvar, kostnader o forberedda kraftigare anfall. I USA inford forberedelse - alla piloter som ga med att studera rysska spraket fa +500$ i manaden o den som kan rysska fa =1000$ i manaden. Sv ar lydstat under NWO med politikerbrojlers o en del karjarister medlemar i Bilderberg klubben o darfor vill "infiltrerad" ledning i sv tvinga militara styrkor till utlansk tjanstjoring mot vilja med tvang o aven med rattsliga pafoljder for vagrare. Utvekling ar destruktiv och forslavande av sv ar patagligt. Det leder bara till stora manskliga lidande och mass slakt av alla inblandade.
Jag tror resultat bli att ngra militara stysrkor vid helvete tider skall ga samman och istallet anfalla o eliminera NWO -skara av ledning av degraderad ubel kriminel oligarki topp(ca 300 familjer) som syslar med ran forslavning, mordande o skapande av global slav system

Anonym sa...
2 september 2010 kl. 21:46  

"Into thin air"
Det är inte utan att man undrar om författarna av pilotbrevet drabbats av viss syrebrist med tillhörande blackout.
Visserligen kan man tycka att timingen av ÖB brev och krav på snabba ryck i beslutshanteringen kunde skötts på ett snyggare sätt där man kunde tagit fram ett betydligt bredare svarspaket på alla möjliga och omöjliga frågor från början - men - samtidigt är det välgörande att alla (vi) anställda i FM faktiskt tvingas fundera över om vi jobbar på rätt ställe och om vi innerst inne ställer upp på de uppgifter som i demokratisk ordning ålagts Försvarsmakten från politisk nivå.
Valet må vara svårt för vissa (jag tycker det är lätt) men frågeställningen är klar och man måste välja;
a, Man ställer upp på att deltaga där det krävs, nationellt som internationellt. Man svarar ja på förfrågan och jobbar vidare inom FM.
b, Man ställer inte upp på detta och säger nej. Har man lite ruter i sig tar man konsekvensen av detta ställningstagande och säger upp sig själv och gör något annat med sitt yrkesliv.
Det går inte att gömma sig bakom åsikter som "oklara avtal och villkor". Man kan tryggt se efter vilka avtal som dagens officerare, soldater och sjömän i internationell tjänst har. Kommande villkor lär inte bli sämre utan snarare kommer de, tillsammans med andra åtgärder kring veteranstöd, anhörigstöd, mm bara att bli bättre för den enskilde.

Högbåtsman P. Rio

CS sa...
2 september 2010 kl. 21:53  

@anonym 1645

Jag tillhör de som sedan länge har haft det inskrivit i mitt kontrakt (från 2004 infördes det). Jag kan trots det ha viss förståelse för att folk har frågor om avtalets innebörd. Det hade även jag och mina andra kolleger när vi "tvingades" skriva på det. Inte heller då kunde man precisera vad det innebar och inte heller fick vi någon som helst ersättning för det. Det märkliga var att då höjdes det inga röster till stöd för oss nyanställda. Skamligt!

Även om jag till del tycker att piloterna gör rätt som ifrågasätter avtalets innebörd så är det tyvärr väldigt många av de som inte alls kan tänka sig internationell tjänst som eldar på klagosången i hopp om att det trots allt inte ska bli till något krav. Dessa officerare har jag inte mycket till övers för.

Vi skall verka utomlands och det skall vi alla bidraga till men det innebär inte att vi ska behöva göra det på alltför oklara villkor.

Anonym sa...
2 september 2010 kl. 21:55  

Hög lön för att vara officer? Ja

Hög lön för att vara pilot? Nja

http://di.se/Default.aspx?pid=21705__ArticlePageProvider

Anonym sa...
2 september 2010 kl. 22:03  

@ Anonym 2 sept 2010 15:19 samt övriga som reagerar med fasa över att det faktiskt finns några som vågar stå för sin åsikt

Jag vill bara påpeka att det knappast kommit som en överraskning för FML heller att de vill införa ett obligatorium. Det har såvitt jag vet pågått sedan 2003. Facket har också sedan 2003 påtalat behovet av ett avtal för detta med innehåll. Det kan alltså knappast komma som en överraskning för FML att vi anställda vill ha ett avtal med substans.
Kan det inte vara ett underliggande syfte att FML istället vill bli av med personal för att klara den ekonomiska situationen (- redan i år) med anställda soldater nu och i framtiden.
Ett ganska högt spel men högst troligt med den FML vi har idag.

För övrigt ett bra brev som återger den frustration som de flesta jag känner på mitt förband också känner

/Arméofficer

Anonym sa...
2 september 2010 kl. 22:20  

Får säga det igen. Lägg ner grejerna och gå hem. Ring några kollegor i västerled (eller öster, vilket som råkar passa) och be dem ta en sväng med några rotar över Potemkinkulissen i Fjollträsk. Tipsa en kvällsdrake eller två så bildbevis kan säkras. Luta er tillbaka, se garnityret svettas och njut...

Ingenting kommer att förändras så länge kon står kvar i båset, hur lite den än mjölkar.

//Uppgiven civilist

uav-mannen sa...
2 september 2010 kl. 22:22  

Det första man måste fråga sig avseende obligatoriet är kanske varför? Hade FM haft svårt att fylla upp sina missioner vore det en sak, men så är det ju inte? Ser man kanske en ökad svårighet i och med värnpliktens avskaffande?
Den än mer intressanta frågan är nog hur det blir i realiteten; vilken soldat/gruppchef/plutch vill åka till exvis Afghanistan under en CO som är dittvingad mot sin vilja? Eller motsatt; vilken kompanichef vill göra motsvarande med DUC som är där mot sin vilja? Snacka om ledarskaps-/etiska-/moraliska problem.

Marcus sa...
2 september 2010 kl. 22:39  

Rättelse: Det finns inga andra avtal än ALFF för försvarsmaktens piloter. Man kan alltså inte själv välja att skriva på ALFF eller inte, alla får detta avtal.

I och med detta så har alltså alla piloter också 12 månaders uppsägningstid.

Många anser att; passar det inte så sluta då. Ja, det kan man tycka, men hur lätt är det att skaffa ett nytt arbete om man har 12 månaders uppsägningstid? Vilken arbetsgivare har så lång framförhållning eller kan vänta så länge på en medarbetare? Väldigt få!

Anonym sa...
2 september 2010 kl. 22:42  

Är det ingen mer än jag som blir illa berörd av tystanden på mil.se
Hela havet stormar om det idiotiska avtalet men på mil.se finns ingenting att läsa i ämnet. Ingen smuts på fasaden FM.

Anonym sa...
2 september 2010 kl. 22:47  

Trots obligatorium blir det inga hela förband att sända på mission i framtiden heller! Det är människor ni har att göra med. På ett alldeles vanligt kompani med anställda befäl och soldater så kommer det alltid att finnas en viss del som är föräldralediga, tjänstlediga för studier, tjänstlediga för att pröva annat jobb, någon har en tillfällig befattning på annat håll... Det finn massor av händelser i verkligheten som teoretikerna ej tagit till sig. FM har ALLTID fyllt sina missioner på frivillig basis och hållit god kvalitet!

Anonym sa...
2 september 2010 kl. 23:01  

Anonym 22.42

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Arbetsplatsen/Internationell-arbetsskyldighet/

/Vitablixten

Anonym sa...
2 september 2010 kl. 23:34  

Jag är civil och arbetar för ett privat företag. I mitt anställningskontrakt (har det inte här nu, så kan inte citera) står att jag förbinder mig att befinna mig på arbetsplatsen. Arbetsplats definieras vidare som varhelst arbetsgivaren behöver mig. Jag har svårt att tro att detta är särskilt ovanligt. Och ja, innan någon frågar, vi har verksamhet världen över, inklusive Irak och Afghanistan.

Varför skall militären ha det annorlunda?

Anonym sa...
3 september 2010 kl. 07:13  

Trivs man inte kan man alltid säga upp sig....! Då är det slut på fys, golf och segling på arbetstid, behagliga konferenser utan prestationskrav och skojiga flygpass ovan molnen. Prova näringslivet då, om det inte passar.....
Fd major i armén

Anonym sa...
3 september 2010 kl. 07:20  

kalle008 säger:

Så länge piloterna flyger om de ska försvara Sverige duger de bra.

Det är mycket bra att de säger ifrån.

Anonym sa...
3 september 2010 kl. 07:49  

Vilken samling bortskämda piloter vi har.Ställa in flygverksamhet och skylla på flygsäkerhet för något som kanske skulle inträffa långt in i framtiden. Slå sig för bröstet och beskriva sin fantastiska påstådda förmåga går utmärkt, men att verkligen ställa upp om det skulle behövas verkar vara oacceptabelt.

Anonym sa...
3 september 2010 kl. 08:07  

@ CS 2 september 2010 21:53

Årskullen 2004 hade ett val, man hade kunnat fullfölja konceptet att inte skriva på.. Man har alltid ett val, ibland lättare ibland svårare. Samtidigt håller jag med om OF m fl skulle ha agerat tydligare.

Den gruppen piloter du pratar om som är högljudda i klagosången och helst inte vill åka, vilka är de? Påståendet känns lite taget ur luften och grundat på fördomar!

Avslutningsvis, om frågorna i det här brevet lyfts på den rätt nivå är det något som all FM personal tjänar på! C Insats kanske skulle behövt en kopia också!?

Trevlig helg!

Capt K

The Mighty sa...
3 september 2010 kl. 09:11  

Jag är pilot med flera utlandsmissioner bakom mig. Jag tjänar bra och tycker om mitt jobb. De hittills bästa åren i mitt liv har spenderats i FM tillsammans med mina kollegor. Tillsammans har vi klarat det mesta på grund av en bra utbildning och ett fokus på uppgiften.
Våra anhöriga (de som har sådana kvar) har förståelse och stöttar det vi gör. Det blir någon form av ge och ta där hemma för att fixa ständiga insatser samtidigt som barnen växer upp.
Det enda som egentlige gör mig trött och ofokuserad är den ständigt förändrade "spelplanen" som båda min AG och jag själv är skyldig till. Jag är inte trög men det tar mig lite tid att ändra mitt sk. "mind-set", det kanske behövdes en sommar för att göra det! Vad jag inte kan förstå är att min AG inte vill prata med mig utan hela tiden pratar om någon annan. Jag är pilot och jag finns också! Jag vill också ha ett fack som slåss för mig, jag vill ha kollegor som uppskattar mitt jobb. Tanken slog mig igår; jag kan till och med tänka mig lägre lön för att bli accepterad för det jag gör och den jag är!
Det finns många perspektiv i denna Blogg, delge mig gärna vad ni tycker är relevant ersättning för det jag gör för att NI ska känna att jag sitter i samma båt som er!

CS sa...
3 september 2010 kl. 10:36  

@ Capt K 08:07

Ja visst hade vi ett val. Ta anställningen eller välja ett annat arbete.

I den andra frågan missuppfattade du mig. Jag menar att officerare i allmännhet som är emot internationell tjänst eldar på den massiva klagosång som nu framförs. Istället för att bara höra en konstruktiv debatt där man faktisk får fram svaren på de frågor vi alla har så överröstas allt just nu av en massa gnäll. Det var inte menat mot någon särskild pilot utan mot officerare som av princip är emot internationell tjänst. De ska bort.

Wiseman sa...
3 september 2010 kl. 10:39  

CS: Jag tror du har svårt att hitta värst många sådan officerare i Försvarsmakten av idag. Dessa är i regel redan på rätt oanvändbara befattningar, till åren komna och inte värst högljudda av sig.

Anonym sa...
3 september 2010 kl. 10:53  

Jag blir uppriktigt ledsen och besviken över raljerande och de många fördomarna som kastas ut över piloter här. Snacka om fördomar tagna ur luften.
Jag är själv inte pilot, långt därifrån. Jag är en vanlig knegare på plutonsgolvet med familj som råkar dela piloternas uppfattning. Jag har dessutom inblick i flygsäkerhetsarbete och just det sistnämnda är något ALLA borde ha större förståelse för.
Skulle ni vilja sätta er i ett SAS-plan till Arlanda under morgonrusningen där kapten omobord är så ofokuserad att han missar en enda instruktion eller procedur? För just dessa saker är skillnaden mellan en lyckad inflygning och risk för kolission eller haveri.

Lägg bort fördomarna om att piloter är överbetalda. Fundera istället på rättvisan i kråksången. Skulle DU själv kunna acceptera att ingångslönen på din pluton är samma idag som för 10 år sedan? Så fall hade min pluton haft en ingångslön på 13900:- idag till skillnad från de 22500:- den idag är. Alltså. Prata inte summor. Prata avtal och rättvisa. Nog om det.

Jag jämför detta utlandsavtal med mitt huslån.
1. Jag vill ha mitt hus och måste således låna pengar från banken. INNAN jag skriver på låneavtalet så får jag en tjock lunta papper som reglerar lånevillkoren, ränta, avbetalningstider etc.
2. Jag åker gärna på utlandstjänst och skall således skriva på ett nytt anställningskontrakt. Men till skillnad från mitt banklån så skriver jag bara under på en rad utan att ha läst något som helst innehåll först. JJag vet inte vad jagf skriver på. Jag kan således inte ge någon som helst information till min hustru och mina barn om vad jag har skrivit på för.

Ska det vara så j-la svårt för belackarna att få in i huvudet att det är här skon klämmer???
Skulle ni skriva under ett huslån på samma premisser och banken efteråt kan fylla på med villkor och ränta efter eget behag?

Jag jobbar på StriC och är inte högavlönad, men jag stöttar detta handbrev till 100%. Vårt kompani med dess plutoner har fört upp dessa frågor vi också, men inte alls fått samma respons eftersom vårt ord inte väger ett gram.
Tack piloterna för att ni för fram ordet som blivt negligerat för oss andra!!!

/StriL

CS sa...
3 september 2010 kl. 11:10  

@Wiseman 10:39
Du har förmodligen ganska rätt i den analysen men innebörden underskattar du. Det exakta antalet får vi kanske en fingervisning om efter 20 september men jag är ganska säker på att vi pratar om runt en femtedel av officerskåren. Visst är huvuddelen av dem äldre men att de skulle sitta på obetydliga befattningar håller jag inte med om. Alla befattningar i det här sammanhanget är synnerligen betydelsefulla.

De tar upp en plats och uppbär lönemedel utan att bidra till den gemensamma ansträngningen och utan att ha rätt mindset. Måhända bidrar ändå vissa av dem genom att tjänstgöra på viktiga stödjande befattningar men det ur min synvinkel inte tillräckligt. Omregleringen av avtalet är främst en fråga om attityd till vårt arbete.

Anonym sa...
3 september 2010 kl. 11:37  

Det jag upplever som värsta problemet med "in-blanco-/lita-på-oss-avtalet" från ett FML, som verkligen inte givit något underlag för ett större förtroende under de senaste åren, är bristen på trygg "veteranhantering".

Skillnaden mellan en kommendering inom Sverige och en oroshärd som verkligen är orolig är risken att komma hem trasig. Visst förekommer olyckor och skador i Sverige också, men det är lite annan proportion på risken. Risken i Sverige för att en mina går av under bilen får nog anses som i pricip obefintlig. En hög lön med bra risktillägg under 6 månader kompenserar inte för ett liv med kroniska smärtor, kostnader för handikappanpassning, personlig assistens, etc. (Worst-case-scenario.)

Om jag själv söker en utlandstjänst då har jag själv kunnat välja att ta den risken. Om nu arbetsgivaren vill beordra ut mig till en oroshärd men inte har nån som helst avsikt att hjälpa mig om jag kommer hem trasig till kropp eller själ, då är det en risk jag inte själv har valt. Och att tycka att en sån risk är acceptabel för att behålla jobbet inom FM känns inte helt rimligt. Skall AG tvinga personalen till farliga områden måste de ta ansvar för sin personal. Det är inte den som kommer hem trasig som skall vara stark och slåss mot myndigheterna för att få den hjälp man har rätt till.

Självklart skall vi inte behöva skriva på ett "in-blanco-avtal". I vilket annat sammanhang i samhället gör man det? Om självklart måste FM ta hand om dem som kommer hem trasiga. Men nej, jag litar inte på FML. Jag litar inte på att FM ens försöker vara en "god arbetsgivare" eftersom jag inte sett några sådana tendenser på många år.

Apropå "sett det komma". Officerare har oavsett nationell eller internationell arbetsplats ändå i botten valt att vara soldater. Som civilanställd har detta inte alls funnits med tidigare.

/Civilanställd med bristkompetens
(En kompetens som ofta är vakanssatt på misionerna, så säg inte att det är "riskfritt" för mig att kryssa "Ja".)

Wiseman sa...
3 september 2010 kl. 11:52  

CS: "Omregleringen av avtalet är främst en fråga om attityd till vårt arbete."

Helt rätt. En omreglering är helt rätt väg att gå, men sättet att gå är vi nog alla överens om är ytterst märkligt.

Lt T sa...
3 september 2010 kl. 12:09  

Jag examinerades som yrkesofficer 2004. Det nämndes någon gång i förbifarten att vi skulle få inskrivet ett obligatorium om utlandstjänst i våra anställningsavtal. Däremot fanns det inga detaljer om under vilka förutsättningar som arbetsgivaren kunde tillämpa obligatoriet. Eftersom det var "det senaste" 2004 skulle detaljerna utarbetas senare.
Detta var sex år sedan. 2010 skall då resten av de anställda i Försvarsmakten få inskrivet i sina anställningsavtal att det är obligatoriskt med utlandstjänst. Trots att det har gått sex år sen arbetsgivaren började prata om obligatorium har man ändå inte lyckats presentera fler detaljer í frågan. Detta är ju alldeles fantastiskt underkänt.
Jag tycker att det är en självklarhet att man som officer i FM skall tjänstgöra utomlands. Däremot måste förutsättningarna klargöras, för det kan ju inte vara arbetsgivarens intention att man som officer alltid skall ha en väska packad och konstant vara beredd att åka till insats?
Med min åsikt om FM som argetsgivare - att de inte lyssnar på sina anställda och att de konstant ökar arbetsuppgifterna och samtidigt minskar resurserna - gör det att jag är fruktansvärt skeptisk till att följa arbetsgivaren blint och lita på att obligatoriet tillämpas med hänsyn till individen...
Detta är ju dessutom inte första gången som någonting nytt lämnar försvarsmaktsledningen utan att vara färdigarbetat. Det är bara att kolla på specialistofficerarnas karriärmöjligheter som fortfarande är dolt i dunkel, trots att det har gått ett par år sedan de första anställdes.
Jag tycker att det är bra att piloterna påvisar att det finns ett behov av att uppmärksamma frågan. Tyvärr så är det som alltid: FML svarar med tystnad. Bra ledarskap?

/Lt T

Anonym sa...
3 september 2010 kl. 13:11  

Pilotupproret, snart i en bunker nära dig!
http://www.youtube.com/watch?v=zRRloZ44gY8

Kul klipp man kan hitta på youtube.
Någon som kan skapa en Facebook-grupp?

Anonym sa...
3 september 2010 kl. 13:39  

Jag som soldat känner stor oro för hur detta riskerar att förändra officerskåren.

Jag förväntar mig att mina chefer i t ex AFG är bra på riskbedömning och tar väl underbyggda kalkylerade risker, inte kastar oss planlöst ut i första bästa eldöverfall.

Att skriva på avtal utan att bry sig om vad det innebär tyder på bristande omdöme och den chefen vill inte jag följa i strid.

Stå på er, ni flertalet officerare som tänker! Gör ett grundligt bedömande, ställ fler spaningsfrågor så att ni får ett vettigt underlag att fatta beslut kring!

/Ksp-skytten

Anonym sa...
3 september 2010 kl. 13:44  

Shit, jag blir mörkrädd! Tror alla som skriver här att piloterna bara vill ha mer pengar och slippa åka utomlands?
Jag tolkar deras skrivelse som att det är just bristen på avtal, regler och hur HR kommer tolka "personliga intressen" som är de stora frågorna. På min avdelning är det likadant! Är alla belackarna här nickedockor som skriver på vad som hellst? Vet ni förresten om att utlandsavtalet slutar gälla den 31/12 2010. Vem säger att AG då tycker att det skall vara skillnad i lön mellan att jobba i Ronneby, Afganistan eller sitta beredskap i Adenviken??? Det är ju samma jobb!? Det är väl ändå dessa frågor som de har ställt som är relevanta, sen att deras löneavtal inte har blivit omförhandlat på 10-12 år det är uruselt.
Skärpning alla jante-kollegor!
/B

Ja till marknadsekonomi sa...
3 september 2010 kl. 13:54  

Då flera anser att piloterna är överbetalda så vill jag ge en jämförelse med övriga Norden. En svensk pilot som arbetat 10 år har ca 10000:-/mån mindre i grundlön än en finne som är näst sämst. Finnen får dessutom övertidsersättning, obekväm arbetstidsersättning mm. Satsa på att beskriv er egen förmåga för att få upp lönen istället för att dissa andra.
Tyvärr platsar alla inte som piloter och vissa verkar ha svårt att förstå detta, dvs att man inte duger till alla jobb.

Men nu handlar brevet till största del om AG:s taffliga hantering av nya avtal och om ett potentiellt flygsäkproblem som uppstod.

Anonym sa...
3 september 2010 kl. 14:44  

Avtal måste kunna omförhandlas. Finns inte arbetsuppgiften kvar (invasionsförsvaret) måste man antingen skaffa ny uppgift eller lägga ner. Försvaret har fått en ny uppgift och rimligen måste man då omförhandla eventuella avtal för att kunna genomföra den nya uppgiften. Om inte vänder man på saken så att försvaret finns till för piloterna och inte tvärtom. Däremot verkar det finnas mycket att önska på hur man har hanterat frågan.

I tidigare inlägg har det diskuterats om olika nedläggningar efter valet, och det enda som verkar säkert är att HKV inte blir mindre. Om nu vissa av alliansens partier menar allvar med NATO-medlemskap borde de innan man lägger ner fler utbildningsorter fundera vad det skulle innebära. Om man ser på vårt västliga grannland Norge har det inneburit en kraftig kantring norrut och större delen av det norska försvaret befinner sig nu norr om Trondheim. Om det blir ett NATO-medlemskap inom 10 år kanske Bryssel vill att Sveriges huvudsakliga ansvarsområde blir nordkalotten tillsammans med Norge. De södra delarna ska försvaras med förband från kontinenten.

Anonym sa...
3 september 2010 kl. 15:26  

NY LÄNK! (youtube hade åsikter)

Pilotupproret, snart i en bunker nära dig.

http://www.veoh.com/browse/videos/category/comedy/watch/v20406219SGYpAA32

håll till godo

Anonym sa...
3 september 2010 kl. 16:18  

Tack gode gud för humor! Killen som gjort "Pilotupproret, snart i en bunker ...." (se ovan) torde inte ha några problem att hitta annat jobb om han vill lämna FM. Pilot eller annan befattning - detta är ett toppeninlägg!

FARFAR KENNET sa...
3 september 2010 kl. 17:04  

TACK och VERKLIGEN L Y C K A T I L L. VAD ÄR DET SOM HÅLLER PÅ ATT HÄNDA???
Jag kan inte förstå denna flathet och brist på empati från ledningen i flygvapnet.
Hade flygvapnet varit en privat arbetsplats med "demokratiska och mänskliga" värderingar hade dom troligtvis haft något svårare att rekrytera personal till sitt OCH Sveriges absolut bästa --jobb--.
Jag tror mig veta att INGEN i ledningen för dessa piloter någonsin suttit bakom spaken i ett riktigt krisläge.
Naturligtvis har väl alla av piloterna insett,,faran,,risken,, etc med jobbet, men att under så kort tid få fatta ett beslut om internationellt akut, ställningstagande kan inte vara lätt.
Betänk att de flesta piloter är i en ålder då de har en familjesituation med små barn som inte har valt att deras pappa ska flyga till främmande land och kanske aldrig mer läsa en godnattsaga....
STÅ PÅ ER P O J K A R !!! EN FAR!

Anonym sa...
3 september 2010 kl. 17:53  

Jag brukar alltid stå för att jag är pilot men i och med detta brev är ni för mig "dom" och ni bör tänka på mig som "någon annan". Jag flyger Tp och varför är inte vi med på brevet? Hade det stått något annorlunda, tycker vi som "er". Det får vi aldrig veta.
Adjöss!

Anonym sa...
3 september 2010 kl. 19:54  

Följer med blandade känslor flygvapenpersonalens resonemang. Å ena sidan ställer de krav på svar på de frågor som vi alla borde ställa, men samtidigt så blir jag också orolig för varför man flyger för Försvarsmakten och den mentalitet som verkar. Har "flygsäkerheten" skapat trygghetsnarkomaner som inte kommer att ta strid när den dyker upp. Vidare känns argumenten om att risken att hamna i strid en smula avlägsen när man tjänstgjort i markstridsförbanden i Afghanistan, där risken för strid ofta är närvarande och man är beroende av flygunderstöd. Då kanske det inte är flygrädda förare som jag vill ha i luften...
ÖBs krav på personalen är riktig, men dåligt koordinerad och kommunicerad. Är det så att den styrs av införandet av PRIO...
Insatsofficer

Anonym sa...
3 september 2010 kl. 20:36  

@anonym 1753

Tp blev tillfrågade om de ville deltaga i flygsäkerhetsdagen med avböjde. Osäker varför. Kanske känner ni att allt är bra och bara vill fortsätta i upptrampade spår, vad vet jag.

CS sa...
3 september 2010 kl. 20:46  

@Wiseman 10:39
Vi fick visst svaret avsevart snabbare an 20 september.

Officersforbundet slappte precis en medlemsundersokning med smatt skrammande, mem inte alltfor overraskande resultat. En alltfor stor del ar inte beredd att tjanstgora internationellt och huvudsakligen ar det bland vara aldre kollegor.

Lank till undersokningen:
http://www.officersforbundet.se/Global/Material/Unders%c3%b6kningar/Officersf%c3%b6rbundets%20medlemsunders%c3%b6kning%202010%20del%201.pdf

Officer 47 år sa...
3 september 2010 kl. 21:20  

Dettta lilla brev ifr ÖB år faktiskt en lysande ide!!... vad kostar det?.. 15 kr/st? * 15 000 st brev = 225 000 kr.. Om en ( 1st) officer blir så arg över brevet att han/hon slutar så går faktiskt ÖB plus redan efter ca 6 månader.. vilket billigt sätt bli av med oss officerare ( vi är ju lite för mänga!!).. själv svarade jag Ja på brevet samt bifogade min intresseanmälan att få gå kvar till 67års ålder med option till 69års ålder om nuvarande regelverk ändras. om vi alla gör det samma så kommer nog HKV få lite huvudbry.

carvin sa...
3 september 2010 kl. 22:20  

Ingenting utvecklas om alla bara säger ja till allt arbetsgivaren säger.
Utan människor som vågar höja sin röst hade vi inte haft ledigt på lördag, föräldraledighet, MBL, LAS, löneökning, etc.
Men det kanske bara är för primadonnor???
/boz

Anonym sa...
4 september 2010 kl. 11:07  

En positiv bieffekt av "pilot upproret" är att media börjar få upp ögonen för hur det är ställt med försvarsmakten.
Jag är av den uppfattning att gemene svensk är mån om att vi har ett nationellt försvar som fungerar, nu vet ju alla som är här inne och läser att så inte är fallet, men jag tror inte att det civila Sverige är medvetna om det.
Man kan hoppas att det börjar ställas krav från väljarna att de vill ha ett fungerande försvar, verkar som om det är det ända sättet för våra politiker att bry sig, när de riskerar att tappa väljare.

Niklas.

Anonym sa...
4 september 2010 kl. 14:57  

Är det så konstigt att vilja veta vad det är man skriver på?

Tror ingen skulle skriva på ett bostadslån utan att veta ränteförutsättningarna eller ens vilket hus det är man köper...
Tror ingen skulle skriva på en försäkring utan att veta vad den försäkrar eller vad den kostar...

Ändå förväntas vi skriva på detta - så gott som i blindo.

Tänker på en kollega som för ett år sedan "tvingades" bort en bit in i en nivåhöjande utbildning p.g.a. att FM ändrade förutsättningarna för kursen under sommaren (passa på när alla har semester - mindre protester då) innan kursstart. Villighet till internationell tjänstgöring var nu ett krav för att få gå kursen. Ingen visste då heller vad de skrev på. Samma debatt som nu. Samma frågetecken. Ett ÅR senare!!! På ett år kunde man tycka att de borde insett vad som skulle hända och då kunnat förbereda villkoren bättre.

Killen som hoppade av gick hem till hemmaförbandet och skrev på för ett R10 förband istället - där var förutsättningarna utredda!

Ge oss förutsättningarna och ett regelverk så kommer de flesta att skriva på utan större betänkligheter.

Anonym sa...
5 september 2010 kl. 01:00  

@Marinofficeren
Med tanke på din kommentar så var det säkert du som skapade insamlingsbössan (till förmån för piloterna) på HKV... mycket moget agerande!!!

Oavsett vilka dina arbetsuppgifter är så blir man mörkrädd för vilka beslut du kan tänkas ta...

Anonym sa...
5 september 2010 kl. 01:17  

Den här diskussionen handlar om självklarheter: Normalt funtade människor skriver inte under villkorslösa avtal eller skuldsedlar utan specificerade belopp.

Piloterna vill veta vad de skriver under. Ska det vara så oerhört svårt att förstå? Stå på er piloter! Endast idioter skriver under avtal med hörsägen som enda underlag.

Flygsoldat 113 Bom

Anonym sa...
5 september 2010 kl. 09:31  

@14:57
Killen som "tvingades" bort från utbildningen ville inte acceptera förutsättningarna för taktisk utbildning.
Det var solklart att ett accepterande av internationell tjänstgöringsplikt var ett behörighetskrav men vissa valde att inte skriva på varvid din kollega fick lov att avbryta utbildningen eftersom han inte skrivit på avtalet.

Det var inte många elever som inte skrivit på det och de flesta eleverna hade redan gjort minst en utlandstjänst. Dock så fanns en liten klick som varken skrev på eller hade varit ute tidigare. Din kollega var en av dessa. De flesta av de andra ansåg att det var fullständigt naturligt.

En tekniker opponerade sig mot tanken på internationell tjänst eftersom han skulle behöva ha 30 minuters beredskap under 4 månader och det var ju helt otänkbart. För andra är det inte alls otänkbart utan en vardag under insats som ofta är längre än 4 månader.

/En som var där

Anonym sa...
5 september 2010 kl. 12:35  

Det jag som försvarsmaktsanställd vill se nu är följande:
- FML visar sitt ansvar och agerar enligt ÖRA vilket innebär för mig att man presenterar via hemsidan vad man tänker göra för att återfå piloternas förtroende. Syftet med att publicera vidtagna åtgärder "öppet" är att det skulle förhoppningsvis generera några pluspoäng i ledarskap hos dem som inte är anställda i FV.
Min farhåga är att allt kommer vara helt tyst och att VIPS så är allt "bra" igen hos piloterna.
Hoppas FML inser nu att den här situationen erbjuder en chans för dem att visa att de tar ledarskapets ansvar, även fast det är FMLs egna fel att situationen har uppstått.
Mvh Bosse

Anonym sa...
7 september 2010 kl. 07:54  

Nu har jag läst FVI:s reflektion över flygvapenpiloternas brev. Inte ett enda rakt besked.

Svammelman!


/Vitablixten

Pellefant sa...
7 september 2010 kl. 21:06  

Jag tror att många av er har missuppfattat ett fundament!

Den främsta anledningen till att arbetsgivaren och officersförbundet ligger lågt med information och besked är helt enkelt att de vilkor ni yvas över inte är färdigförhandlade.

Detta innebär att ingen part yttrar sig i detta intill att allt är klart.

Tystnaden och avsaknaden av ÖRA, kraftfullt ledarskap och annan skit förklaras alltså av att parterna följer de etablerade procedurer som har gällt under lång tid i svensk avtalsrörelse.

Anonym sa...
7 september 2010 kl. 21:21  

@ överste X, marinofficeren och f.d Majoren

...å herregud min skapare.... sa första inlägget. Nu är det inte handbrevet och dess innehåll jag säger samma åt, för jag håller fullständigt med piloterna.

Det är framför allt överste X och marinofficeren men även flera andra förmodade kollegor så som f.d majoren som gör mig rädd.

Jag skulle aldrig i livet vilja vara stridsparskamrat med någon av er. Ni verkar ju sakna all form av respekt för kollegor och åsikter. Bevare Sveriges försvar från människor som inte respekterar medmänniskor.

Med lite insyn i försvaret som helhet då jag är bekant med allt från enkla officerer i marinen till höga generalspersoner från armé och flygvapen så vet jag att de flesta kollegorna är goda insiktsfulla människor. Jag vet också att attityden till flygvapnet i övriga vapenslag har en hel del att inslag av ren okunskap, felaktigheter och obefogad avund.

Så skärp er nu kollegor. Inse att 50% av försvarets personal inte på något sätt känner tilltro till hanteringen av arbetsplikten. Sen att vi är många som skriver på med tanken i bakhuvudet "Därtill är jag nödd och tvungen". Det ger oss i alla fall tid att säga upp oss på egna premisser.

20 år på backen i Flygvapnet

Cynisk sa...
7 september 2010 kl. 21:56  

representeras piloterna av Officersförbundet? Är inte de flesta av de aktuella piloterna anslutna till Ledarna?

Anonym sa...
7 september 2010 kl. 22:47  

Det farligaste man kan råka ut för på en mission är "befarad leda" på campen enligt GI FV månadsbrev (som nu finns på EMIL).

Säger GI FV samma sak till de anhöriga till våra stupade och sårade kamrater?

Kryp upp ur papperskorgen herr general!

Pellefant sa...
7 september 2010 kl. 23:14  

@Cynisk

Jag försökte snabbt googla reda på vilka förbund utöver OF som FM har tecknat kollektivavtal med. Hittade ingen sammanställning.

AG (arbetsgivaren) har ingen skyldighet att förhandla med förbund där inget kollektivtal är upprättat.

AT (arbetstagaren) har förstås rätt att ansluta sig till vilket förbund som helst.

Sådana förbund som har anställda hos en AG men där inget kollektivavtal är upprättat brukar ha förhandlingssamarbete med kollektivanslutna förbund.

Dessa samarbeten kan vara av olika karaktär (och kvalite).

Alldeles oavsett förbundstillhörighet så förklaras ju tystnaden ändå. Det funkar ju inte att vara klar med ett förbund och sedan basunera ut resultatet innan övrig förhandling är slutförd.

Anonym sa...
7 september 2010 kl. 23:36  

@ Cynisk kl 21.56:

Både ja och nej. Ledarna/FPI har platser inom OF. OF förhandlar för FPI också i vissa frågor och bistår t. ex. vid den (eventuellt) stundande ALFF-förhandlingen. Fast den har ju bara stundat i snart 10 år, så det kan lika gärna ta 10 till, liksom arbetstidsavtalet enligt EU-regler skulle ha varit klart innan 2008. Se, jag kan också vara cynisk!

The Mighty sa...
8 september 2010 kl. 06:55  

På central nivå förhandlar OFR/O med arbetsgivaren. Inom OFR/O fördelas "rösten" efter antalet medlemmar dvs OF har stor majoritet.
I övrigt finns det många piloter som är med i OF, jag är en av dom. Jag ser OF som bredare och har ett utbud som passar mig bättre.
Ska vi piloter enas är inte facket det bästa forumet då vi nu vet hur vår AG agerar när dom bestämt sig. Den enda anledningen till att den svenska modellen fungerar och facken generellt är starka är att dom är villiga att genomföra strejkåtgärder, är våra fack det?
Fast facket kan göra på andra sätt som kraftfullt påverkar AG handlingsfrihet. T.ex. då man vägrade att gå med på mer ÖT för Bromma piloterna vid EU ordförandeskapet.
Dags att plocka fram avtalen och bli duktiga på det.
Angående FVI agerande, jag har skrivit det förr....det är inte det han säger utan vad som åsyftas eller står mellan raderna som stör mig. Jag minns nämnandet av Tp84 besättningarnas "ofrivillighet" nämnas i samma anförande som beskrivningen av frivilligheten att bära stupade kamraters kistor från ett C-17.
Vi piloter är inte dumma i huvudet, vi vet när vi har chefen med oss och när han inte är med oss!

Anonym sa...
16 september 2010 kl. 08:44  

Hur mycket knut kan Försvarsmakten slå på sig själv

Sedan 1/7 2010 är den allmänna värnplikten vilande i Sverige. Alla som låg inne fick välja om de ville fortsätta sin tjänstgöring frivilligt. Alla som var inskrivna till att rycka in 3.e kvartalet 2010 fick välja om de ville genomföra frivillig tjänstgöring i tidigare inskriven befattning.
Mer än femhundra soldater ryckte in eller fortsatte sin tjänstgöring efter halvårsskiftet.

Utlandsstyrkan upphör efter årsskiftet 2010/2011. I stället ska de stående förbanden genomföra de missioner som Sveriges politiker ålägger oss. Det innebär att Försvarsmakten måste rekrytera två- till fyratusen soldater varje år för att klara av den nya personalförsörjningen.
Vissa har varit skeptiska och andra klart positiva till det nya systemet som ska försörja Försvarsmakten med den personal som behövs för alla uppgifter.

Men hur tackar Försvarsmakten dessa tappra soldater som väljer Försvarsmakten som en framtida arbetsgivare?
Jo, genom att inte se till att det finns kläder till alla kvinnor som rycker in.
Genom att inte se till att det finns personlig utrustning till soldaterna i tillräcklig mängd till inryck.
Genom att inte tilldela den plutons-/kompanimateriel som behövs för att utbilda förbandet enligt de mål och krav som Högkvarteret ställt på förbanden.
Genom att lägga på fler uppgifter på kompanier än vad de har resurser till så att konsekvensen blir att skicka hem dessa frivilliga soldater för att lösa de externa uppgifter som förbandet lägger på kompaniet.

Varför blir det så här?
Det finns ett antal olika förklaringar till detta. Här följer några som är fullt tillräckliga för att få vem som helst att tappa förtroendet för Försvarsmakten.

Förklaring 1:
FM LOG styr förtjänstfullt upp materielförsörjningen inom Försvarsmakten. Men tyvärr innebär detta ett antal friktioner när till viss del nya rutiner införs för förbanden och dess personal (logistikfunktionen). Man kan inte lasta enskilda officerare/handläggare för att det blir fel, det är många nya system som införs nu, däribland PRIO. Detta innebär trots allt att plutoner/ kompanier/ bataljoner som satts att utbilda soldater inte får rätt utrustning och materiel i rätt tid till en känd kostnad.

Förklaring 2:
Förband som inte har soldatutbildning som deras huvuduppgift, prioriterar inte utbildningen av soldater. Detta omfattar bl.a. flygflottiljerna som har till uppgift att producera flygtid och stöd till övriga Försvarsmakten/samhället. När då delar ur Helikopterflottiljen ska genomföra insats i Afghanistan och behöver soldatutbildning för sina officerare blir det lätt för cheferna/flottiljledningen att beordra den enda resurs de har för att genomföra utbildning av den egna personalen – 1.Insatskompaniet.

Men vad innebär denna situation för ett kompani där man endast har 15 officerare som samtidigt står framför 170 frivilliga soldater, hungrandes efter professionell utbildning i den nya Försvarsmakten.
Jo, att personalen måste lägga ner tid och energi på att skriva avvikelser och konsekvenser samt att ta hand om bristfällig materiel som anländer för sent. Detta innebär att personalen får jobba över 40 timmar övertid varje vecka.
Då kompaniet måste lösa uppgifter som inte är deras huvuduppgift innebär det att man måste skicka hem delar av det kompani med hängivna soldater som vill tjäna sitt land. Det i sin tur innebär att kompaniet i slutänden inte uppnår sina mål.
Men vad som är värst, är att den Försvarsmakt som är i skriande behov av att rekrytera soldater till sina förband och därmed uppvisa en sida av att vara en mycket god arbetsgivare, får sig en rejäl förtroendeknäck.
Är vi beredda att ta den risken?

//Lojal officer och soldat

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade