Valguiden: Vänsterpartiet

Vilka är de dimensionerande hoten mot Sverige för ditt partis försvars- och säkerhetspolitik? Vilken säkerhetspolitisk situation och vilken typ av angrepp ska utgöra dimensionerande hot och styrande krigsfall för den svenska försvarspolitiken?

De allvarligaste hoten mot Sverige kan ha sin grund i öppna konflikter, tvister kring energi- och råvaruförsörjning, miljöförstöring, klimatförändring, naturkatastrofer, olyckor, härröra från organiserad brottslighet och terrorism eller ta formen av attacker mot IT-system. De kan uppstå plötsligt och beredskapen måste vara god. Det kan inte uteslutas att vi i framtiden kommer att utsättas för militära hot. Ett enskilt väpnat angrepp mot Sverige är dock inte sannolikt över en överskådlig framtid.

Den politiska, ekonomiska, sociala och militära utvecklingen i Ryssland kommer att vara en avgörande faktor för Sveriges framtida säkerhetspolitiska situation. Sverige och EU måste intensifiera sin grannskapspolitik och öka utbytet och kontakter mellan människor och länder. Vi vill också framhålla det viktiga kontaktskapande arbete som görs på lokal och regional nivå. Även om det finns positiva inslag i den ryska samhällsutvecklingen finns det anledning till vaksamhet. Rysslands alltmer auktoritära styre kombinerat med ett allt mer aggressivt beteende mot vissa grannländer inger oro. Att använda energileveranser som ett politiskt påtryckningsmedel kan aldrig accepteras.


Hur ser ni på nivån på försvarsbudgeten? Hur mycket pengar är ni beredda att avsätta till försvarsbudgeten?

Samtliga rödgröna partier har varit tydliga med besparingen på 2 miljarder på försvarsbudgeten, en besparing som vi anser möjlig att genomföra. Regeringen vill avskaffa värnplikten och ställa om till ett dyrare yrkesförsvar. Därutöver kan nämnas att regeringen nyligen tillsatte en utredning, där de i utredningsdirektiven vill se kostnadsminskningar på två miljarder kronor årligen. Detta är mer i besparingar än vad vi rödgröna föreslår, lägg till detta regeringens dyrare yrkesförsvar som kommer att kosta 3-4 miljarder. Då framstår bilden av en regering vars försvarspolitik är betydligt mindre kostnadseffektiv än vår.


Hur ser ni på ytterligare förbandsnerläggningar?

Moderaterna har felaktigt spridit felaktiga uppgifter om att vi planerar förbandsnerdragningar. Redan i januari presenterade vi i den rödgröna oppositionen vår gemensamma försvars- och säkerhetspolitik. Vi har lämnat tydliga besked om hur försvaret ska utvecklas om det blir en rödgrön valseger. Vi kommer att fortsätta stödja omvandlingen av det svenska försvaret från ett invasionsförsvar till ett modernt insatsförsvar. Vi har gett ett tydligt besked om inriktning, satsningar och besparingar.


Vilka är de viktigaste frågorna för att utveckla Försvarsmakten och Sveriges försvar?

Det nationella försvaret måste vara den grundläggande utgångspunkten i reformeringen av det militära försvaret och leda till en modern insatsorganisation. Denna reformering måste emellertid ske på ett ansvarsfullt sätt.

Försvarsmaktens förmåga att genomföra väpnad strid ska utgöra grunden för att upprätthålla och utveckla det militära försvaret. De nödvändiga förändringarna i personal-, materiel- och logistikförsörjning liksom i insatsorganisationens utformning och beredskapssystem ska ske på ett sådant sätt att de leder till ett militärt försvar en lämpligt avvägd nationell och internationell insatssberedskap samt en god balans mellan storlek och teknisk nivå..


Hur vill ni effektivisera materielanskaffningsprocessen?

Materielförsörjningen måste fortsätta att reformeras. Det är viktigt att materiel- och logistikförsörjningen sker så effektivt och rationellt som möjligt. Materiel- och logistikförsörjningen, samt forsknings- och teknologiutveckling, är medel för att uppnå målet: en användbar och effektiv insatsorganisation.
Uppgradering av materiel bör om det är ekonomiskt försvarbart föredras framför nyanskaffning. Samutveckling ska där det är kostnadseffektivt väljas före egenutveckling. När nyanskaffning av materiel är nödvändig kan färdigutvecklad materiel på marknaden vara ett alternativ. Kostnaderna ska dock noga beaktas i ett livscykelperspektiv.

Den svenska försvarsindustrin måste ses i ljuset av dess säkerhetspolitiska roll. Tillgången till materiel måste säkras inte bara för dagens behov utan också för en försämrad omvärldssituation. En försvarsindustri baserad i Sverige innebär tillgång till egen produktionskapacitet och kompetens. Dessutom innebär förmågan att exportera försvarsmateriel bättre förutsättningar att importera nödvändig materiel. Sverige som ett litet och militärt alliansfritt land kan riskera att hamna långt bak i kön när efterfrågan blir hög. Vi undviker dessutom att Sverige tvingas in i operationer eller politiska förpliktelser som riskerar att undergräva vår alliansfrihet för att få köpa nödvändigt materiel.

Vi vet att den sk materielhyllan ibland kan vara tom och det kan ställa till stora problem. En internationellt konkurrenskraftig försvarsindustri, har betydelse också ur ett långsiktigt perspektiv. Den ger Sverige tillgång till viktiga internationella samarbeten.
Vi vill understryka den roll som forskning och utveckling har för att, utöver att bidra till teknik- och materielutveckling, generera kunskap om teknik och framtida hot och ta fram underlag för såväl politisk nivå som myndighetsnivå. Nationell forskning och utveckling bidrar således till självständighet i nationella beslut.

Den nuvarande krigsmaterielexportlagstiftningen har flera brister, varför en ny bör införas. En framtida ny lagstiftning ska precis som idag vila på grundprincipen att export av krigsmateriel är förbjuden, men att dispens kan lämnas. Export av krigsmateriel ska fortsatt vara förbjuden till en stat som befinner sig i väpnad konflikt med annan stat, en stat som är invecklad i internationell konflikt som kan befaras leda till väpnad konflikt eller en stat som har inre väpnade oroligheter. Lagförslaget ska ligga i fas med utvecklingen på området och vara samstämmig med Sveriges politik för global utveckling (PGU). Vikten av demokrati, MR-perspektivet och internationella säkerhetspolitiska aspekter ska betonas.


De flesta bedömare anser att Sverige inte ensamt klarar av att hantera ett militärt angrepp. Hur ska vi gå till väga för att försäkra oss om att få stöd utifall det värsta skulle inträffa?

Ett trovärdigt svenskt försvar är ett viktigt säkerhetspolitiskt instrument och det ska verka avskräckande. Sverige ska vara väl förberett att själv försvara sin nationella integritet. Det utgör grunden för vår militära alliansfrihet. Det svenska försvaret ska också i internationella operationer bidra till en säkrare värld.

Sveriges försvars- och säkerhetspolitik är och ska vara alla svenskars ansvar. Den folkliga förankringen och förtroendet utgör viktiga komponenter för det militära försvaret. Detta innebär bl.a. att försvaret ska spegla övriga samhället vad gäller attityder och värderingar men också i att bestå av ett tvärsnitt av samhället. I detta ingår också att se till att undanröja de strukturer som gör att det militära försvaret och dess stödmyndigheter inte klarar av att rekrytera kvinnor i tillräcklig omfattning.


Vad är er inställning till ett svenskt NATO-medlemskap?

Sverige är, och ska med en rödgrön regering fortsätta vara, militärt alliansfritt. Det är centralt för vår gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Sverige ska inte ansöka om medlemskap i Nato.


På vilka sätt ska Sverige kunna realisera Solidaritetsförklaringen gentemot de andra nordiska länderna?

I och med solidaritetsdeklarationen, som formaliserats i det nya Lissabonfördraget, har vi åtagit oss att handla gemensamt och i en anda av solidaritet för att hjälpa varandra om någon skulle utsättas för ett terroristattentat. I deklarationen klargjordes att varje medlemsland självt har rätt att välja de medel som det finner lämpligt för att bistå en drabbad. Vi står dessutom bakom den utvidgade solidaritetsförklaring som omfattar hela Norden. Sverige ska inte förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett EU-land eller ett nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas.


Vad anser ni är framtiden för den svenska militära insatsen i Afghanistan? Hur vill ni utveckla den svenska militära och civila insatsen i Afghanistan för att öka effektiviteten?

Vänsterpartiet är idag det parti som skarpast och tydligast kräver att den militära insatsen i Afghanistan ska avbrytas. Vi måste inse att det Afghanistan behöver är inte fler soldater utan ökat bistånd och en politisk lösning på konflikten. Sverige ska inte vända Afghanistan ryggen, tvärtom bör ett trupptilldragande kombineras med ett kraftigt ökat bistånd och ett starkt politiskt stöd till de försök till freds- och försoningsprocess som görs. Efter åtta år av krig i Afghanistan är det uppenbart att motståndsrörelsen inte går att besegra militärt. .Istället för att med militära medel försöka besegra motståndsgrupperna borde vi bidra till att afghanerna kan ta itu med de grundläggande problemen i det egna samhället – bristen på arbete, utbildning och framtidstro


Vad är ert partis målsättning med insatsen i Afghanistan? Vad anser ni bör vara end-state och/eller slutdatum för den svenska militära insatsen där?

Se svaret ovan.


Hur vill ni utveckla förmåner och ersättning till försvarsmaktspersonal på skarpa insatser?

Vi tycker att det är viktigt att det finns väl fungerande trygghetssystem i samhället som garanterar att såväl försvarsmaktspersonal som eventuella anhöriga, får den omsorg som de behöver. Det är självfallet också av hög vikt att Försvarsmakten tar sitt ansvar som god arbetsgivare.


Hans Welander
Närings- och försvarspolitisk sekreterare, VänsterpartietWiseman kommentar:

Vänsterpartiets svar är på bokstaven identiskt med Socialdemokraternas, med två undantag. Det ena är materielförsörjningen, där Vänsterpartiet hårdare vill villkora krigsmaterielexporten. Det andra är den svenska insatsen i Afghanistan, partiet framhåller den hårdare linje om militärt tillbakadragande till förmån för civilt bistånd som blivit den gällande i den rödgröna politiken.

Mycket intressant att se är att Vänsterpartiet till skillnad från tidigare år nu inte alls på samma sätt driver en linje om militära nerskärningar. På det hela är det en vänsterpartistisk försvars- och säkerhetspolitik som aldrig tidigare skådats. Detta måste anses som ett starkt trendbrott i den vänsterpartiska partilinjen av ett slag som snarast gör att man funderar på om det är helt förankrat hos gräsrötterna.

Eftersom svaret i övrigt så noga sammanfaller med det socialdemokratiska, hänvisas till den för vidare svarskommentarer.

5 kommentarer:

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige sa...
3 september 2010 20:55  

"En försvarsindustri baserad i Sverige innebär tillgång till egen produktionskapacitet och kompetens. Dessutom innebär förmågan att exportera försvarsmateriel bättre förutsättningar att importera nödvändig materiel."

"En framtida ny lagstiftning ska precis som idag vila på grundprincipen att export av krigsmateriel är förbjuden, men att dispens kan lämnas." Citat; Hans Welander, Närings- och försvarspolitisk sekreterare, Vänsterpartiet

Och vem vill satsa på försvarsmateriel när man inte får exportera? Är det en slump att Hans welander även är Näringspolitisk sekreterare såväl som försvarspolitisk? Arbetar V för att förstatliga försvarsindustrin? Är det Vänsterpartiets mörka kommunistiska förflutna som gör sig påtalat? Jag trodde att Lars ohly hade förklarat sig vara icke-kommunist.

//Roger Klang

Anonym sa...
4 september 2010 07:03  

@Roger K

Om man nu är förespråkare för ett starkt svenskt försvar som ska kunna stå emot ett väpnat anfall, t ex från ex CCCP - då är det väl inte fel med en SVENSK försvarsindustri - som har som prioriterad uppgift att stödja landets försvarsmakt?

Varför har inte Sverige en försvarsindustristrategi?

Det har ju alla andra västländer med egen försvarsindustri.

I de flesta länder med försvarsindustri ser man denna som en viktig komponent i den samlade försvarsförmågan...

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige sa...
4 september 2010 13:40  

Frågan är om det är rimligt att förstatliga försvarsindustrin, som mot alla odds fortfarande existerar. Skulle det leda till förbättringar i försvarsmateriel? Vi är en liten stat och kan inte försvara oss med vad vi själva producerar, eller producera tillräckligt endast till oss själva för att det inte ska bli en gigantisk förlustaffär!

frågan är också om före detta VPK fortfarande är kommunistiska.

//Roger Klang

Anonym sa...
5 september 2010 17:47  

Vi lär inte få något uppriktigt besked om Vänsterpartiet fortfarande är kommunistiskt, men av de kommunister som tvivelsutan fortfarande finns i Sverige röstar huvuddelen på Vänsterpartiet. Det räcker som besked för mig.

Anonym sa...
6 september 2010 11:08  

Uppenbarligen så ljuger V oss rätt i ansiktet. Deras ambition har alltid varit att utrota försvaret, den enda Kommunistiska organisation som varit för ett starkt Sv. är organisationen Clarte om jag minns rätt. V gör nu allt för att hamna i regeringsställning och döljer självklart sina riktiga ambitioner. Det kommer bli annat ljud i pipan när de väl sitter vid makten, då kan de styra och ändra bäst de vill. Det vore en nationell katastrof för landet, i värsta scenariot går vi mot ett inbördeskrig.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade