Valguiden: Centerpartiet

Vilka är de dimensionerande hoten mot Sverige för ditt partis försvars- och säkerhetspolitik? Vilken säkerhetspolitisk situation och vilken typ av angrepp ska utgöra dimensionerande hot och styrande krigsfall för den svenska försvarspolitiken?

Centerpartiet står bakom den omvärldsanalyser som gjorts av försvarsberedningen, och det inriktningsbeslut för försvaret som riksdagen beslutade 2009. Dessa bygger på att Sverige inte står inför något invasionshot, men att incidenter och spänningar inte kan uteslutas. Självfallet är utvecklingen i Ryssland viktig att löpande följa och analysera, och där finns positiva men även klart oroande inslag.


Hur ser ni på nivån på försvarsbudgeten? Hur mycket pengar är ni beredda att avsätta till försvarsbudgeten?

Centerpartiet står bakom inriktningsbeslutet för försvaret till år 2014, vilket utgår ifrån en realt oförändrad budgetnivå.Det finns faktorer som talar för en höjning, vilket får analyseras djupare under nästa mandatperiod. Jag har själv pekat på att Sveriges försvarsbudget i procent av BNP halkar efter i en nordisk jämförelse.


Hur ser ni på ytterligare förbandsnerläggningar?

Centerpartiet ser ett stort värde i att försvarets grundorganisation finns på olika platser i landet. Många nedläggningar har gjorts och smärtgränsen är nära. Skulle någon ytterligare aktualiseras - vilket försvarsmakten aviserat - måste en mycket noggrann analys ske och skälen vara mycket starka. Vår utgångspunkt är nuvarande organisation!


Vilka är de viktigaste frågorna för att utveckla Försvarsmakten och Sveriges försvar?

En sammanhållen och bra politik för försvarets inriktning enligt gällande riksdagsbeslut, där den nya moderna personalförsörjningen spelar en mycket viktig roll. Sveriges goda kontakter med andra länder inom EU och i partnerskap för fred och vårt deltagande i internationella fredsinsatser är också mycket betydelsefulla frågor.


Hur vill ni effektivisera materielanskaffningsprocessen?

Nu utreds hur försvarets olika myndigheter kan samarbeta bättre och effektivare genom bla nya och bättre strukturer, innefattande även materielanskaffningen.


De flesta bedömare anser att Sverige inte ensamt klarar av att hantera ett militärt angrepp. Hur ska vi gå till väga för att försäkra oss om att få stöd utifall det värsta skulle inträffa?

Sverige är medlem i EU och omfattas av dess gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och dess säkerhets- och försvarspolitik. Vi ingår i Natos partnerskap för fred och vi deltar aktivt i internationella fredsinsatser under FNs mandat. Sverige har också antagit en solidaritetsförklaring gentemot våra nordiska grannländer. Allt detta bidrar även till vår egen säkerhet.


Vad är er inställning till ett svenskt NATO-medlemskap?

Sverige är militärt alliansfrtt och något medlemskap i Nato är inte aktuellt. Sverige har goda kontakter med Nato bl a i dess Partnerskap För Fred.


På vilka sätt ska Sverige kunna realisera Solidaritetsförklaringen gentemot de andra nordiska länderna?

Solidaritetsförklaringen innebär att Sverige - utifrån de resurser vi har - inte kommer att förhålla oss passiva om våra grannländer utsätts för angrepp. Exakt hur Sverige kommer att agera och reagera i en konkret situation får i vanlig ordning avgöras av regering och riksdag. Det är att övertolka solidaritetsförklaringen om man i den lägger in ett åtagande att kraftigt rusta upp det svenska försvaret. Dess stora värde är Sveriges åtagande att agera, vilket givetvis får ske efter de resurser vi har och på det sätt som utifrån situationen bedöms realistiskt och riktigt.


Vad anser ni är framtiden för den svenska militära insatsen i Afghanistan? Hur vill ni utveckla den svenska militära och civila insatsen i Afghanistan för att öka effektiviteten?

Målet med de internationella fredinsatserna i Afghanistan - under FNs mandat - är självfallet att landets armé och polis själva ska kunna svara för säkerheten i landet. Detta ansvar ska successivt tas över från ISAF-styrkorna, i takt med att landets egna styrkor blir starkare och mer välutbildade. Sveriges civila bistånd är redan mycket betydande och bör ytterligare ökas i takt med att våra militära styrkor kan trappas ned. När exakt detta kan ske och i vilken takt måste rimligen bero av av säkerhetsutvecklingen i landet och av arméns och polisens växande styrka.


Vad är ert partis målsättning med insatsen i Afghanistan? Vad anser ni bör vara end-state och/eller slutdatum för den svenska militära insatsen där?

Målet med de internationella fredinsatserna i Afghanistan - under FNs mandat - är självfallet att landets armé och polis själva ska kunna svara för säkerheten i landet. Detta ansvar ska successivt tas över från ISAF-styrkorna, i takt med att landets egna styrkor blir starkare och mer välutbildade. Sveriges civila bistånd är redan mycket betydande och bör ytterligare ökas i takt med att våra militära styrkor kan trappas ned. När exakt detta kan ske och i vilken takt måste rimligen bero av av säkerhetsutvecklingen i landet och av arméns och polisens växande styrka.


Hur vill ni utveckla förmåner och ersättning till försvarsmaktspersonal på skarpa insatser?

De bör vara högre än idag.


Staffan DanielssonWiseman kommentar:
Staffan Danielsson har på sin blogg flera gånger pekat på det faktum att den svenska försvarsbudgeten allt mer halkar efter BNP, vilket i sin tur är en indikation på hur försvarsanslaget krymper år för år och Centerpartiet motsätter sig som de andra partierna förbandsnerdragningar.

Centerpartiet är det enda av Allianspartierna som helt säger nej till NATO. Man anser att det räcker med PFF och är ett av partierna som kör "klapp på axeln"-varianten av Solidaritetsförklaringen, d v s att den är helt ospecifierad och fri att tolka, vilket i mångas ögon gör att den inte är något att falla tillbaka på. Ej heller är PFF som egentligen handlar om övningsutbyte och en slags prova-påkampanj för aspirerande NATO-länder. Som försvarsgaranti är PFF inte värt pappret medlemskortet är skrivet på, vilket i högsta grad visade sig för Georgien. Inget av alternativen som räknas upp garanterar egentligen Sverige någon hjälp i händelse av ett militärt angrepp, vare sig det sker "under överskådlig tid" eller senare.

Centerpartiets inställning till Sveriges insats i Afghanistan är sund. Ingen fast tidsplan för ett tillbakadragande, men ju starkare ANA, ANP och det afghanska samhället växer sig, desto mer kan Sverige dra hem. Partiet är också det enda som rakt ut säger att man vill att ersättningen till personal på insats ska öka.

3 kommentarer:

Wiseman sa...
4 september 2010 kl. 10:17  

Redigeringsfel fixat, då två frågor gått ihop i varandra.

Anonym sa...
4 september 2010 kl. 11:05  

du missade nog ett stycke i din redigering W

Och dessutom så kvarstår faktum

Staffan har inte svarat på frågan avseende hur C anser att man vill effektivisera materielanskaffningsprocessen

Har de ingen egen idé?

Det vore ju trevligt med ett parti som kunde komma upp med en idé om hur vi ska få ordning på materielförsörjningen

Nu har vi ju haft den materielförsörjningsstrategi vi har i ett antal år och det har väl inte blivit bättre?

Den strategi vi har för materielanskaffning bygger (som de flera partier påpekar) på tre grundprinciper - som i praktiken inte fungerar så värst bra:

1. Bygg vidare på/vidareutveckla befintlig materiel.
Detta skulle ju kunna gå om vi hade någorlunda kontroll på den materiel vi redan har. I många fall äger vi inte konstruktionerna och kan således inte modifiera dem. I andra fall - där vi äger konstruktionerna - har vi antingen inte det tekniska underlag som krävs för att modifiering ska vara realistiskt eller så saknar vi kompetensen. Det blir enklare och billigare att köpa nytt. Det går dessutom sannolikt fortare.

2. Köp hyllvaror/färdigutvecklat. Det har vi ju försökt långt innan vi hade den strategi vi har nu - och det har ju inte fungerat något vidare.

3. Anskaffa i internationell samverkan. Det finns inga som helst fakta eller belägg för att detta skulle bli billigare för FM. Däremot leder det till att man ofta måste kompromissa avseende krav på systemet och att man får en längre anskaffningsprocess. Samordning tar tid. Kan någon komma upp med ett (genomfört - inte pågående) anskaffningsprojekt i internationell samverkan där man har positiva erfarenheter av detta?

Att det inte finns något partis företrädare som sågar den nuvarande materiel anskaffningsstrategin ger en indikation på hur insatta de är i frågan...

Men å andra sidan är det inte många över huvud taget som ifrågasätter det realistiska i de tre mantran som denna strategi är byggd på...

Upprepar man mantrat tillräckligt många gånger blir det sant...

Wiseman sa...
4 september 2010 kl. 11:15  

11.05: Tack, man blir lätt lite korsögd till slut. Blogger är tyvärr inte direktkompatibelt med Word så all formatering måste göras från början.

Håller med dig i analysen av materielförsörjningen. De problemen har påvisats upprepade gånger.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade