Valguiden: Kristdemokraterna

Vilka är de dimensionerande hoten mot Sverige för ditt partis försvars- och säkerhetspolitik? Vilken säkerhetspolitisk situation och vilken typ av angrepp ska utgöra dimensionerande hot och styrande krigsfall för den svenska försvarspolitiken?

Vi lever i förändringarnas tid. Det ställer krav på oss att vara flexibla och finna lösningar på nya problem. En framgångsrik försvars-och säkerhetspolitik bygger på tidiga varningssystem, konfliktförebyggande insatser för att förhindra att oroligheter leder till våldshandlingar, förmåga att lindra konsekvenserna som skapar möjligheter att skydda människors liv. Vi följer utvecklingen noga. I dagsläget ser vi inget dimensionerande hot eller styrande krigsfall.


Hur ser ni på nivån på försvarsbudgeten? Hur mycket pengar är ni beredda att avsätta till försvarsbudgeten?

Det krävs en noggrann analys av Försvarsmaktens utgifter inte minst beträffande den nya pers.försörjningen. Kristdemokraterna kommer att följa utvecklingen och ser idag ingen omedelbar förändring av anslaget. Samtidigt bör man ta hänsyn till de kostnadsökningar som drabbar alla verksamheter inom olika politikområden. Vi ser hellre en omfördelning av resurser till förbandsverksamheten inkl hemvärnet i större utsträckning.


Hur ser ni på ytterligare förbandsnerläggningar?

I dagsläget ser vi ingen anledning till ytterligare förbandsnedläggningar. Försvarsmakten har ansvaret för att verksamheten organiseras på ett effektivt sätt.


Vilka är de viktigaste frågorna för att utveckla Försvarsmakten och Sveriges försvar?


Kristdemokraterna menar att en väl fungerande insatsorganisation är det bästa verktyget för att kunna möta kriser och konflikter som uppstår med kort varsel. Organisationen som nu växer fram med tre delar dvs stående förband, kontrakterade förband, och ett kvalificerat hemvärn med nationella skyddsstyrkor ska garantera skydd och säkerhet.
I syfte att bidra till folklig förankring och förståelse för försvarets roll samt ett brett ansvarstagande för såväl det civila samhället som det offentliga, vill vi fortsätta att verka för ett starkt stöd till frivilligorganisationer. Deras uppdrag blir allt viktigare i samhället.


Hur vill ni effektivisera materielanskaffningsprocessen?

En utvärdering av principen att "köpa från hyllan" i första hand och konsekvenserna av detta, bör göras. Vi ser positivt på den nya exportkontrollmyndigheten


De flesta bedömare anser att Sverige inte ensamt klarar av att hantera ett militärt angrepp. Hur ska vi gå till väga för att försäkra oss om att få stöd utifall det värsta skulle inträffa?

Kristdemokraterna ställer sig bakom den solidaritetsföklaring som Sverige skrivit under i och med Lissabon-fördraget. Arbetet med att effektivisera beslutet måste ske inom EU:s försorg inte minst inom det utökade samarbetet inom försvar- och säkerhetspolitik inom EU. Vi ser även att EU:s snabbinsatsstyrkor som finns även skulle kunna stödja vårt land i händelse en akut omfattande konflikt.


Vad är er inställning till ett svenskt NATO-medlemskap?

Vår säkerhet kommer alltid att vara kopplad till våra grannars och Europas säkerhet. Sverige har ett brett samarbete med Nato inom ramen för alliansfriheten. Vi deltar aktivt i PFF och ett stort antal andra organisationer. Kristdemokraterna anser att Sverige ska fortsätta utveckla samarbetet med Nato men för närvarande är inte Nato-medlemskap aktuellt. Skulle Finland ta ställning till en ansökan om medlemskap måste vi emellrertid förhålla oss till detta.


På vilka sätt ska Sverige kunna realisera Solidaritetsförklaringen gentemot de andra nordiska länderna?


Kristdemokraterna ser ett stort värde i de dialoger som nu förekommer mellan länderna när det gäller samarbete på olika områden. Här måste även solidaritetsförklaringen diskuteras.


Vad anser ni är framtiden för den svenska militära insatsen i Afghanistan? Hur vill ni utveckla den svenska militära och civila insatsen i Afghanistan för att öka effektiviteten?


Vi menar att den insats som nu görs för att bygga upp det afghanska samhället kräver en långsiktighet. Här krävs det samarbete och respekt för varandra och att militärt stöd finns vid sidan av de civila utvecklingsarbetet. Kristdemokraterna menar att Sverige bör ha militär närvaro så länge det behövs enligt experters bedömning. Vi är stolta över de svenska kvinnor och män och deras anhöriga som gör en insats med god kvalitet i detta land. Försvarsmakten bär ett stort ansvar för att underlätta för soldater och anhöriga att få det stöd som krävs i olika situationer.


Vad är ert partis målsättning med insatsen i Afghanistan? Vad anser ni bör vara end-stateoch/eller slutdatum för den svenska militära insatsen där?

Kristdemokraterna menar att det i alla internationella insatser behövs en "comprensive plan" där ALLA berörda parter enas vilka insatser som krävs utifrån läget, som kan förändras.

En exitstrategi bör finnas med i planläggningen som även den kan förändras p.g.a läget.

Riksdagen tar årligen beslut om internationella insatser. Krävs det förändringar har regeringen skyldighet att redovisa för riksdagen detta i en proposition.


Hur vill ni utveckla förmåner och ersättning till försvarsmaktspersonal på skarpa insatser?

Riksdagen har beslutat om ett utvecklat stöd enligt veteransoldatutredningen. Vi ser det av största vikt att Försvarsmakten nu följer riksdagens beslut inte minst stödet till anhöriga. I övrigt måste det ske en fruktbar dialog mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna.


Else-Marie Lindgren


Wiseman kommentar:

Svaren refererar tyvärr ofta till "det beslutas av Riksdag och Regering" och liknande, vilket inte ger någon vink om vilken försvars- och säkerhetspolitik Kristdemokraterna avser driva. Om man inte ser några dimensionerande hot eller krigsfall så finns det ju egentligen ingen anledning att hålla sig med ett försvar. Varningssystem och krigförebyggande åtgärder säger inte så mycket om vad försvarsbudgeten ska användas till.

Kristdemokraterna är annars det parti som tydligast håller fram folkanknytningen och frivilligförsvaret i sina svar (här menas frivilligförsvar i ordets ursprungliga bemärkelse och inte den variant som används av försvarsministern om den svenska variant av samma system som brukas i USA, Storbritannien m fl och som där kallas yrkesförsvar).

Att EU:s snabbinsatsstyrkor skulle sättas in i händelse av ett militärt angrepp på Sverige är en god tanke, men en ack så liten resurs. EU har också visat sig så gott som handlingsförlamat då det rört sig om militära insatser med en närliggande stat som part. Piratjakten är hittills den enda större militära insats EU lyckat ta sig för, så ett ingripande till förmån för Sverige, även om landet är EU-medlem, känns inte helt säkert. På samma sätt säger inte dialoger om Solidaritetsförklaringen värst mycket om hur vad Solidaritetsförklaringen mer konkret ska innebära, speciellt inte vad som är den kristdemokratiska ståndpunkten i frågan.

0 kommentarer:

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade