Tiden rinner iväg

I början av veckan valde Försvarsmaktens biträdande förhandlingschef något överraskande att säga upp sig. Som om det inte vore nog illa försvann den ordinarie förhandlingschefen redan tidigare i år.

Detta riskerar tyvärr att få en hel del följder för de avtalsförhandlingar som skulle pågå nu och under hösten, däribland omförhandling av utlandsavtalet, semesteravtalet, arbetstidsavtalet (försenat sedan 2007), RALS, ALFF och ytterligare några avtal.

Mest kritiskt är naturligtvis omförhandlingen av utlandsavtalet. Som känt har Försvarsmaktens personal på sig till den 20 sept att ta ställning till ett nytt anställningsavtal omfattande internationell arbetsskyldighet, i folkmun kallat obligatoriet. Anställda som inte svarar ja till detta riskerar uppsägning p g a arbetsbrist och kommer fram tills en ersättare med obligatorium anländer att placeras i en övergångsorganisation.

Från Försvarsmaktens hemsida om det nya anställningsavtalet:

"Kommer avtalen för ersättningar att göras om?

Det så kallade Utlandsavtalet kommer att förhandlas om under hösten, med start i september, främst mot bakgrund av att lagen som reglerar internationella militära insatser (före detta Utlandsstyrkan) görs om. I vilken utsträckning förhandlingen kommer att medföra några ändringar i ersättningsnivåerna är det för tidigt att uttala sig om.

Kommer regelverket som reglerar medarbetarens villkor vid verksamhet internationellt att förändras?

Lagen om utlandsstyrkan kommer vid årsskiftet att ersättas av en ny lag om internationella militära insatser. Den nya lagen innebär bland annat att man tjänstgör i internationella militära insatser i sin befintliga anställning. Den nya lagen innebär också att tjänsteresor till insatsområdena omfattas av den nya lagen. Försvarsmaktens utlandsavtal kommer att överses under hösten för att anpassas till den nya lagen."

En väsentlig del i den anställdes beslutsunderlag vid ställningstagandet till obligatoriet utgörs av just utlandsavtalet som reglerar bl a förmåner och ersättningar. Det är högst förståeligt att personal känner sig tveksam till att skriva på ett nytt anställningsavtal, när de underliggande avtalen som styr arbetet ej är slutförhandlade.

Genom Officersförbundets nyhetstjänst kan man se att verksamheten på några av Flygvapnets förband ställdes tidigare i veckan för att de anställda kände att de behövde diskutera innebörden av det nya anställningsavtalet. På andra förband i Försvarsmakten har istället större personalsamlingar med förbandschef genomförts.
(Tyvärr försvinner av någon anledning Officersförbundets nyheter i ca en vecka innan de kan återfinnas i arkivet). Idag uppmärksammade även Östnytt frågan om det nya anställningsavtalet.

Tiden rinner nu snabbt iväg om Försvarsmakten som arbetsgivare ska kunna presentera innebörden i ett nytt utlandsavtal för sina anställda innan de ska ta ställning i frågan om den internationella arbetsskyldigheten. En ny person med bemyndigande att förhandla måste till att börja med tillsättas.

Att Försvarsmaktens personal ska ha en skyldighet att tjänstgöra även internationellt är fullt naturligt, men lika naturligt måste det anses att de anställda ska veta vad det är de sätter sin namnteckning på. Det hör till ledarskapets grunder.

20 kommentarer:

Karriärväxlingsdax sa...
27 augusti 2010 01:10  

Kolossens kollaps är nära...

Skulle vara intressant om någon initierad kunde förtydliga anledningen till varför bitr. förhandlinschef sagt upp sig med, till synes, omedelbar verkan. Kan det vara så illa att hon inte ville vara ansvarig förhandlare vid omförhandlingen av avtalen under hösten då chansen till framgångar är obefintlig?

En anledning till detta skulle isf kunna vara att FML givit styrningen att alla avtalsnivåer skall, som bäst, kvarstå samt ett sparbeting "ålagts att förhandla fram"? Som luttrad officer undrar man inför varje nyhet hur lågt AG kan sjunka denna gång???

Phoenix sa...
27 augusti 2010 10:07  

Har hört "rykten" att ändringar i ALFF innebär att premien försvinner och i bästa fall smetas ut för de som har utbetalningen nära förestående. Man kan ju hoppas att facket inte överger tidigare ingångna avtal utan kräver övergångsregler som inte missgynnar de som befinner sig i avtalet. Men vad har facket att sätta emot nu för tiden?

Anonym sa...
27 augusti 2010 12:52  

FM uppträder som den sämata av arbetsgivare då ÖB (myndighetschefen) tvingar oss anställda att skriva på ett anställningsavtal som förbinder oss att göra tjänst i krigszon i utlandet samtidigt som vi inte fått besked om ersättning, insatsfrekvens, försäkringar, stöd till hemmavarande mm.

Skäms på dig ÖB!!!

Anonym sa...
27 augusti 2010 16:41  

Inte bara östnytt som uppmärksammat detta även:
http://svtplay.se/v/2119243/nordnytt/oro_pa_f21

/JOPP

Anonym sa...
27 augusti 2010 17:12  

Vi får vål utgå från att Stålesjö & Dahle lever upp till det som utlovas - att förhandlingar om nytt utlandsavtal inleds i början av september. För en attraktiv & trovärdig arbetsgivare håller väl det som den lovar - eller......

Smörjaren sa...
27 augusti 2010 18:28  

Knepiga dessa brev vi får sända till oss. Formen påminner om kedjebrev.
Jag väntar spänt på de andra (tredje)brevet. Är det månne reklammupparna på HKV som ligger bakom detta?

Anonym sa...
27 augusti 2010 19:35  

Här har vi en mer balanserad artikel.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=3956168

Persbef sa...
27 augusti 2010 22:13  

Hon går till en ny arbetsgivare,
Arbetsgivarverket!
Dom uppfattade väl hennes talanger o kanske blir spelrummet större där....

Anonym sa...
27 augusti 2010 22:54  

Det är märkligt hur man,så totalt, kan ignorera behovet av den kompetens nuvarande personal byggt upp under många år. utan bara tar hänsyn till viljan att åka utomlands eller inte.
Skulle skattebetalarna acceptera en sjukvård som bara hade läkare som var villiga att abeta jour på natten men inte kunde utföra den enklaste operation?

Anonym sa...
27 augusti 2010 22:55  

Kan vi inte gå ihop alla som inte har obligatorie idag och kryssa nej?
Det är enda sättet att visa arbetsgivaren att vi inte tolererar hans sätt att lösa detta på. I samband med att vi lämnar in lappen den 20 så skickar vi in en ansökan till någon mission alt BG. Skulle kunna bli ett rätt intressant fall om någon blev uppsagd och facket drog det till arbetsdomstolen (om vi nu skulle bli uppsagda på grund av "arbetsvägran utomlands"). Undrar hur argumentationen skulle gå från hans sida....
Jag hoppas att så många som möjligt kryssar nej samt de som varit tveksamma till en fortsatt karriär i Försvaret säger upp sig själva så vi tappar så mycket kompetens som möjligt. DÅ kommer det bli lite jobbigt för ÖB och förklara för politikerna varför vi inte kan bemanna BG, ISAF och Kosovo etc.
ÖB ljuger ju nästan då han säger att politikerna kräver att vi skall ha ett obligatorie. Politikerna kräver att vi skall ha insatta insatsförband. Detta görs bäst med frivillighet och stimulans av personalen med hjälp av bra ledarskap, bra förmåner som lön och ledighet och bra (flexibla) rotationscykler mm.
Det är så himla konstigt att arbetsgivaren aldrig kan lyssna på oss som kör bussen.

Framförallt så ljuger ÖB då han skriver i sitt första brev att det är samverkat med Facket. Ja det är försökt att samverkat i frågan men den skedde i oenighet. Alltså är det inte samverkat med facket!!!!

Hade varit rätt värdefulflt om WW hade gjort en Gallup här på sidan om hur många som tänker kryssa Ja & Nej den 20!

H.E.L

Holtström sa...
28 augusti 2010 10:21  

Det är mycket olyckligt att biträdande förhandlingschefen sagt upp sig och att det dessutom inte finns någon förhandlingschef. Det sätter FM i en märklig situation i den nu pågående processen med oavslutade avtalsförhandlingar och ännu inte påbörjade avtalsförhandlingar, bl.a. nytt kollektivavtal för reservofficerarna.

Frågor om obligatoriet komplicerar dessutom bilden, där den enskildes beslut i frågan kring det förändrade villkoret i anställningen med internationell tjänstgöringsskyldighet hastas fram med många obesvarade frågor om vilka villkor man skall acceptera för att förändra innehållet i anställningen. Det FM just nu kommunicerar i frågan är form, process och konsekvens av att svara ja eller nej. Frågan kring obligatoriet är större än så! Innehållet ”glöms” däremot bort eftersom de underliggande avtalen inte är färdigförhandlade eller påbörjade. En mer naturlig process hade naturligtvis varit att först förhandla klart de underliggande avtalen för den anställde och i denna process också föra in obligatoriefrågan, nu väljer FM den omvända vägen och att i ett sådant läge stå utan förhandlingschef/biträdande förhandlingschef är inte bra och skapar frågetecken kring den fortsatta processen om avtalsförhandlingar.

Även om en ny förhandlingsorganisation är på plats inom kort hos FM är risken uppenbar att förhandlingarna riskerar att försenas och som företrädare för arbetstagarutskottet i Reservofficerarna hoppas jag naturligtvis att så inte blir fallet och att den utsatta tidplanen håller. Tiden rinner iväg! Det är kort tid kvar till att den enskilde reservofficeren (tillsammans med sina kontinuerligt tjänstgörande kollegor) skall ta ställning men de underliggande avtal är inte klara/påbörjade, en ny förhandlingschef bör omgående tillsättas för att inte äventyra det fortsatta arbetet.

Johan Holtström
Ordf. Arbetstagarutskottet Reservofficerarna

Anonym sa...
28 augusti 2010 21:40  

Vilket briljant ledarskap från HKV och ÖB! De flesta jag pratat med är positivt inställda till utlandstjänstgöring, men känner sig totalt överkörda på det sätt som det införs. Måtte inte dessa chefer behöva visa sitt ledarskap i tuffare tider...

/En som tappat allt förtroende för ÖB

Pellefant sa...
29 augusti 2010 11:11  

För egen del avser jag kryssa både JA och NEJ för att om inte annat vinna tid intill villkoren är utredda och kommunicerade. Jag har därmed svarat och det ankommer på arbetsgivaren att ytterligare utreda mitt svar. Detta helt enkelt för att villkoren i sig till del är avgörande för mitt val.

En annan svårighet som jag stött på är att jag inte vet vilken HR-avdelning som jag ska skicka mitt svar till. Nu har ju FM haft vänligheten att i brevet förse mig med 34 alternativa adresser, vilket inte underlättar för mig. Jag har som reservofficer i dagsläget ingen aning om vilken organisatorisk enhet (förband?) som jag tillhör (egna handlingar i ärendet pekar på organisatoriska enheter som är nedlagda). Jag har i veckan ringt FM i frågan vid tre tillfällen och det har inte gått att få fram ett svar.

Nu vet inte jag om denna kommunikation faller under förvaltningslagen (myndighetsutövning) eller om det är arbetsrättslig lagstiftning. Men de flesta myndigheter och arbetsgivare brukar ange EN svarsadress och sortera sin post själv.

"Allt för krigsförbanden!"

Wiseman sa...
29 augusti 2010 11:19  

Pellefant: Det organisatoriska kaos du upplever är du inte ensam. Officerare som redan har omreglerat sitt avtal till att omfatta internationell arbetsskyldighet får liksom alla andra hem ansökningshandlingarna och uppmanas omreglera igen. Man har nämligen dålig uppföljning på personalen sedan det förra systemet för att följa upp personal togs ur drift innan motsvarande i PRIO kan tas i drift. Leverantören har inte gjort sitt.

Pellefant sa...
29 augusti 2010 14:11  

@Wiseman:

OK, men beslutet om att avveckla det gamla systemet och därmed avhända sig ordning och reda fattade väl inte leverantören?

Rent generellt är det lite trist när viktiga beslut eller överväganden förmörkas av brister i handläggning och allmän oordning.

Iakttagelsen är generell och är tillämplig på både FM:s upphandlingskonst och personaltjänst samt förmågan att bibehålla initiativet i dessa frågor.

Som tur är har ju FM sitt fokus på viktigare frågor där det alls inte finns anledning betvivla professionalitet och oförvitlighet.

Huvudsak och bisak blir allt svårare att sortera. (I alla fall för en gammal avdankad resoff som mig)

Wiseman sa...
29 augusti 2010 14:13  

Pellefant: Nej, beslutet togs nog enligt tidigare tidsplan, precis som det många gånger tidigare gjorts inom många andra delar av FM, t ex att pensionera en rad helikoptersystem innan ersättare anlänt.

Anonym sa...
31 augusti 2010 13:16  

@Anonym 28 augusti 2010 21:40

Har samma "erfarenheter" frå de jag pratat med och håller i övrigt fullständigt med.

Goldmember sa...
31 augusti 2010 21:01  

Pellefant!

Jag undrade jag med till vilken HR-avd jag skulle skicka in mitt svar. Jag hittade ingen adress på HR-portalen, varken efter egna rundklickningar eller via sökfunktionen. Jag ville inte ringa, det pockade på med andra arbetsuppgifter, så jag mailade till dem istället. Svaret var ytterst drygt: "Din chef vet adressen, Maila inte till oss utan ring istället." Detta beteende av en funktion som skall stödja är odugligt, det är nu överlämnat till min organisations kvalitetsansvarige för utredning.

Dock finns nu adresserna ute på emil efter det att jag kontaktat informationsägaren. Dock inte på HR-portalen, och det är endast en kopia av de 34 adresser som skickades med brev som skickades hem till oss med (felaktiga) blanketter.

Denna soppa till obligatorie stinker, det verkar som om inget kan gå rätt till.

Vissa kallar mig cynisk, men då svarar jag att "god iakttagelseförmåga kallas för cynism, av dem som saknar denna förmåga".

Pellefant sa...
31 augusti 2010 23:09  

@Goldmember:

Det slår mig nu, när du säger det att jag har varit reservofficer sedan 1998 och under den tiden aldrig haft en direkt överordnad militär chef. Jag inte haft nån militär uppgift (i alla fall som jag känner till). Jag har inte kallats, övats eller prövats i något enda militärt sammanhang sedan 1998.

Jag lämnade ifrån mig näst intill all utrustning förutom en m/90 uniform. (den är grön, lite osäker på om den fortfarande är modern)

Alla handlingar (förutom armenytt och försvarets forum samt en CD-skiva om värdegrund) som FM har tillsänt mig sedan 1998 är prydligt samlade och sorterade i EN mapp, ca 7 cm tjock.(jag arbetar som byråkrat så det är god ordning på papperen) Ingen av dessa handlingar är avsända från nån av de 34 svarsadresser som anges. Ingen handling är heller längre relevant i nåt enda sammanhang.

Ovan är min reservofficerskarriär redovisad,

Det enda giltiga beviset för att jag finns är just de brev som jag har fått när det gäller utlandsobligatoriet...

Det kanske inte spelar nån roll för FM om jag svarar ja eller nej...

Senkomna svåra existentiella insikter kommer över mig, vad ska jag ta mig till?

Goldmember sa...
1 september 2010 20:37  

@Pellefant 31/8 23:09

Jag har efter dagens vurpor av så kallade chefer hamnat i samma existensiella limbo sim dig. En lämplig åtgärd är att kräva en stödgrupp nu.

Om jag nu bara visste vart jag ska vända mig...

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade