Valguiden: Sverigedemokraterna

Vilka är de dimensionerande hoten mot Sverige för ditt partis försvars- och säkerhetspolitik? Vilken säkerhetspolitisk situation och vilken typ av angrepp ska utgöra dimensionerande hot och styrande krigsfall för den svenska försvarspolitiken?

Att planera mot något specifikt hot är meningslöst, eftersom det kommer att ta uppåt 25 år att återuppbygga ett nationellt existensförsvar. Planeringen bör därför under denna uppbyggnadsfas istället utgå ifrån ett rimligt ianspråktagande av Sveriges värnkraft och ekonomiska resurser.

Med de resurser som fram till 2014 kan komma att stå till förfogande kan endast ett försvar mot strategisk kupp samt lågintensiva angreppsformer ifrågakomma och då med kraftsamling främst till Stockholmsregionen och Gotland.

Försvaret skall vara så organiserat att det fyller Sveriges folkrättsliga anspråk på territoriell integritet. Under uppbyggnadsfasen prioriteras skydd av särskilt viktiga totalförsvarsobjekt, såsom riksledningen, högsta militärledningen, kärnkraftverk, känsliga infallsportar såsom flygplatser och hamnar samt vissa särskilda områden såsom Gotland och Norrbotten.

Förmågan att bekämpa terrorism, asymmetrisk krigföring, cyberkrigföring och andra okonventionella angreppsformer skall förstärkas. Försvarets förmåga att stödja det civila samhället vid särskilda påfrestningar skall utvecklas.


Hur ser ni på nivån på försvarsbudgeten? Hur mycket pengar är ni beredda att avsätta till försvarsbudgeten?

SD anser att försvarsbudgeten är otillräcklig och har i sin skuggbudget avsatt 11 miljarder kronor till förstärkning av försvaret.


Hur ser ni på ytterligare förbandsnerläggningar?

Inga förband skall läggas ner. Tvärtom skall fram till 2014 antalet brigadramar ökas från två till fyra och antalet manöverbataljoner från sju till 16. Av dessa kan t ex inledningsvis åtta utgöras av reservbataljoner med hög mobiliseringsberedskap (72 timmar). Den exakta avvägningen mellan aktiva- och reservbataljoner kan inte göras förrän det finns tillräckligt med erfarenhet av hur försvarets nya personalförsörjningssystem fungerar.

Mekaniserade förband och jägartrupp skall liksom stridande flyg- och marinstridskrafter bestå av hög andel yrkespersonal.

Understöds- och underhållsformationer kan ha stor andel reservister och även korttidsutbildade värnpliktiga (detta grundat på utländska krigserfarenheter).

Manöverbataljonerna skall ha hemdepåer, men även i perioder vara förlagda till befintliga skjutfält med god infrastruktur, vilka används som truppövningsläger. På så sätt kan behovet av att bygga nya anläggningar minskas.

För närvarande finns det inte tillräckligt med erfarenheter av hur personalförsörjningen räcker till sedan värnplikten suspenderats. SD bedömer det dock nödvändigt att försvarskapaciteten ökas genom återinförd värnplikt (se nedan).

Vilka är de viktigaste frågorna för att utveckla Försvarsmakten och Sveriges försvar?

Att återskapa en regional militärterritoriell indelning och ledningsstruktur med fyra militärdistrikt (S, V, Ö och N) samt militärkommando Gotland.

Fast garnisonerad trupp på Gotland samt en roterande fastlandsbataljon jämte ett avsevärt kvalitativt och kvantitativt förstärkt hemvärn.

Luftförsvar och territoriell övervakning beaktas särskilt. Antalet flygtimmar bör utökas och krigsflygbaser skall bibehållas och i viss utsträckning reaktiveras. Modernisering av JAS bör ske.

Ett begränsat antal högkvalitativa förband för insats såväl inom landet som utomlands. Tillväxt av heltidsanställda och kontrakterade soldater åren 2010-2014 så att vi i början av 2015 har i stort sett minst två brigader uppfyllda. Härtill värnpliktiga enligt nedan.
Övningsverksamhet i full omfattning. Årliga övningar i brigadram, motsvarande årets slutövningsserie i södra Sverige, är helt avgörande för att uppnå politisk vilja d v s användbara, tillgängliga, väl samövade förband för nationella och internationella uppgifter.

Ett nytt system för krigsförbandsövningar (KFÖ) bör införas. Av arméns insatsorganisation – före av SD föreslagna förstärkningar - omfattande ca 13 000 personer kommer ca 2 300 vara officerare av olika nivå (35% officerare och 65% specialistofficerare, d v s internationellt ”NCO:s”), ca 800 reservofficerare, ca 3 300 anställda soldater och ca 6 000 kontraktssoldater d v s deltidsanställda soldater, samt några hundratal olika specialister sjukvårdspersonal, juridisk kompetens m m. Återigen med nästa halva armén kontrakterad är det mycket viktigt att kunna genomföra kontinuerliga KFÖ för att uppnå ovan redovisade politiska vilja.

Vad gäller armémateriel så bör soldatutrustning, mörkerstridsutrustning, TUAV (beslutad anskaffas till Afghanistan 2011), Avw (beslutad 2010), Artcher (beslutad 2009) och ledningssystem prioriteras. Därutöver är det viktigt att förbandssätta RB 23 d v s luftvärnsrobotsystemet ”Bamse”(Bofors) och slutligen att utveckla ingenjörförbandens broläggningsförmåga.

Nationella skyddsstyrkorna utvecklas till en territorialarmé. Allmän värnplikt återinförs för män men skall vara frivillig för kvinnor. Inledningsvis skall denna endast omfatta grundläggande soldatutbildning (GSU) tre månader med möjlighet till frivillig vidareutbildning.

Ytterligare två korvetter typ Göteborg bör moderniseras och rustas så att vårt omfattande sjöterritorium kan kontrolleras i rimlig grad. Bristen på operativa helikoptrar med ubåtsjaktkapacitet bör snarast åtgärdas. Dessa bör även kunna stödja ytattacken med fjärrspaning.
Antalet ubåtar bör på sikt ökas till sju vilket kräver att fyra enheter av planerade typ A26 byggs. Beslut bör snarast tas om anskaffning av planerade stridsstödfartyg så att underhållsstöd kan ges utanför fasta marinbaser.
Korvetter typ Visby bör snarast utrustas med luftvärnsrobotar. Planerad modernisering av Torped 45 bör snarast beslutas och genomföras.
Förstärkt stöd till hemvärn och frivilligorganisationer.


Hur vill ni effektivisera materielanskaffningsprocessen?

Väl genomarbetade målsättningar (TTEM) och systemplaner minskar risken för fördyringar under upphandlingsprocessen. En fungerande organisation för studier på systemnivå bör därför återskapas. Svenskbaserad försvarsindustri bör som tidigare involveras i studierna på ett tidigt skede.
Samarbetet mellan stab och förvaltning bör effektiviseras samtidigt som rådande obalanser åtgärdas. Man bör reducera detta ”leka affär” inom försvaret.
Den nya materielanskaffningsstrategin ger ett antal negativa konsekvenser för såväl försvarsmakten som industrin i ett högteknologiskt land med erkänt kvalificerad försvarsindustri. Materielanskaffningsstrategin bör därför modifieras så att statsmakterna, stab och förvaltning under hela processen har kontroll över operativt viktiga system. Principen ”att köpa från hyllan” bör av funktionalitetsskäl undvikas för systemviktig materiel.
Statsmakten måste underlätta för försvarsmakten och FMV att hantera anslag för anskaffning och underhåll mer samordnat inom ramen för systemplaneringen.
De flesta bedömare anser att Sverige inte ensamt klarar av att hantera ett militärt angrepp. Hur ska vi gå till väga för att försäkra oss om att få stöd utifall det värsta skulle inträffa?

Antingen måste ett nationellt existensförsvar återskapas eller så måste Sveriges försvar bygga på överenskommelser eller allianser. Hjälp från utlandet måste avtalas, planeras och förberedas. Improviserad hjälp såsom t ex Västmakternas ingripande i Norge 1940 är i realiteten endast försvårande för det egna försvaret. I första hand bör klarläggas hur ett utökat nordiskt försvarssamarbete kan stärka säkerhetspolitiken.

Sverige bör ha ett balanserat försvar med sådan styrka och sammansättning att det skapar en sådan tröskeleffekt att denna i det längsta avhåller en presumtiv angripare från anfall. Det bör ha en sådan styrka att det kan föra en strategisk defensiv i syfte att vinna den tid, som krävs för att planerad hjälp utifrån skall kunna effektueras.
Vad är er inställning till ett svenskt NATO-medlemskap?

SD ställer sig frågan om NATO verkligen skulle vilja uppta det i princip värnlösa Sverige som medlem, eftersom vårt land inte just har så mycket att bidra med, utan mer blir en belastning. Frågan om NATO-medlemskap bör allsidigt och förutsättningslöst utredas, bl a vilka kvalitativa och kvantitativa krav NATO kommer att ställa.


På vilka sätt ska Sverige kunna realisera Solidaritetsförklaringen gentemot de andra nordiska länderna?

Genom försvarsöverläggningar skall behov och resurser inventeras. Förband skall ”öronmärkas”, utbildas och övas för att kunna ingå i kontingenter avsedda för insats i andra nordiska länder. Flyg- och marinstridskrafter är de som snabbast kan sättas in, men tillgängliga resurser är starkt begränsade. Förmågan att bidra med arméförband är ytterst begränsad. Det bör beaktas att då behovet uppstår torde den allmänna hotbilden i närområdet vara skärpt.


Vad anser ni är framtiden för den svenska militära insatsen i Afghanistan? Hur vill ni utveckla den svenska militära och civila insatsen i Afghanistan för att öka effektiviteten?

Insatsen i Afghanistan skall avvecklas på ett ansvarsfullt sätt (se nedan). I avvaktan på detta ser SD det som olämpligt att som ”backseat-drivers” från Sverige sända ut pekpinnar, utan anser att den militära och civila ledningen i Afghanistan, som bäst känner behoven, skall föreslå hur verksamheten bör utvecklas. Klart är dock att svenska helikopterresurser behövs.

Vad är ert partis målsättning med insatsen i Afghanistan? Vad anser ni bör vara end-state och/eller slutdatum för den svenska militära insatsen där?

Målsättningen är att upprätthålla ordning och säkerhet, skydda befolkningen och civila hjälpinsatser samt att genom utbildningsinsatser stödja uppbyggnaden av afghanska förband, så att dessa kan överta ansvaret för säkerheten i aktuellt område. Inriktningen är att den svenska militära insatsen i Afghanistan bör vara avvecklad senast 2014.


Hur vill ni utveckla förmåner och ersättning till försvarsmaktspersonal på skarpa insatser?

Detta anser SD vara en förhandlingsfråga mellan arbetsgivaren och berörda fackförbund.

Sverigedemokraternas försvarspolitiska utskott.

Krister Maconi, ordförande tillika föredragande i säkerhetspolitiska frågor.

Stellan Bojerud, föredragande sakområde 1: Strategi, militärterritoriell organisation, underrättelsetjänst och arméfrågor.

Bertil Malmberg, föredragande sakområde 2: Flyg och marin samt logistik och materielfrågor.

Tommy Hansson, föredragande sakområde 3: Personaltjänst, informationstjänst, frivilligrörelser och civilsamverkan.Wiseman kommentar:

Sverigedemokraterna var ytterst snabba med att svara och till skillnad från många av de övriga partierna har man sammanställt svaren i en arbetsgrupp. Svaren känns militärt väl avvägda och det märks att man förfogar över en utbildad militärstrateg i det försvarspolitiska utskottet och svaren är på flera punkter mer detaljerade än övriga partiers. Man sätter tydligt den nationella förmågan i främsta fokus med en starkt ökad förmåga och vill se att Sverige binder upp reella försvarsgarantier från andra länder. En prioritering av Stockholms- och Gotlandsområdet är ur militär synvinkel rationellt utifrån dagens trånga kostym. Utan tvivel kommer ett förverkligande av Sverigedemokraternas planer att kosta betydligt mer än vad som idag avsätts som försvarsbudget och ta tid att genomföra. Sverigedemokraterna sällar sig också till de partier som vill avveckla insatsen i Afghanistan, men man håller öppet för ett NATO-medlemskap.

7 kommentarer:

chefsingenjören sa...
3 september 2010 16:58  

All heder åt ett snabbt och bra svar.

Som förespråkare för förmågan att försvara Sverige i fokus för FV och M så finns det många bra aspekter i SD:s vallöften avseende Försvarsmakten. (I övrigt är det inte många rätt)

Internationella Insatser har framför allt Armén stora behov av då dom inte på samma sätt får övas skarpt i incidentberedskapen.

Problemet är att numerären även med SD:s löften är för låg om vi inte kan uppfylla solidaritetsförklaringen alternativt NATO samarbete. Afghanistan är därmed mer en insats för att visa att vi ställer upp när omvärlden så kräver.

Jag saknar helt den ekonomiska realiserbarheten i deras löften och därmed också all trovärdighet om att den skulle kunna genomföras även om SD kommer in i riksdagen och blir vågmästare. Viljan att införa Burkaförbudet kommer nog att väga tyngre än eventuella förstärkningar på försvaret av Sverige.

CS sa...
3 september 2010 18:49  

"Klart är dock att svenska helikopterresurser behövs.
"

När ska man inse att detta inte längre är aktuellt. Det vimlar av helikoptrar över oss i Mazar-e Sharif. Följ med i utvecklingen. Ert förslag är minst ett år för sent.

Pellefant sa...
3 september 2010 20:37  

Men hallå!!??

11 miljarder ytterligare för att förstärka budgeten?? Drygt 51 miljarder årligen för en återgång till brigadförband och bygderegementen.

Eller menar dom 11 miljarder under mandatperioden?

Oavsett vilket så känns det taget ur luften och svaret (kryddat med korrekta förkortningar och efter grupparbete under herr "på andra sidan kullen" S Bojerud), syftar BARA till att lura veliga militärer.

Ingen vettig människa tror väl på allvar på att lägga MER pengar på försvaret!

Introvert valfläsk utan realiseringspotential!!!

Nils Dacke sa...
3 september 2010 20:59  

Re: chefsingengören.
Som framgår av svaret är vi inom SD starkt medvetna om att numerären är alldeles för låg. Vi har emellertid velat ge en realistisk målsättning med utgångspunkt från nuläget som det ser ut efter inte minst de senaste tio årens omdömeslösa rasering av personell, materiell och förbandsmässig infrastruktur. Från det läget gäller det att krypa innan man kan börja gå.

SD kan knappast klandras för dagens situation. Klandras bör däremot ansvariga men okunniga politiker och ett antal militära chefer, som dagtingat med sin professionella heder och medverkat till att administrera förfallet

Förutom att säkerställa en viss, om än begränsad, militär grundutbildning medför återinförandet av värnplikten att delar av infrastrukturen för fredsförbanden säkras. Den kommer att behövas då vi åter tvingas upprusta i en osäker framtid, som kanske inte ligger alltför långt bort.

Vad avser "den ekonomiska realiserbarheten" efterfrågades inte den här. Vi hänvisade istället till en väl genomarbetad skuggbudget, som även imponerat på vissa politiska kommentatorer.

Kommentaren om "Burkaförbudet" var ett riktigt bomskott (alltför låg uppsättning) så Herr ingenjören bör se över ballistiken till nästa gång.

Anonym sa...
4 september 2010 13:21  

Jag kan ju som förstagångsväljare och militärintresserad säga att jag hoppade ett snäpp närmare Sverigedemokraterna efter den här texten. Om det väger över helt återstår dock att se.

Marcus sa...
4 september 2010 14:31  

CI: Du skriver att "I övrigt är det inte många rätt" beträffande SD:s vallöften.

http://sverigedemokraterna.se/files/2010/09/Valmanifest_2010.pdf

Vad i detta manifest menar du är fel?

Ormtunga sa...
13 september 2010 12:48  

Sedan när är det en vettig inställning att kvinnors värnplikt, i det fall den införs, skulle vara frivillig? Menar man "Manlig värnplikt" ska man skriva "Manlig värnplikt".

Det är enkelt att lova guld och gröna robotar, men ett parti som föreslår ALLT som står på MÖParnas* önskelista kan inte rimligtvis tas på allvar, och definitivt inte när man ute i landet antagligen kan uppvisa fler medlemmar som sållats bort efter granskning mot säkerhetsskyddslagen/skulle ha sållats bort om de tog sig förbi Pliktverkets psykologer, än medlemmar som kan skilja på "kuppförsvar" och "insats mot folkmassa i Rosengård".

*) Givetvis med undantag av MÖParnas eget parti

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade