Länk 16 och bloggosfären

Ni som läser Försvarets Forum såg säkert att det fanns en liten artikel om länk 16, eftersom Försvarsmakten ansett sig tvingat att tala ut med anledning av debatten i media och på bloggar.
Jag citerar mil.se: "I personaltidningen Försvarets Forum nr 3, beskrivs hur detta så kallade förmågeglapp kunde uppstå och hur Försvarsmakten planerar att lösa det.
– Åtgärderna innebär att vi har en obruten ledningsförmåga över tiden, säger Johan Svensson."

Föga förvånande håller inte alla med denna positiva syn. Nedanstående mailade den i ledningssystemsdebatten kände Peter Neppelberg till försvarsutskottet, försvarsministern, ÖB m fl igår.


Försvarsmaktsledningen fattade beslut (se C INS, Gen Anders Lindströms, uttalande den 27 mars) om att förmågeglappet fram till 2015 rörande dataledning av våra flygplan, fartyg och luftvärnsförband skall täppas till i två steg:

- Initial Link-16 förmåga klar till 1:a kvartalet 2010

- Full interoperabel förmåga med start 3:e kvartalet 2011 och slutförd 2012


Detta förmågeglapp kommer med stor sannolikhet inte att kunna täppas till såsom försvarsmaktsledningen utlovat regering och riksdag och som den meddelade försvarsutskottet 14 april.

Kortfattat är skälen följande:

- ASC890, vårt flygande stridsledningssystem med Link 16, som är anmält till EU styrkeregister 2010 har inte erhållit användningstillstånd och riskerar att inte kunna uppfylla ställda operativa och flygsäkerhetskrav.

- Nödvändig beställning av Link 16-förmåga i våra stridsledningscentraler har inte effektuerats.

- Anskaffning, integrering och certifiering av Link 16-utrustning (s.k. MIDS-terminaler) sker i en alltför långsam takt till våra fartyg, luftvärnsförband, markradiokullar och 100 JAS.

- Systemsamordningen för beställda produkter har i det närmaste upphört att fungera inom Försvarsmakten och FMV vilket bland annat ökar flygsäkerhetshoten.

- Trätan inom "försvarsfamiljen" om NBF-utvecklingen förlamar nödvändiga beslut inom FM och FMV rörande våra nuvarande system.

Problemområden

- Vår flygande stridsledningscentral med Link 16, ASC890, har inte erhållit materielsystemintyg (MSI) vilket utfärdas av Flygsäkerhetsinspektionen (FlygI) på underlag från FMV. MSI behövs bland annat för att Försvarsmakten skall kunna utfärda ett beslut om användning (BOA). ASC890-systemet är inplanerat att delta i NATO-övningen "Northern Coast" i Tyskland under november, vilket skulle vara det sista delmålet i "certifieringsprocessen" – d.v.s. den taktiska och operativa utvärderingen.

ASC890 har anmälts som ett svenskt bidrag till EU styrkeregister from 2010. Att inte kunna infria anmäld förmåga måste ses som ett misslyckande.

- Den omförhandling som borde ha startats upp mellan Försvarsmakten och FMV om hur Link 16 skall implementeras i våra markbundna stridsledningscentraler har inte påbörjats. Just nu pågår en dialog och utvärdering av olika lösningar för hur förmågeglappet skall hanteras. De huvudalternativ som finns är inköp av stridsledningsutrustning från europeiska eller amerikanska tillverkare alternativt att uppgradera befintliga stridsledningscentraler (C2STRIC).
Framförallt tidsfaktorn är till nackdel för ett ”externt inköpt system” p.g.a. en omfattande flygsäkerhetsprocess, bedömt 18-24 månader. I det befintliga flygsäkerhetsgodkända C2STRIC-systemet bedöms denna process ta 6-12 månader.

Om inte FMV snarast rekommenderar en lösning är det hög risk att införandetidpunkterna inte kan inhållas.

- Anskaffning av Link 16-utrustning (US MIDS-terminaler) pågår till våra markradiokullar, fartyg, luftvärnsförband och 100 JAS. MIDS-terminalerna levereras löpande under flera års tid och alltså inte alla på en gång. En fördelning av terminalerna mellan de olika systemen måste göras så att alla typer av förband kan utbilda och öva på Link 16. Takten på inköp/leverans är sådan att det därmed blir mycket svårt att nå måltidpunkten 2011-12 för ensning av stridsflygplanflottan med senaste versionen av JAS 39 (100 flygplan i C/D-version). Ombyggnad och avveckling av JAS 39 A/B riskerar därmed att senareläggas.

- En diskussion har uppstått inom FM och FMV huruvida det är möjligt att införa en nationell stridsledningslänk i JAS 39 vid sidan av Link 16. Huvudskälet är att undvika ett ensidigt beroende av enskilda leverantörer. Huruvida detta är möjligt utreds för närvarande. Risken för ”tekniska och IT-säkmässiga komplikationer” är uppenbar och kostnaderna bör inte underskattas.

- Den systemsamordning som tidigare funnits centralt i försvarshögkvarteret och FMV för våra befintliga stridsledningssystem (det som kallas FLYGVAPNET 2000) har inte prolongerats efter år 2006. Istället har ansvaret för befintliga system fördelats ut på flera händer i högkvarteret utan att någon enskild chef har ålagts ett HELHETSANSVAR för utvecklingen. Ingen beställning har heller lagts till FMV att upprätthålla den ”tekniska systemsamordningen”. Risken blir därmed allt större för var dag att vårt idag operativa stridslednings- och övervakningssystem kan råka ut för stora och oväntade tekniska problem, t.ex. för att materielkomponenter slutar fungera eller reservdelar inte finns tillgängliga på marknaden för att industrin har slutat tillverka dem!

Exempel på detta inträffade i mars då i princip alla stridsflygplan stod på marken i tre dagar för att det centrala tidgivningssystemet som förser stridsledningscentraler och andra vitala försvarsmaktssystem med korrekt GPS-tid upphörde att fungera ("end of life").

- Inget av detta underlättas heller av att företrädare för olika delar inom ”försvarsfamiljen” träter internt om hur förmågeglappet skall täppas till. De nödvändiga besluten om teknikval och acceptabla kostnader drar ut på tiden.

Att under 2009 fatta beslut om en utveckling grundad på ett "uppblåst NBF-koncept" för att lösa morgondagens problem i GLC/NOC i ENKÖPING utan att först klarat av dagens problem får anses vara övermodigt, ja rent rent av dumdristigt.

All erfarenhet talar för att det är bäst att kunna krypa, stå, gå, springa, cykla innan man åker till världsrymden, något vi verkar bortse ifrån inom Försvarsmakten ......

Handlingsförlamningen är redan ett faktum och de som betalar är svenska folket som förväntar sig att hela landet kan luftförsvaras idag och i morgon.

Det är ni som är försvarspolitiker som avgör vilken inriktning Försvarsmakten till ”syvende og sidst" skall ha.

Vänligen

Peter NeppelbergÅterstår att se vad svaret blir och om det blir något svar.

9 kommentarer:

Nybliven cyniker sa...
14 maj 2009 kl. 08:57  

Detta kan väl ändå inte stämma? Det verkar otroligt att flygsystemet ASC 890 inte är färdigutprovat och överlämnat till FM för operativ användning.

Försvarsminister Tolgfors har ju uttalat sig om ledningsförmågan i riksdagen och slagit fast att ASC 890 kan dataleda våra JAS:ar och att systemet kan ställas till förfogande för internationella insatser från 1/1 2010. Då måste väl det vara riktigt, eller?

För inte kan väl Tolgfors vara lika grundlurad som FML om FM:s verkliga stridsledningsförmåga? Om Strilaren I hade rätt i påståendet att varken myndighetsledningar eller politiker kan, vill eller bryr sig om att syna alla digra planeringsunderlag som produceras i FM - vem är det då som egentligen leder landets försvar? Industrilobbyn? Eller Kalle Anka?

JAC sa...
14 maj 2009 kl. 17:21  

Peter Neppelberg är en av de mest systemkunniga individerna i det svenska luftförsvarssystemet.

När jag läser hans analys av vanskötseln av något som under decennier var en svensk paradgren och som gav en enastående förmåga att luftförsvara hela Sveriges territorium, blir både jag bestört och orolig.

Det är uppenbart att den politiska ledningen konsekvent förts bakom ljuset av aktörer på HKV som i egen vinnings syfte förskingrat en grundläggande försvarsförmåga och därmed de facto äventyrar svensk nationell suveränitet.

En parlamentariskt ledd luftförsvarsutredning måste tillsättas snarast !

Anonym sa...
14 maj 2009 kl. 20:18  

Vänta nu....

Så här skriver Neppelberg:

"Istället har ansvaret för befintliga system fördelats ut på flera händer i högkvarteret utan att någon enskild chef har ålagts ett HELHETSANSVAR för utvecklingen."

Mig veterligt så finns det en befattning som Chef för Materielproduktion (C MTRL PROD) i vårt HKV. Han heter Nylander och är två-stjärning amiral. Om inte denne befattningshavare är den som har HELHETSANSVAR för FM:s materielutveckling Inkl bl.a ASC 890) så - varför har vi i så fall en sådan befattning ???

Tant Strul sa...
14 maj 2009 kl. 21:28  

Problemet är inte systemkollapsen, problemet är processkollapsen.

Innan vi kan lösa förmågeglappet måste vi lösa processglappet, med personer med kompetens och erfarenhet.

Och ha respekt när man ändrar i FM-systemet, det går inte att göra stoppsladd/revolution med en supertanker.

Och hur kunde man ta bort samordningen (LuftT) av FV2000 !
Med LuftT kvar hade vi haft ett helt annat läge idag.

Blizzard sa...
14 maj 2009 kl. 21:59  

All heder åt Neppelberg som fortsätter att informera våra beslutsfattare inom politiken och FML.
Han gör det förhoppningsvis omöjligt för de att säga "jag visste inget om det här".

Ingen behöver heller tvivla på att det han skriver är sant, för kunnigare person inom detta område har jag aldrig träffat.

Jag håller med JAC, det är dags att tillsätta en riktig parlamentariskt ledd luftförsvarsutredning.
Fram till dess att den levererat resultat är det nog läge att skynda långsamt vad gäller stora vansinniga projekt (GLC/NOC) och nedläggningar av delar av vår luftförsvarsförmåga, tex Hästveda.

Försvarsmakten har inte råd att slänga bort så mkt kompetens och så stora summor pengar på några personers prestige och deras luftslott.

För övrigt är det nog också läge att göra en ordentlig granskning av vissa högt uppsatta officerare inom NBF maffian. Om sk "vanligt folk" inom FM skulle handskas med skattebetalarnas pengar på det här sättet så satt man nog ganska snabbt inför PAN.

Anonym sa...
14 maj 2009 kl. 22:06  

Avs "Anonym"/20:18 :

Förmågor och materiel har koppling till varandra.

Är Insatschefen ansvarig för FM:s förmågor ?

Hur styr förmågeansvarig C MTRL PROD ? Och hur sker uppföljningen av materielutvecklingen ?

Anonym sa...
15 maj 2009 kl. 00:07  

JAC,
Det är dessvärre inte bara en förmåga som - i tysthet och utan poltikernas vetskap - har förskingrats under den förre överbefälhavarens förordnandeperiod.

Listan är lång och som exempel kan nämnas helikopterburen ubåtsjakt och SAR/FRÄD. Det senare är särskilt flagrant då försvaret i avtal har förbundit sig att vid större olyckor till havs (av digniteten Scandinavian Star, Estonia och Finnbirch) kunna stödja Sjöfartsverket vid sjöräddningsinsatser.

I dessa fall är det nog inte egen vinning som varit styrande utan snarare allmännt oförstånd, tunnelseende och fartblindhet.

Frågan är vad som är värst...

/oberon

Anonym sa...
15 maj 2009 kl. 17:20  

Förmågeglapp...vilket löjligt ord.Men därmed betecknande för den hönsgård försvaret blivit.
Det saknas sannerligen befälsföring.

Alla verkar fråga försvarspolitikerna om råd och dåd.Men ÖB då,är det inte ÖB som ska ta initiativen.Om han inte anser sig kunna det så gör han sannerligen skäl för beteckningen ÖB,överbliven.

Dessa försvarspolitiker har blivit landets största olycka och bygger sina karriärer på total avsaknad av kunskap och ansvar.Kvartalspolitik är dagens melodi och det egna välbefinnandet.

Svenska folket är uppdragsgivare,glöm inte bort detta,alla som har ett finger med i den smutsiga byken eller rent av alla fingrarna i syltburken !

Anonym i kostym

Gustaf sa...
15 maj 2009 kl. 23:23  

Till Neppelbergs förtjänstfulla redovisning skall nu läggas utredningen om "Stödet till Försvarsmakten". Säkert en bra utredning om man accepterar att man har handlingsfrihet att slänga den gamla Försvarsmakten och starta en ny. MH utgångspunkt är nämligen att FM bara skall köpa materiel som någon annan utvecklat,köpt och använt. Därmed behövs ingen egen förvaltning eller industri och redan nästa år föreslås att vi skall ge oss in i en våldsam slakt på myndigheter, anställda och kompetens. Problemen med FV strilsystem kommer att framstå som en nulitet i jfr.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade