Hur får man ihop yrkesförsvarsekvationen?

Jag vill påsta att Försvarsmakten nu står inför sin största utmaning sedan andra världskriget. Från en trygg och överskådlig personalförsörjning genom värnplikt, till att som vilken arbetsgivare behöva rekrytera all sin personal på den öppna arbetsmarknaden. Eftersom det är många aspekter som rör personalförsörjningen, blir detta ett långt inlägg.


Det ena problemet med personalförsörjningen är hur man ska förvandla köttberget av officerare till en mindre andel officerare och en betydligt större andel specialistofficerare. Det andra och större problemet som jag tänkte diskutera mera här, är hur man ska säkerställa en tillräckligt stor rekrytering av soldater av erforderlig mental och fysisk status för att säkerställa uppfyllnad av Försvarsmaktens organisation. Detta är ett problem som tett sig allt svårare i andra västländer med yrkesförsvar.

Systemet med anställda soldater kunde ju ha fått en bättre start än beskedet att Försvarsmaktens mest erfarna soldater sedan början av 1800-talet inte får fortsätta sin anställning i Försvarsmakten efter en sammanhängande period med värnplikt direkt avlöst av utbildning inför NBG, NBG-beredskap, mer utbildning och sedan insats i Kosovo och Afghanistan (det senare med skarp strid). Försvarsmakten har sedan tidigare i budgetunderlaget för 2010 (BU10) identifierat att man kommer att behöva avskeda personal samtidigt som man anställer, vilket kommer att bli kontraproduktivt för rekryteringen. Lösandet av detta problem kommer att bli avgörande för möjligheterna att personalförsörja den nya organisationen.

Hur ska Försvarsmakten då kunna locka unga i den för resten av livet mest avgörande åldern (där man ska utbilda sig för sitt resterande yrkesliv, bilda familj o s v) att söka anställning i Försvarsmakten i 4-7 år för en månadslön om 17 000 kr och enligt målbilden en fjärdedel av tiden på insatser? Det blir en mycket svår nöt att knäcka. En möjlighet är att kunna erbjuda en förmånlig yrkesväxling efter den militära anställningen som innebär mervärden i förhållande till vad det civila samhället kan erbjuda. Försvarsmakten har också identifierat denna aspekt och ber i BU10 övriga delar av samhällsapparaten om hjälp med detta.

Kamratföreningarna för fallskärmsjägare, kustjägare och militärtolkar är mycket starka nätverk för personal med bakgrund i dessa befattningar och har i flera år arbetat med just frågan om civilt meritvärde för sina medlemmar. I syfte att stötta Försvarsmakten i frågan inför det nya personalförsörjningssystemets införande, har föreningarna bjudit in till en konferens om civilt meritvärde som går av stapeln på Karlberg den 11-12 november.

Lyckas man med att få militär anställning attraktiv i det civila näringslivet ökar chansen att Försvarsmakten lyckas rekrytera rätt personal. Risken är som sagt annars mycket hög att man hamnar i samma svåra situation som andra länder med yrkesförsvar där man får leta sig allt djupare ner i samhällsskikten och allt längre ner i kompetensnivåerna för att hitta folk som kan vara intresserade av militärtjänst. Nederländerna är det land som stått modell för det nya personalförsörjningssystemet och där dras man med nästan 20-procentiga vakanser och tvingas rekrytera på skolornas individuella program.
I USA rapporteras nu återigen stora problem med att rekrytera soldater och att få tag på rätt soldatmaterial, trots att landet har ett mycket utbyggt program för civilt meritvärde och en stor veteranadministration.
Är man intresserad av att följa en amerikansk soldats karriär i fantastiska foton från mönstring till hemkomst efter insats i Irak rekommenderar jag detta bildspel.

Under 90-talet hette det i Försvarsmakten rekryteringskampanjer att det var viktigare att en militärs mest välutvecklade muskler satt 30 cm ovanför biceps. Jag är rädd att det är ett krav man nu kommer att behöva göra avsteg ifrån. Många officerare uttrycker oro över att man i framtiden ska behöva förlita sig på soldater av den typ av personer som Försvarsmakten tidigare aktivt försökt bli av med som värnpliktiga, nämligen de som av diverse anledningar är lite för intresserade av det militära.


Försvarsmakten och samhället måste också bli mycket, mycket bättre på att ta hand om sin personal och deras anhöriga under insatser. Den behandling våra veteraner mötts av vid återkomst till Sverige från Afghanistna med skador är inte något som påverkar rekryteringen positivt. För ett år sedan lade Veteranutredningen fram sitt betänkande och sedan dess har det tyvärr varit mycket tyst från regeringshåll i frågan. Under själva insatsen krävs det ett starkt samhälleligt stöd till soldatens familj för att denne ska känna sig helt trygg med att åka. Detta stöd existerar inte idag p g a den svenska skattelagstiftningen. När det gäller försäkringar och förmåner under insatsen uppmanar idag Försvarsmakten sin personal att teckna egna försäkringar (som myndigheten sedan går i borgen för ifall force majeure träder in) inför insatser, då Arbetsgivarverket inte velat gå med på höjda försäkringsnivåer för militär personal under insats.

Försvarsmakten omtalar själv i BU 10 att det är av yttersta vikt för rekryteringen att Försvarsmakten är en arbetsplats som såväl medarbetare som tidigare medarbetare talar väl om och att "den nära omgivningen till potentiella, nuvarande och tidigare
medarbetare har en positiv uppfattning om Försvarsmakten och uppmuntrar individens val av yrke". I en framtid där man för att finansiera de ökade kostnaderna för yrkesförsvaret kommer att lägga ner grundorganisationsförband (d v s regementen, flottiljer etc) och även flera av Hemvärnets verksamhetsplatser varvid hela landsändar blir utan militär närvaro, blir det allt färre svenskar som kommer att ha kontakt med Försvarsmakten och därmed hämmande för rekryteringen. Många av storstadsförbanden har också sedan tidigare lagts ner i glesbygdspolitikens tecken och för många unga stockholmare ter det sig tyvärr inte värst lockande att flytta till Boden eller Eksjö.


Sedan återstår själva finansieringsproblemet. Hur ska Försvarsmaktens trånga ekonomi mäkta med att försörja all anställd personal. Redan idag uppgår lönekostnaderna till ca 30% av försvarsbudgeten och i många yrkesförsvar, däribland förebilden Nederländerna ligger lönekostnaderna på över 50% av budgeten. Trots en ordentlig nerdragning i numerären kommer kostnaderna att öka. Dessa dryga 20% behöver hämtas igen någon annanstans i budgeten. Anställda soldater ska ha motsvarande förmåner som anställda officerare. Officerare får övningsdygn planerade då verksamheten inte medger att arbetstiden går att planera, där varje övningsdygn är värt från ca 600 kr till över 1500 kr fr o m årets 25:e övningsdygn samt 8h kompledighet. Som jämförelse kan nämnas att när jag en gång i tiden gjorde GU hade jag drygt 100 fältdygn på ett år. Utöver övningsdygnen kommer naturligtvis alla andra kostnader för anställd personal såsom OB, jour, traktamenten o s v. Försvarsmakten är nu också under införandet av det nya heltäckande datasystemet PRIO, där man ska sköta allt från arbetstid och resor till materieluppföljning och en rad andra funktioner från de dryga 70 datasystem detta ersätter. Eftersom varje klient kostar från 8000 kr/år och uppåt (högre för chefernas klienter) blir detta ingenting som soldaterna kan använda, utan all deras administration ska lösas av deras plutonchefer och liknande. Kostnaden hade ju annars blivit ännu mycket högre för yrkesförsvaret.

Kommer Försvarsmakten att ha råd att hålla sina anställda soldater övade, eller blir det samma sak som alltid de senaste åren, att förbandens övningar utgör budgetregulatorn och så fort pengarna befaras tryta blir övningarna det första som drabbas?

Den fälla många faller i när man talar om yrkesförsvaret är att man tror att det kommer vara så mycket mer välövat än värnpliktsförsvaret. Jag förhåller mig skeptisk till den frågan med tanke på de enorma kostnaderna som detta nu kommer att föra med sig. Vad man också glömmer är att vårt värnpliktsförsvar var mycket övat fram till 90-talet, då just de tidigare mycket regelbundna repövningarna fick agera budgetregulator. Sedan millennieskiftet kan antalet repetitionsövningar räknas på den armlöses fingrar.


Detta för mig raskt in på den andra operativa aspekten. Den numerär som det nya yrkesförsvaret får kommer aldrig att räcka för att försvara Sverige. Det kommer att krävas en enorm återtagning för att på något sätt kunna producera en numerär som är i närheten av trovärdig och har man då övergett värnplikten, blir det inte lätt att återinföra den. Lagstiftningen finns kvar, men hur populärt är det att verkställa den? Sverige har inte en yta och ett befolkningsunderlag som utgör en god grund för ett nationellt försvar av yrkessoldater.

Vem ska sedan kompensera andra arbetsgivare för att deras personal (de kontraktsanställda soldaterna) försvinner iväg ett halvår på insats och någon gång i halvåret är på övning under normal arbetstid? Framförallt, varför skulle man vilja anställa arbetskraft som man vet kommer att vara borta? Hur ska Försvarsmakten ekonomiskt ersätta den kontraktsanställde soldaten för förlorad arbetsinkomst när hans normala lön är mycket högre än "normalt"? Redan idag är detta ett stort problem för hemvärnspersonal och reservofficerare. Hur ska i så fall yrkessoldaten ta det att han/hon får 17 000 kr/mån för heltidstjänst medan den kontraktsanställde som bara tjänstgör då och då (därmed i yrkessoldatens ögon är sämre på att kriga) får en högre ersättning för att kompensera förlorad civil inkomst? Här finns det utan tvekan stora problem att ta tag i.


Lyckas man lösa problemen med att rekrytera kompetent personal och få ekonomin att gå ihop tillräckligt mycket för att hålla personalen konstant övad, är det ingen tvekan om att Sverige kommer att få en försvarsmakt med mycket hög standard, om än ack så liten. Jag kan inte låta bli att undra om inte effekten hade blivit bättre om man behållit värnplikten med en högre personalvolym och istället sett till att genomföra alla de repövningar som är förutsättningen för att hålla en hög standard och vilka var framgången bakom de första bosnienbataljonerna och åtskilliga missioner innan dess. Systemet med kontrakterad personal är alldeles ypperligt, men är egentligen inget nytt. Det har fungerat i drygt 10 år med värnpliktig personal, där det första kontrakterade förbandet, SWERAP 01 utgjorde KS 01 och sedan har det fortsatt med t ex IA 03 som sattes in som LA 01 i Liberia. Det är inget som hindrar att man tecknar beredskapskontrakt för internationella insatser med värnpliktig personal. Det är heller inget som hindrar att man kombinerar ett mindre antal fast anställda soldater med ett värnpliktssystem i övrigt.

Även om jag hoppas att allt går vägen med yrkesförsvaret, befarar jag starkt att man inom tio års tid kommer att förbanna att Sverige övergav värnplikten. Måhända är jag överdrivet skeptisk. Det behöver ju inte bli problem i Sverige bara för att så många andra nationer har problem med att personalförsörja sina yrkesförsvar...

Konferensen om civilt meritvärde är i alla fall ett högst lovvärt initiativ och fler sådana initiativ måste till om personalförsörjningen ska ha någon chans att lyckas.

50 kommentarer:

Anonym sa...
9 november 2009 kl. 02:35  

Huvuddelen av vår försvarsmakt har väldigt gammal materiel och på frågan varför, ger Öb svaret att man prioriterat insatsförbanden utomlands. Eftersom viktig materiel är 20 år eller äldre drar jag den slutsatsen att man satsat stora delar av minst 25 års materielbudgetpegar på utlandsförbanden. Kan någon tala om för mig var dessa förband finns idag?
Övningen Dagny II visade med all tydlighet bristen på ledningsförmåga och oträning. Förbanden var omogna och ringrostiga. Kunskapsnivån var låg och kännedom om så självklara saker som IKFN saknades helt hos vissa.
Kan man inte träna/utbilda de små och enkla förband vi har idag, hur tror någon att de "nya" komplexa förbanden skall kunna bli övade.
Kan man inte materielförsörja mer än de små och enkla utlandsstyrkorna vi har haft de senaste 25 åren, hur skall vi då kunna försörja de "nya" materieltunga förbanden.
Nej, jag tror inte att ens de som lagt fram förslaget om den "nya försvarsmakten" tror att den är genomförbar.
När man dessutom har ett väldigt kort tidsperspektiv på att anställa eller inte så tror jag mig höra mig själv säga "vad var det jag sa". (IGEN) Dags att tänka om!!
Jag fick den här frågan häromdagen av en officer i den amerikanska marinkåren.
"Varför skickar ni bara ner hopplockade styrkor av vakt- och bevakningssoldater hit?/Afganistan/
Värför skickar ni inte ner något av era riktiga infanteriförband som är samtränade och har riktig utrustning?
Vad hade du svarat på den frågan?
"Fd krigsturisten" Teaterdirektören.

Anonym sa...
9 november 2009 kl. 03:59  

Återigen, Stort tack för ett förbannat bra inlägg. Man blir verkligen frustrerad över hur det går till och hur personer i beslutsfattande positioner uppenbarligen inte tänker. Jag mår illa då jag ser hur Sveriges försvarsförmåga rinner oss genom fingrarna. Har länge länge länge velat bli YO alt spec.off men nu vet jag inte.....Finns det en framtid ? Visst gör det det, men fy fan för den. Verkar inte som att man ska hoppas på ett "PROFFS" försvar heller. För som du så klarsynt skriver det så finns det inga pengar och kommer inte att finnas några heller på väldigt många år framöver. Man kan ju inte åka på mission hela tiden ( tycker inte min fru iaf ;-) ) Men idag är det väl mission som funkar minst dåligt inom svenska försvaret.

Tack för det jobb du lägger ner på det här. Jag uppskattar det väldigt mycket

Mvh MOT soldat

Anonym sa...
9 november 2009 kl. 07:44  

*suck*

Anonym sa...
9 november 2009 kl. 08:13  

Frågan är om man inte skulle gå åt andra hållet...

Obligatorisk plikt för alla - även kvinnor. Tjänstgöringen kan vara olika men alla skall göra den - antingen militär eller civilplikt.

Dagens och framtidens hot är inte bara militära utan även hot från kriser och oförutsedda olyckor mm (terrorhot är mest bara ett verktyg för manipulation för att öka budgets mm i Sverige). Vårt samhälle är mycket sårbart och även de minsta störningar kan få stora konsekvenser. Att ha inövat kunnande hos breda befolkningslager att agera vid kriser är mycket värt. Och varför inte kombinera detta med ett militärt försvar som i Schweiz - en stor del av befolkningen har full beväpning hemma. vi måste även notera att framtidens hot mot demokratin kommer att öka - ett yrkesförsvar med möpar inriktade mot extremhögern kommer att vara det främsta hotet mot vår demokrati över tid.

Sleipnir sa...
9 november 2009 kl. 09:51  

Skillnaden mellan de anställda och de kontrakterade är även oerhört tydlig i det som kallas personalkategori specialister (inte att förväxla med specialistofficerarere).

Såsom anställd inom FM (civil) kan man tillhöra ett krigsförband eller insatsorgansiation och klassas då som specialist. För de av oss som detta skett för sker ingen omförhandling av lönen eftersom vi anses utföra samma arbete som vi vanligtvis gör.

Men den kollega som blir legal advisor på basis av att han är jurist, går på sin tiidgare lön från den enhet han arbetat på , vilket är 30 000 mindre per månad än han haft som rekryterad utifrån för en specifik insats (det vill säga, se som HRC kallar kontrakterade specialister).

Det är aningens irriterande.

Forsno sa...
9 november 2009 kl. 09:55  

"Vem ska sedan kompensera andra arbetsgivare för att deras personal (de kontraktsanställda soldaterna) försvinner iväg ett halvår på insats och någon gång i halvåret är på övning under normal arbetstid? Framförallt, varför skulle man vilja anställa arbetskraft som man vet kommer att vara borta?"

Alla arbetsgivare som anställer någon i fertil ålder är redan i den stationen.

Anonym sa...
9 november 2009 kl. 10:42  

Det var inte bättre förr...

Det var MYCKET bättre förr!!!

Just nu är det dock bara "ju förr desto bättre..."

En som vet!

J.K Nilsson sa...
9 november 2009 kl. 10:48  

Forsno, det innebär ju dubbelt så högt uttag på den fertila arbetskraften så du har ju nästan rätt.

J.K Nilsson

Anonym sa...
9 november 2009 kl. 10:58  

jag håller med Anonym den 9 november 2009 08:13 - inför samhällstjänst för alla ungdomar. Som pappa till flera ungdomar i relevant ålder tycker jag en bred plikt inte bara skulle vara en (sannolikt nödvändig) grund för det militära försvaret utan också en smeltdegel för ungdomar från olika delar av samhället. Detta har också en betydelse för skyddet av demokratin och jag tror att denna betydelse av värnplikten har underskattats vid avvecklingen. Det finns också en familj- och samhällsnytta med att putta ut dem från hemmet.

Jag har uppmuntrat barnen att göra värnplikt, men jag skulle bestämt avråda dem från att skriva på avtal om utlandstjänst för att få göra VP, eller direkt vid avslutat VP. Jag tycker att man ska ha något mer mognad för detta - nu när det blivit farligt.

Ett alternativ, för att fullgöra "vårt" uppdrag i Afghanistan, kunde ju vara inhyrda trupper eller en främlingslegion. Medborgarskap och jordbruksmark åt dig och din familj om du tjänstgör 5 år.

/Trött

Anonym sa...
9 november 2009 kl. 11:08  

"Eftersom viktig materiel är 20 år eller äldre drar jag den slutsatsen att man satsat stora delar av minst 25 års materielbudgetpegar på utlandsförbanden. Kan någon tala om för mig var dessa förband finns idag?"

Jag kan, pengarna har till stor del hamnat i flygvapnets flygplan och helikoptrar. Dessa luftfarkoster ingår i organisatoriska enheter som jag inte vill kalla för förband, vaför kan man bl.a. läsa om på denna blogg.
Så mycket investerade pengar i luftfarkoster som inte gett någon fördel till den svenske soldat som för en spotstyver risker livet i Afghanistan.
JAS 39 vill politikerna ha till export, TP84 köptes nog före dessa 25 år och hkp-bedrövelsen är inte värd någon annan kommentar utan att det blir troligtvis inga Pumor i insats under 2011 heller.

Sammanfattningsvis rekommenderar jag endast idioter att ta anställning i FM och åka på insats oförsäkrad, dåligt utrustad, dåligt betalt, utan eget flygunderstöd och under en politisk och militär ledning som säger en sak men gör något annat.

1200 flygtimmar

Forsno sa...
9 november 2009 kl. 11:49  

Ehm, tillfällig ordlbndhet: det ska naturligtvis vara "situationen" och ingenting annat.

Per Ahlström sa...
9 november 2009 kl. 13:01  

Ett som vanligt alldeles utmärkt inlägg! För mig som är en något mer varm anhängare av vad som komma skall (framförallt är jag motståndare till plikt...) tycker jag du missat en viktig poäng med att byta rekryteringsmodell.

För mig är det oförståeligt varför vi ska tvinga personer att göra värnplikten när omvärldssituationen inte kräver det. Ska man se till ett rent nyttoperspektiv vore det väl mer värdefullt att varje år tvångsinkalla x antal unga människor att hjälpa till i vården, i barnomsorg eller någon annan viktig uppgift i samhället. Varför är försvarsmakten, i fredstid, så mycket mer viktig än andra typer av offentligt finansierad verksamhet?

/Per

Anonym sa...
9 november 2009 kl. 13:53  

Se inte problemen, se lösningarna.
Ja, om jag börjar med ekonomin så kan vi säkert få det att gå ihop om vi använder det försöksavtal som just nu testkörs inom FörsE väst.
Arbetstagaren får endast vistas på sin arbetsplats vardagar mellan 0645-1945. Övrig tid skall förhandlas i varje enskilt fall och i "god" tid innan.
Läser man vad som meddelats på hemvärnstinget om att övningar endast skall bedrivas på vardagar och under kontorstid så förstår man vartåt det lutar.
Stora delar av ekonomin räddad och som en bonus kan arbetsgivaren upplevas som framsynt och rent av human.
(Försvaranställda endast under kontorstid på arbetsplatsen Securitas helt ensamma på flottiljen, basen, kasernområdet.)

Blunda och tänk!


"I en krigssituation kan man skaffa fram materielen" lovade ÖB på samma ting.
Materielfrågan löst.
Så enkelt har jag löst två svåra frågor i den nya försvarsmakten.
Det finns lite att fila på men det går säkert att få ihop på något sätt.
Skulle vara intressant att få reda på hur de som planerat tänkt sig det hela. Resonemanget i BU10 bygger det mesta på antagande av kommande åtgärder. Man måste väl ha haft en tanke på hur man ska genomföra dessa?
Obs! Inlägget innehåller allvarligt menad ironi.
Teaterdirektören.

Anonym sa...
9 november 2009 kl. 14:11  

1200 flytimmar@
Han sa och jag skrev "insatsförband utomlands".
Förutom Tp84, som vi kan lämna därhän p.g.a ålder, så har väl inga av de "förband du räknar upp varit på någon insats utomlands. Några finns ju inte ens i verkligheten ännu.
Det kan inte vara dessa han menade.
Det måste vara några andra, men vilka?
Teaterdirektören.

Upandaway sa...
9 november 2009 kl. 15:49  

@Wiseman: "Måhända är jag överdrivet skeptisk. Det behöver ju inte bli problem i Sverige bara för att så många andra nationer har problem med att personalförsörja sitt yrkesförsvar."

Men varför skulle det *inte* bli det? Vad är det som gör den Svenska situationen bättre än för någon annan?

Eller har argumentationen reducerats till att hoppas att det går bra? Finns det någon tillskyndare av yrkesförsvaret som ens brytt sig om att studera eller försvara detta?

Som jag ser det finns två sidor där den ena argumenterar för att ljuset i tunneln är vägen ut "eftersom det är så vackert". Frivillighet är fint, plikt är fult.

Den andra sidan påpekar att de avlånga föremål som löper mot ljuset vibrerar ganska så duktigt. Dessa *kan* vara tågräls. Ljuset *kan* vara ett tåg.

Men visst, det skadar väl inte att stå kvar att kolla...?

@teamnordicbet

En av många anledningar till att vi behövt och behöver värnplikt är att soldatens liv inte alltid är så glamorös, och tidvis ganska livsfarlig, syssla. Det har sagts att måttet på en bra soldat är inte främst vad han kan, utan vad han står ut med.

Trots detta behöver den göras, och det även i fredstid. Ett sätt är att dela denna plikt (!) demokratiskt. Ett annat att rekrytera de mest "angelägna".

Dessutom: Det du inte kan göra i fred, kan du heller inte göra i krig. Därför kan man inte ha en organisation för fred och en för krig.

Med din argumentation planerar vi, köper in och tränar endast strax innan vi behöver det. Byter du batteri i brandvarnaren och köper försäkring på samma sätt? Då borde du bli försvarspolitiker...

Medelåldersmannen sa...
9 november 2009 kl. 17:52  

Pengar, materiel, anställningsförhållanden etc. etc är nog så stora problem. Ett annat problem som vi står inför är hur FM skall skicka rätt rekryteringssignaler om alla de olika verksamheter som bedrivs i FM. Ett sort problem i samband med den allmänna värnplikten upphörande kommer att vara FM:s förmåga att attrahera ungdomar till alla de uppgifter som inte är klassiskt militära. I motsvarande grad kommer vi även att missa dem som, om de hade haft bättre kännedom om FM, sett att där fanns andra uppgifter än de rent klassiskt militära.

Redan idag märker man också en tendens bland de sökande, som inte bereds plats till det förband de egentligen vill komma till. Utan istället medvetet söker platser där konkurrensen inte är så stor, för att sedan direkt efter antagning börja söka sig mot det förband och de uppgifter som de egentligen är intresserad av.
Kort och gott! De soldater FM eventuellt kommer att lyckas rekrytera kommer FM sedan att försöka knycka från sig själv!

Wiseman sa...
9 november 2009 kl. 18:15  

Teaterdirektören: Största delen av den materielen har anskaffats för det nationella försvaret, fram till ca milennieskiftet där fokus tvärvändes. Mycket av materielen innan 2000 används inte i utlandstjänst, t ex Strv 122, JAS 39, Strf 90 osv. Efter 2000 har miljardsummor också lagts på sådant som bara blev luft i slutändan, t ex NBF, FR 90 osv.

Vad som är än mer intressant är att sedan milennieskiftet har i stort sett inga värnpliktiga överhuvudtaget krigsplacerats...

MOT: Tack.

08.13: Jag skulle också gärna se en helomfattande värnplikt. Det finns ingen anledning att bara män ska omfattas av den.

Forsno: Vilket är en situation arbetsgivarna ofta gör sitt bästa för att undvika, så jag tror inte det blir bättre om man utöver föräldraledighet ska lägga ytterligare månader på att tjänstgöra i Försvarsmakten.

Per: Naturligtvis är det ju inte nödvändigt att inkalla personer till tjänstgöring mer än i den omfattning som anses behövas. För tillfället är det ingen brist på frivilliga, men man ska ha i åtanke att vpl och yrkesförsvar är två helt olika åtaganden för en ung person.

Civilplikt fanns ju tidigare som ett alternativ för de som ville göra vapenfri tjänst. Skillnaden mellan försvaret och övriga samhällsfunktioner är att när försvaret behövs är det mer tidskritiskt och handlar om vårt samhälles slutgiltiga överlevnad. Det går inte att inkalla personal för utbildning 1 vecka innan för då är det för sent. Ej heller går det 1 år innan för då kommer det antingen inte finnas tillräckligt tydliga underrättelser alternativt vågar inte någon politiker trycka på inkallelseknappen, så även om värnplikten nu finns kvar som lag kommer den aldrig att kunna användas.

Teaterdirektören: BU10 liksom många andra av de omvälvningar som sker nu sker i helt omvänd ordning mot det logiska. Först bestämmer man sig inom Försvarsmakten för hur det ska vara med personalförsörjningen och satsar fullt ut på denna enda väg. Nästan ett år senare ska riksdagen fatta beslut om personalförsörjningen och ett halvår senare kommer utredningen som ska utgöra underlag?

På samma sätt har man intecknat sig för förbandsnerläggningar i häradet 2012. Full fart framåt, men kommer regeringen och riksdagen att verkställa? Vad händer annars?

Upandaway: Ironi gör sig tydligen inte i skrift. Jag får nog förtydliga med några punkter till i texten.

Anonym sa...
9 november 2009 kl. 19:20  

Wiseman@
Trots all kvarstår det faktum att ÖB säger att anledningen till den gamla materielen beror på satsningar på utlandsförbanden. De vapensystem du räknar upp har mig veterligen inte varit i utlandstjänst.
Så frågan kvarstår. Var är de förbanden och framförallt var är materielen?
Teaterdirektören.

Anonym sa...
9 november 2009 kl. 19:24  

Jag lyssnade på en högt uppsatt representant från HKV nyligen om FM nya personalförsörjning. Han menade på att pliktlagen kan komma att användas om inte frivilligheten lyckas vid rekrytering.

Han sa vidare att uppfattningen att pliktlagen bara skulle användas om lede fi står och knackar på dörren är fel.

Tack för en bra blogg.

/H

Lew sa...
9 november 2009 kl. 22:20  

I en färsk undersökning i UK visar att en klar majoritet vill återinföra någon slags plikt (både civil- och militär). Tyskland har ju fortfarande ett omfattande civilpliktsprogram som stöttar det civila samhället starkt (vem behöver plusjobbare, typ).

FM kommer ha svårt att rekrytera bra folk i fredtid ("vem vill bo i Boden, liksom?"), FM kommer ha svårt att rekrytera folk i kristid ("vem vill dö i Afghanistan för 16000, liksom?"). Sverige kommer vara ett sämre försvarat land.

Anonym sa...
10 november 2009 kl. 02:26  

Wiseman@
Nu är vi två som känner till beslutsordningen och vi tycker båda den är bakvänd.
Eftersom beslutet om omriktningen av försvaret snart firar 10-årsjubileum tycker du inte att det borde vara fler militärer och politiker som insett detta.
Jag vill gärna tro att det finns fler. Hoppas jag har rätt.

Media brukar vara insatt men intresset är förvånansvärt lågt. Undrar varför?

Vad händer annars, frågar du.
Ja,det blir väl som det är nu. Inget fungerande vpl-system och inga anställda soldater. Vi kanske orkar med några små utlandsmissioner och några tafatta övningar.

Ryktet säger att Nato vill öva i Baltikum under sensommaren-hösten 2010. Vi kanske kan vara med där med någon liten styrka. Nära och billigt,du vet.
Sedan är det val.
Sedan kommer, i god tid före 2012, det nog en ny kampanj som berättar för oss hur billigt,effektivt och nålvasst det "nynya" försvaret kommer att bli. Bara man lägger ner
F?,P?;Marinbas? o.s.v. Går man på detta en gång till? Ja, förmodligen.
Nästan inga krigplaceringar efter 2000:
Det kanske är så att det saknas krigsförband att krigsplacera soldaterna i. Har vi inga förband känns ju det helt logiskt att sluta producera soldater.
Teaterdirektören.

PS. Skulle inte bli förvånad om något som liknar NBF dyker upp igen om några år och visar sig ha kostat skjortan ännu en gång.

Bkan sa...
10 november 2009 kl. 07:19  

"Vem vill bo i Boden liksom?"

Ja det kanske är något svårare att rekrytera personal till Boden, men trotsallt har förbanden i Boden inte större vakanser än på någon annan plats.

Däremot om man undersöker nästa del, att behålla personalen... Där har glesbygden en stor fördel jämfört med Kungsängen, Enköping, Västerhaninge eller någon annan region där den civila marknaden betalar mycket bättre.

Vi kommer nog att kunna rekrytera i Boden, men kommer 17000 i månaden att räcka för ett liv i Stockholm för den som skall tjänstgöra där?

Wiseman sa...
10 november 2009 kl. 10:18  

Bkan: Du missar en väsentlig del i din argumentation. Jag vet också att det inte är några som helst problem just nu att rekrytera i Boden och flera andra orter som betecknas som glesbygd. Men, den rekryteringen baserar sig i att värnpliktiga tidigare varit tvungna att ta sig till Boden etc för sin GU och sedan upptäckt sig trivas där. Jag hävdar att det blir avsevärt mycket värre när man redan från början ska locka gymnasieungdomarna till Boden.

Sedan håller jag helt med dig undran vad 17 000 kr ska räcka till i Stockholm. Det är därför Försvarsmakten nu ska bygga billiga bostäder med ca 2500 kr/mån i hyra till alla soldater som vill ha. Det är några hundra miljoner kr vi talar om i investeringskostnader.

Anonym sa...
10 november 2009 kl. 10:57  

Militärpolitisk mängdlära

Snittmängden för det gamla och det nya försvaret förefaller bli att vi får backa ur de (farliga) internationella insatserna för att kunna rekrytera tillräckligt många stammisar som kan tänka sig att försvara riket. Reträtten kan delvis maskeras genom komplettering med ofarliga internationella insatser, vilka kan vara både trevliga och utvecklande. Cypern?

/Trött

Herr Larsson sa...
10 november 2009 kl. 18:49  

Tycker detta är intressant läsning för mer djup angående denna viktiga fråga.

http://krigskonster.blogspot.com/2009/11/det-svenska-insatsforsvaret.html

Bkan sa...
10 november 2009 kl. 21:15  

Vid första anblicken haltar säkert min argumentation, vi har alltid haft ett mindre underlag med långt färre sökanden än storstadsförbanden. Men trots detta kan vi rekrytera och behålla personal mycket längre än förband där det är stenhård konkurrens om personalen när den är utbildad och erfaren. Och trots att nedläggningarna på andra ställen inte medfört stora personalanstormningar så vill jag ändå mena att vi behåller långt fler än storstadsförbanden av intransporterna.

Och vid de rekryteringar vi gör finns det alltid sökande från helt andra regioner utan bakgrund i glesbygden, oavsett om detta är till specialist, beredskap eller operativ officer.

Därför anser jag ändå att det inte finns någon anledning att oroa sig för rekryteringskraften långt bort från Stockholm. Oroa er i stället för att vi sjösätter systemet långt innan alla avtal och lagar är på plats, och helt utan plan b...

Kort exempel ur verkligheten, "General, vad händer med de som inte tecknar nya anställningskontrakt med utlandsobligatorium? Inget problem, alla skriver på!

Jo, men om någon nu inte skriver på... Nej, alla kommer att skriva på!!"

Wiseman sa...
10 november 2009 kl. 21:28  

Jag är väl medveten om att man i Boden inte har några problem med att rekrytera och behålla personal och att man oförtjänt kritiserats för att ha sådan problem, men jag är ändå rädd att det kommer att bli ett helt annan situation i framtiden. På samma sätt tror jag att rekryteringen av soldater inledningsvis kommer att gå smidigare än efter några år, eftersom rekryteringen då kommer att leva på gamla meriter - dvs värnplikten.

Jag håller dock med om att de övriga problemen med personalförsörjningssystemet är oerhört mycket större. Anställningsavtalet med utlandsobligatorium som du tar upp är något som gör mig mycket förbryllad då det verkar finnas olika åsikter om det även i försvarsmaktsledningen. En hävdar att det är till för att ge en fingervisning om vad som är FM huvudfokus, men att det aldrig ska användas eftersom FM ska vara en god arbetsgivare och där är frivilligheten central. En annan hävdar att man inte kommer att tveka att använda sig av avtalet.

Som sagt, det är en mycket märklig arbetsordning när man fattar beslut först och utreder senare. Skjut först, fråga sen?

Ndorop sa...
10 november 2009 kl. 22:13  

Bkan, är det verkligen en merit för Boden i framtiden att man behåller sina militärer? Tyder inte det på att det saknas alternativ och möjligheter till karriärväxling?

Men jag oroar mig mer för att vi sjösätter anställningsprincipen utan att ha tänkt igenom eller ens formulerat rotationscyklernas växling (och sen håller jag med om att man förstås ska ha förhandlade avtal så man vet vad man skriver på). Det vore bättre att man anställde FS17 (KS19) som del av grunden för det nya försvaret och upplöste I19 (P4)... Sug på den.

/Kn K sa...
11 november 2009 kl. 00:12  

@Bkan: Hur många av det stora antalet officerare från fd Östersunds Garnison (men även P10 och P18) är kvar i Boden i dag? Jag dryftar mig till att gissa att intransporten rörde sig om minst 50 officerare, och vad är kvar nu, max tio?

@Ndorop: Eller varför inte anställa KS18 och upplösa P7? Det förbandet har exakt samma bakgrund som dem du nämner, men de blir ofta bortglömda...

Anonym sa...
11 november 2009 kl. 03:19  

Den 1 juli nästa år kommer de värnpliktiga att vakna på logementet och helt plötsligt vara frivilliga.
De som då inte avbryter utbildningen och åker hem skall få någon slags ersättning som motvarar vplersättning enl Gunnar Karlson.
Är det någon som vet hur skattemyndigheten ser på denna ers och andra förmåner?
Är det att betrakta som lön, bostadsförmån, fri mat och reseersättning?
Hur ser avtalet ut för dessa frivilliga?
Hur ser skattemyndigheten på anställningesformen?
Om utryckningsdatum ligger längre bort än tre månader, kan de då söka anställning?
Datumet är 1/7 2010!!
Hur ser utbildningen ut hösten 2010?
Teaterdirektören.

Bkan sa...
11 november 2009 kl. 06:35  

Kn K:
Jag bedömer den faktiska intransporten som mycket mindre än 50, säg under 10 istället, resten har aldrig satt sin fot på orten annat än på papperet. Och av de 10 finns det ett antal år senare kvar ett antal i tjänst.

Ndorop:
Verktyg för karriärväxling finns ingenstans, men i storstäderna behövs de inte ens, de bästa lämnar yrket ändå... Vilka behåller vi? Det behövs både rekryteringskraft, morötter för att behålla rätt personal och verktyg för att växla ut rätt del.

En teori är att FM just nu försöker ominrikta sig till att bli en sådan arbetsgivare att det kraftfulla verktyget 6 månaders tjänstledigt ter sig som en frikostig och generös utväg. Detta löses exempelvis med nya anställningsavtal och förbandskaruseller liknande den med basbataljonerna. Då är vi snart nere i ram, kombinera det med en högkonjunktur så är vi under ram.

Ndorop sa...
11 november 2009 kl. 06:54  

@Kn K, därför att KS18 redan är upplösta. Men nästa gång P7 ställer upp en mission, kan denna styrka lösa av en bataljon på P7 också.

Daniel sa...
11 november 2009 kl. 12:24  

När man jämför yrkesförsvaret 2010 och framåt måste man jämföra det försvar vi har NU, inte det vi hade 1960-1990.

Hur ser det då ut nu? Vi har 9000 officerare med liten erfarenhet av strid, 9000 reservofficerare som inte har gjort så mycket de heller samt 15000-30000 värnpliktiga(beroende på vilken artikel man läser) som inte har gjort ett skit förutom värnplikten. Är detta någonting att hänga i julgranen?? Även om det framtida försvaret bara skulle klara av att leverera hälften av vad som är tänkt, dvs 8000 heltid och 6000 reservpersonal, är det i alla fall mycket bättre än nu.

Alla jämförelser med 70-talet är trams då det inte finns en enda politiker i Sverige som stöder en fördubbling av försvarsbudgeten.

Wiseman sa...
11 november 2009 kl. 12:33  

Daniel: Visst ska man jämföra med det försvar vi har idag, men hindrar det att man ska dra lärdomar av historien?

På vilket sätt skulle det bli sämre om man istället såg till att använda pengarna till att öva i ordentliga förband och framförallt att repöva?

Den överhängande risken just nu är att man hamnar i en sits där pengar inte räcker för att öva de dyra soldaterna, huvudsakligen rekryterade ur den minst framgångsrika delen av befolkningen med officerare utan större erfarenhet eftersom alla vansinniga förbandsomstuvning planeras för att bli av med personal. Det är en sits man inte tar sig ur på decennier om någonsin.

Facit av de huvudlösa nerdragningar och den destruktionsiver som rådde för fem-tio år sedan ser vi i dagens nationella försvar och beredskap. Dagny II torde ha varit övertydlig på alla punkter om vad facit blev.

Forsno sa...
11 november 2009 kl. 12:56  

Det kanske går att få kidsen att nappa på soldatyrket med rätt dataspel?

http://www.theonion.com/content/video/ultra_realistic_modern_warfare

Anonym sa...
11 november 2009 kl. 22:09  

Mycket intressant artikel, men med ett helt felvänt fokus dessvärre. Frågan borde i stället vara varför våra politiker drar slutsatsen att vi måste ha en yrkesarmé med tjänsgöringssykyldighet i utlandet. Så vitt jag vet kan inte FM säga att man har några direkta rekryteringsproblem till den nuvarande utlandsstyrkan. Min slutsats är därför att man nu förbereder sig för insatser som ingen människa med någorlunda sunda vätskor kommer att anmäla sig frivilligt till.
Om detta är en del av en gemensam europeiskt säkerhets lösning vet jag inte, men det känns lite för planerat för att vara en tillfällighet.
Det skall bli intressant att se det svenska folkets reaktioner när svenska soldater dör i centrala Afrika för att skydda europeiska, läs Franska, intressen.
Konspirationsteori eller inte, men det finns i detta scenario en logik som bara kan möjliggöras genom en total nedrustning av det nationella försvaret så att Sverige kan delta i uppbyggnaden av det europeiska.

Anonym sa...
11 november 2009 kl. 22:56  

Om vad räcker pengarna till

De som har erfarenhet av anställda de senaste åren vet att öva är dyrt med hela skv/komp av GSS.

Min hypotes är att den totala övningsverksamheten går ner inom Armém maa kostnadsökningen- minst en 400-500% ökning /dag-vecka och övning jmf med 20 % off och 80% vpl. Fn pågor beräkningar av vad de olika förbanden i IO kommer att behöva för kostnadstäckning.

Kommer am-budgeten att räcka till? Blir det mer än två ordentliga skjutveckor/ halvår?

2011 kommer vi att veta mera,men mitt tips är att GSS kommer att vara utomordentlig välutbildade på allt som inte kostar så mycket pengar.
Precis som förr- VI 90- kommer förbandschefen att behöva tydliggöra var resurserna skall läggas med flera års framförhålling, 5-6 års.

Dessutom skall hans stab (S-1) stödja med att rulla persoanlomsättnigs-, personalutvecklingsplanerna med (S-3) insats- och beredskapsplanering. Självklart kommer (S-4) materielomsätting och vidmakthållande att kräva resurser.

Om inte våra krigsförbandschefer (bat-flj, fristående komp och plut motsv)gör detta- så tvingas HKV göra det.

Med erfarenhetens rätt väljer jag mer ansvar till krigsförbandschefen.

Lev B

Plutch sa...
12 november 2009 kl. 17:11  

Men sluta värnpliktskrama. Det är inget alternativ. Ingen med insikt i vad som krävs för ett skytteförband på 2000-talet ser värnpliktssystemet som ett alternativ. Det är bättre med 8 bataljoner yrkesmän än 36 brigader vadmalsmän med traktorer.

Vidare så är den Utlandsstyrkan en fars. Avveckla tramset omedelbart. Skicka samövade förband istället.

Det kommer vara uppförsbacke och vi kommer möta svåra problem men återgång till värnpliksförsvar är lika orealistiskt som att införa mynningsladdade musköter - bra när det begav sig men hopplöst passé.

Anonym sa...
13 november 2009 kl. 22:03  

Fascinerande....

http://www.mil.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Blekinge-flygflottilj-F-17/Nyheter/Insatsroll-ovas-under-flygovning-/

Det som var naturligt för oss som verkade i det insatsberedda luftförsvaret för drygt 10 år sedan - upplevs idag som en "ny dimension till jaktutbildningen"...

Vi har en lång väg att gå för att återupprätta ett nationellt försvar... :-(

Wiseman sa...
14 november 2009 kl. 02:12  

Plutch: Du är mycket envis med att endast jämföra med vadmalsmän av Janne Loffe-typ. Jag tror det är få andra som är intresserade av den jämförelsen.

Likaså förefaller du vara helt fokuserad på att den enda uppgiften föreligger i en annan världsdel. Dina 8 bataljoner kan vara hur samövade som helst. De förslår ingenstans i det nationella försvaret, vilket våra 13 brigader gjorde för tio år sedan. Vara alla brigaderna fullt utrustade? Nej. Kommer alla 8 bataljonerna vara fullt utrustade? Knappast.

22.03: Det är fullständigt patetiskt.

Anonym sa...
15 november 2009 kl. 19:11  

Utmärkta och upplysande skrivna inlägg, synd att insikten saknas både hos de allra flesta politiker som ägnar sig åt FM frågor, och tyvärr lika illa inom FM högre sfärer (eller kan det vara så att karriären hämmas om man inte tänker och tycker ”rätt”…….).

Det finns ingen redundans i dagens (och den kommande) FM.

Problemet med redundans inom FM berör idag i stort sätt alla områden och funktioner, jag ser få politiker eller militärer som verkligen helt förstått några av konsekvenserna av att lämna Inavsionssförsvaret och neddragning av vpl utbildning under de senast 15 åren, samt övergång till anställda. En sådan effekt är att, det finns inga ” lador” (reserver) att ta mtrl eller personal ur, inga KFÖ att snabbt ställa för att frigöra resurser osv.

Med detta säger jag inte att det var bättre förr om någon nu tror det, utan att prislappen vi betalade under Invasionsförsvarets tid var alldeles för låg, exempelvis kom mekaniseringen ca 40 år för sent, efter murens fall!

För den som då defakto fick se bl.a. de sovjetiska stridsfordonens kapacitet i norrlandands terräng utanför vägnätet (det påstods att de skulle vara ganska vägbundna, ja ja), insåg att våra oskyddad anfallsförband skulle blivit slaktade. Troligen hade vi i jägarförbanden haft en större chans att överleva.

Detta medför att nu när vi verkligen är i strid, och kraven på adekvat utr och utb (samt givetvis tillräckligt många förband…..) ställs, så räcker inte dagens resurser tillnärmelse vis till. Tagit långt tid för en del av erfarenheterna från BA 01 bl.a. att slå igenom, om de inte viftats bort.

Vi ska sedan inte tala om när alla blir anställda, kontrakterade eller frivilliga (Hemvärnet och är faktiskt en helt egen tredje anställd kategori som lyder under delvis annat lagrum vilket väldigt inom FM verkar ha koll på. Konsekvenserna av detta kan vi ta en annan gång), kanske inte blir så många med tanken på att det fortfarande finns de som tror att 17 000 i månaden räcker som soldatlön (”lönen får inte vara högre, för då blir det för få soldater till insatsförbanden” snacka om att stoppa huvudet i sanden).
Varför tror ni att det tar 10 år att skapa IO 14………

Tyvärr är jag alls inte ensam om att tro att FM går mot en systemkollaps, och det beror inte alls på de ute på fältet, nationellt eller internationellt!

En som jobbar mitt i smeten på HKV

TRIDENT sa...
18 november 2009 kl. 22:20  

WISEMAN!

Jag tillhör "köttberget" och jag skulle gärna få förklarat för mig vad som skiljer mellan en erfaren kapten som också tillhör "köttberget" och en nykläckt specialistofficer?

Specialistofficerere har vi alltid haft - även om de varit officerare istället för underofficerare.

Det ena motsäger inte det andra, inget blir egentligen bättre bara för att vi byter gradbeteckningar på de som är längst ut på linan, ger dem sämre allmänmilitär utbildning, sämre förståelse för systemet, skapar en ny personalkategori av oanvändbara "taktiska officerere" som är rena pappersprodukter utan erfarenhet. Gudars skymning när dessa taktiska officerare börjar avancera i systemet och hamna i beslutande positioner - NBO:s karriärister med ett års studs mellan varje skolsteg kommer att te sig som kunskapsfantomer i jämnförelse....


"Måhända är jag överdrivet skeptisk. Det behöver ju inte bli problem i Sverige bara för att så många andra nationer har problem med att personalförsörja sina yrkesförsvar..."

Du jobbar händelsevis inte i högkvarteret....? Där kör man enligt devicen - bara för att alla andra har misslyckats trots att de betalat bättre kommer vi inte att göra det...

Personalförsörjningsutredningen är den största skandalen i mannaminne!

Försvarsmakten förutsätter att politikerna tar order från Hkv och ändrar LAS enkom för att man försöker sig på något som man inte har pengar till. Nu kommer ju LAS inte att ändras - oasett vem på Hkv som försöker ge order till politikerna - så kvar bli två alternativ:

Försvarsmakten kan anställa soldaterna i två år - sedan måste de avskedas - en dj...ligt dyr variant på värnplikten

Alternativt har försvarsmakten kvar soldaterna mer än två år men då MÅSTE de erbjudas fast anställning. Jag skulle vilja se vad ett skyttekompani med en medelålder på 50år löser för uppgifter. Måhända förvåna fienden...

Sedan ska vi inte ens tänka på hur man mår psykiskt efter kanske 10 missioner i Afghanistan....

...och slutar inga av de anställda soldaterna kan ju FM inte heller rekrytera. Visst går det att erbjuda urkesväxling - men till detta finns som bekant inga pengar.

Nä - LAS KOMMER INTE ATT ÄNDRAS! Statsministern sa det så sent som i veckan på SACO:s kongress - LAS är bra som det är och det finns ingen anledning att ändra. Jag undrar om begåvningsreserven i Hkv läser dagstidningarna - för snart kommer man att köra in i bergväggen i 200km i timmen, och det kanske inte gör så ont om man bromsar i tid...

Nu tillkommer ju även oförutsedda utgifter....

Jag är övertygad om att innan nästa årss slut är Galtarga i Afghanistan ersatta av strf 90 och det finns minst en pluton strv 122 där. Hugaligen vilka underhållskostnader detta komemr att medföra. De vagnar som idag är I Afghanistan har vida passerat den dimensionerande livslängden körmilsmässigt. Det körs förmodligen mer under en mission än under 10 vanliga GU-år i Sverige. Pbv 302 på balkan är ju ett avskräckande exempel ur underhållssynpunkt där bl.a. styrväxlar rasade på löpande band eftersom vagnarna rullade sträckor som konstruktörerana inte ens i sin vildaste fantasi kunde föreställa sig.

Försvarsmakten står inför en stundande systemkollaps om man inte drar i nödbromsen per omgående - alternativt att politikerna skjuter till några tiotals miljarder årligen.

Hade en vanlig skattebetalare sett vad som händer i FM idagsläget, hur beslut pressas fram på helt orimliga tider med ett beslutsunderlag som inte ens är undermåligt - det är sämre - hade denne per omgående slutat att betala skatt!

Wiseman sa...
18 november 2009 kl. 22:36  

Trident: Jag tror du har missat vissa ironiska delar i mitt inlägg, vilket jag fick förtydliga i någon av kommentarerna ovan.

Jag håller med dig i det mesta du skriver.

Markstrid sa...
21 december 2009 kl. 23:39  

Hej

Yrkesförsvaret kommer inte att gå ihop med given ram i ekonomin.
Kallt konstaterande.

Det är dessutom illa skött.
Både politiskt och militärt.

Se till att lagar o förordningar är på plast....
Se till att avtal är ordnade..

Nä total brist på förtänksamhet och ordning o reda.

RB 7 är ett bra exempel på hastverk../M

Unknown sa...
16 februari 2010 kl. 16:16  

...mycket bra artikel!

Plutch: ”Ingen med insikt i vad som krävs för ett skytteförband på 2000-talet ser värnpliktssystemet som ett alternativ.”

Kravet på skytteförband nu och i framtiden är soldater och officerare med hög intelligens, samarbetsförmåga, mental stabilitet, mångfald, mm. Här är värnpliktsuttagna kraftigt överlägsna de som rekryteras från bottenskrapet i ett yrkesförsvar. Finska armen under 1900 talet har visat tillräckliga prov på att värnpliktsförbandens överlägsenhet. En övergång till yrkesförsvar medför självklart att materialen blir lidande för att ha råd med dyra yrkessoldater. Så valet blir, billiga värnpliktiga med dyr(bra) utrustning eller dyra yrkessoldater med billig (dålig) utrustning. Inte tvärtom som Plutch påstår.

Artikelförfattaren belyste det väl men jag tar upp det igen. Det är betydligt billigare att genomföra krigsförbandsövningar för värnpliktiga än yrkessoldater men trots detta har KFÖ ställts in för att det kostar för mycket. Hur ska det nu hokus pokus trollas fram mer pengar för att genomföra KFÖ för yrkessoldater som kostar flera gånger mer? Kommer y-soldaterna att övas eller inte - allt tyder på att FM inter har råd!

8 fullt utrustade bataljoner baserat på yrkessoldater låter helt orealistiskt med nuvarande försvarsbudget. FM panikbromsade ju NBG (en bataljon) då pengarna helt enkelt tog slut. I alla fall, en organisation med några bataljoner är inget försvar, det är ingenting.

Simon sa...
9 mars 2010 kl. 16:38  

För oss unga civilister som försöker sätta oss in lite grann i försvarsfrågor skulle det uppskatas om man förklarar vad alla förkortningar som används i kommentarfältet betyder.

Simon

CS sa...
10 mars 2010 kl. 19:22  

@Simon
Det är förståeligt att man som oinvigd inte hänger med bland förkortningarna. Jag har inget bättre för mig för stunden så här kommer lite hjälp.

IKFN = Förordning (1982:756) om försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m
YO = Yrkesofficer
MOT = Military Observation Team
FM = Försvarsmakten
HRC = Human Resources Centrum (skum blandning av engelska och svenska)
FörsE = Försörjningsenhet
BU = Budgetunderlag
JAS = Jakk - Attack - Spaning
TP84 = Transportflygplan 84 (C-130 Hercules)
Strv = Stridsvagn
Strf = Stridsfordon
NBF = NätverksBaserat Försvar
HKV = Högkvarter
FS = FortsättningsStyrka (Afghanistanstyrkan)
GSS = Gruppchefer, Soldater & Sjömän
IO = Insatsorganisationen
Bat = Bataljon
Flj = Flottilj
Komp = Kompani
Plut = Pluton
-ch = chef (föregås av förbandsstorlek, ex: plutch). Förbandsstorleken kan även föregås av C (chef) men endast på bataljonsnivå och uppåt.
KFÖ = Krigsförbandsövning
Pbv = Pansarbandvagn
GU = GrundUtbildning
NBG = Nordic Battle Group

Jag missade säkert några men förhoppningsvis har du någon nytta av ovanstående.

Anonym sa...
4 maj 2010 kl. 04:39  

Fick en fråga idag av en som tänkt gå GMU. Han hade läst 2 amfibiebatajonens annonser på försvarsmaktens hemsida.
Där står det att man bl.a. skall ha utbildning på ksp och/eller grg och i vissa fall ha tjänstgjort på stridsbåt m.m. Övrig militär utbildning som vapen,behörigheter och förarbevis är givetvis meriterande.
Hur och när kan han efter sin GMU bli aktuell för någon anställning?
Skickade honom vidare till HR.

Han ringde tillbaka och berättade att den han pratat med inte visste!
Han blev uppmanad att lämna en intresseanmälan.
"En intresseanmälan till vad.Jag kan väl inte lämna en intresseanmälan till något som jag inte vet vad det är".
Det verkar trots allt som att de från det gammalmodiga värnpliktigtssystemet har blivit hårdvaluta på marknaden i det nya försvaret!
När skall de nya få chansen och ett av kraven är genomgången GMU? När skall vi våga ge det nya systemet förtroende och sluta gena i kurvorna?
Som det ser ut nu kommer vi bara att anställa fd värnpliktiga.
Billigt, ja. Långsiktigt,nej.
Nu är det mindre än två månader kvar och vi kan fortfarande inte ge ett vettigt besked!
Jag skäms!
Teaterdirektören.

Anonym sa...
6 augusti 2011 kl. 13:10  

Sveriges Framtida Försvarsmakt.

En Kristens tankar om Svenska Försvaret och Svensk säkerhetspolitik.
Sverige före – under – efter 3e Världskriget.
Läs kommentarerna i länken och begrunda -

http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000012&conference=10400000000000023&posting=19500000005921046

Vidare –

Sverige har en väl utvecklad Militär teknologi Världsledande på
vissa områden.
Så det är självklart att det är här vi skall lägga våra ansträngningar.

Den så kallade Ökenstormen visade med önskvärd tydlighet att är man Militärtekniskt Överlägsen så får man inga förluster.

Varför skall vi satsa på förluster eller förlora ?.

Ska vi inte satsa allt på att Vinna ?.

Om inte vi Vinner varje Slag och Varje gång,
så är det inte bara en katastrof för oss själva,
utan för hela världen.

Nej det måste vara en Svensk kvalitativ Krigsmakt med bästa möjliga kvalitet,
både Materiellt och Personligt.

En professionell elit alla kategorier,
och den behöver inte vara stor,
kanske 30-35.000 man i de stridande enheterna på marken,
utrustade med den bästa utrustning som går att få för Pengar,
en Professionell Krigsmakt som inte ens en Supermakt kan kvalitativt överglänsa.

Ty om min önskan ovan att Skandinaviens länder kommer överens om ett Samgående,
så måste Sveriges Krigsmakt vara utformad så att vi kan med den försvara hela Skandinavien mot ett så kallat,
Strategiskt Överfall.

Det betyder att Hela Framtida Svenska Krigsmakten Måste vara Väldigt Operativt Rörlig/Mekaniserad,
och med ett dygns varsel skall i sin helhet kunna stoppa ett sådant Överfall var som helst i Skandinavien.

Vi har både Resurser och Teknologiskt Kapacitet till något dylikt
frågan är om vi Också har Viljan hos Politikerna.

DET STRATEGISKA ÖVERFALLET !.

Om vi som jag skisserat ovan kan få Skandinavien och Norden enat,
så har vi en Mycket stark Militär och Strategisk position,
med ett större Strategiskt djup om vi skulle misslyckas att,
Möta – Hejda och – Slå tillbaka,
ett så kallat Strategiskt överfall.

Vi kan då begära hjälp av den Andra Sidan,
och den enda hjälp vi behöver är då av Flyg,
som går mycket fort att föra fram.

Dock är det ju tvivelaktigt om någondera sidan ovan har större resurser att sätta in mot oss i denna Globala konflikt.

Det enda Realistiska Militära hot som jag då kan tänka mig är att,
man i ett initialskede och början av konflikten,
försöker att föra fram sina positioner i ett så kallat Strategiskt Överfall.

Ett sådant strategiskt Överfall sker då¨med Fiendens Bästa Stående Kvalitativa Militära Enheter,
och det är dessa Enheter vi måste rusta oss för att möta.

Klara vi att Möta – Hejda – Och slå dem,
så lär inte några andra av fiendens Trupper komma hit Heller.

Det kan aldrig bli fråga om Massarmeer vällande in över Finska Gränsen ifrån Öster,
ty sådana resurser har inte Ryssland då deras huvudfront blir i Centraleuropa.
Inte heller tror jag Ryssland tillåter Kina att sända Kinesisk trupp genom Ryssland,
det vore slutet för Rysk självständighet,
och Ryssland ställer sig nog bara på Östsidan av tvång för att inte bli första offret,
fastän de är på förlorande sidan så överlever Ryssland som Nation,
i Krig mot Kina inte.

Inte heller från Väst kan Ockupations och Invasionstrupper promenera över Atlanten och Nordsjön,
och från Tyskland inte heller då de har Östgränsen med Ryssland att tänka på.

Ett Enat och Neutralt Skandinavien,
har således en Mycket stor chans att klara sig igenom konflikten,
ja och i Krigets slutskede kunna bli Tungan på Vågen som avgör utgången.

”JAG VET ATT DU ÄR,
"OCH BLIVER VAD DU VAR",
NÄR ÄRAT DITT NAMN FLÖG ÖVER JORDEN ” !!!.

Arne Strand.

Anonym sa...
22 december 2013 kl. 22:38  

Men Wiseman nu tycker jag att argumentationen blir lite konstig. Du skriver att regionalpolitik styrt vilka regementen som blivit kvar. Vilka då ska bort tänker du? Eksjö , Boden nämner du som sannolikt svårrekryterade. Jag säger OCH? Ska vi inte ha några förband med subarktisk förmåga? Även om det skulle kosta något extra i tex. löner så är det något som vi får ta helt enkelt. Nordkalotten har varit och kan mycket väl bli "hett" område ånyo.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade