Att leka affär med skattebetalarnas pengar (uppdatering 20.00)

I spåren av skandalen med Tillväxtverket granskas nu allehanda kvitton och inköp av myndigheter. Senast i raden av granskningsobjekt är statsflyget, det vill säga de Gulfstream IV och 550 affärsjetflygplan som används av Flygvapnet för att skjutsa regering, kungahus och försvarsmaktsledning. I Aftonbladets granskning visar det sig att regeringen och kungahuset reser med gratis sprit till en kostnad av 65 000 kr årligen.

Aftonbladet och Dagens Industri missar dock det mest intressant med statsflygverksamheten, nämligen kostnaden för verksamheten. I Aftonbladets artikel anges kostnaden för statsflyget till 10 800 kr/flygtimme, vilket är den kostnad som Försvarsmakten enligt regleringsbrevet får fakturera Regeringskansliet och kungahuset när dessa nyttjar tjänsten samt att flygplanen nyttjas ca 100 timmar per månad.

Ser man till prisutvecklingen för statsflyget under de senaste åren så är den enligt regleringsbreven som följer:

För 2009: 14 000 kr/h
För 2010: 14 500 kr/h
För 2011: 10 700 kr/h
För 2012: 10 800 kr/h

Man ser ju här att det är en närmast remarkabel kostnadsutveckling som skett. Tydligen sjönk driftskostnaderna med drygt 25 % på bara ett år med tanke på att kostnaden som ska faktureras beställaren också gjorde det. Tidigare stipulerades också i regleringsbrevet att minst 80 % av kostnaderna för de flygtransporter som Försvarsmakten tillhandahåller en beställare ska faktureras beställaren – exklusive statsflyget. Under den nämnda perioden har inte drivmedelskostnaderna sjunkit med 25 % och ej heller lönekostnaderna för besättningarna. Istället kan man konstatera en kostnadsökning avseende driftkostnader inom alla jämförbara områden.

Intressant är dock i sammanhanget att konstatera att under sommaren och hösten 2010 stod Regeringskansliet inför tuffa besparingskrav på 300 miljoner kr påkallade av en majoritet i oppositionen. Detta riskerade då att leda till uppsägningar, nedläggningar av ambassader med mera. Kan det vara så att man såg möjligheten att minska utgifterna något genom att lägga ut kostnaderna på en annan myndighet?


Under 90-talet infördes ett strängare köpare- och säljaresystem inom staten och därmed även inom Försvarsmakten, där man förenklat försöker leka marknadsekonomi på en marknad som inte är fri och närmast är av planekonomiskt slag. Försvarsmakten hyr till exempel sina fastigheter av Fortifikationsverket till påhittade marknadspriser, trots att man själv byggt fastigheterna en gång i tiden och samma sak gäller för andra offentliga aktörer. Dessa interndebiteringar har varit ett pågående diskussionsämne på denna blogg sedan starten eftersom de gör att mycket stora delar av anslagen går runt i ett destruktivt ekorrhjul där de felaktigt blåser upp anslag samtidigt som de genererar kostsam byråkrati. För Försvarsmaktens del har till exempel kostnaderna för fastigheter och i form av byggnader och mark stigit explosionsartat i förhållande till antalet kvarvarande förband sedan systemet infördes och man kan fråga sig hur mycket av den i oansenliga delen av försvarsbudgeten, närmare 2,5 miljarder kr av ett anslag på drygt 40 miljarder kr, som är faktiska kostnader och vad som bara är kreativ ekonomi.

Grundtanken med systemet är inte så dum eftersom tanken är att faktiska kostnader ska blottas och leda till ett sundare ekonomiskt tänkande. Tyvärr fungerar inte systemet så i praktiken och lidande i slutänden blir skattebetalarna. Det finns ingen öppen marknad för militära fastigheter. Den regementschef som säger upp hyreskontrakten på några övertaliga byggnader finner snabbt att kostnaderna för de andra byggnaderna ökat med lika mycket samtidigt som förbandet blivit mer trångbott. Det går inte att hyra ut byggnader på militärt område hur som helst och ej heller kan man som regementschef flytta sitt regemente till billigare lokaler i grannkommunen.

I mitten av 00-talet flyttades Försvarshögskolan, FHS, från tidigare nedgångna lokaler på Valhallavägen där den statliga hyresvärden inte ville genomföra nödvändiga renoveringar utan att det skulle ske till en mycket hög kostnad. Lokalerna hade också börjat bli för stora för det minskande FHS.

Lösningen blev att en annan statlig aktör, Akademiska Hus, erbjöd mark vid KTH och byggde en helt ny byggnad för FHS till ett icke oansenligt pris och därpå följande hyror. FHS krympte dock ytterligare parallellt med Försvarsmakten och började i andra hand hyra ut lokaler till andra intressenter som t ex Utrikespolitiska Institutet. Sparkraven på FHS har dock fortsatt och har nu gått så långt att FHS hamnat på fel sida den gräns där lagen kräver att statliga myndigheters lokalkostnader endast får uppgå till en viss procentandel av myndighetens budget. Sålunda är det inte omöjligt att FHS åter tvingas flytta till nya lokaler som då måste rustas upp och byggas om till stora kostnader. Bland de alternativ som tidigare redovisats är en större utbyggnad av Karlberg, ombyggnad av lagerlokaler i Årsta eller om/tillbyggnad av Södertörns Högskola. Inget av alternativen lär generera samma positiva spin-offeffekter med lokalisering nära andra statsvetenskapliga aktörer, UD, ambassader, Högkvarteret samt inte minst de bostäder Försvarsmakten disponerar. I samma veva redovisade Akademiska Hus en ny rekordvinst om 2 miljarder kr som går tillbaka till staten, då Akademiska Hus liksom de övriga statliga fastighetsförvaltarna har ett avkastningskrav gentemot staten som man nästan uteslutande uppnår på att hyra ut lokaler till övrig statlig verksamhet.


Vad har då detta med statsflyget att göra? Jo, tanken att kostnaderna ska synliggöras och leda till ett sundare ekonomiskt tänk verkar inte omfatta statsflyget. Regeringens och kungahusets pris på 10 800 kr  per flygtimme är ett otroligt förmånligt pris, inte minst med tanke på vilken service som ingår i priset. Jämför man med de priser privata operatörer tar för att tillhandahålla motsvarande tjänster som statsflyget hamnar man på kostnader på runt 80 000 kr per timme så Försvarsmaktens kostnader för att operera statsflyget lär inte ligga lägre. Det innebär att Regeringen och kungahuset flyger med en rabatt på 70 000 kr per timme som istället belastar försvarsbudgeten. Utslaget på ett år är det ungefärligen 12 x 100 x 70 000 kr = 84 miljoner kr som Försvarsmakten får bekosta för Regeringens och Kungahusets färder med statsflyget, eller motsvarande en tredjedel av den budgetförstärkning Regeringen vill ge Försvarsmakten nästa år med anledning av anskaffningen av en ny version av JAS 39E. Jämför man med driftskostnaderna för ett annat av Försvarsmaktens flygplan, nämligen just JAS 39 Gripen så skulle dessa pengar räcka till ca 2000 fler flygtimmar per år, eller en ökning av den årliga flygtiden med 20 %.

Ska man vara trogen transparensen ska i så fall förvarsanslaget minskas med 84 miljoner kr per år och istället apanage och regeringskansliets anslag ökas. Det skulle förmodligen inte gå att motivera för skattebetalarna utan då låter det bättre med en kostnad om 10 700 kr per flygtimme. Ska man vara riktigt trogen köpare/säljaremodellen så är statsflyget typiskt en sådan tjänst som skulle kunna köpas in på marknaden då det inte direkt handlar om kärnverksamhet för Försvarsmakten. Så blev ju till exempel fallet med Försvarsmaktens regionala transportflyg med Saab 340, vilket var ett mycket kostnadseffektivt sätt att transportera personal på tjänsteresor. Nu blir det istället taxi-, flyg-, buss- och tågbolagen samt hyrbilsföretagen som vinner på det hela, samtidigt som Försvarsmaktens förmåga att transportera personal för nationella insatser nedgått.

Det blir snabbt bisarrt när man ska leka affär i offentlig verksamhet och som vanligt är det skattebetalarna som i slutänden blir drabbade genom nedsatt effektivitet i den statliga förvaltningen orsakad av ökade kostnader och byråkrati. Spritnotan då? Ja, den med dess omfattning om 65 000 kr per år är i sammanhanget försumbar. Man kan faktiskt unna hårt arbetande ministrar, tjänstemän och kungligheter med stressade scheman en stunds avkoppling ombord. Kraven på tjänstbarhet lär ändå leda till att det inte blir några excesser.


Aft, DI, SvD, SR

Uppdatering 20.00: En Gulfstream IV tar 29 500 lbs JET A-1 flygbränsle, vilket ungefär motsvarar 16 500 liter. Literpriset hos Shell Aviation på Bromma är 9,40 kr. Det gör att full tank för en av statsflygets Tp 102 / Gulfstream IV kostar ca 155 000 kr.

Normal räckvidd för en Gulfstream IV är i tid 8 timmar + 1 timmes reserv vilket ger ett timpris endast för drivmedlet på drygt 17 200 kr, det vill säga 6400 kr eller 60 % över det pris Regeringen fastställt att Försvarsmakten får fakturera beställaren. Därefter ska tillägg göras för landningsavgifter, personalkostnader, underhåll med mycket mera. Det borde ge en fingervisning om med vilken enorm rabatt regering och kungahus flyger med statsflyget.

Den som vet får gärna fylla i hur det fungerar med skatter för statsflygets bränsle.

20 kommentarer:

Unknown sa...
1 september 2012 kl. 14:16  

Jag kan ge ett exempel från mitten av 90-talet!

KA2 fick order om att minska sina lokalkostnader, vi gjorde en inventering av lokalbehovs och identifierade att vi skulle kunna (i värsta fall) klara oss utan en byggnad på dåvarande regementsområdet vid Rosenholm. Sagt och gjort - dialog upptogs med Fortifikationsverket med ovan nämnda innebörd. Dessa blev förfärade och konstaterade snabbt att "Det kan ni ju inte göra, vi måste ju få in våra pengar - då får vi höja hyran för resterande byggnader - vi har ju en budget att hålla"

Nästa exempel: På Marinbasen i Karlskrona undrade man hur det kom sig att hyran för vissa lokaler var så hög. Svaret blev att det var höga driftskostnader - värme, vatten, löpande underhåll och avskrivningar. Häpet konstaterades det från marinbasens håll: "Avskrivningar!! Avskrivningar?? Vi har ju för fanken betalat byggnaderna själva, dessutom är ju de flesta uppförda på Karl XI:s tid - de måste ju vara avskrivna för länge sedan!"

Så kan det gå när man ska leka köp och sälj ;)

Roger sa...
1 september 2012 kl. 14:58  

Men är de 80000/timme du jämför med verkligen ett relevant mått på försvarsmaktens kostnader?

Enligt statsflygförordningen gäller:

11 § Beställaren skall ersätta Försvarsmakten för
1. flygtransportkostnader,
2. upphandling,
3. kostnader när beställningar återtas,
4. avgifter för riskfinansiering och skadereglering enligt 16 §.

Det är alltså inte marknadspris som ska tas ut, utan just de fyra kostnadsslag som beskrivs i förordningen. Frågan är hur hög rabatt det då i praktiken blir fråga om?

Viss rabatt är det säkert, annars hade man inte begränsat priset i regleringsbrevet. Men jag tror kanske att du ändå har räknat lite i överkant?

Flygfantast sa...
1 september 2012 kl. 15:12  

Kalle Anka debiteringar är bara utav ondo, de genererar bara en massa onödig/falsk pappersexercis! Lägg ner fjanteriet med att ta ut "marknadsmässiga" hyror och annat trams och lägg pengarna på något verkligt istället!!

Wiseman sa...
1 september 2012 kl. 15:51  

Roger:

Att kostnaderna för Försvarsmakten skulle hamna mycket lägre än det marknadspris som tas ut av amerikanska bolag specialiserade på affärsflyg i stark konkurrens av varandra låter inte särskilt troligt.

Bäst vore naturligtvis om Försvarsmakten själv fick räkna fram ett pris, men det är man tyvärr förhindrad att göra. Risken är ju överhängande att det faktiska priset skulle hamna många hundra procent ifrån det av Regeringen fastställda.

Roger sa...
1 september 2012 kl. 17:12  

Du har säkert rätt, blir intressant se om du får någon respons från de ansvariga.

Nicni055 sa...
1 september 2012 kl. 17:33  

Härligt det skulle vara om man i en marknadsbaserad ekonomi alltid kunde bestämma priset själv! Undrar dock vad det skulle göra för den totala mängden producerade varor och tjänster?... sannolikt skulle den inte öka..

Gronvita sa...
1 september 2012 kl. 20:14  

Dessa "interndebiteringar" med tänkta marknadshyror för verksamhetsspecifika lokaler som sagda verksamhet dessutom byggt och betalat redan tidigare är rena pajaskonsterna. Idioti!

Motsvarande gäller inom högskolevärlden och inom den kommunala sektorn för skolor och andra kommunala verksamhetslokaler.

Många fastighetsbolag blir det som ska ge "ägarna" rejäl avkastning och sig själva "marknadsmässiga" löner plus naturligtvis bonusar.

Hade varit mycket bättre om Aftonbladet uppmärksammat det i stället för en bagatell som alkoholservering.

motvalsarn sa...
1 september 2012 kl. 21:04  

Tja. Absolut och visst. Men märk att avskrivningar även inkluderar till- och ombyggnationer. Så riktigt så lätt är det inte att hänvisa till att byggnaden uppfördes för x-antal år sedan.

STAGECOACH sa...
1 september 2012 kl. 22:25  

Detta var verkligen ett skarpt inlägg. Snart får du jobb på Uppdrag Gransknings redaktion.

Sista ordet är nog inte sagt i denna veva. Med tanke på kopplingen till kungahuset så lär en eller annan kvällstidning sätta tänderna i detta. Får vi hoppas.

Anonym sa...
2 september 2012 kl. 00:46  

Det är inte bara Akademiska Hus som tar ut "marknadshyror" (den som ids kan kolla vad Borås Högskola debiterats de senaste 10 åren och jämföra med likvärdiga hyror i kommunen), Fortifikationsverket "expropierade" regementenas fastigheter för ca 20 år sedan. Dessa fastigheter hade byggts och betalts av regementena inom ramen för verksamheten. När sedan verket krävde marknadshyror av regementena stod de med nya kostnader men inga nya anslag. Istället blev det underskott eller minskad verksamhet. När regementena sedan lades ner (delvis pga "ineffektivitet" och/eller budgetöverdrag, kan man tänka?) kunde verket sälja fastigheterna på marknaden med "god förtjänst".

Anonym sa...
2 september 2012 kl. 04:33  

Om det enda som är kvar av FM är ett cykelställ på baksidan av Armemuseum kommmer detta av ha en årlig "marknadsmässig" hyra på lite mer än 2,5 mdr.
Så fungerar nämligen systemet idag.

För övrigt har jag berättat tidigare om rektorn som vädjade till kommunalfullmäktige!

”Snälla politiker, sluta att satsa mer på vår skola” sade en rektor.
”Vi har under de senaste åren fått vårt anslag höjt med sex miljoner kronor” fortsatte han.
”Under samma period har ni höjt hyra och andra kommunala avgifter med sammanlagt 11 miljoner”.
”Så, snälla sluta satsa mer på oss innan vi går under,” vädjade han, som avslutning.

Vad är den marknadsmässiga hyran för jaktmark, jaktstugor, sommarboställen, tävlingar och annan verksamhet som bedrivs på och i av försvarsmakten betalda marker och byggnader?

Är det nu vi ska ta fram den där värdegrunden för att få fram grundvärden?

Dessutom verkar "markägaren" tro att "strid på kalhygge" är en vanlig övning. Stora delar av många övningsfält är numera så kallade "föryngringsytor".
Det ligger kanske i planen att vi inte kommer att ha nytta av övningsfälten förrän bortom 2020.
"Strid i sly" kommer att bli en höjdare våren 2021.

Teaterdirektören.

Riste sa...
2 september 2012 kl. 11:16  

Om jag inte är felunderrättad så debiteras inte heller tomflygningar (dvs framkörningsavgift). Beställs en flygning från Rom till Cassablanca får FM inte betalt för flygningen till Rom och inte heller för flygningen hem från Cassablanca.

Det finns all anledning till att ha snabba och lättilgängliga transporter för rikets ledning. Det är inte ett privilegium, det är en förutsättning för ett effektivt arbete.

Men varför skall det som så ofta smuslas?

Anonym sa...
2 september 2012 kl. 12:44  

Apropå skattepengar...

Totalt försvarsanslag
Sverige 5248 MUSD
Norge 6322 MUSD
Finland 3718 MUSD

Procent av BNP
SE 1,2%
NO 1,6%
FI 1,5%

USD per capita
SE 657
NO 1245
FI 702

USD per km2
SE 11 663
NO 16 410
FI 10 986

Antal aktiva ("användbara") soldater per 1000 capita
SE 1,4
NO 5,2
FI 4,3

Antal aktiva ("användbara") soldater per MUSD satsade
SE 2,49
NO 3,80
FI 6,08

Slutsats: Sverige satsar minst, värderar försvarsförmåga lägst, och är sämst på att få ut försvarsförmåga per satsad skattekrona. Inte nog med att vi inget satsar, det vi satsar ger dessutom låg avkastning. Båda "felen" behöver åtgärdas. Det räcker inte med det ena. Försvarsberedningen kan ju göra en mer nyanserad analys av detta...

Det skulle ju kunna vara en intressant nyhet att "storebror" i Norden kanske inte är störst längre...

Källa: Wikipedia.

Lennart E sa...
2 september 2012 kl. 12:58  

@ Riste

Det finns ännu värre exempel än de tomflygningar som Du nämner. Tex har det varit tomflygningar till USA för att hämta en minister som tyckte det var lämpligare att ta reguljärflyg till USA men föredrog återresan med regeringplanet. Sen måste underskottet tas från flygvapnets budget - detta hände för ett antal år sedan. Kolla gärna också hur Leni Björklund använde flygplanen för sina långresor som försvarsdep vägrade att betala! Vem var det som förhindrade att man betalade för sig - ta reda på det! Var finns passagerarlistorna - de måste ju finnas för alla flygningar - kan bli en intressant läsning - det försäkrar jag.

motvalsarn sa...
2 september 2012 kl. 13:07  

Ja, Har Finland alltså knäckt koden? Eller kan det månne vara något i denna redovisning av försvarsanslagen mellan olika stater som ställer till det?
Klartext: Finlands försvarsmatriel särredovisas och ingår inte inte ovan. Äpplen jämförs med kokosnötter. Elaka finnar.

Anonym sa...
2 september 2012 kl. 14:18  

@motvalsarn

Och var har du hört det?

Wikipedia tar data från SIPRI som är ett ganska seriöst organ, om än med politisk agenda.

Detta faktablad om finska FM indikerar inte att man försöker särskilja materielkostnader från övriga försvarskostnader: http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/58926d804fc07da3914af7fa0e27a8ed/facts_about_national_defence_08.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=58926d804fc07da3914af7fa0e27a8ed

Här ingår försvarsmaterielkostnaderna i 5,3% av statsbudgeten (vilket inte är detsamma som BNP) avsett för försvarsdepartementet.

Det bevisar såklart ingenting.

2011 årsredovisning sid 15 redovisar en kostnadsnivå kring 2,2 miljarder EURO, inklusive defence materiel procurement. Om något, så är det en aning lägre än uppgiften angiven i Wikipedia.
http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/a2fcbb004bc4f18dabeeef82feb3371d/PV_vuke_2011_ENG.pdf?MOD=AJPERES

Sedan är ju dessa data väldigt grova och några långtgående slutsatser kan inte dras på dessa grunder. Något indikeras väl ändå som stämmer ganska väl med magkänslan...?

Edis sa...
2 september 2012 kl. 17:36  

"Det finns all anledning till att ha snabba och lättilgängliga transporter för rikets ledning. Det är inte ett privilegium, det är en förutsättning för ett effektivt arbete."

Det är förvisso sant, men ska interndebiteringen fungera så måste beställaren faktureras för den verkliga kostnaden, inte en påhittad kostnad. Kostade statsflyget 80 000 kr per timme istället för 10 800 kr så kan man ju tänka sig att flygplanen enbart användes när nyttan var stor, medans övriga resor skulle ske reguljärt när detta var billigare.

Samtidigt så bör man ta hänsyn till att merkostnaden för att producera en flygtimme inte nödvändigtvis är så hög som 80 000 kr när man väl har köpt in de flygplan och anställt den personal som behövs för att driva verksamheten. Så minskar antalet flygtimmar så kan kostnaden per flygtimme mycket väl gå upp kraftigt. På samma sätt blir det när Försvarsmakten flyttar från lokaler ingen annan är intresserad att hyra.

Unknown sa...
3 september 2012 kl. 08:44  

Vad gäller statsflyget så har det totala resultatet åtminstone tidigare publicerats i årsredovisningen. För både 2009 och 2010 blev resultatet ett underskott på ca 40 miljoner per år, någon timkostnad anges inte utan bara den taxa man tar ut från användaren.

Unknown sa...
3 september 2012 kl. 08:47  

I årsredovisningen 2010 framgår totalkostnaden för statsflygsverksamheten. Såväl 2009 som 2010 har man landat i underskott på ca 40 miljoner per år. Dvs att det fasta timtaxan endast täcker ca en tredjedel av kostnaderna.

adde sa...
8 september 2012 kl. 10:21  

I Finland övergick man även till att betala hyror för militära fastigheter, ett antal år sedan. Orsaken torde ha varit samma som i Sverige, dvs. att militären alltid prioriterade sina fastigheter så lågt, att de förföll. Resultatet då professionell fastighetsvård är införd, är att fastigheterna är på en helt annan nivå än tidigare.

Det som däremot ser att skilja sig är, att då militären vill spara i fastighetskostnader, genom att lägga ner en garniso, blir militären faktisk av med de kostnaderna. Hyror höjs inte för annan fastighetsmassa. Hyresvärd är oftast ett statligt fastihetsbolag, vilket inte bara äger militära fastigheter utan även annan fastighetsegendom som nu eller tidigare använts av staten. Vad detta bolag sedan gör med den friställda, tidigare militära fastighetsmassan är bolagets problem, inte militärens. Väl belägna fastigheter eller tidigare militärområden i städer är inga problem, men med sk. ödemarksgarnisoner får bolaget jobba lite mera med.

Poängen är dock att i Finland blir militären faktiskt av med kostnader genom att avstå från byggnader/områden.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade