Förödande organisationskultur i Försvarsmakten

Rapporteringen av felaktiga siffror för antalet tidvis anställda soldater i Försvarsmaktens kvartalsrapport är en av årets största försvarspolitiska nyheter, även om få verkar ha förstått den fulla implikationen av det hela.

I förra veckan kunde man på försvarsministerns blogg läsa att överbefälhavaren inför delårsrapporten meddelat försvarsdepartementet att det förelåg ett kraftigt fel i kvartalsrapporten. Det hela föranledde en väl motiverad uppsträckning från försvarsministerns håll och en redovisning av de faktiska siffrorna. Incidenten är högst besvärande för försvarsministern som gått ut stenhårt i debatten och förlitat sig på de siffror som meddelats. Hela debatten om personalförsörjningssystemet har haft sitt centrum just kring de rekryteringssiffror som nu framkommer som felaktiga.

Det mest oroande är dock vad ovanstående incident är ett tecken på. Frågan är när och hur de felaktiga siffrorna upptäcktes. Att Högkvarteret publicerade förbandens rekryteringsmålsättningar som rekryterade soldater är den officiella förklaringen. När upptäcktes då felet och när rapporterades det? Med tanke på att försvarsministern fick reda på felet först den 11:e augusti och då direkt av ÖB, får man lätt intrycket att det var först då felet upptäcktes. Det är dock föga troligt att det var ÖB personligen som uppmärksammade felet när han själv läste igenom delårsrapporten precis innan den skulle publiceras.

På handläggarnivå har felet förmodligen uppmärksammats långt tidigare och bör då även ha meddelats uppåts. Om inte annat borde man redan efter publiceringen av kvartalsrapporten ha fått rapporter från förbanden där man ifrågasatt det rapporterade. Skillnaden mellan verkligheten och kartan var så pass stor. Någonstans har dock informationen fastnat, men var och framförallt varför? Vem har inte rapporterat? Har man inte vågat? Har man bara ryckt på axlarna för denna uppgift som en i mängden av andra ofullkomligheter i "kartan"? En korrektion direkt efter kvartalsrapportens publicerande hade varit betydligt mindre pinsam. Nästan tre månader har gått sedan kvartalsrapporten och sannolikheten för att felet inte uppmärksammats under den tiden är mikroskopisk. Fortfarande kvarstår dock otydligheten om vad som egentligen är årets rekryteringsmål eftersom Försvarsmaktens skriftliga underlag, Försvarsmaktens planeringschef och försvarsministern alla redovisar olika siffror.


Kvartalsrapportens felaktiga siffror är sannolikt bara toppen på isberget i form av en ytterst ogynnsam organisationskultur där det är viktigt att rapportera det man tror mottagaren vill höra, snarare än korrekt och ofiltrerad information. Vad säger den nämnda incidenten om andra siffror som meddelas i underlag från Försvarsmakten? Det finns flera fall där siffror och mått rapporterats från förbanden för att sedan framkomma på ett helt annat sätt i rapporter, redovisningar och underlag. Politikerna tror man sig då ha en militär förmåga som inte finns i verkligheten.

Det måste nu till krafttag med kulturen i Försvarsmakten. Filtreringen, ja-sägandet måste nu ha nått vägs ände. Nu måste kursen ändras. Det är ett omfattande projekt i en så traditionsbunden och trögrörlig organisation som Försvarsmakten. Förre ÖB Håkan Syrén försökte lite lätt med ett projekt kallat ÖRA (Öppenhet, Resultat och Ansvar). Projektet föll dock snabbt då det visade sig att inget av ledorden efterlevdes i Försvarsmaktens högre nivåer. Allt ledarskap bygger på att förmedlat budskap efterföljs av motsvarande handlingar, vilket även påpekas i ÖRA-utbildningen, och eftersom detta skiljde sig så markant ute i verkligheten, ramlade projektet snabbt samman.


Nu måste det utkrävas ansvar. I ett civilt företag hade det resulterat i omfattande omplaceringar och avsked.  När nyheten  hade meddelats marknaden om att produktionen i kvartalsrapporten endast var 12 % av det rapporterade istället för att årets produktionsmål skulle nås redan under våren, hade aktiekursens fall räknats i tvåsiffrigt antal procent. Utkrävs inte ansvar nu i Försvarsmaktens ledande skikt blir signalerna ytterst tydliga. Ribban för vad som krävs för att ställas till svars för sina handlingar har höjts. Det blir då än mer tydliggjort att soldater och officerare som begår mindre förseelser eller misstag straffas i Försvarsmaktens personalansvarsnämnd med löneavdrag och reprimander, medan man på chefsnivå kan bete sig närmast hur som helst utan att det får konsekvenser. Organisationskulturen eroderar då ytterligare.

Vidtar man inte från politiskt håll åtgärder denna gång kommer Försvarsmakten aldrig att komma på rätt köl.


Läs även Thomas Gürs ledare i dagens SvD

76 kommentarer:

Anonym sa...
20 augusti 2011 kl. 10:57  

Wiseman, du skulle bara veta hur illa det är. Varje nivå filtrerar uppåt så att när det når de nivåer som beslutar så är allt guld och gröna skogar. Försöker man som fotfolk visa på oangelägenheter så blir man stämplad som obekväm och får ett tjgomdömme som inte medger avancemang.

Det heter alltid att "men vi måste spinna detta så det ser bra ut så inte vi ".

Minns en megaövning för några år sedan som helt regnade och blåste inne. Inget fel där, man rår inte på vädret. Men i den stora utvärderingen som t o m nådde krigsförbandsutvärderingen så stod det att övningen genomförts med gott resultat!! Sug på den.

Skeppet är i gungning och alla bara håller i sig för att inte ramla av. Ingen värnar om kvalitén i försvaret längre, det finns inga incitament. Det finns inga, eller i a f få, idealister som vill väl och är villig att offra något. Allt är bara ett stort snömos av eftergifter och mörkningar för "allas bästa".

Inte förrän ÖB och FML börjar rensa bland ja-sägarna kommer detta att lösas och dit har vi en lång väg att vandra. Ynkryggar.

Man kan undra vilka som får stå med hundhuvudet om det skulle bränna till?

Anonym sa...
20 augusti 2011 kl. 11:00  

Kommentaren till föregående inlägg är minst lika giltig till detta. Sorgset. Vad gör vi?

Anders / Handläggare HKV


@implicio 08:39

GD Ulf Bengtsson i augusti 2008:

"Mitt mål att tillsammans med alla i Försvarsmakten göra Försvarsmakten till en mönstermyndighet när det gäller uppföljning, intern styrning och kontroll och god hushållning av resurserna samtidigt som verksamheten prioriteras."

http://www.sweden.gov.se/sb/d/10208/a/109969

Samma GD i juli 2011:

"Samtidigt är det bekymmersamt att Försvarsmaktens interna styrning och kontroll inte gett myndighetens ledning, informationsdirektören eller andra chefer i Försvarsmakten tillräckligt stöd för att tidigare kunna agera. Jag har därför anledning att tro att detta inte är ett isolerat problem till våra marknadsaktiviteter utan ett generellt problem inom Försvarsmakten."

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Forsvarsmakten-kommenterar/Upphandlingskritik/

Oberon sa...
20 augusti 2011 kl. 11:16  

Apropå att utkräva ansvar kan det noteras att efter att den polska undersökningsrapporten av Tu154-haveriet i Smolensk publicerades i somras, har den polska försvarsministern avgått och dessutom har tre generaler och tio höga officerare ur det polska flygvapnet fått sparken.

Anledningen är att undersökningskommissionen konstaterat att orsakerna till olyckan främst står att finna i organisatoriska brister inom det polska flygvapnet, otillräcklig utbildning och träning av de polska piloterna samt oförmåga att följa fastställda procedurer.

Utan jämförelser i övrigt är det inte utan att man undrar vilket efterspel den utredning försvaret genomförde efter G4-haveriet i Afghanistan har fått...

Anonym sa...
20 augusti 2011 kl. 11:50  

Du likställer i ditt inlägg antalet interimskontrakt GSS/T med produktion när du mycket väl vet att dessa bättre beskrivs som intresseanmälningar intill dess att lagstöd finns och att den övriga produktionen av soldater börjar att ge avkastning.

Jag tar för givet att du mycket väl vet att utvecklingen av antalet interimskontrakt, trots att de de facto är intresseanmälningar, har varit av kontinuerligt intresse på alla nivåer lokalt och centralt och att det faktiska antalet därmed har varit känt i Försvarsmakten, både på handläggarnivå och chefsnivå.

Jag vet också att du vet att det inte finns någon rädsla (tvärt om) för att rapportera antalet upprättade interimskontrakt (och att förbandscheferna till och med har detta som uppgift) och att informationen såsom kunskap inte har fastnat någonstans. Jag vet att du fattar att felkällan är ett handläggarmisstag på microsoft-word-nivå.

Det är ingen tvekan om att det är riktigt klantigt av Försvarsmakten att rapportera fel siffra. Kontrollmekanismerna har "förbättringspotential". Jag delar också dina synpunkter på ett generellt plan avseende organisationens brister och krav på ansvarstagande.

Men jag blir förvånad av att du, trots dina kunskaper, bygger dina (egenligen troligen korrekta) slutsatser på ett exempel som du vet inte beror på rädsla, filtrering, lögner eller ointresse och att du dessutom medvetet överdriver betydelsen av interimskontrakten för att få större (uppviglings-)effekt i ditt resonemang. Det är lika effektfullt som att använda bränsleproblem i Italien som ett bevis på Försvarsmaktens (möjligen faktiska) inkompetens - Det bara sänker trovärdigheten (men å andra sidan ökar troligen hejaropen i kommentarsfältet).

Lt Johansson sa...
20 augusti 2011 kl. 12:17  

eftersom alla makthavare är Frimurare kan man ju inte sätta dit en broder

Läser man rapporten heter det hela tiden "kommer att uppnås"

15,5 sa...
20 augusti 2011 kl. 12:17  

I ÖRA-sammanhang brukar jag hävda att ingen någonsin underkänt sitt eget förband. När någon hävdar motsatsen handlar det alltid om något patetiskt exempel där man satt låg krigsduglighet för att man vet att den gamla materielen byts ut nästa år.

Om någon försökt sätta en låg värdering, då har nästa ledningsnivå skrivit upp den två betyg med en bristlista som är en A4 lång.

Förr eller senare måste vi på en annan nivå en bloggosfären erkänna precis det Wiseman skriver. Vår organisationskultur är destruktiv och leder till pappersförband, Potemkinkulisser och pinsamheter.

Wiseman sa...
20 augusti 2011 kl. 12:40  

11.50:

Vet "vi" att det var ett misstag på wordnivå som föranledde felet i rapporten? Det är i så fall för väl. Men var tog då återrapporteringen vägen när felet upptäcktes? Det är ytterst svårt att se att felet i våras inte skulle ha upptäckts förrän början på augusti, så var fastnade informationen?

Återstår att se huruvida det berodde på "rädsla, filtrering, lögner eller ointresse".


Interimskontrakten är viktiga. Som bekant ska Försvarsmakten bestå till 75 % av kontrakterad personal med än högre del i Armén. Såväl avseende kontinuerligt tjänstgörande som tidvistjänstgörande rekryterar man till största del från det så kallade "magasinet" av tidigare värnpliktiga. Det är personer där man redan sålt in produkten. Får man inte igång processen redan nu försenas hela krigsorganisationen än mer utöver redan konstaterade förseningar. Du har helt rätt i att trycka på att det är just "interims"kontrakt. Får inte politisk nivå till en lösning för formerna kring de skarpa kontrakten i närtid står vi inför ett fiasko.

Wiseman sa...
20 augusti 2011 kl. 12:42  

Lt Johansson:

Frimurarna är nog inte att lasta denna gång heller. Snarare är det i så fall tidigare förbindelser med förbandskamrater och liknande.

Anonym sa...
20 augusti 2011 kl. 12:57  

@Oberon 20 augusti 2011 11:16

Vad gäller utredningen av olyckan med G4 i Afghanistan så har den ju haft en märklig färd innan publicering. 2011-01-28 överlämnade utredningsnämnden sin rapport men den släpptes offentligt först 2011-03-30. Det som är märkligt i det hela är kanske inte tiden mellan överlämnande och publicering utan det faktum att Försvarsmakten tillsätter en analysgrupp som får i uppgift att analysera utredningsgruppens rapport. Denna analys släpptes vid samma tillfälle som rapporten.
I flygvapenbloggen http://flygvapenbloggen.se/2011/08/16/flygsakerhetsradet/ under artikeln Flygsäkerhetsrådet har bland annat Flygpsykolog Hans Landström intressanta kommentarer på den rådande organisationskulturen i Försvarsmakten.

Rapporten: http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/Utredningar/HKV%202011-03-30%2002%20810.56000%20Bilaga%201%20Utredning%20luftfartsh%C3%A4ndelse.pdf 2011-08-20
Analysen:
http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/Utredningar/HKV%202011-03-30%2002%20810.56000%20Bilaga%202%20Utredning%20luftfartsh%C3%A4ndelse.pdf 2011-08-20

Efter att ha läst både rapport och analys kan jag konstatera att jag inte tycker att alla de rekommendationer som föreslås har införts ännu. Kanske var dock FVI Flygsäkerhetsråd nyligen ett steg på väg?

Sumatra sa...
20 augusti 2011 kl. 13:24  

Som Oberon konstaterade i sin kommentar 11:16, så tillämpas ett annat system för ansvar i andra länder. Det kanske är dags att låta Axel Oxenstiernas organisation av statsförvaltningen gå till vila och införa ett bättre system. Systemet var lysande, då Kungen ju var i fält utomlands, men det samma kan inte sägas om dagens ministrar. Som det är nu, så klagar "ansvarig" minister över att en myndighet under hans departement inte fungerar som avsett. I nästan alla andra västländer så vore detta hans ansvar och hans avgång. Med nuvarande system blir det aldrig någon ordning på det som inlägget handlar om.

I Sverige utkräver vi ansvaret på handläggarnivå och därmed är det nock. Landet annorlunda.

Anonym sa...
20 augusti 2011 kl. 13:28  

@ Anonym 11.50

Du sätter fingret på hela saken när Du konkluderar:

"Jag vet att du fattar att felkällan är ett handläggarmisstag på microsoft-word-nivå."

Det är just detta som är problemet med organisationskulturen i myndigheten i allmänhet och i HKV i synnerhet, samt avsaknaden av erforderlig intern styrning och kontroll.

Beredningsordningen av ärenden som ÖB beslutar om, t.ex. delårsredovisningar, är väl reglerad i HKV arbetsordning. Den omfattar underlag från flera nivåer och instanser, behandling i FML och samrådstecknande av flertalet generaler och direktörer.

Frågan är då hur ett "handläggarmisstag på microsoft-word-nivå" kan ta sig igenom denna beredning och nå politiska nivån där den får implikationer ? Tyder det på en sund organisationkultur och erforderlig intern styrning och kontroll ?

Vilka andra underlag från ÖB är behäftade med "felkällor av handläggare på microsoft-word-nivå" och som inte fångas upp av den interna styrningen och kontrollen ?

I förlängningen blir ju frågan om regeringen kan lita på ÖB:s underlag och därmed om Riksdagen kan lita på regeringens underlag ?

Statrådet som anställt ÖB lär ju inte stå längst fram och kräva genomgripande förändringar, men kanske det vore dags att försvarsutskottet började ställa frågor till statsrådet som i sin tur kan öka kraven på kvalitet i ÖB:s underlag till regeringen !?

Anonym sa...
20 augusti 2011 kl. 13:32  

Vad gör man när en chef endast vill (orkar?) höra att allt är bra, inga problem? När man inombords håller på att explodera och gå under? Man ska bara stå med ett balanserat smil och jamsa med! Tar man upp detaljer och problem utifrån sitt fackområde får man till svar: skit i det nu, var inte så negativ, se helheten. Jaha, antingen blir man SSL=slö, slapp och likgiltig eller så söker man sig därifrån av ren bitterhet och besvikelse.
Förtroendeingivande ledarskap? Knappast.
Vi är många, många här ute som känner så här.
"Välkommen till vår verklighet"
/En som sett utvecklingen(förfallet) i 20 år

Band sa...
20 augusti 2011 kl. 13:37  

Hej Wiseman,
Jag kan bara hålla med om att det är fruktansvärt dåligt av FM att genomföra en felaktig redovisning på det sätt som skett och jag kan också hålla med om att vi i just denna fråga är väldigt stingsliga just nu. Helt enkelt eftersom det nya personalsystemet faktiskt är nåt av det mest omvälvande som skett inom försvaret på nära 100 år.
Däremot kan jag inte alls hålla med om att det skulle finnas nån vilja att mörka fakta eller vilja försöka dra statsledningen vid näsan inom FML, eller att det inom HKV skulle finnas grupperingar som jobbar ”i det dolda med egna mörka agendor”. Just det sista får man ibland intrycket av i debatten som förs bland annat på denna sida. Det stora flertalet av oss som jobbar inom HKV gör helt enkelt ”så gott vi kan” med ofta väldigt korta tidsförhållanden på vår sida i arbetet med att bereda frågor vars komplexitet och stora implikationer ute i organisationen inte alltid inses när arbetet inleds.
Utifrån personalvolym, komplexitet och tid till förfogande vill jag vill helt enkelt påstå att det enkla svaret helt sonika det föga smickrande ”vi är inte bättre än så här.”
Dessutom, påstår jag, bör man ha i åtanke när man kritiserar hanteringen av personalfrågor att Försvarsmakten ALDRIG har haft fullständig kontroll på personalen. På den lägsta nivån, ja, men när man summerat ihop FM hela personalstock har det varje gång blivit fel eftersom man glömt vissa kategorier, dubbelräknat folk som funnits bokförda på förband OCH varit kommenderade osv. osv.
Ingen kan förneka att det denna gång rör sig om ett stort och pinsamt fel. Men att det är ett ”ärligt” misstag i räkningen, eller ett misstag på Microsoft Word eller Excel-nivå håller jag utom tvivel. Sen hur uppföljningen av det ska hanteras tycker jag delvis är en annan fråga.

Phoenix sa...
20 augusti 2011 kl. 13:49  

Det finns en del skrivet om kultur och FM på FHS. Det finns en del läsvärda uppsatser att söka bland.

H sa...
20 augusti 2011 kl. 14:37  

Tycker det är fruktansvärt pinsamt och uruselt med hela denna soppa med antalet upprättade avtal med GSS/T. Det är för dåligt!
Dock finns en liten möjlig förklaring till soppan. Det är nämligen så att de flesta förband kommer muntligt överens med soldater som vill bli GSS/T. Typ: Tja, vill du va med på KFÖ'n i höst, för att sen bli GSS/T? Varpå soldaten svarar: Jo, det låter intressant, jag ställer upp!
Skall en sådan överenskommelse räknas som avtal, eller krävs ett underskrivet papper? För jag är 100% säker på att det finns långt många fler sådana muntliga överenskommelser mellan förband och soldat än 300..

Utöver det finns det kvalitetsbrister i FM's halvårsrapport. T.ex uppfattar jag det som att man menar Ptgb 6(Galten) när man skriver att förseningar i leveranserna av modifierade pansarterrängbilar har begränsat förmågan för förbandet i Afghanistan. Möjligt att jag har fel i detta fallet, men vad jag vet är det modifierade Galtar som skall levereras, inte pansarterrängbilar. En liten grej, men dåligt att inte kunna skilja på patgb och ptgb!

/H

Anonym sa...
20 augusti 2011 kl. 14:49  

Hörde för ett tag sedan om en divisionschef som ville sätta KDU - Frigsförbandsduglighet 2 på sin division. Han nekades det av sina högre chefer, då det gått ut order om att inga insatsförband fick ha lägre än 3.

Det man missat är givetvis att orderns syfte var att man skulle säkerställa med utbildning, personaltillgång och materiel att förbandet nått rätt nivå, inte att dölja hur det står till i verkligheten.

Tyvärr så innebär detta att många högre chefer inte längre har en aning om vad deras förband klarar av egentligen.

Brister som kommer fram vid insatser har på divisionerna varit kända i åratal och man har skrikit sig hes för förbättringar. Nu står politiker och höga militärer och påstår att de inget visste.

Wiseman sa...
20 augusti 2011 kl. 15:11  

Band:

Det är lätt att det bara blir HKV som pekas ut och då som helhet. Så är naturligtvis inte fallet. Självfallet finns det en stor mängd officerare på HKV som uträttar herkuliska arbeten. Det vet vi alla förhoppningsvis. Företeelserna är ju naturligtvis inte koncentrerade till HKV utan situationen är snarlik ute på förbanden. Det är en organisationskultur som inte är frisk.

Förmodligen är det just ett misstag i ett excelark eller worddokument. Det förtar inte att det tog nästan tre månader att finna och rapportera felet. Fann man det inte förrän nyligen eller har folk sett det och inte orkat reagera? Båda alternativen är fullständigt oacceptabla och skulle aldrig tolereras i civilt företag.

Anonym sa...
20 augusti 2011 kl. 16:20  

Det är faktiskt så at det friseras på väg upp.

Har tjänstgjort i HKV.
HAr för fram skalig information men sedan blivit förv¨ånad när den koommer längre upp att det intelängre stämmer.
Det finns ett "bäste bror" bekymmer.

Det bekymmer gäller även utkräva ansvar.
Många av våra "chefer" är inga LEDARE, det är för mig fakta.

Om vi ser hur vi genom åren coatcha fram elever till ChP-utb så kan man F-n i mig bli mörkrädd.
Det viktigaste är att hitta sin "inkompetensnivå". Det ska dock sägas att en del bra blivande LEDARE har man lyckats få med men det är skrämmande dåligt urval.

Detta kan säkert motsägas men det är MIN subjektiva uppfattning som jag anser jag kan stå för.

Håller med den som skrev att för små fel utkrävs ansvar via FPAN.
Men för bristande förmåga är det svårare. Det är ju tillåtet att vara mindre skicklig på grund av ickekompentens för sin uppgift. Det är ju arbetsgivaren som har gjort individen en otjänst egentligen.

Vissa ska vara chefer med truppansvar
Vissa ska vara duktiga stabsmedlemmar.
Vi måste stanna längre på våra befattningar för att bli bättre.
dessutom måste vi våga ta bort dom som inte klarar sin uppgift.

Markstridare

15,5 sa...
20 augusti 2011 kl. 17:14  

Jag tror att man kan koka ner felet till en inställning... "Det spelar ingen roll vad jag gör." Mötte den första gången som nyanställd fänrik, det spelade ingen roll om vi jobbade mycket eller litet, soldaten skulle mucka i april ändå.

På kontoret vet vi allihop att oavsett om vi lägger många timmar på budgeten eller bara kopierar förra årets, så måste vi ändå spara efter delårsrapporten för att sedan upptäcka att pengarna inte gick åt vid årsbokslutet. Så varför anstränga sig?

Och det är där det sitter, varför anstränga sig, när det ändå inte blir någon skillnad.

Det hade varit något att fokusera på i ÖRA-svängen, att visa att någon bryr sig om resultat, inte att vi vill straffa den som drar skämt som inte stämmer med värdegrunden.

Anonym sa...
20 augusti 2011 kl. 21:48  

Helt rätt att det spelar ingen roll, FM är ju inget vinstdrivande företag. Mången gång efter en "skitövning" blir kommentaren; jaja det blir den 25:e denna månaden också...Utvärderingar avslutas gärna med att "som helhet gick allt jättebra". Hur ofta hör vi chefer idag som säger: gör om, gör rätt? Allting uttrycks termer av framgångar och lyckosamt. Ett kompani som bedriver nån " bananövning" beskrivs som "krävande storövning". Hallå?
Vem försöker vi lura, eller är det vi som är kvar i FM som är de lurade...

Titut sa...
20 augusti 2011 kl. 21:53  

Det finns en mycket enkel regel för chefer. Vill man ha en engagerad, stolt och kreativ grupp anställda ska man ta till sig Mikael Ahlerups, årets chef 2011, motto:

"Anställda är som barn, de gör inte som chefen säger utan som chefen gör!"

Om nu Tomhylsan, vår landsfader Ledsna Hunden samt GD vill rycka ÖB i örat så ska de se till sig själva och vad de gör. Ordbajsar man kommer ens anställda att ordbajsa från löjtnant till general.

Monochrome sa...
20 augusti 2011 kl. 22:06  

Efter ca 10 års tjänst insåg jag att skillnaden mellan den som bryr sig och försöker förändra och den som bara nickar och ler är lön och tjänstegrad. När även jag började nicka och le så började både pengar och nya galoner trilla in. Väldigt svagt av mig kan tyckas och kritisera mig med all rätt. Mer pengar ger större frihet för mig och min familj, så motiverar jag det för mig själv. Det är illa ställt med ledarskapet, organisationen samt styrningen inom FM idag. Många viktiga beslut skjuts på framtiden och därigenom faller beslut som hör HKV till ner på förband och den enskilde. Detta gör det enkelt när något går fel att hänga den enskilde men att fria organisationen. Jag har inga patentlösningar utan delger bara min vardag/uppfattning.

Anonym sa...
20 augusti 2011 kl. 22:11  

Göranson bör kallas till Regeringens Ansvarsnämnd för sin roll som självutnämnde extra främste företrädare för den svenska militära luftfarten.

Korvgubben Lindström, vilken tid har han på 10km löpning(FMFyss-?), bör höras av samma Ansvarsnämnd för de lagöverträdelser han sanktionerat under åren i Afghanistan-livsfarligt överlastade fordon varenda dag-flera tusen personer Lindström har riskerat livet på.

Michael Moore bör höras av samma Ansvarsnämnd för de irrfärder som gjordes under NBF-experimentet. Det kostade sannolikt ungefär 5 miljarder kronor. Moore var FM utvecklingschef under den tiden. Han är jätteansvarig för det pengasvinnet.

Samme Moore bör höras av nämnden för de rent ut sagt klantiga ekonomiska beräkningarna inför omställningen till ett svenskt försvar med anställda soldater. Inte en enda siffra verkar ju stämma nu när utfall börjar komma. Hur klantig och ansvarslös kan en statstjänsteman få vara?

Kalla professor Wilhelm Agrell som sakkunnig. Han kan sin sak. Det kan INTE huvuddelen av de svenska generalerna.

Låt nu yxan gå genom generalsleden i Högkvarteret.

Media, hjälp svenska folket att få en fungerande försvarsmakt. Uppdrag Granskning och SvD-hjälp Försvarsmakten!

Anonym sa...
21 augusti 2011 kl. 02:54  

Anonym 20 augusti 2011 22:11

Haha ställ upp var tredje alltså? jaa, har ju fungerat för Gustav den tredje och Stalin.

Varför inte? Onekligen vore det en tröst att åtminstående från generalerna ställda mot väggen och redovisa varför dom fattade besluten, på vilka grunder? Vilken information fanns tillgänglig vid beslutstillfället osv.

Dessutom så är korvgubben oerhört roligt sagt haha... Elakt: Ja. Har det med saken att göra? Nej...
Men roligt? JA!
/trupparen

Anonym sa...
21 augusti 2011 kl. 11:35  

Finansminister Borg borde ha all anledning att börja granska varför försvaret behöver anställda soldater för att uppehålla de beredskapstider som anges för förband i Regeringens regleringsbrev till Försvarsmakten.

Inga förband har högre beredskapstid än 90 dagar. Varför behöver Försvarsmakten då jättedyra anställda soldater? På 90 dagar hinner man repetitionsöva värnpliktsförband riktigt mycket. Riktigt riktigt mycket.

Anders Borg; granska statsrådet Tolgfors irrfärder med landets ekonomiska medel.

Anonym sa...
21 augusti 2011 kl. 12:43  

Det intressanta med dessa kommentarer är att de kommer inifrån organsiationen.

LYSSNAR generaler på detta???
GÖR dom något åt det??
VAD TROR DU SJÄLV ??

Nej man förvånas varje dag...

Av arméns alla chefer vem skall bli C MSS när Öv M Claesson ska till FS 24.

Det blir nog den dugligaste armén har
Eftersom MSS är en så viktig skola. Här finns nog inte plats för bypolitik och ryggdunkningar, bäst för mig som individ, utan det blir en verklig kvalite-överste som tillsätts, eller???

Blir inte förvånad om ACG (armens chefsgrupp) står enade bakom, trots att det hörst mkt om den tilltänkte. På tal om SUBKULTUR i FM.

NI får gärna gissa.....
Indelning i 2 klasser
1) Dugliga som borde få platsen
2) De som ej bör komma ifråga

Skulle vara kul att ses utfallet

Markstridare

Wiseman sa...
21 augusti 2011 kl. 14:16  

Fortfarande gäller det som står det direkt ovanför kommentarsrutan:

HÅLL GOD TON I KOMMENTARERNA!


Tillmälen som "korvgubbe" och liknande undanbedes å det starkaste. Vill man hålla den nivån gör man det bäst någon annanstans.

Anonym sa...
21 augusti 2011 kl. 14:28  

Jag trodde att officerare var kompetenta, starka, vana att agera. Något som även borde komma an på en civil chef

Man kan vräka ur sig hur mycket gnäll som helst om organisationen. men i slutänden handlar det väl om att den enskilde faktiskt gör det dom är ålagda av rätt skäl.

Törs/kan man inte stå för det som sunda förnuftet stipulerar. Då skall man ägna sig åt något annat.


snart utanför.

Sumatra sa...
21 augusti 2011 kl. 14:28  

@ Trupparen 22:11

Visst är det en gammal princip att "reducera" trupp som inte infriat förväntningarna.

Ordet Decimera har "deci" som grund och det betyder som du vet en tiondel, som i t.ex. decimeter. När man på romartiden var missnöjd insatsen från en legion ellen en lägre förbandsdel, decimerade man helt enkelt enheten genom att avrätta var tionde man. De återstående nio tiondelarna fick chansen att göra bättre nästa gång.

På den tiden gav man inte betyget MVG till undermåliga insatser, på det sätt som detta inlägg med tillhörande kommentarer antyder att vi gör idag. Istället lät man kollektiva bestraffningar göra Rom till en världsmakt och ledande civilisation på sin tid..

Däremot vill jag kraftigt dementera att Gustav den tredje fått sitt ordningsföljdsnummer från någon vana att reducera var tredje soldat ur sin armé eller flotta. I sådant fall hade nog folkhumorn döpt honom till "Gustav var tredje". Nej, soldater blev nog inte en förbrukningsvara förrän under första världskriget.

Anonym sa...
21 augusti 2011 kl. 14:59  

Kan "KG" springa 10km på stipulerad tid enligt FMFyss? Eller kan han det inte?

Har "KG" kravunderskridande är han direkt OLÄMPLIG i den befattning han har.

Så är vardagen-välkommen till vår verklighet-för många medarbetare i Försvarsmakten. Varför skulle detta intye gälla t ex C INS?

Fram med datum och tider för senaste FMFysstest för samtliga generaler.

Borde vara den lättaste sak i världen. Kan omöjligt tänka mig att nån av dessa föredömen skulle slarva med något sådant.

Anonym sa...
21 augusti 2011 kl. 15:03  

Det viktigaste är inte att någon avgår eller får sparken när misstag begås. Det är viktigare att man lär sig av misstagen och ser till att de inte upprepas.

Utomlands är det kanske vanligare att någon avgår eller sparkas när fel uppdagas (någon nämnde Polen). Men det är ofta ett syndabocksbeteende där någon enstaka person (ofta ganska oskyldig) tar på sig ansvaret. Då verkar det som att man rensar upp, utan att man ändrar särskilt mycket.

Syndabockar på chefsnivå kan ligga lågt ett tag och sedan få ett nytt jobb av sina kompisar när skandalen har blåst över. Inte särskilt mycket bättre det.

Vad som krävs vid fel är en åtgärdsplan som genomförs och följs upp. Man får väl hoppas att Tolgfors har krävt det i det här fallet.

/Chris Anderson

Anonym sa...
21 augusti 2011 kl. 15:30  

Kanske skulle man lägga på Armebloggen om C MSS ??

Markstridare

Anonym sa...
21 augusti 2011 kl. 15:45  

Någon som hört hur det går för gubbarna i Lagersten Angels?

Analyser av den möjlighet att starta blogg som beskrivs på Emil?

Unknown sa...
21 augusti 2011 kl. 21:37  

@anonym 15:45

Svår fråga då änglarna har en bred verksamhetspalett...

Sommarens turbulens (rapport från internrevisionen) genererade frågor från åklagaren. Jag (och FM) avvaktar nu om detta går vidare. Min uppfattning är klar men av respekt för åklagarens arbete ska detta slutföras innan jag kommenterar och beskriver det fortsatta arbetet.

I övrigt kan konstateras att FM, HKV och mina medarbetare på INFOS fått en rivstart (tung) efter sommaren.

Rörande all rapportering om delårsrapport och korrekta siffror. Ärlighet varar längst: jag är bekymrad och blir liksom annan kommentator ovan sorgsen in i hjärtat hur FM beskrivs och inte minst anställdas reaktioner.

Vi behöver nu konsolidering och framtidstro för nu-beskrivningarna duger inte. Åtgärderna är inte en persons arbete och fanns det lätta svar hade dessa redan varit vidtagna. Det är ett fokus för myndighetens ledning och vi kommer att återkomma till Försvarsmaktens personal, genom förbandschefer och genom FML-besök.

Erik Lagersten
INFODIR

Larsson, Eksjö sa...
21 augusti 2011 kl. 21:42  

Är det någon som inte jobbat på ett förband som varit nedläggningshotat?
ALLA ljög för att det egna förbandet inte skulle läggas ned. Den kultur vi har idag är en produkt som ALLA i FM skapat. Livligt påhejade av lokala politiker.
De som var högre chefer på förband under den tiden, är idag högre chefer på HKV. Mantrat att driva utveckling för egen funktions överlevnad har utvecklats till max. Egen överlevnad är viktigare än FM utveckling och dess förmåga.

Det kan vara så att de som ljög bäst tillsammans med politiken är de som är kvar idag!

Larsson, Eksjö

Anonym sa...
21 augusti 2011 kl. 22:29  

Sumatra:

Tack för den intressanta faktan om bakgrunden till decimera!

Jag menar dessutom inte Gustav den III utan Gustav den II, Han avrättade vid ett tillfälle vartredje högre officer för dom var odugliga. Varav de andra tog sig i kragen och blev bättre.

Att stalin gjorde det är väll mer kännt kanske.

Gustav den III är visserligen underskattad som härförare men knappast ens i närheten av Gustav III. Tack för du i frågasatte den kommentaren, annars hade jag aldrig upptäckt mitt fel.

/trupparen

Zorro sa...
21 augusti 2011 kl. 22:41  

Sen NBO (nu befälsordning) infördes i mitten på 80 talet har många skickats iväg på vidarutbildning för att man skulle bli av med odugliga medarbetare. De var säker duktiga på något annat hette det, men kallades också för att "falluckorna sitter i taket". Detta ledde till att vi nu uppfyller "Peters Princip" i full skala inom FM.
Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Peters_princip

Ska vi få stopp på skiten så är det underställd personal som befodrar chefer på verkliga meriter. Chefer bör sitta minst 5 år på varje befattning. Gör en Kn jäkligt bra ifrån sig tex. i Affe skall han kunna befodras direkt till tex Övlt. ÖRA skall gälla och dårar sägas upp i FPAN eller åtminstone omplaceras ner i källaren! Speciellt de med klen begåvning i ekonomiska frågor i FML! Är så jäkla trött på dessa armechefer som hoppar runt 2 år på varje ställe utan att bidraga med något till verksamheten mer än att sopa skit under mattan (frisera verkligheten) Det måste ju se bra ut när man gör karriär och skiten drabbar någon annan. Ett grundproblem är att FM inte avlönar duktiga specialister utan det har krävts axelklaffar för att få lön, speciellt inom armen. Så ge en löjtnant eller civil med specialistkompetens betalt efter vad han kan även om det innebär högre lön än en oduglig Övlt. så slipper vi mycket av det här karriärstramset med pengar för galoner och en organisation förstörd enl. "Peters Princip"

Anonym sa...
21 augusti 2011 kl. 23:18  

En idé är ju att sparka alla med generalmajors grad eller högre. Som ett första steg, för att visa att man menar allvar. Den som faktiskt och mot förmodan har både kompetens, ryggrad och är general, kan sedan med fördel återanställas.

Anonym sa...
21 augusti 2011 kl. 23:28  

Gjort 2 vändor i A-stan under två år vilket var de absolut sämsta beslut jag tagit med hänsyn till karriär, dock det absolut bästa beslut jag tagit som yrkesman.
Eftersom topp betyg utomlands inte räknas. Tråkigt att de ska vara så.
Markstridsofficer

Anonym sa...
21 augusti 2011 kl. 23:42  

@Larsson Eksjö

Huvudet på spiken...
Du har helt rätt

Inte bara suboptimeras organisationsfrågan
Det samma gäller funktionsanvisningar för utbildning
Senaste exemplet är väl Logch och TrängR utredning o beslut i körkortsfrågan och inställandet av förarbevisen

Nu är inte Eksjö bäättre med sin utb-intyg för spräng tjänst...för en del år sedan
Alla skolor ska överleva för att det är så komplicerat att utbilda på just "min grej" så intyg o certifiering krävs

Detta har nått taket nu, återgå till SUNT FÖRNUFT

Markstridare

Sumatra sa...
22 augusti 2011 kl. 00:31  

@ Trupparen

Även om G III inte var någon stor militär ledare, så fanns sådana till hands. Jag tänker på Cronstedt, han som gav upp Sveaborg utan strid, vilket omskrivs bl.a i Fänrik Ståls Sägner.

Före detta så vann han det som betecknas som svenska flottans största seger, nämligen slaget vid Svensksund utanför Kotka i Finska Viken.

På samma sätt som FV och flottan har ett gemensamt förflutet, så har armén och flottan det. Det som då i början av 1800-talet kallades Arméns Flotta bestod av - till största delen - galärer som roddes. Detta var ett specialvapen för krigföring i de svenska och finska skärgårdarna och hade en avgörande betydelse för segern i Slaget vid Svensksund.

Men som sagt, Kungen la sig klokt nog inte i själva krigföringen särskilt mycket.

Engström sa...
22 augusti 2011 kl. 09:10  

Det här med brist på ärlighet verkar genomsyra stort som smått. Som HV soldat upphör jag aldrig att förvånas över att när vi gjort en övning eller ett moment väldigt dåligt så får vi endå så mycket beröm vid utvärderingen.

Det förtar ju helt de gånger vi känner att vi gjort något bra och vi får likvärdigt med beröm vid utväreringen som vi fått när vi misslyckats helt.

Tilltron avtar, vi tål att höra när vi suger, vi vet om det själva. Vi lär oss av våra misstag.

Detta problem går från kompani övningar upp till stora bat och hv chefens övningar, ingen ärlig eller meningsfull feedback ges. Kanske i ledningens korridorer talas det om när en övning varit misslyckat, men vi får aldrig veta.

Vi längtar efter ÖRA!

HKV:aren sa...
22 augusti 2011 kl. 09:45  

@Larsson och Markstridaren:

Ni har båda träffat rätt.
Larsson om hur förbandsträtorna skapat det klimat vi har idag, där fokus/försvar av den egna funktionen är överordnat allt annat.

Och Markstridaren om hur användandet av certifiering vid funktionsskolor/förband kraftigt skenat och nu fått löjliga proportioner. Vad sker näst? Måste man gå en certifieringskurs vid HKV för att skriva en skrivelse? Eller en kurs hos Sodexo för att få äta en lunch?

Och återigen får jag en känsla av att alla dessa problem har en så enkel lösning... rakryggade chefer på mellannivå som vågar säga "nej" och "avbryt" istället för att fega ur med rädsla för att stjälpa sin egen karriär.

The Mighty sa...
22 augusti 2011 kl. 10:45  

Ännu en gång läser jag det en hög chef på HKV skriver och än en gång tolkar jag budskapet som att vi alla måste hjälpas åt att göra FM bättre och att ledningen vill ut och informera om det bra arbete som utförs på HKV och främst då av FML. Jag har inget problem med tanken på att alla ska hjälpas åt utan håller med att det är där allt måste börja MEN denna tanke bygger ju på att folk vågar ta initiativ, litar på det chefen säger och att det till och med finns en liten morot där borta om man gör något bra. Tyvärr försvårar regelverket och den otydliga målbilden för FM all form av initiativ. Att lita på chefer fungerar bara till en viss nivå där det hellre skickas till FPAN för avdömning än att ett chefsbeslut tas (reglerna kräver detta vid "osäkerhet"). Att lita på generaler vid avtal och löner har ju visat sig ödesdigert (TSFE och ALFF). Jag fortsätter att hävda att "den gode arbetsgivaren" måste visa sig vara "god" och så fort dessa goda exempel visar sig kommer förtroendet att sakta byggas upp. Att strunta i avtalsförhandlingar för att sedan vilja sänka ett helt kollektivs lön säkerställer en hel kategoris ovilja till samarbete och egna initiativ. 
Den dagen herr Info Dir står upp för det anställda mot media skall jag även börja lyssna på honom.

The Mighty sa...
22 augusti 2011 kl. 10:46  

Ännu en gång läser jag det en hög chef på HKV skriver och än en gång tolkar jag budskapet som att vi alla måste hjälpas åt att göra FM bättre och att ledningen vill ut och informera om det bra arbete som utförs på HKV och främst då av FML. Jag har inget problem med tanken på att alla ska hjälpas åt utan håller med att det är där allt måste börja MEN denna tanke bygger ju på att folk vågar ta initiativ, litar på det chefen säger och att det till och med finns en liten morot där borta om man gör något bra. Tyvärr försvårar regelverket och den otydliga målbilden för FM all form av initiativ. Att lita på chefer fungerar bara till en viss nivå där det hellre skickas till FPAN för avdömning än att ett chefsbeslut tas (reglerna kräver detta vid "osäkerhet"). Att lita på generaler vid avtal och löner har ju visat sig ödesdigert (TSFE och ALFF). Jag fortsätter att hävda att "den gode arbetsgivaren" måste visa sig vara "god" och så fort dessa goda exempel visar sig kommer förtroendet att sakta byggas upp. Att strunta i avtalsförhandlingar för att sedan vilja sänka ett helt kollektivs lön säkerställer en hel kategoris ovilja till samarbete och egna initiativ. 
Den dagen herr Info Dir står upp för det anställda mot media skall jag även börja lyssna på honom.

Anonym sa...
22 augusti 2011 kl. 13:48  

Är det kanske så att vi drunknar i otydlighet, ständigt nya "stödsystem", frånvaro av reglementen och chefer som har förmåga att ställa mål o krav? En övningsplanerig idag kan bestå av några powerpointbilder och "inriktningar".
Vi inom arme'n har också en sjuk kultur av att inte våga göra fel och självklart kan de med högre bäst, eller?
Allting mörkas och friseras för att ytskiktet ska se bra ut men insidan då?
Vi är många som kämpar på i det tysta år efter år, inte minst för att försörja sin familj med en månatlig regelbunden löneersättning. Känsla längre för jobbets, tja den mals sakta ner p g a av ovanstående resonemang.
/En gång högt aktad truppofficer

fd YO/Ll sa...
22 augusti 2011 kl. 17:20  

@Larsson, Eksjö

Nej - Vi ljög inte på KA2 när nedläggningsyxan ven... men så blev vi ju nedlagda också... därför att andra ljög ;)

"Kustkorvetter kan inte verka i Karlskrona, det är för grunt" - "Aj fan! De är ju byggda där nere.. Nåja..."

Jag blir beklämd när jag läser kommentarerna här... inte för att de uttrycks utan för att det verkar behövas. Snacka om tryckkokare där locket håller på att fara av!

Anonym sa...
22 augusti 2011 kl. 17:50  

Sumatra: Aha du menar dåtidens Amfibiekår? ;) hehe, tur kåren finns kvar.
/trupparen

Sumatra sa...
22 augusti 2011 kl. 18:50  

@ Trupparen 17:50

Right on.

Lite mer om vår gemensamma historia består av det faktum att
arméns flotta bemannades av sjöofficerare och båtsmän medan soldater och artillerister hämtades från armén. Ett segerrikt koncept.

Anonym sa...
22 augusti 2011 kl. 20:05  

Många här ute i den så kallade verkligheten känner daglig frustration över tingens (o)ordning. Det viktigaste är att sakerna blir genomförda och avbockade. Kvalitet i innehållet spelar mindre roll. Tyvärr är det min egen kategori (många år i FM, tjänstgjort i olika befattningar) som har tappat gnistan. Att på ett förtroendeingivande sätt peppa de yngre kolleggorna när man själv inte tror på detta är ju själklart ett problem. Men som en på regementet sa: Stay in the box, ha sugrörsperspektiv och missa inte 9-fikat på mässen...

CS sa...
22 augusti 2011 kl. 20:52  

@markstridare

Angående vårt krav på sprängkort så är vi många här som tycker att det är så korkat att vi ärligt talat skiter i det. Har vi kunskapen och vet vad vi gör, ja då spränger vi oavsett om det finns något intyg på det eller inte.

Alla dessa formella behörigheter som helt plötsligt har börjat krävas för allt man ska göra är inget annat än onödig byråkrati.

Snart måste man väl vara diplomerad för att få lära ut hur man klär på sig uniformen.

/ingenjör

Anonym sa...
22 augusti 2011 kl. 21:45  

Men hallå! Vad är detta för negativa tongångar?
Det är ju inte länge sedan (FM ÅR 2010) som vi anställda unisont tyckte att FM var "en trygg och generös arbetsgivare med ordning och reda".

/kn i 25. Manöverbat

Larsson, Eksjö sa...
22 augusti 2011 kl. 22:17  

@fd YO/Ll, Markstridare, HKV:arn
Då ljög de som blev kvar bättre än KA2, eller? Det finns inga vinnare i dessa FB från förr.
Då stod kampen mellan funktioner och orter. Idag försöker man "ta terrräng" inom hela FM
Nyckelordet är funktionsledning.
Inom Fältarbeten finns inga gränser, den som påverkar terräng sysslar med farb.
Centran t ex SWEDEC "funktionsleder".
Så skapas större org och därigenom fler rader. Fler instr som spenderar snålt tilltagna verksamhetsmedel på resor, hotell co traktamenten för att genomföra certifierad utbildning

Mentaliteten att ta och hålla terräng för egen överlevnad blir bara mer kreativ med tiden. De som inte fattat det blir alltid bittra.

Jag har sagt för mycket. Kommer det ut vem jag är kommer det att innebära reella problem!

Jag gillar inte blamgame, men moral och etik måste snäppas upp på alla täter!

Larsson, Eksjö

J.K Nilsson sa...
22 augusti 2011 kl. 22:56  

CS, med tanke på alla kreativa variationer så kanske det kravet inte är långt borta...

J.K Nilsson

Anonym sa...
23 augusti 2011 kl. 00:17  

@ herr Lagersten.

För en tid sedan åhörde jag en genomgång där följande sades av företrädare för INFOS.
” De hemmavarande anhöriga är en stor resurs och en förutsättning för att missionera går att genomföra..”

Tycker du att ni på INFOS eller någon annan del av FM skött trasslet med de uteblivna lönerna till gagn för en myndighet som snart/eventuellt skall vara en av Sveriges största ungdomsarbetsgivare?
När betalningspåminnelserna började droppa in hos de hemmavarande fick de svaret från FM ”vi löser det när XX kommer hem”.
Vilka avtal kan man som betalningsansvarig anhörig hänvisa till eller hur tänkte man från försvarsmaktens sida?
Hur tycker du att ni skött informationen till de drabbade?
Vad beror felutbetalningarna på?
Finns det någon ansvarig?
När kommer felet att rättas till och av vem?
Hur tror du ert agerande ses av de drabbade och deras anhöriga?

Sett till ett annat företag som haft lite problem men utbetalningarna (SAAB), hur tycker du att ert agerande skiljer sig åt?

Det finns nog en del att göra både vad det gäller organisation och kultur i firman.
Lösningar av typen att förbandschefen själv lånar upp pengar till sina underlydande eller att man säljer förbandets fordon på nätet känns väl inte som det skulle passa in i den ”nya” försvarsmakten. Men jag kanske har fel!

Läs gärna Johanne Hildebrant.
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/skattebefria-vara-utlandsstyrkor_6405477.svd


Avslutningsvis tycker jag kanske inte att en politiker, som herr Tolgfors, skall bli så förvånad över att målsättning och utfall inte är samma sak. Detta brukar vara uppe till debatt i valperiodernas början och slut. Oftast då med helt olika infallsvinklar på fakta.

Teaterdirektören.

Anonym sa...
23 augusti 2011 kl. 09:36  

Ni missade väl inte 9-fikat idag?
/Trupparen

Anonym sa...
23 augusti 2011 kl. 10:45  

Trupparen: på LG-mässen fikas det gärna fram till lunch.

Frågar någon kallas det "APT".

Unknown sa...
23 augusti 2011 kl. 17:11  

Personaldirektören beskriver vad som hänt och vilka åtgärder som vidtagits.

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/centralanyheter/Besvarande-loneproblem-ska-losas/

@Teaterdirektören
Vad jag tycker om att Försvarsmakten ska behöva hantera frågor som denna förstås om du läser mitt förra inlägg.

Erik Lagersten
INFODIR

Anonym sa...
23 augusti 2011 kl. 18:02  

Vill bara påpeka att Trupparen som kommenterar fika rasterna inte är jag (Benämnd trupparen sedan 2009)
Kanske dags att registrera sitt nick

Trupparen

trupparen sa...
23 augusti 2011 kl. 18:09  

Sådär
mitt nick registrerat

/trupparen

Anonym sa...
23 augusti 2011 kl. 19:07  

Ok, kan ju faktiskt vara så att många av oss vill benämna oss truppare...
/fd truppare numera handläggare

Anonym sa...
23 augusti 2011 kl. 19:30  

Försvarsmakten jobbar fortfarande intensivt för att ta reda på vad som gick snett i ett lönesystem i slutet av juni?

"Försvarsmakten undersöker nu var problemet har uppstått och jobbar intensivt för att se till att soldaterna får pengarna så snabbt som möjligt."
23 augusti 2011.

Det har tagit två månader till dess att problemet nått hemsidan!
Man vet fortfarande inte vad felet beror på?
Trots detta ser man över tekniken och startar utbildning av personalen?
Man vet fortfarande inte ens vilka som är drabbade!

Att i detta sammanhanget tala om trovärdighet, förtroende och att göra någon som helst skillnad på något plan verkar rena snurren.

Jag tycker det verkar som herrarnas fria åkning både vad det gäller kultur och organisation.


@ herr Lagersten.

Att försvaret helst skulle slippa hantera liknande frågor är väl känt hos mig.
Nu har det dock hänt och mina frågor gällde den uppkomna situationen.
Det är väl inte förbjudet att hjälpa personaldirektören, som uppenbarligen har problem, med informationsspridning?

Teaterdirektören.

Wiseman sa...
23 augusti 2011 kl. 19:34  

Ingalunda endast ett problem för Afghanistanförbanden. Det har förekommit bland alla utlandsförband och därtill jämt och ständigt på hemmaplan.

Med all säkerhet vet redan alla tre direktörer detta.

trupparen sa...
23 augusti 2011 kl. 20:30  

All respekt till det!

Bara att jag gärna inte vill bli förknippad med någon annans åsikt. Så vänligen skriv under med nått annat än trupparen. Fast det är också möjligt att berörd inte visste namnet var "upptaget". Inga problem med det.

Nåväl. Nu är det iallfall uträtt och jag antar jag får skylla mig själv eftersom namnet var tillgängligt

Anonym sa...
23 augusti 2011 kl. 20:30  

@ Wiseman.

Jag tror också att vi alla tre är medvetna om problemet.
Därför blir svaren/kommentarerna från de andra två direktörerna något underliga och synnerligen svävande.

Skulle den faktiska kunskapen saknas hos de andra två är det ännu mer uppseendeväckande!
Då är vi verkligen illa ute!

Hoppas att någon kan räta ut frågetecknen och bringa någon slags klarhet.
Eller så är vi inte bättre än så här?

Teaterdirektören.

Wiseman sa...
23 augusti 2011 kl. 20:54  

"Vi", "dom", "Sverige" osv är alla intressanta aspekter av språkbruket som man oftast stöter på hos sportkommentatorer.

Nej, Försvarsmakten är tyvärr inte bättre än så som helhet. Däremot finns det en rad delar av FM som man fortfarande med stolthet inkluderar som "vi".


Det börjar bli dags att FM inför någon form av lönegaranti om ska kunna bibehålla någon trovärdighet.

Statsmannen sa...
23 augusti 2011 kl. 20:54  

Ibland kommer huvudvärken plötsligt, PRIO!

Enligt uppgifter så var det mycket som gick fel i somras med en serveruppdatering av PRIO. Det hade koppling till lite andra ekonomifunktioner, så varför inte löner också?

Men det som är beklämmande är just att individer hamnar i kläm med kravbrev mm. när lönen de facto inte betalas ut. Här måste FM kunna lösa det omedelbart, då de flesta inom FM faktiskt inte har många månadslöner på banken...

mvh
Statsmannen

Anonym sa...
23 augusti 2011 kl. 21:35  

Detta hände också 2004 då gick LG in och betalade själva eftersom olika instanser inte kunde reda ut vem som skulle betala de slutade med att dom skickade ner en stackars lön handläggare som skulle svara på frågor som hon naturligtvis inte hadde en aning om dvs verkar hända även utan prio

Anonym sa...
24 augusti 2011 kl. 06:00  

Avseende omvårdnad om trupp, känd generals favoritmantra, har alltså då Försvarsmakten inte lärt sig särskilt mycket? Det är alltså samma debackle och tjafs om löneutbetalningar under 2011 som under 2004?

Anser ÖB inte att löneutbetalningar till anställda är en PRIOriterad sak?

Vad säger, egentligen och reellt, de anställdas "slagkraftiga" fackförbund om uteblivna löner? Hojtar nån mesig fackordförande lamt ett litet "protest" eller är det inte ens det?

De anställda i Försvarsmakten behöver ett buffligt och fyrkantigt fackförbund. NU.

Anonym sa...
24 augusti 2011 kl. 17:18  

Officers förbundet är ett skämt när har dom på allvar sagt ifrån????
Officer

Per A. sa...
24 augusti 2011 kl. 18:41  

Så byt fackförbund.

Syndikalisterna organiserar vadsomhelst och vemsomhelst, och är mer än lovligt stridslystna...

Anonym sa...
24 augusti 2011 kl. 19:35  

Tjaa... vad tror du LO´s Gruvtolva hade gjort om det inte hade kommit några löner till jobbarna i Kirunas gruvor?

Då hade arbetet STANNAT. Stannat omgående. Vilken är den egentliga skillnaden-finns det någon skillnad avseende utfört arbete och utbetald lön inom gruvnäringen och den expeditionära krigsmakten?

Om inga löner utbetalas-varför ska då arbete utgöras?

Avseende detta faktum-att inte säga ifrån, tillräckligt tydligt, är de militära fackförbunden rena skämtet.

Larsson Eksjö sa...
24 augusti 2011 kl. 21:23  

Att ensidigt skylla på facket är osakligt.
En förhandling kräver 2 parter. Arbetsgivaren agerar synnerligen dåligt i de situationerna.
Dock har jag aldrig förstått varför de som är fackligt aktiva är löneledande på förband? De får i princip alltid maxpott vid RALS.

Larsson, Eksjö

Anonym sa...
24 augusti 2011 kl. 22:32  

Eftersom vi vet att de skadar sveriges anseende om vi inte gör vårat jobb så jobbar vi såklart ändå tråkigt att staten utnyttjar detta dock.
Officer

FC 1 sa...
25 augusti 2011 kl. 22:01  

Ledarskap börjar uppifrån, fick jag en gång itutat i mig som ung kadett för över 20 år sen. Och efter diverse befattningar i freds-org och krigs-org eller IO som man nu säger (korkad omskrivning egentligen), har jag sett detta besannas gång på gång, både på gott och på ont. Dessvärre har jag sen det senaste försvarsbeslutet mest sett det på ont; chefer som mest ser till sitt eget hus istället för att se till helheten, chefer utan djupare kunskap om verksamheten som gör en "touch-and-go" på väg till nästa steg på karriärtrappan, chefer som har glömt hur man ger en order till underställda och flummar ut med visioner och eventuella direktiv utan någon som helst precision, chefer som trots att det finns problem inom avdelningen/enheten hellre stänger dörren och agerar handläggare, chefer som istället för att agera mentorer kallar sina underställda för oproffsiga för att dom inte gjort ett tillräckligt bra jobb,trots att dom arbetat h-n av sig på det obefintliga underlag och oprecisa underlag som högre chef levererat, chefer som inte vågar ge obehagliga order till underställda osv osv.
Trots detta har jag även upplevt ljuspunkter, men tyvärr så har det inte skett på mitt eget förband. Som sagt var, ledarskap börjar uppifrån, så mitt förslag är att det börjar rensas i leden både på HKV och ute på förbanden. Just nu så är en ytterligare insats i t ex Libyen det sista som FM behöver. Vad FM behöver är arbetsro och få ordning på torpet, på alla nivåer.

Thomas L sa...
26 augusti 2011 kl. 00:24  

Många nyutexaminerade överstelöjtnanter/kommendörkaptener är runt 40 år gamla. Få är över 45. Få kommer att spendera mer än två-tre år på förband efter genomfört chefsprogram/HSU Få kommer att avancera till överste/kommendör eller högre. Fet betyder i runda slängar 15-20 år innan pension. Mestadels predestinerade att agera på handläggar- eller sektionschefsnivå på HKV eller regional stab.

Med ovanstående framtidsutsikter, vem kan anklaga en stabshandläggare att inte se till FM bästa. Jag tror att den egna sitsen blir nog så viktig för med skrala avancemangsutsikter och få incitament utöver lön och en uthärdlig vardag, prioriteras den egna agendan. Tyvärr men jag tycker att det är en mänsklig reaktion.
Och de civilanställda dras snabbt med i lunken och blir minst lika byråkratiska och desillusionerade som sina militära medarbetare.

Ovanstående gäller egentligen alla grader men det blir väldigt tydligt på OF-4 nivån.
Så vad göra? Här är några snabba förslag
Vi behöver tidsbestämda kontrakt för officerare. Vi behöver växla ner många tjänster till mj/örlkn grad i HKV så att stabstjänst i större utsträckning kan kombineras med "trupptjänst" Vi behöver Se över vad som utbildas vid FHS och vad som behövs utbildas.
Utan insats- och trupp/sjötjänst på nuvarande "grads-nivå" ingen nivåhöjande utbildning eller utnämning. Utan undantag.
Ansvar måste börja utkrävas. På alla nivåer. Med all respekt för genmj Gunnar Karlsson borde han vara historia redan nu pga den orimligt illa skötta rapportering av antalet deltidstjänstgörande soldater som skrivit kontrakt.

Återinför fyskrav som är digitala. Antingen klarar du dem eller så får du en period av återtagande. Klarar du dem inte då är det avskedsgrundande. Utan undantag. Inklusive FML.

Inför krav att man ska ha genomfört ett visst antal fält/sjödygn per år för att kvalificera för RALS. Därigenom kanske alla kommer ihåg att man är officer och inte bara statlig tjänsteman.

Öka antalet medaljer. En insats i Afghanistan ska inte innebära samma medalj som en insats i Adenviken. Låt officerare visa och vara stolta över de insatser de gjort.

Låt FM bli en försvarsmakt igen. snälla.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade