BU 12 och personalförsörjningen

Under tisdagen släpptes Försvarsmaktens budgetunderlag för 2012, BU 12. Budgetunderlaget (bilaga 1.1) innehåller som vanligt en massa intressant, som t ex att det nu offentliggörs att Hkp 16 blir UH-60M Blackhawk och att insatser utanför närområdet görs med markoperativ prioritering och att för insatser i närområdet prioriteras luft- och sjöoperationer. Ingetdera kommer som någon egentlig överraskning för som har lite insyn.

Mest intressant är dock personalförsörjningen som är Försvarsmakten största utmaning. Löser man inte ut denna spelar det inte så stor roll vilka tekniska system som finns anskaffade.

I inledningen av BU 12 står att läsa att det militära hotet mot Sverige bedöms vara fortsatt lågt, att den ryska militärreformen bedöms vara genomförd till 2020 (640 mdr USD har allokerats för moderniseringen) och att det är av stor vikt att USA bibehåller sitt engagemang i Europa. Lite längre ner (3.1.5) står att läsa om "omvärldsanalyser" som Försvarsmakten låtit göra av allmänhetens uppfattning om Försvarsmakten (omvärldsanalys har tidigare inneburit att man analyserat omvärlden, men den nya betydelsen är tydligen motsatsen. Å andra sidan har tydligen USA ett frivilligförsvar nuförtiden, bara för att för några år sedan ha haft ett yrkesförsvar).

Det är ingen munter läsning. "Den allmänna bilden av Försvarsmakten har tyngdpunkt på de negativa sidorna och Försvarsmakten ses som en verksamhet där ekonomiska neddragningar och förbandsnedläggningar är vanligt förekommande. Myndigheten uppfattas som en statisk, hierarkisk och gammaldags organisation som saknar modern struktur och nytänkande.


Försvarsmakten uppfattas som en spännande men riskfylld arbetsplats med starkt begränsade möjligheter till medinflytande där den anställde kan skickas ut i krig. Att tjänstgöra i Försvarsmakten uppfattas som meriterande, men man vet inte för vad och med vilket värde. En tjänstgöring ses som en kortsiktig aktivitet snarare än en långsiktig lösning.


Försvarsmakten uppfattas som en icke jämställd arbetsplats och kvinnor har aldrig känt sig och känner sig fortfarande inte adresserade av Försvarsmakten.


Det finns sammantaget en stor differens mellan bilden av Försvarsmakten och rekryteringsmålgruppens förväntningar och krav på en modern arbetsgivare, vilket negativt påverkar intresset och ställningstagandet för anställning till det militära yrket. Detta förstärks av att Försvarsmakten inte kan ge ett tydligt arbetserbjudande. Sammanfattningsvis har allmänheten en stereotyp bild av Försvarsmakten och uppfattar inte myndigheten som en potentiell arbetsgivare."

Inte på något sätt muntert och samtidigt mycket av det många varnat för tidigare. Man undrar också hur detta rimmar med den bild av Försvarsmakten som ÖB målade upp i intervjun med Sverker Olofsson i SVT förra veckan.

Under 4.2.4 läser man att omsättning av krigsförbanden ska ske individvis och att GSS/K (populärt: yrkessoldater) förväntas tjänstgöra 6 år. Man får alltså tolka det som att senare ekvationer bygger på att individerna i snitt tjänstgör 6 år. Det känns som mycket av en glädjesiffra då många idag anställda soldater är av åsikten att deras tjänstgöring är något de avser göra i 1-2 år inkluderande en insats för att sedan bli civila. Besvärande är också att man nu bedömer att först sommaren 2012 kan anställning av GSS/T (populärt: kontraktssoldater) ske, då erforderligt lagstöd implementerats. Först år 2018 beräknas hela organisationen vara bemannad med GSS/K och GSS/T.

Detta innebär med andra ord att först 2018 är Insatsorganisation 2014 fullt bemannad, under förutsättning att GSS/K stannar 6 år i snitt. Till 2018 kommer de senast krigsplacerade värnpliktiga soldaterna fortfarande att bemanna många av krigsförbanden. Man ska då också ha i åtanke att de senaste kullarna av värnpliktiga fick betydligt mer rudimentär utbildning än sina föregångare. Det är då på sin plats att ställa frågan huruvida dessa soldater som grundutbildades för tio år sedan kommer att erhålla repetitionsutbildning till de avlösts av GSS/K och /T, eller blir förbanden i vanlig ordning endast pappersförband? 

Under 4.2.9 följer en bra analys avseende varumärket Försvarsmakten. Man måste nu blicka framåt och övertyga ungdomar utan förförståelse i form av värnpliktssystemet och syskon som gjort värnplikten. Lyckas man inte med det är det kört för personalförsörjningssystemet.


"Rekrytering på frivillig grund innebär att Försvarsmakten ska konkurrera med andra arbetsgivare för att attrahera, rekrytera och behålla nya medarbetare. Allmänhet och rekryteringsmålgrupper behöver få en korrekt uppfattning om vad en anställning i Försvarsmakten innebär. Myndighetens kommunikation är ett verktyg som tillsammans med organisationens agerande utvecklar varumärket. Förtroende, trovärdighet och attraktivitet är avgörande för hur Försvarsmakten klarar konkurrensen.


Pliktsystemets påverkan på rekryteringen avklingar efterhand vilket innebär att nyrekryteringar från målgruppen unga med tidigare relation till försvaret genom värnplikt inte blir möjlig. Varumärkesarbetet som sker blir tongivande för hur myndighetens målgrupper uppfattar Försvarsmakten som organisation och potentiell arbetsgivare."

Apropå Personaldirektörens gästinlägg i förra veckan räknar Försvarsmakten 2013 med att ha intagit en organisation med 5700 specialistofficerare samtidigt som antalet officerare sjunkit till 3750 (6.5 - 6.6.3). Totalt ska 3650 officerare ha gått till att bli specialistofficerare. Med tanke på nämnda gästinlägg och den frivilliga konverteringen dyker en rad frågor upp. Varför ska officerarna konvertera? Vad är vinsten? Vad ska de erbjudas för att lockas att konvertera? Hur är finansieringen? Svar utlovas enligt BU 12 till våren 2012.


Mycket intressant är också i missivet till BU 12 att gångna års påtvingade omfördelningar från materielbudgeten till verksamhetsbudgeten, samt "uppkomna" anskaffningar såsom Hkp 16 tillsammans med det faktum att flera viktiga materielsystem faller för åldersstrecket, medför att det efter 2014 finns ett uppdämt materielanskaffningsbehov överstigande budgeten. "Sammantaget är innebörden att Försvarsmakten bedömer att vidmakthållande av insatsorganisation 2014 från år 2015 kommer att behöva ekonomiska investeringar utöver nu liggande planering." Likväl har vi en försvarsminister som ständigt slår sig för bröstet för att ekonomin är i balans. Det är den måhända nu, men vad händer på sikt?


Efter genomläsning av BU 12 blir slutsatsen att det måste understrykas att den organisation som nu redovisas i BU 12 är den organisation vi förfogar över 2020 då det ryska återtagandeprogrammet är fullbordat. Detta är alltså den svenska accelerationen avsedd att möta ett grannland med oklar politisk utveckling under stark militär upprustning.

25 kommentarer:

Anonym sa...
2 mars 2011 03:39  

HYDRAN är på plats i BU12. På sidan fem tittar den fram.

“Försvarsmakten föreslår att beslut fattas att genomföra åtgärder för att skapa en funktionalitet avseende markläge samt gemensam lägesinformation (GLI) och
Network Operations Center (NOC) för operativ- och teknisk styrning av Försvarsmaktens ledningssystem samt sammanställning av lägesbild i befintlig infrastruktur.”

Som jag uppfattade det hela var det ett icke förhandlingsbart nej man fick till den här verksamheten.
Jag har dock förstått att arbetet har fortskridit ändå.
Har herr Widman, eller någon annan, något att tillägga?
Det verkar finnas en del missförstånd att reda ut här!

I övrigt kan man notera att ett visst "Brasklappsbeteende" sprider sig i dokumenten.

“så långt ekonomin medger”
“i den takt ekonomin medger”
och liknande fraser står lite här och där. Visserligen finns de vanliga datumen kvar men det börjar bli med både förbehåll och antaganden.
Man har inte släppt tanken på organisationsförändringarna heller, bara skjutit fram dem lite.

"Försvarsmaktens inriktning för verksamheten
åren 2013 och 2014 förutsätter således att organisatoriska förändringar kan förberedas
och genomföras från år 2013.

Detta budgetunderlag bygger på följande antaganden:
− Basorganisationsförändringar vilka kräver riksdagens eller regeringens beslut
kan effektueras med början år 2013.

Hemställan
8. att regeringen beslutar om planeringsanvisning till Försvarsmakten att utarbeta
och inkomma med förslag till utveckling och anpassning av basorganisationens
struktur senast i budgetunderlaget för år 2013."

Ett ganska typiskt mellanårsunderlag som egentligen inte säger så mycket om man bara läser texten. Det väsentligaste är nog det som inte står där eller bara skymtar förbi i utkanten.
Det finns mycket oskrivet som behöver komma in i BU13. Framför allt blir nog BU14 ett betydligt mer intressantare underlag.

Tyvärr får jag nog upprepa mig om personalförsörjningen.
Jag tror att många kommer att bli besvikna och frustrerade inom de närmsta åren. Man har lovat och visat upp en bild som inte kommer att stämma med den där hemska verkligheten.

Teaterdirektören.

Anonym sa...
2 mars 2011 04:28  

Sidan fem i missivet till BU12, ska det vara i min kommentar tidigare.

Sedan kan man ju undra om det som WW börjar med "Det är ingen munter läsning"..är en beskrivning av samma positiva, glada och nöjda organisation som beskrivs i årsberättelsen och av ÖB m.fl.?

Teaterdirektören.

Anonym sa...
2 mars 2011 07:19  

Tack för en som jag uppfattar bra sammanfattning med slutsatser runt några av de viktigaste områden där FM har "utvecklingspotensial, och dess faktiska konsekvenser.

Syn att man inte kan få liknade analyser av de som är ansvariga för BU arbete i HKV, men de kanske är hemliga arbetspapper....

Kan vi inte dra en täckande slöja över Tolgfors och mantrat att FM är i balans?
Uppgifter - adekvata verktyg (förband, utrustade och tränade) har vi enligt min uppfattning inte haft på ett antal år (välj själv hur många...).

Galärslaven

Anonym sa...
2 mars 2011 08:37  

Tar bara en sak här: problemet för rekryteringen sägs i av Wiseman refererade avsnitt vara att målgruppen har en "stereotyp" bild av FM. Problemet ligger således inte hos FM utan hos de man vill rekrytera? Jag tror att man i så fall har underskattat problematiken lite... Ungdomar idag har nog en förvånandsvärt korrekt, om än flyktig (FM inget som intresserar dem dagligdags) bild av FM. Det är bara det att det FM erbjuder inte är det man vill ha.

/Karl

TRIDENT sa...
2 mars 2011 09:01  

Varför så negativa....?

Det är ju fastslaget i årsredovisningen att:
"Den interna uppfattningen om Försvarsmakten som arbetsgivare är mer positiv. Försvarsmakten ses som en trygg och generös arbetsgivare med ordning och reda och som erbjuder bra och övergripande utbildningar. Verksamheten präglas av utmaningar och arbetet leder till personlig utveckling och erfarenheter som är meriterande."


Vi är alla glada, nöjda, positiva och känner trygghet.....


Dessutom så finns det ju inga problem - bara "utmaningar"....

..."utmaningar" av galaktiska proportioner!

Ska vi gissa att verkligheten har hunnit ikapp senast nästa sommar...

Wiseman sa...
2 mars 2011 11:56  

Teaterdirektören: Delar din analys.

Galärslaven: Ibid.

Karl: Hittills har det aldrig varit några större fel på kartan. Däremot har den som gjort terrängen sällan följt kartan.

Trident: Det är inte det enda i årsredovisningen som känns främmande från verkligheten.

Anonym sa...
2 mars 2011 16:04  

"Det är då på sin plats att ställa frågan huruvida dessa soldater som grundutbildades för tio år sedan kommer att erhålla repetitionsutbildning till de avlösts av GSS/K och /T, eller blir förbanden i vanlig ordning endast pappersförband?"

Det enkla svaret på frågan är nej, eftersom pliktlagen är vilande. Det lite mer invecklade svaret är att många kommer få erbjudande om att delta i en frivillig "KFÖ" till hösten, likt den som genomfördes på Lv6 i höstas. Helt enkelt GSS/T med muntliga avtal tills förutsättningar finns att skriva avtal med denna personalkategori runt 2012..

/H

Daniel sa...
2 mars 2011 20:45  

Om det blir problem att rekrytera på frivillig väg är lösningen antingen att dra ner på numerären eller skjuta till mer resurser för att ge bättre lön/förmåner - inte att tvinga folk att göra ngt de inte vill.

Att försöka öka försvarets budget genom att skrämmas med ryssen tror jag är helt dödfött.

Tant Strul sa...
2 mars 2011 20:57  

Intressant formulering i BU:
"Förmågan till ledning vidmakthålls, utvecklas och förändras genom att centralisering av strilcentraler genomförs och verksamheten i Hästveda (StriC syd) avvecklas 2014." (?)

Förmågan MINSKAS ju genom att man har en krigsanläggning mindre, däremot sparar man pengar.

ÖB kunde skriva så här : "Hästveda läggs ned för att spara pengar, dock med ökade risker."

Wiseman sa...
2 mars 2011 21:09  

H: Pappersförband med andra ord.

Daniel: Skrämmas eller inte så är det realiteten.

Tant Strul: Instämmer. Det var en mer korrekt formulering.

Anonym sa...
3 mars 2011 07:08  

Finns det någon lista över vad som klassas som OF respkt OR befattningar?

Malin

Anonym sa...
3 mars 2011 10:35  

Å andra sidan har det visats (underlag från FortV) att behålla Hästveda är billigare än att lägga ner det och bygga nytt i Mälardalen.

Att lägga ner Hästveda sparar alltså inga pengar utan ger både ökad kostnad och ökad risk.

Det är bara det att Per Nilsson, C PROD och vi andra har haft olika mattelärare...

/Räknekunnig

Anonym sa...
3 mars 2011 11:35  

Förbanden har själv matchat in OF och OR befattningar enligt principen 65 % OR och 35 % OF.
/Syd/

Anonym sa...
3 mars 2011 17:33  

Det är ju vekligen inte normalt att lägga ner en verksamhetsort (Hästveda) för att sedan bygga något nytt på ett annat ställe.

Skall man spara pengar så skall väl inget nybyggas utan den verksamheten skall omhändertas på befintliga anläggningar annars så sparar man väldigt lite?

//Jarhead

Anonym sa...
3 mars 2011 19:39  

Och om den nya anläggningen bara är en fredsledningsplats, vad har man då vunnit och förlorat ?

Anonym sa...
4 mars 2011 14:25  

Även om mot förmodan nåt mirakel sker och Försvarsmakten skulle lyckas fylla alla poster är detta tillräckligt? Det så kallade insatsförsvaret är ju inte till för att försvara Sverige så i princip behöver den ju bara bestå av de förband som finns utomlands samt några avbytare. Det tar väldigt lång tid att bygga upp från 1939-45 skedde en enorm insatts men det var i krigstid i fredstid så kan det ta betydligt längre tid. Denna omställning är för mig totalt främmande och insatser utomlands är sekundära om inte lyx i dags läget är det verkligen något vi ska ha Försvarsmakten dedikerad till?
/Kalle

Tant Strul sa...
4 mars 2011 20:43  

Ur BU : "Försvarsmakten kommer 2014 ha kapacitet att genomföra insatser med 1 700 personer (300 nationellt och 1 400 internationellt) där luft- och sjöoperativa operationer i närområdet ska kunna genomföras över tiden" .
Har vi bara 300 individer för nationellt försvar år 2014 ? För drygt 40 miljarder per år ?

Ur BU: "Samtliga krigsförband i insatsorganisationen bedöms vara fullt bemannade med kontinuerligt och tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän först 2018".
Hur många för nationellt försvar ?

Ska Hästveda ersättas av en ny anläggning ?
Har inte hittat något om detta i BU.

Anonym sa...
4 mars 2011 23:17  

Med en "framgångsfaktor" för GMU rekryteringen på 10/1 mot den planerade 3/1 (OBS! Lågkonjunkturssiffror) kan det nog ta ett tag innan vi når målet med uppfyllda förband! När det framöver skall utbildas över 5000 GSS per år, kan ni ju själva räkna ut vilka ansökningsvolymer vi måste upp i.....
Vet inte hur många Pliktverket som jämförelse mönstrade under de sista åren med vpl, men framtiden ser inte bara ljus ut! Undrar hur siffrorna kommer se ut när konjunkturen vänder?

Anonym sa...
5 mars 2011 13:03  

När försvann ordet "insatsförband" och ersattes av den gamla trotjänaren "krigsförband"?

Kommer även "Krigsorganisationen" återvända?

Anonym sa...
5 mars 2011 13:56  

Det är väl av den anledningen man såg till att få inskrivet i hv-avtalen att man kan nyttja dessa även utomrikes, man visste från start att det skulle gå på röven och säkrade upp en plan b som ev skulle kunna fungera.

Nu krävs ju förvisso att de folkvalda ska ta beslut om detta men efter ett par år med yrkes så lär kunskapen hos dessa ersättas av viljan att visa omvärlden hur duktiga vi är plus att det från hkvs håll måste visas resultat som rimmar med budgeten, mer insatser = mer pengar och vad som händer med dem på golvet behöver exakt ingen bry sig om.

/grp ch

Anonym sa...
16 mars 2011 22:40  

Äntligen lite klartext kring GSS/T! Svenskt Näringsliv sätter motorsågen i förslaget och dissar den illa tillyxade personalförsörjningsidén fullständigt.

En länk att läsa lite mer; http://www.svensktnaringsliv.se/allmanna_nyheter/nya-forsvaret-moter-motstand_129039.html

Anmärkningsvärt, i ett veteranperspektiv, är att i artikeln finns omnämnt att Försvarsmakten INTE tänker ta något ansvar för rehabilitering av i tjänsten skadade eller sjuka soldater. Inte heller i budgetunderlag 2012 finns något omnämnt kring en fungerande veteranpolicy.

Kan ju bara nämna att en handikappanpassad bil med plats för rullstol-nåt som blir rätt nödvändigt efter en smäll på en IED, kostar ungefär 900 000.... Försvarsmakten tänker inte betala. Försvarsmakten tänker låta enmansföretag betala..... se gärna filmen "Född den fjärde juli" av Oliver Stone. Den är rätt otäck-tyvärr är den nog inte helt missvisande för hur Försvarsmakten i Sverige förhåller sig till sina skadade veteraner-efter de fått en medalj.......

Anonym sa...
14 maj 2011 13:00  

Citat : "det måste understrykas att den organisation som nu redovisas i BU 12 är den organisation vi förfogar över 2020 då det ryska återtagandeprogrammet är fullbordat."
Det är lugnt Wiseman....Ryssen har numera ett helt annat fokus, man har upptäckt den underbara kapitalismen och insett att man kan dränera den gamla västvärlden på pengar. Så år 2020 kommer du att stå på dina gamla knotiga ben och be att vi ska få ansluta oss till Nordstream ;-)

Anonym sa...
26 maj 2011 10:11  

Enbart tankarna på att lägga ner en bombsäker och väl investerad skyddad berganläggning, när det fortfarande år 2011 finns angripare som med strategiskt bombflyg och taktiska robotar fullständigt kan utradera samtliga ovanjordanläggningar på bara några timmar, är ett förödande tankesätt. Till och med Gripenhangarerna måste ifrågasättas i ett skymningsläge.
Stridsplanen har inget nämnvärt skydd alls. De pengar som har sprängts ner i bergen är guld värd och måste beaktas fortgent än att konsulter ska få igenom sina viljor skapa något som enbart gynnar dem själva och politiskt kommunala intressen.
I berganläggningarna finns hur mycket plats som helst för GLI/NOC (informationsöverlägsenheten finns ju redan i bergen) och även försvarsledningen fast det är ju förstås inte så mycket bevänt med hotellrörelsen och rumsservicen där.

Sinuhe the Egyptian sa...
9 april 2012 19:14  

Beträffande Svenskt Näringsliv var man negativa till rehabansvaret i sitt remissvar till Personalförsörjningsutredningens betänkande. Regeringen har märkligt nog inte backat ett dugg.

Beträffande uppfyllnad med GSS/K och GSS/T så bör man ha i åtanke att det finns många verktyg som kan användas för att öka inflödet och den genomsnittliga anställningstiden. Dagens situation kommer ju inte att vara statisk - nya verktyg måste användas. Regeringen nämner ju premier i sin proposition.

GMY

Sinuhe

Anonym sa...
9 april 2012 20:26  

Hur ska deltidssoldatproppen komma igenom riksdagen om regeringen inte beaktat Svenskt Näringslivs synpunkter på rehabiliteringsansvar?

Förstår riksdagens ledamöter vad de ska rösta om? Hur agerar svenskt näringsliv? Får ju hoppas på en intensiv kampanj mot propositionen.....

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade