Inte heller Agrell

Inte heller Wilhelm Agrell förstår att uppskatta det kommande yrkesförsvaret. Liksom jag tror han att det kommer att bli problem med personalförsörjningen i framtiden.

Förespråkarna av yrkesförsvaret talar sig gärna varma för hur många som sökte till NBG eller till aspirantutbildningen. Vad de ogärna diskuterar är att de som sökte till NBG alla hade en värnplikt i ryggen som gett dem positiva erfarenheter av Försvarsmakten och att NBG handlade om en betydligt kortare period än de 5 år som kontraktsanställningarna nu handlar om. För aspirantutbildningen handlar det huvudsakligen om ungdomar vars jämnåriga bekanta rekommenderat värnplikten samt om ungdomar som redan genomfört värnplikten och nu försökt sig på en annan väg till officersyrket

Efter några år av yrkesförsvaret kommer nyhetens behag att ha lagt sig och Sverige kommer att sälla sig till övriga västnationer med svårigheter att fylla raderna. Att knappa 20-åringar med normalbegåvning ska välja bort 5 av de viktigaste åren i livet för att tjänstgöra i Försvarsmakten med minimilön (i dagsläget räknar Försvarsmakten på 17 000 kr/mån exkl sociala avgifter) är en utopi. Liksom övriga länder med yrkesförsvar kommer Sverige att tvingas nöja sig med soldatmaterial från samhällets mer utsatta områden. För drygt tio år sedan hette det i reklamen för Försvarsmakten att "det krävs muskler, men de ska sitta 40 cm över biceps". Tydligen är intelligensen av mindre vikt i det nya Försvaret, vilket får mig att dra lite på munnen när jag drar mig till minnes ÖRA-kampanjen. Med tanke på att man idag oroar sig över personalens attityder, kan jag garantera att detta arbeta kommer att behöva intensifieras kraftigt i framtiden med tanke på det kommande soldatmaterialet. Detta är ändå ett märkligt motsatsförhållande, då förespråkarnas huvudargument är att det moderna slagfältet är så otroligt tekniskt krävande. Ändå handlar det nu tydligen om att rekrytera dem med sämst förutsättningar för att förstå det moderna slagfältet. Vad som händer med den folkliga förankringen behöver nog inte ens nämnas.

Nästa vecka offentliggörs de första besluten i Försvarsmakten i syfte att avyttra ca 2000 taktiska officerare. Det kommer med all säkerhet att bli anledning att kommentera detta ytterligare under veckans gång. Detta är ett viktigt steg i att omsätta Försvarsmaktens personalkostnader och skapa ekonomiskt utrymme för de kommande yrkessoldaterna. Alla erfarenheter pekar på mycket högre kostnader för yrkessoldater än för värnpliktiga. Trots detta har Försvarsmakten fortfarande inte lyckats redovisa vad den faktiska kostnaden kommer att bli med det nya personalsystemet. Dock gör man sitt yttersta för att ta höjd för detta och det är dessa förberedelser vi ser frukterna av i form av stängningen av Uppsala Garnison, malpåsen med 12 cm grk o s v. Frågan är om det kommer att räcka.

Kärnfrågan lär vara hur man bäst skapar färdiga förband som i sin helhet går att använda utan att vi ska behöva ha den resurskrävande och ineffektiva modellen med Utlandsstyrkan? Jag anser att vi ej heller får glömma hur vi ska trygga personalförsörjningen till Försvarsmakten i sin helhet, dvs förmågan att även försvara Sverige. Den väg som nu förespråkas leder åt samma håll som Georgien, dvs att när det smäller är landets bäst utbildade och utrustade förband i en helt annan världsdel.

Jag är övertygad om att det kommer att bli punkt för värnpliktsförsvaret i Riksdagen. Jag är lika fullt förvissad om att ger man en gång upp värnplikten för yrkesförsvar är det ett beslut som ej går att reversera.

Ett förband som säkerligen går en lysande framtid till mötes om man ska tro internationella erfarenheter av yrkesförsvar, är militärpolisen.


För ytterligare jämförelser, läs gärna "Är den nederländska vägen vår?"

4/5 Även Barometern uppmärksammar Agrells debattartikel

6/5 Claes Arvidsson på SvD:s ledarsida framhåller också värnpliktens fördelar framför yrkesförsvaret. Bara den ekonomiska aspekten gör mig fullständigt mörkrädd.

15 kommentarer:

Johan Westerholm sa...
3 maj 2009 07:56  

WIseman

Välskrivet. Och du beskriver det förhållandet med rekryteringsbas mycket bra. Om du inte misstycker tar jag med mig denna beskrivning i den politiska debatten.

Som "chef att hyra" har jag tagit med mig mycket av det militära ledarskapet men utelämnat annat.

Jag vågar påstå, med fog, att om FM skall ut och konkurera med andra arbetsgivare om våra 20-åringar så krävs andra åtgärder för att göra ett FM-yrkesval attraktivt. Åtgärder som FM knappast kommer överleva....

mvh

Johan

Wiseman sa...
3 maj 2009 10:39  

Varsågod! Jag samtycker i högsta grad.

Anonym sa...
3 maj 2009 11:58  

För en cynisk realist är det uppenbart att det bästa soldatmaterialet kommer just från de lite mer utsatta samhällsgrupperna.

Den brittiska armén, som troligen är en av världens bästa, bygger just på idén att fånga upp råskinn och styra dem. De är inte alltid trevliga att umgås med men mycket effektiva i strid.

Däremot tror jag att Sveriges folkmängd är för liten för att bara ha en yrkesarmé.

För vår del krävs nog en hybrid med en en fortsatt värnplikt och en kärna av kontraktsanställda där man fångar upp de bästa ur varje generation värnpliktiga.

Anonym sa...
3 maj 2009 12:05  

vad som händer med den folkliga förankringen behöver nog inte ens nämnas",säger Wiseman insiktsfullt.

Denna slutsats är den absolut viktigaste och varför försvarspolitikerna inte vill svara på den finns det kanske flera teorier om.Men eftersom demokrati och folkförankring eftersträvas i alla andra samhällsfunktioner så är strävan efter ett s.k. yrkesförsvar mycket märklig med alla negativa effekter den drar med sig.Trycket från Bryssel och även från Nato på gemensam org. är rimligen en förklaring.Men i varje fall Nato förväntar sig säkert någon mer slagkraftig partner än dagens svenska försvar.Dessa allianser ger heller inga heltäckande garantier,som de flesta vet.

Sverige av i dag är mer löst sammanhållet än tidigare och därmed mer försvarslöst i kristider.Inte ens polisen klarar av uppgifterna på ett nöjaktigt sätt.
En verklig allmän värnplikt skulle förutom förbättrad försvarsförmåga ge spinoffeffekter som kommer det civila samhället till del i flera avseenden.Dessutom ökade krismedvetenhet och kunskap om krigsmakten hos allmänheten på ett sätt som aldrig skulle kunna ske med ett yrkesförsvar på några tusen soldater.
Nu talas det om ett kraftigt förstärkt hemvärn som skulle kompensera den låga numerären.Det är en positiv faktor men förmågan ska inte överdrivas.
Tas den allmänna värnplikten bort försvinner ytterligare ett styrmedel för vår självständighet.
Och det vore katastrof!
Värnplikten behövs!

Wiseman sa...
3 maj 2009 13:01  

1205: Det är en nog så viktig synpunkt. Vårt samhälles sönderfall och splittring utgör ett av våra absolut största samtida problem.

Det nya hemvärnet är också ett luftslott. Antalet verksamhetsställen kommer kraftigt att nedgå och koncentreras till de områden som redan har fast militär närvaro. Hela län kommer inom några år att helt sakna militär förankring då även Hemvärnet försvunnit. Vad detta kommer innebära för Försvarsmaktens folkliga förankring säger sig självt.

Uppgifterna kommer istället mer att handla om att lösa sådant som övriga Försvarsmakten inte längre klarar resursmässigt, t ex skydda flygbaserna. Hemvärnet kommer också att få det mycket svårt med rekryteringen, när den nuvarande rekryteringsstocken av värnpliktiga försvunnit.

n.n. sa...
3 maj 2009 13:46  

Re: Anonym 11:58

Yeah, britternas armé rekryteras ut bottenskrapet som sannerligen är stort i britternas Sink Estates etc. Utan tvivel är britterna relativt effektiva när råskinnen släpps lös och uppgiften omfattar närmast slash, burn and kill, men det finns klara begränsningar, som t.ex. Basra är ett lysande exempel på. Andra lysande exempel på begränsingarna utav soldatmaterieln i brittiska armen är utbredd penalims på förläggningarna, alla mystiska dödsfall på flertalet förläggningar i Storbritannien etc.
Man måste dock hålla i minnet att majoriteten utav manskapet fyller definitionen för 'dimwits'med råge.

Anonym sa...
3 maj 2009 14:26  

Allvarligt talat...

Om jag vore intresserad av att neutralisera försvarsförmågan hos Sverige inför ett maktövertagande så skulle jag inte kunna finna ett mer effektivt sätt än som har skett. En ytterst negativ tolkning av händelseförloppet är att ett antal interna murvlar med bristande insikt om lojalitet agerar för externs makts syften á la nyttig idiot...

På vilket annat sätt kan man tolka den totalt vansinniga utvecklingen som skett... Jag tror personligen att många inom försvarsmaktens högsta ledning inte riktigt har klart för sig att Sverige är en suverän nation med egna gränser, beläget i Europa och inte som en delstat i USA.

Häpp...

Peter Hammarberg sa...
3 maj 2009 15:25  

Den engelska arméns soldater är förvisso välutbildade och effektiva men definitivt inga som kan kallas "parkettsicher". Det torde dessutom vara svårt att använda dem till annat än precis det de är utbildade för. Den möjlighet till flexibilitet, meranvändning och soldaternas förmåga att kliva ur den formella rollen som vi varit vana vid, torde försvinna i och med värnpliktens uttåg. Jag vill inte påstå att det kommer att vara avskrapet som kommer att kunna rekryteras, men heller inte den allsidighet, variation och förmåga som värnpliktsklientelet besitter. Risken är uppenbar att det blir de oönskade MÖP:arna som kommer att stå i kö tillsammans med våldsromantiska brunskjortor. Då SÄK och SÄPO sorterat bort dessa blir det bara "resten" kvar.
OK, britterna har klarat av det och verkar nöjda, men de har å andra sidan en månghundraårig tradition och rutin av att göra soldater av detta material.

Folklig förankring verkar ha blivit ett fult ord i dagens försvarsdebatt. Den har blivit ännu en av de oönskade förmågor som satts på undantag. Det är tydligen viktigare att det svenska försvaret är förankrat i Afghanistans bergsbyar än i Säffle och Tensta. Just folkförankringen och det folkliga engagemanget har ju annars varit det myndigheterna kämpat för sedan 1900-talets början för att ge försvaret en legitimitet och en acceptans och för att hålla försvarsvilja och offervillighet uppe.
Med ett yrkesförsvar hamnar säkerhets- och försvarsfrågor bland alla andra samhällsuppgifter; dvs bland dem som medborgarna tycker är en uppgift för "någon annan". Man betalar väl skatt för fan...

Anonym sa...
3 maj 2009 20:54  

Intressant.
Det måste vara en konkurrensktraftig lön till någon som vill vara menig i fem år?
Tanken är god men undrar hur man får till sig dom bästa?
/fd yoff

Anonym sa...
3 maj 2009 22:44  

Vad är egentligen en bra eller en dålig soldat?
Vill våra politiker att vi ska lösa uppgifter med stora risker långt borta från Sverige utan direkt folkligt stöd underlättar det defenitivt att rekrytera från lägre samhällsskikt.
Jag tror faktiskt inte det kommer vara några problem att rekrytera bara man anpassar kraven.

Dock kan man fundera på om våra politiker representerar folkets vilja eller sina egna karriärambitioner.
Att högre officerare är varma förespråkare för internationell tjänst och Natoanslutning har jag inga problem att förstå. Det blir ju intressantare stabsbefattningar för nivå 3 och de behöver inte ta några risker själva.

Insatsförsvaret har hittils bara slaktat våra förmågor och vi har tappat för många dugliga officerare.
Det är alldeles för dyrt i förhållande till den effekt vi får.
Antingen satsar vi fullt ut och går med i Nato eller så återgår vi till det nationella försvaret igen med internationella insatser som vi själva väljer.
Jag föredrar det senare och det tror jag svenska folket gör också.

Danne

Anonym sa...
4 maj 2009 12:37  

EU och Nato har delvis motstridiga intressen .Sveriges hamnar mittemellan och förlamas betr. försvarsmaktens utveckling.I stället ger man sig ut på div. internationella uppdrag och låter karriärbyråkrater slåss om de inhemska resterna av den kraftigt minskade försvarsförmågan.
EU jobbar oförtrutet på med att förstärka sin position och ökar efterhand pressen på den politiska ledningen,som i detta läge inte klarar av att ge försvarsmakten andrum och förutsättningar för en trovärdig utveckling.Den folkliga förankringen blir en bisak och sopas under mattan.
EUs stora länder som försätter sig i oljeberoende och i andra ,kanske värre, problem, kan omöjligt undvika att indirekt påverka vårt försvar på ett negativt sätt.
I dagens läge är det svårt att kunna se ens dragen av ett trovärdigt EU-försvar även om ambitionerna finns.

Svepande och självklar beskrivning för en del och insiktslös gallimatias för andra men förutsättningarna för alla andra diskussioner på bloggen bör väl också klaras ut.Annars är det lätt att hamna fel i argumentationen.

Anonym sa...
4 maj 2009 22:42  

WISEMAN: Varför och hur skall 2000 officerare avyttras? Hur är det tänkt att det skall gå till mht LAS etc??
/
nyfiken fd yoff

Wiseman sa...
4 maj 2009 22:56  

nyfiken fd yoff: Svaren hittar du i FM underlag till regeringen inför Inriktningspropositionen: http://www.mil.se/upload/dokumentfiler/underlag/HKV-2009-01-30-23-383.51503-Bilaga-1-Forsvarsmaktens-underlag.pdf

Anonym sa...
5 maj 2009 06:25  

Svaret på Fd Yoff fråga.

Varför och hur skall 2000 officerare avyttras?
Därtill förutsätts att cirka 2000 officerare av dagens kan besätta specialistofficersbefattningar.
Så nu alla Övlt är det bara att dra på M90 och ut och jobba igen!

http://www.mil.se/upload/dokumentfiler/underlag/HKV-2009-01-30-23-383.51503-Bilaga-1-Forsvarsmaktens-underlag.pdf

Haha..........

uppgiven sa...
6 maj 2009 18:21  

Vad fan gafflar Tolgfors om på sin blogg egentligen?

"Stor majoritet kontrakterade oldater är inte yrkesförsvar"

Blir man mindre anställd för att man är deltidsanställd? Och vad menar han med att det är frivilligt, det är väl fullkomligt självklart i Sverige att det är frivilligt att ta anställning? Eller menar han att ett äkta yrkesförsvar pliktar in människor i en tvångsanställning?

Till sist verkar han helt ha missat att de flesta länder med yrkesförsvar har någon form av deltidsanställd reserv.

Jag blir minst sagt orolig när min främsta politiska företrädare visar prov på sådan total verklighetsflykt...

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade