Inget att satsa på? (uppdaterat (8/8 08.55)

SvD skriver idag om en kommande amerikansk storövning i cyberkrigföring där även Sverige bjudits in att deltaga. (Även Expressen, DN och Aftonbladet)

Cyberkrigföring är med all sannolikhet nästa stora militära omställning, på samma sätt som stridsvagnen, flygplanet och ubåten en gång var. Det erbjuder en helt ny angreppspunkt på motståndaren och historien visar tydligt att de stater som inte utvecklar ett försvar inom nya områden, går det illa för i händelse av krig. Cyberkrigföring erbjuder möjlighet som att slå ut motståndarens bankväsende, börs, tele- och internetförbindelser, elförsörjning och liknande. Det medför snabbt kaos i samhället. Vad som gör cyberkrigföring än allvarligare är att det i likhet med terrorism ej endast är en krigföring reserverad för statliga aktörer.

Hittills har vi endast skådat början av cyberkrigföringen. Mycket av den lär pågå dagligdags i skymundan, när statligt anställda hackers ger sig på andra staters försvarsindustri och försvarsmakter. Krisen kring flytten av den sovjetiska soldatstatyn i Estland och Georgienkriget är de mest omfattande och kända attackerna på ett annat land genom cyberkrigföring. Vid båda tillfällen blev Estland respektive Georgien hårt attackerade och ländernas tillgångar till internet stryptes effektivt. Vad värre var är att enormt många datoranvändare i västvärlden medverkade till angreppen genom att deras datorer smittats med virus som lät ryska hackers använda datorerna till angreppen.

Cyberkrigföringen erbjuder även små stater att effektivt och med relativt liten insats påverka ett betydligt större motståndarland på andra sidan Jorden. Som jämförelse kan nämnas att USA tillmäter cyberkrigföringen så stor vikt att man nu inrättat en nytt kommando, US Cyber Command (USCYBERCOM).

För svensk del skulle ökade satsningar på just cyberkrigföring ge Sverige möjligheten att slå tillbaka mot en betydligt större angripare och mot dennes kritiska infrastruktur. Cyberkrigföring kommer aldrig att ersätta den traditionella väpnade striden, på samma sätt som en stridsvagn aldrig har kunnat ersätta en infanterist, men det är bara att acceptera att krig i framtiden kommer att föras på fler arenor än till sjöss, på marken, i luften.

Läser man Försvarsmaktens budgetunderlag för 2011, BU 2011, tas man dock snabbt ifrån illusioner om att vikten av förmåga till cyberkrigföring har uppfattats. I Försvarsmaktens budgetunderlag för 2011 läser man under mål och inriktning för lednings- och underrättelseförband:
"Telekrigbataljon och PSYOPS-pluton inriktas mot att i första hand stödja internationella operationer. ITF med CERT inriktas mot nationella behov, utvecklingen senareläggs." (IT-försvar med Computer Emergency Response Team)

Går man tillbaka till BU 2010 ser man att ordalydelsen var exakt densamma även där.

Georgienkriget föranledde ett lappkast i svenska försvarspolitik med Alliansen i spetsen. Från att tidigare ha talat om stora nerdragningar, ökade man åter försvarsbudgeten något (det lär bli nerläggningar i alla fall efter valet) och försvarsminister Sten Tolgfors började med sitt mantra att man nu kunde se hur krig kunde vara över på endast några dagar, vilket föranledde en stor omställning av det svenska försvaret att ha en hög beredskap över tiden.

Den andra läxan, hur Ryssland genom cyberkrigföring lyckades stänga ner det georgiska samhällets kommunikation med omvärlden, gick tydligen helt förbi, trots att samma sak skett i Estland året innan.Med medias rapporter om organisationen Ofogs protester och aktioner mot svenska samövning med USA i övre Norrland, frågar man sig också hur Ofog ska kunna stoppa och protestera mot en av övning av det här slaget.

Uppdatering 15.00: Föga förvånande vänder sig (v), men även (mp) mot att Sverige övar cyberförsvar med USA

Uppdatering 8/8 08.55: Försvarsminister Sten Tolgfors omtalar att Sverige utsatts för en rad IT-attacker under EU-ordförandeskapet, vilka fortsatt även efter ordförandeskapet. Han vill se fler övningar och ett ökat samarbete med NATO på området. Därtill vill han tillsätta en omfattande IT-säkerhetsutredning.

23 kommentarer:

Gustav Wasa sa...
7 augusti 2010 12:03  

Storbritanniens framgångsrika luftförsvar under andra världskriget gav oss inspirationen till den optiska luftbevakningen med reservofficerare som kompanichefer.

- När kommer Försvarsmakten använda sig av svensk civil IT-expertis, som reservofficerare för försvaret av svenska intressen inom denna nya arena?

USA ändrar namn på PSYOPS/psychological operations till MISO/military information support operations.

- Vi kan vara trygga i förvissningen om att Försvarsmakten redan till nästa budgetunderlag (BU) kommer att ha interoperabilitetsanpassat nomenklaturen till MISO.

http://www.rand.org/commentary/2010/07/29/SWJ.html?ref=homepage&key=t_u.s._army_specialist_iraq

Faramir sa...
7 augusti 2010 12:56  

ITF/CERT var ett av de projekt som den sk genomförandegruppen med Allan Widman i spetsen strök ur materielplanen. För att gå vidare med högre ambition än den minimala som finns idag så krävs ett nytt politiskt beslut, Trots upprepande försök från FM så vill våra politiker inre ha detta!

Anonym sa...
7 augusti 2010 13:09  

@ Gustav Wasa 12.03

Tror precis som Du att HKV:s planerare kommer anpassa nomenklaturen till nästa BU - men blir det bättre för det ? Det blir nog mest en penseltrimning av något ännu icke existerande.

Med en ledning och beslutsfattarkår med rötterna i signalblankett & mekaniska kryptoapparater är jag skeptisk. Dessa gentlemäm fick sin högre militära skolning då ABC 80 och C 64 var det vassaste som fanns, vilket kan förklara varför de inte ens klarar av att leda implementeringen av ett ERP-system (PRIO) i myndigheten.

Hur skall de över huvudtaget kunna förhålla sig till och kunna planera för detta beskrivna cyberhot ???

Gustav Wasa sa...
7 augusti 2010 16:11  

Stora förhoppningar ställdes på den så kallade genomförandegruppen, vari ingick tre statssekreterare (Försvar, Finans och Näring) och som följaktligen endast kunna sammanträffa vid få tillfällen och då under korta sammanträden.

Dessvärre var dessa sammanträden synnerligen dåligt förberedda av departement och myndigheter.
Några egentliga beslutsunderlag; det vill säga konsekvensbeskrivningar, känslighetsanalyser och förslag till alternativ förelåg aldrig.

I en bransch där materielprojekt regelmässigt blir försenade i storleksordningen decennier (t ex SPK 39, Visby och HKP 14) är det nog inte lämpligt att tillstyrka investeringar utan en något så när grundlig teknisk, taktisk och ekonomisk diskussion. Det blev aldrig fråga om tillstymmelsen därav.

Bland annat den av Saab vidareutvecklade TUAV:en ströks av ovan nämnda grupp. Likväl återkom samma koncept något år senare utan någon förändring. Hur gick det till?

Varför kunde vi inte som USA, Storbritannien, Tyskland med flera stater bara leasa beprövad TUAV-kapacitet till vårt PRT? Varför var det nödvändigt att utveckla ett svenskt ledningssystem till det amerikanska brigadsystemet Shadow 200?

Jag vill mena att det aldrig från departementet eller myndigheterna var meningen att bjuda upp till någon meningsfull diskussion i sakfrågorna.

Inte heller Försvarsberedningen är ägnad åt sakprövning. De har aldrig i sina rapporter med ett ord nämnt Handlingsplan JAS Gripen eller Meteor.

Anonym sa...
7 augusti 2010 16:52  

Gustav Wasa,
Barn har alltid lärt av sina föräldrar. Det fungerade i bondesamhället.
I industrisamhället utbildades i skolor och det tog tid.

Nu är teknikutvecklingen så snabb att det man lär ut i skolan är gammalt redan efter examensdagen.

Konstant vidareutbildning krävs, men även vana vid att hela tiden lära nytt. Var finns det? Jo, hos den data- och internetvana ungdomen så klart.

Hur tar försvaret tillvara det när man inte ens tänker kalla in värnpliktiga längre och där de skickligaste och mest kreativa ungdomarna köps upp av marknaden redan innan de tagit examen?

Att därtill beslutsfattare i försvaret har obsoleta referensramar är naturligtvis ett problem, men bara om de saknar självinsikt om saken.

Försvaret distanseras från samhället än mer genom att tro att det kan köpa den bästa kompetensen inom ramen för ett yrkesförsvar i stället för att göra det till en hjärteangelägenhet för alla.

Det blir väl till att hyra in överbetalda konsulter i stället. Reservofficerare kan ju inte ensamma göra hela jobbet.

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige sa...
7 augusti 2010 18:39  

Wiseman skrev:

"Den andra läxan, hur Ryssland genom cyberkrigföring lyckades stänga ner det georgiska samhällets kommunikation med omvärlden, gick tydligen helt förbi, trots att samma sak skett i Estland året innan."

Jag skrev till Tolgfors och regeringen och påpekade behovet av ett IT-försvar, redan innan USA hade kommit på idén med ett eget IT-försvar, vid inledningen av bronssoldatstatykrisen (IT-attacken mot Estland), men det blev ingen respons från de klåparna. Det kommer väl så småningom ett sådant, men varför måste vi alltid apa efter USA, varför kan vi inte ta egna initiativ? Det är inte den enda gången jag har föreslagit någonting, som regeringen (och hkv ska sägas i ärlighetens namn) sedan har släppt till marken, bara för att ta upp det så fort USA insett att det är guld som glimmar, och då med nickningar av gillande och plötslig "insikt". Mina förslag har alla haft rimliga prislappar. Hur många andra goda idéer går tillspillo?

Roger Klang

markus sa...
7 augusti 2010 19:57  

Är IT-försvar verkligen en uppgift för det militära försvaret?

Visst, ubåtar, flygplan och stridsvagnar var verkligen nya tekniska företeelser men de har ju något mycket tydligt gemensamt med varann och tidigare krigföring, nämligen att de används till väpnad strid.

Jag är högst tveksam till att försvarsmakten ska pyssla med annat än väpnad strid.

Då kanske någon säger att stöd till civilsamhället i kris är något försvaret redan gör, och det är sant. Men det är skillnad på att använda resurser uppbyggda för väpnad strid till annat när ett behov uppstår och att bygga upp förmågor som aldrig är tänkta att användas för väpnad strid.

Cynisk sa...
7 augusti 2010 20:05  

@Roger Klang.

ITF fanns innan Tolgfors blev minister så jag förstår om ditt brev inte föranledde några åtgärder från Regeringen. De var långt före dig.

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige sa...
7 augusti 2010 23:05  

@Cynisk:

I så fall var vi före USA och inte efter, för en gångs skull. Har ITF även befogenheten att angripa ett angripande land?

Roger Klang

Anonym sa...
8 augusti 2010 00:17  

@markus.
Man kan spekulera i det.
Men många länder inordnar den biten i det nationella försvaret då det ska ses som ett försvar..inte delar av olika vapenslag. Vid ett angrepp så handlar det till 99% av stater och externa parter. Och vi har inte speciellt många myndigheter med uppdrag att hantera angrepp mot landet. Jag kan tänka mig 2, FM och UD. Och jag tvivlar att ett gäng diplomater är rätt metod i dessa fall.
Vi skulle kunna bygga upp det och till viss del gör det inom Krisberedskaps myndigheten.
Men det är lite skillnad att utforma riktlinjer och samordna fredstida civila verksamheter, och att ta hand om en "it-attack".

It-krigsföring kommer bli ett vapen bland flera som används i framtiden.
Inte bara för att slå ut ett land ekonomiskt. Det kommer brukas hårt på samma sätt såsom signalstörning har gjort fast på bredare front.

/Tinhead

Alien sa...
8 augusti 2010 09:50  

Just get off the grid and then you can ignore all this.. :)

Edis sa...
9 augusti 2010 09:01  

markus: Ja, det är en uppgift för försvaret.

Försvarets uppgift är inte primärt att bedriva väpnad strid utan att skydda landet mot hot mot dess säkerhet. Detta kan vara från yttre och i viss mån även inre fiender, även om polisen i regel är de med befogenheterna om de inre fienderna inte visar sig vara 'stridande part'.

Ett hot mot landets säkerhet kan ju sedan vara av olika art. Men oavsett om det är folk med vapen vid svenska gränsen, folk som utsätter svenska fartyg på internationellt vatten för våld eller hot om våld, eller om någon angriper sveriges infrastruktur som krävs för att landet ska fungera så är det hot mot landets säkerhet vilket därmed bör hanteras av försvaret.

Anonym sa...
9 augusti 2010 22:44  

Fråga till de som vet:

Att USA är i Norrbotten och övar med flygvapnet har vi sett i tidningarna. Det är säkert bra för flygvapnets förmåga att få öva med det sannolikt bästa och mest erfarna flygvapnet i världen. Det jag inte förstår är dock varför i all världens namn amerikanerna vill öva hos oss? Ödemark att fälla bomber på har de tillräckligt med själva så varför kommer de hit? Är det någon som har någon idé om detta?

Balchen

Anonym sa...
10 augusti 2010 00:13  

Relativt enkelt varför USA är och övar i Norrbotten…

Tillräckligt stora övningsområden så de kan öva låghöjd / höghastighetsbombning med taktiska kärnvapen som de kommer att använda mot Iran i oktober…

Häpp…Inte visste väl Svenska regeringen om detta? Eller kanske bara Bildt?

Anonym sa...
10 augusti 2010 06:26  

@Balchen: Ett flygövningsområde nästan lika stort som hela Tyskland i princip utan civil trafik smäller rätt högt. Det hittar man inte ens i USA och definitivt inte i det landet där den här divisionen är baserad.

Att öva skarpskjutning i Sverige blir betydligt billigare för amerikanska divisioner baserade i Europa än att ta hem hela klabbet till USA. Det ger också möjlighet att öva med svenska flygvapnet.


00.13-foliehattens teori faller på att endast amerikanska bombplan bär kärnvapen numera. Det övas inte ute på taktiska divisioner med F-16, vilket det här är.

Anonym sa...
10 augusti 2010 16:26  

Kärnvapen kan och skall även leveras av F-16, F-15 mm - de finns i bl a Tyska flygbaser av USAF med beväpning av B61-bomber. Taktiska kärnvapen ("bunker-busters").

Det finns ett stort antal taktiska kärnvapen på flygbaser i Europa som skall levereras av Nato-flygvapen i händelse av krig / angrepp.

Den övning som sker i Norrbotten kan mycket väl ingå i förberedelserna för angreppen mot Iran i höst av taktiska kärnvapen. Man skall inte vara blå-ögd och dessutom en nyttig idiot i dessa sammanhang - något som vi Svenskar är världsmästare på. Speciellt när vi sitter med tungan fast förankrad i bakdelen på Pentagon...

Anonym sa...
10 augusti 2010 17:18  

Det är som anonym 06:26 skriver. Man övar inte leverans av kärnvapen med varken F-15 eller F-16 längre. Det finns så mycket annat som varit viktigare att öva på som leverans av konventionella vapen i alla de konflikter och krig som USA deltagit i sedan kalla krigets slut.

Taktiska kärnvapen och "bunker busters" är två helt olika saker.

Skulle USA ha övat kärnvapenprofiler eller slängt "kärnvapenövningsbomber" hade svenska piloter reagerat för länge sedan. Att öva Close Air Support med kärnvapen är inte speciellt lämpligt.

Ta av dig foliehatten. Den hjälper inte.

Anonym sa...
10 augusti 2010 19:24  

OK. Det verkar högst osannolikt att de ska öva angrepp av Iran. USA har nog fullt upp redan. Huvudorsaken enligt ni som kommenterat torde då vara av ekonomisk karraktär, dvs hellre Norrbotten för de Europeiskt stationerade divisionerna än t.ex. åka till Alaska eller Nevada. Korrekt?

Balchen

Anonym sa...
10 augusti 2010 22:17  

Man ska nog inte heller underskatta vikten av det enorma flygövningsområdet.

Anonym sa...
11 augusti 2010 00:00  

Hjälparbetare mördade av talibaner?
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704182304575414603228537556.html?mod=WSJ_latestheadlines

Ett bra exempel på varför Afghanistan behöver både militärt och civilt stöd.

Anonym sa...
11 augusti 2010 13:49  

Rimligtvis måste ett IT försvar integreras i den normala beredskapen som varje företag och myndighet måste ha.
Det kan omöjligt vara en specifik militär uppgift. Snarare så att militären mer har en sammanhållande roll.
Skyddet, vetskapen och planläggning måste varje myndighet/företag själv hela tiden dygnet runt.

Lövet sa...
12 augusti 2010 08:51  

Ofog behöver nog inte ägna så stor tanke åt en sådan här övning. Deras kinesiska handledare har säkert bett dem hålla sig därifrån, eftersom de har bättre resurser för att följa detta än ett gäng smutsigt hennarödhåriga småtjejer och svarthåriga finniga målbrottsynglingar i slitna fjällrävengröna jackor...

Pellefant sa...
13 augusti 2010 15:09  

@markus:

Huvudet på spiken!! Detta "krig" är ju nåt högst påtagligt och hanteras bäst av dom som förstår sig på det. "Kriget" har dessutom den egenskapen att det förs i fredstid vilket FM inte klarar.

Jag är synnerligen tveksam till att ansvaret för att försvara svenska intressen i detta krig ska ligga på FM eftersom de knappast klarar av det och det då också blir för svårt för FM att hålla fokus på uppgiften att bedriva väpnad strid (vilket FM utan konkurrens är bäst på i Sverige)

Sen kan ju arbetet mellan samhällsfunktioner och myndigheter bli ännu bättre, möjligen genom att nån stark instans samordnar det hela, den instansen måste dock fungera i fredstid, vilket knappast gör att FM är aktuell.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade