Brister i skyddet? Nähä?

SvD rapporterar idag att de svenska fartygen som ska ingå i piratbekämpningen utanför den somaliska kusten har brister i skyddet. I det här fallet handlar det om finkalibrig eld. Det torde inte komma som en överraskning för någon eftersom de är konstruerade av plast (raljerande) och uppträdande i Östersjön. Andra brister i det allmänna skyddet på svenska örlogsfartyg och som inte ens åtgärdas på de nya Visby-korvetterna är luftförsvaret. Sverige är den enda nation som fortfarande 20 år efter alla andra, envisas med att inte utrusta örlogsfartyg med luftvärnsrobotar. Följaktligen är fartygen ytterst handikappade i sina operationer då de behöver luftförsvaras av andra fartyg (som under Libanoninsatsen) eller av stridsflyg. Den som hävdar att fartygens allmålskanoner utgör ett kvalificerat och fullgott luftförsvar är otvivelaktigt en lögnare. I bästa fall får Visbykorvetterna luftvärnsrobotar framåt 2018, vilket är ca 30 år efter att projektet inleddes.

Som nästan all annan krigsmateriel som Sverige ska skicka ut för skarpa insatser måste korvetterna alltså tilläggsutrustas för att kunna användas skarpt. Det finns en tragisk tradition bland officerare och inköpsansvariga (även bland politikerna) att köpa ej komplett krigsmateriel. Man köper stridsfordon utan fullgott pansar och utan fungerande beväpning, örlogsfartyg utan skydd och beväpning och dito stridsflygplan. I bästa fall utrustar man en liten andel av parken med systemen och man tror sedan att det snabbt ska gå och flytta runt den kritiska materielen. Av någon anledning har dessa personer fått för sig att krigsmateriel ej ska användas i krig. Varför köper vi annars nya helikoptrar utan skyddsförmåga och utan beväpning? När ska man i detta land sluta bygga luftslott och istället från början beställa materiel som är avsedd för strid?

Inget ont om de sjömän som deltar i insatsen, men Somaliainsatsen handlar som vanligt mer om att sätta svenska flaggan på kartan än att verkligen göra en insats. För det första har det tagit mer än ett halvår för ett förband med betydligt högre beredskap att komma iväg för att inleda insatsen. Orsaken till detta är att försvarsbudgeten inte medgett ytterligare en insats. Det är också en av anledningarna att det tog ett drygt halvår att få ner stridsfordon till Afghanistan. De pengarna fanns helt enkelt inte att hitta i 2008 års försvarsbudget.

För det andra handlar det om tre fartyg avsedda för kustnära/skärgårdsoperationer som nu ska uppträda i Indiska Oceanen. De är helt enkelt inte byggda för den sjögången och kommer därför inte att kunna utnyttja fulla prestanda. Ej heller är räckvidden och uthålligheten lämplig för de stora avstånden. Framförallt är de budgetsnåla svenska fartygen så små att de inte kan ha helikoptrar. Nästan samtliga lyckade insatser mot de somaliska piraterna har genomförts med helikoptrar.

Med tanke på uppdragets art hade det varit lämpligare att skicka HMS Carlskrona som är oceangående, har helikopterdäck och betydligt längre räckvidd och uthållighet än korvetterna. Carlskrona skulle enligt tidigare beslut byggas om till nytt signalspaningsfartyg med början i somras, men som vanligt räckte inte pengarna och nu ligger hon för avveckling.

Men som sagt, huvudsaken är att vi kan placera en svensk flagga på kartan. Att vi sedan som i Afghanistan gör en halvhjärtad insats av minsta slag kan vi blunda för. Förhoppningsvis ger dock operationen Marinen en hel del värdefulla erfarenheter.


För övrigt kan man nu läsa att israeliska armén inför ett nytt 12 cm splitterskyddad granatkastarsystem för sina reservistförband. Dessa ska nu göra sig av med samma, som de uttrycker det, "föråldade" 81 mm granatkastare som nu ska utgöra bataljonsartilleri i svenska Armén. Skillnaden är bara att de israeliska var monterade splitterskyddat, medan de svenska är helt oskyddade. Har man erfarenhet av krig köper man också krigsmateriel.

12 kommentarer:

Henke sa...
9 maj 2009 16:41  

Det är flera uppgifter som inte stämmer i din blogg. Jag har tjänstgjort på kustkorvetten Stockholm och den är inte tillverkad i plast. Den har ett stålskrov av typen Jaguar (tysk förebild) och en överbyggnad i aluminium. Däremot har den dåligt skydd mot finkalibrig eld eller splitter. Hade den varit tillverkad vad du lättvindigt kallar "plast" mer riktigt GRP-sandwich likt Landsort-klassen så hade den varit tålig mot beskjutning med kulspruta. Faktum är att den även är tålig mot brand eftersom värmespridningen är dålig.
Angående luftförsvar undrar jag vad då du tror dig kunna jämfört med exempelvis Amerikanska och Brittiska flottan. Svenska örlogsfartyg har flera gånger visat på övningar tillsammans med Amerikanska, Brittiska och Australiensiska flottan att vi kan skjuta av vajern till luftmålet som bogseras som är några millimeter tjock när flera andra flottors fartyg inte ens kommer i närheten av målet! Vid en målskjutning så skämtade en amerikansk officer att de börjar skjuta med sitt robotsystem för den missar alltid grovt så då har man alltid måltavlan kvar, nästa gång skjuter man med sin Italienska luftvärnskanon OTO-Melara på 76mm som oftast får eldavbrott osv.
En Amerikansk officer som hade sett den tredje luftförsvarsdemonstrationen då vi sköt ner målet sade: Nu är det bevisat; Sverige har världens bästa luftvärn!
Däremot så kan jag hålla med om att en stor del av materielanskaffningen är mer politik än klokhet. Det är sällan officerare med kunskap om tekniken får välja krigsmateriel, oftast är det politiker eller civila tjänstemän som köper politisk korrekt materiel som exempelvis inte har koppling till Vietnam (så fick vi bara en handfull helikoptrar för flera gånger pengarna istället för samma helikopter som USA använde med stor framgång i Gulfkriget).
Många gånger måste materielen moderniseras, repareras, splitterskyddas osv innan den ens blir användbar. Men skyll inte den anskaffningen på officerskåren. Det är väldigt få officerare som köper in materiel, då är det oftast någon inkompetent skrivbordsryttare som inte haft med verkligheten att göra på decennier.

n.n. sa...
9 maj 2009 17:56  

Litet cyniskt beträffande antipirat-operationen, ifall den svenska styrkan skulle gripa några pirater,så kan de begära asyl i Sverige och svenska myndigheter kommer i såfall att omgående bevilja denna, trots allt är ju de asylsökande personerna bevisligen i en utsatt position ;)

----

Vad materielen beträffar, det bästa vore att sända de som ansvarar för anslag och materielanskaffning till Afghanistan etc utrustade med den materiel de anser att räckt till och anskaffat .... har starka misstankar om att detta skulle medföra drastiska förändringar i materielens kvalitet ;)

Olle sa...
9 maj 2009 18:22  

Att krigsmaterielen inte är krigsmateriel är ju inte riktigt sant. Materielen är konstruerad för det stora fosterländska kriget där höga personalförluster är ett mindre problem. Problemet är snarare att vi nu använder materielen i en helt ny kontext.

Att vi köpt halvfärdig materiel sedan början av 80-talet är ju också ett medvetet val. Det har ansetts viktigare att behålla numerären än att systemen haft full kapacitet från början. jfr t ex strf90. Allt beror ju givetvis på ekonomiska begränsningar. Jag tror personligen att den väg som valdes var lämplig i hänsendet försvar av Sverige. Det är lättare, eller rättare sagt mindre svårt, att köpa Amraams än att bygga ett JAS39 när behovet faller på.

Anonym sa...
9 maj 2009 19:08  

Det kommer dock att bli svårare att hålla sig undan i Adenbukten än i Afghanistan. Det är ju piraterna som sätter dagordningen och försåvitt Stockholm och Malmö inte ligger i hamn för jämnan (tänkbart?) så lär de få ingripa och musklerna. Frågan är väl om piraterna inte kommer att försöka leka katt och råtta med oss, just med tanke på avsaknaden av helikopter.

Anonym sa...
9 maj 2009 19:22  

Bra reflektioner, men till viss del felaktiga. Båtarna är byggda av stål och kommer inte att verka ute i indiska oceanen utan främst i Adenviken där sjögången inte är lika kraftig som ute på det stora havet. Styrkans huvuduppgigt är inte att jaga pirater, utan att skydda WFP´s mattransporter från piratangrepp genom sin blotta närvaro.

Självklart hade det varit bra att skicka ner en större båt, som Carlskrona, med helikopter och därigenom fått en större uteffekt men jag tror att Sveska soldater kommer att göra en skillnad för SOmalias befolkning och inte bara vara en flagga på en karta.

Wiseman sa...
9 maj 2009 19:52  

Henke: Jag erkänner att jag raljerade ang plastskroven. Det jag ville åt var som sagt att fartygen är byggda efter principen att rörlighet och eldkraft ska kompensera avsaknaden av skydd, precis som Arméns "plastpansar" på Bv 206 och tgb 11/13/20.

Vad gäller luftförsvar blir det snabbt mättat av anfall med bara några sjömålsrobotar. Speciellt Visby som endast har en akan. Du är säkert familjär med hur man målmättar med rb 15 om du har tjänstgjort på Stockholm. Jag betvivlar inte pricksäkerhet och verkan i ammunitionen, men pjäsernas räckvidd och antal gör att man bara har en viss tidslucka för bekämpning. Med tanke på att de senaste generationerna av ryska sjömålsrobotar anflyger i mach 2 udner slutfasen, minskar ytterligare tiden roboten är inom porté.

De civila tjänstemännen sköter upphandlingen, men det är ändå officerare (skrivbordsvarianten) som skriver kravspec:en, gör systemanalyserna osv innan det går till upphandling.

Olle: Materielen som är anskaffad för Nordiska kriget 2 går inte att göra så mycket åt, även om man också på den tiden körde med skygglappar när det gällde skydd. Vad jag vänder mig mot är t ex anskaffningen av Hkp 15 utan någon form av VMS eller kvalificerat vapensystem, halvhjärtad modifiering av Hkp 4, utebliven anskaffning av rpg-skydd till Strf 90 (trots att det är en svensk uppfinning), avsaknad av VMS på stor del av JAS 39-parken osv. Alltihopa upphandling gjorda med internationella operationer som fokusområde.

19.08, 19.22: Ni har en lite lätt romantisk syn på operationen. Ta en världkarta och kolla avstånden det handlar om. De svenska fartygen ska eskortera WFP-fartyg och inte allmänt vara till hands. Jag har svårt att tro att piraterna väljer att angripa eskorterade fartyg, men man vet ju aldrig. Förhoppningsvis är svenskarna utrustade med lämpliga ROE och caveats så att det går att ingripa och göra nytta.

ME01 sa...
9 maj 2009 19:59  

Ett antal rättelser är på sin plats då det är tydligt att även du går i fällan att översätta markstridens förutsättningar till strid till sjöss. Det allmänna baktalandet av Marinens insatser gör mig också upprörd, särskilt som det har sin bakgrund inom myndigheten och sitt ursprung i okunnighet.

Först och främst är avsaknad av splitterskydd inget unikt för svenska stridsfartyg. Stora fartyg som jagare och fregatter har tjockare plåt vid vissa utsatta delar men något särkilt pansar är det inte tal om. Små fartyg, som våra svenska korvetter eller för den delen Norska, Danska eller Tyska små ytstridsfartyg skulle inte vara möjliga att bygga med fullgott skydd överallt. De skulle sjunka av vikten eller göra så pass låg fart att de inte skulle vara användbara. Visst är splitterskydd bra men priset för det är högt. Vid gång fritt till sjöss har fartyget också i allmänhet sådan kontroll över sin omgivning att ingen behöver släppas så nära att man kan akjuta mot fartyget med handeldvapen, eldöverfall kan alltså inte göras som på land. Däremot utgör handeldvapen ett hot nära land när man ej har kontroll över sin nära omgivning.


1. korvetterna är inte byggda av plast utan plåt, det påverkar inte deras splitterskydd, varken till det bättre eller sämre, men det påverkar däremot trovärdigheten i artikeln.

2. Vad gäller avsaknaden av luftvärnsrobot har du rätt, ett korkat politiskt beslut, men det har inget med detta uppdrag att göra. Under Libanoninsatsen är det lika rätt att säga att de svenska korvetterna skyddade de stora fregatterna som tvärtom. De hade nämligen mycket sämre radartäckning nära sig själva vilket gjorde att Gävle/Sundsvall möjliggjorde för dem att operera nära land, de vågade inte annars ddå deras sensorer var konstruerade för mycket stora avstånd.

3. Korvetterna kommer att operera i Adenviken. Ett område med likvärdigt väder som i Östersjön. Självklart finns vädermässiga begränsningar men de drabbar piraterna före de svenska fartygen.

4. HMS Carlskrona ska inte skrotas utan bli stödfartyg.

5. Korvetternas litenhet och det faktum att de är flera är också deras styrka vilket gör att de kan lösa uppgifter på flera håll samtidigt och att de snabbt kan sättas in där de behövs, i likhet med hur de användes i Libanon av den Tyska chefen som var mycket nöjd.

6. Helikoptrar är oerhört viktigt till sjöss men det faktum att man bara sett helikoptrar användas i TV är delvis av anledningen att Fregatterna inte vågar sig nära piratbåtarna. Kombinationen helikopter (från andra fartyg) och små korvetter är bra och övas ofta. Framtida svenska marina insatser består förhoppningsvis även av sjöoperativ helikopter.

Avslutningsvis är personalens säkerhet oerhört viktig men att tro att SvD:s artikel är någon form av avslöjande är fel. Besättningarna har självklart alltid vetat om splitterskyddets begränsningar och taktikanpassar sig istället med en säkerhetszon runt fartyget. Undervärdera heller inte den nytta fartygen gör för att förse de tre miljoner svältande i Somalia med mat, utan dem vill inte WFP:s fartyg kasta loss. Chefen för EU-styrkan är också mycket nöjd att de svenska fartygen löser denna uppgift så han slipper avdela en fregatt.

Wiseman sa...
9 maj 2009 20:10  

ME01: Som jag skrev i förra kommentaren. Ja, jag erkänner att jag raljerade kraftfullt ang plastskroven. Se kommentaren ovan. Jag är mycket medveten om att det inte är Monitor vi talar om.

2. Nej, som tur är behövs inte luftförsvar vid denna mission. Men det handikappar avsevärt Marinens användbarhet i såväl internationella operationer, som nationella. Borta är de dagar då flottan kunde räkna med ett någorlunda svenskt jaktskydd över Östersjön.

3. Visserligen, men piraterna har möjlighet att avbryta mitt i. Det blir svårare för korvetterna. Man löser det nog i alla fall.

4. Det gläder mig att höra. Så lät det inte sist jag fick en dragning av FMV om det hela.

5. Det får vi hoppas.

6. Helikoptrarna medger stöd till fartyg som befinner sig lång gångväg från örlogsfartygen.

Vad gäller din slutkläm kan jag bara hålla med. Man blir förvånad varje gång "avslöjanden" som detta kommer som en chock för journalister och framförallt politiker.

Olle sa...
9 maj 2009 20:58  

Att de brister i beväpning och skydd du nämner uppstått beror med all säkerhet på kostnadsskäl. Samtidigt används väldigt lite av den materielen i missioner i dagsläget varför risken inte blir så stor att någon behöver stå till svars.

Tänkte också nämna att jag var på en civil föreläsning rörande ME01 för ungefär en månad sedan. Föreläsningen hölls av en Övlt från HKV som varit mycket delaktig i planeringen av nämnda insats. Några intressanta inslag var att han påstod att vid en ev förlängning av missionen skulle HMS Carlskrona kunna vara aktuell. Varför fartyget inte ingår i ME01 istället för Trossö påstods vara hemligt och några frågor kring det ärendet tänkte han inte svara på. Han var också fullständigt övertygad om att någon grövre beväpning än HMG var i princip uteslutat att komma till användning. Enligt samme övlt kommer heller aldrig svenska soldater eller sjömän att använda sina vapen för att försöka döda någon utan endast till självförsvar och då sträva efter att endast temporärt oskadliggöra motståndaren. I de allra flesta fall ska konflikterna lösas på fredlig väg genom förhandling alt. "show of force". I övrigt var det mycket prat om väder och klimat och hur oerhört snabbt hela processen gått från förfrågan till att förbandet skickats, endast 6 månader, tydligen var detta någon form av rekord. I alla fall i modern tid.

Så där har ni uppfattningen som råder hos personalen som jobbar med att planera missionen. Eller i alla fall den uppfattning som de vill att allmänheten ska tro att de har.

Anonym sa...
10 maj 2009 09:24  

Det som händer idag har en historisk förklaring.

Om du vill förstå vad som händer i världen idag, se filmen:

The Money Masters - How International Bankers Gained Control of America

http://video.google.com/videoplay?docid=-515319560256183936

Det är väldigt lätt att dubbelkolla alla fakta historiskt, om man bara tittar efter det.

Anonym sa...
10 maj 2009 18:52  

@ME01;
"Handeldvapen"
Så uttrycker sig endast media, poliser eller amatörer och
jag tror inte Du kan räknas in någon av de två först nämnda kategorierna.

/KS19

Wiseman sa...
11 maj 2009 22:06  

VPL 012: Jag avvisade din kommentar för att den var lite för specifik i känsliga detaljer som är ej påverkbara och icke direkt utläsbara. Hoppas du förstår.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade