Att flyga till Afghanistan

Det har stormat lite kring Försvarsmaktens specialflyg, närmare bestämt den division på Bromma som ansvarar för VIP-transporter. Tidigare i år handlade det om flygning utan rätt certifikat och läkarundersökningar. Härom veckan var det ena flygplanet inblandat i ett tillbud på flygplatsen i Mazar e Sharif när man taxade in i en ramp och förstörde nosstället. Reparationsnotan för detta tillbud verkar bli mycket dyr, eftersom flygplanet måste repareras på plats för att ta sig därifrån, alternativt plockas isär och fraktas med strategiskt transportflyg till tillverkaren i USA för reparation. Som alltid när det handlar den senaste nycken inom offentlig förvaltning, OPS (Offentlig-Privat Samverkan), så är det bara det som avtalats i kontraktet som man får till avtalat pris. Det som ligger därutöver blir i regel dyrt, mycket dyrt. Det är värt att komma ihåg när allt mer verksamhet lämnar staten och "köps in". Privata företag åtar sig inte uppgifter för att det är roligt eller för att de bedriver välgörenhet. De gör det av avkastningsskäl.

Borneo har tidigare skrivit mycket intressant om just verksamhetssäkerheten och dess roll i Försvarsmakten idag och mer specifikt just om arbetssituationen inom Försvarsmaktens transportflyg. Hur klassar man en flygning med överbefälhavaren till den svenska kontingenten i Afghanistan? Är den väsentlig för rikets säkerhet? Den kan vara det och det kan därför finnas skäl och vara tillåtet att gå utanför det normala regelverket. Var denna flygning så väsentlig? Det är oklart och det är med all sannolikhet ett svar som inte kommer att komma allmänheten till del.

Vad som står klart är att de två TP 102-flygplanen som huvudsakligen utgör statsflyget tidigare har bedömts olämpliga att flyga med till Afghanistan. Istället har besökare tidigare fått omlasta till Hercules i regionen för vidare transport in i Afghanistan. Anledningen är att TP 102 saknar egenskydd i form av robotskotts- och radarvarnare och motmedelsfällare, vilket taktiska flygplan som Hercules i regel har. Samma procedurer har även gällt för andra nationer. De senaste åren har dock ökade krav rests på att modifiera statsflyget med just egenskydd. Lasten är av mycket högt värde och bristen på egenskydd gör också att det är direkt olämpligt att flyga till vissa platser. Det är inte en orimlig tanke att just utrikesminister Carl Bildts rättmätigt höga ambition att bedriva utrikespolitik på fältet, t ex i Georgien mitt under Georgienkriget, starkt har bidragit till de stundande modifieringarna som omskrivits i regleringsbrev och budgetunderlag.

Man kan också ifrågasätta lämpligheten i att sköta leaveflygningarna från Afghanistan med billigast möjliga charterbolag. Hittills har inget passagerarflygplan beskjutits med bärbara luftvärnsrobotar. Vapensystemen finns dock spridda över hela Afghanistan. Att skjuta ner ett leaveflygplan med hundratalet ISAF-soldater ombord skulle vara en oerhörd triumf för motståndarsidan i Afghanistan. Skulle den svenska insatsen fortsätta efter en sådan händelse?

Som alltid - ekonomin styr verksamheten.


Andra blogginlägg i ämnet.
Borneo: Försvarsmaktens transportflyg i kris
Borneo om nödvändigheten att gå utanför regelverket
Chefsingenjören om tillbudet i Afghanistan

29 kommentarer:

Maggot sa...
15 maj 2010 16:43  

Då är det väl äntligen dags att utkräva ansvaret på rätt nivå. Försvarsmaktens flygchef är ansvarig under C Prod Flyg för all flygverksamhet i firman. Istället för att återigen sparka på pilot och divisionschef är det dags att de högst ansvariga nu får gå.

Anonym sa...
15 maj 2010 18:37  

@ Maggot

Hur sannolikt är det ? Vi har väl alla lärt oss vid det här laget att ÖRA inte nå över majors
nivån...

Enda chansen till någon form av ärlig syn på detta är att SHK ändrar sin ståndpukt och tar detta ärende - och då inte med fokus på händelsen i Marmal (den torde vara ganska lätt utredd) utan på lednings- & lydnadskedjan för flygningarna med Tp 102:orna.

Anonym sa...
15 maj 2010 19:28  

Alltid lika roligt när försvarsanställda talar om " rikets säkerhet". ÖB ingår inte i den centrala stadsledningen och konsekvensen för Sverige om något skulle hända honom får nog anses som ringa. Sannolikt skulle det få långt större konsekvenser för Sverige om Riksbankschefen skulle utsättas för otillåten påverkan eller brottsligt angrepp kopplat till sin befattning.

I sin roll som myndighetschef spelar ÖB faktiskt i dagsläget en mycket marginell roll för "rikets säkerhet" om man ställer honom bredvid chefen för Riksbanken, Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Vattenfall och många andra myndigheter och organisationer.

//Eftertänksam.

Anonym sa...
15 maj 2010 20:05  

Vad gäller leaveflygen kan knappast fi sägas utgöra det största hotet...
"Saker" har ju hänt och kommer nog fortsätta hända så länge vi fortsätter i samma spår.
/FSO

Wiseman sa...
15 maj 2010 20:11  

Eftertänksam: ÖB ingår definitivt inte i ledningen för någon stad såvitt jag vet. Däremot är det faktiskt så att ÖB leder sin myndighet och därmed fattar beslut om och leder verksamheten inom de ramar som delgivits honom och myndigheten i regleringsbrevet. Den mediala effekten om överbefälhavaren för en ISAF-nation skulle dödas av talibanerna eller en med dem sympatiserande organisation vore förödande för hela insatsen.

Hänvisningen till rikets säkerhet syftar självfallet på att det är ett av de tillfällen då det kan motiveras och man får gå utanför det fredstida regelverket. Var det så i detta fall? Det framgick tydligen inte att frågan huvudsakligen var retorisk. Jag kan tänka mig ytterst få tillfällen då situationen kräver att ÖB måste bege sig till Afghanistan utan att passera gå.

Wiseman sa...
15 maj 2010 20:11  

FSO: Helt riktigt. Det blir intressant att se utredningen.

Anonym sa...
15 maj 2010 22:54  

Wiseman! Jag ber om ursäkt för stavfelet. Statsledning skall det maturligtvis vara! Tjocka fingrar!

Intressant detta som anförs om att det skulle vara tillåtet att gå utanför "det fredstida regelverket" vid ärenden rörande "rikets säkerhet". Om "det fredstida regelverket" avser svensk (eller för den delen europeisk eller internationell) författning, lag eller förordning är detta helt nytt för mig. Begreppet "rikets säkerhet" finns heller inte definierat i någon juridisk mening mig veterligen.

Exakt på vilket sätt skulle den "mediala" uppmärksamheten påverka Sveriges säkerhet? Utbilda och upplys mig gärna! // Eftertänksam

Wiseman sa...
15 maj 2010 23:13  

Eftertänksam: "Rikets säkerhet" är ett vitt inofficiellt samlingsbegrepp för framförallt militära situationer som påverkar hur svensk politisk vilja genomförs eller säkerheten för svenska militära insatser. Regelverket härrör till de regler som i fredstid styr vilka säkerhetsregler som ska uppfyllas. I nämnda situation kan det t ex röra sig om att uppdraget av hög chef bedöms som så viktigt att man ska frångå de regler som styr krav på väder, alternativa landningsplatser o s v. Det handlar alltså inte om att frångå Génèvekonventionen eller liknande.

Du har misstolkat mig om du tror att jag menar att den mediala uppmärksamheten skulle påverka Sveriges säkerhet. Däremot kan det påverka Sveriges och andra ISAF-länders möjlighet att genomföra insatsen i Afghanistan.

Anonym sa...
16 maj 2010 01:34  

Ekonomin styr ALL verksamhet! Det gör även din och min privat ekonomi. Vill du ha en krocksäker bil köper du en Hummer. Har du inte råd så köper du en Suzuki! Trots detta kör du med dina småbarn i rusningstrafik med Suzukin. M a o kan vi inte både ha hängslen och livrem!

” Hur klassar man en flygning med överbefälhavaren till den svenska kontingenten i Afghanistan?” skriver Wiseman. Den klassas som en normal transportflygning som insatssleds från FTS! I Statsflygsförordningen står det att flygplanen (tp102) är till för rikets civila OCH militär ledning. Mig veterligen ingår ÖB i denna ledning som avses!

Jag skulle istället vilja fråga de som anser sig insatta i denna flygning.
–Vad är det för regelverk som FM har frångått? I min mening är det inget regelverk som har frångåtts. Om så skulle vara fallet så gör S102B detta dagligen dvs slår ifrån viss del av belysning!

Att Tp102 har taxat utan taxiljus på marken ska inte ÖB, PROD eller FTS stå till svars för, det får de som fattat beslutet göra! Statsflyget har heller INTE ansetts olämpliga tidigare att flyga till Afghanistan. Det har däremot ansetts mer taktiskt att använda C-130 då det ändå har stått på plats SAMT när på dygnet man ska in till MeS. När ÖB åkte ner senast hade svenska kontinenten inte en C-130 på plats!
Det har framlagts en bild över att ”alla andra nationer” flyger enbart in med VMS flyg. Detta är långt ifrån sant. En del nationer gör så men inte alla! Nu är det så att det är större hot att få en påskjutning av SAFIR i dessa omr än en robot. Hur mycket VMS utrustad G IV än skulle vara hjälper inte det mot dessa vapen.

Med en faktureringskostnad på ca 44 000/tim för en Hercules kan jag se massmedias rubriker att skicka iväg en en c-130 i förväg (tar ca 7 dgr idag enbart t o r Afg) detta bara för att ÖB skulle åka c-130 sista biten. Vad jag minns blev förre FVI väldigt kritiserad i massmedia sist han flög in med en C-130 som ändå var på plats i UAE!

Bromma enheten har, då de inte fått medhåll angående hotbilden, hänvisat till ordet flygsäkerhet! (Ordet som tyvärr missbrukas av vissa då argumenten tryter). Då skulle jag vilja ha reda på vad skillnaden är att flyga in med en G IV och en B737 till en godkänd flygplats enligt AIP?

Jag håller helt med i grund resonemanget att symbolvärdet är högt att skjute ner en sådan här flygning men som ”The Mighty” 15 maj 2010 13.06 utryck sig ” Vi får aldrig blanda ihop flygsäkerhet och operationell risktagning!

XXX

The Mighty sa...
16 maj 2010 08:41  

Ett klargörande känns viktigt - man bryter aldrig regler, man gör avsteg! Det finns ingen förutom ÖB som t.ex. får ändra i RML och kan där med "bryta mot regler". Att tro att en chef kan beordra regelbrytande är militärnaivt anser jag. En DC, L CF, CF kan inte göra annat än följa reglerna och få avsteg. Kloka chefer begär skriftliga order och avsteg då håriga handen pekar. Chefer har mandat använd dessa med ryggrad!

Anonym sa...
16 maj 2010 09:15  

Wiseman: Tack för att du tar dig tid för mina komentarer!
Om jag har uppfattat dig rätt finns det någon form av föreskrifter inom FM som stipulerar att vid uppdrag som rör "rikets säkerhet" har FM möjlighet att frångå de "fredstida regelverken" som styr säkerhetsaspekterna runt uppdraget.

Om "de fredstida regelverket" bl.a. avser arbetsmiljölagstiftningen så är detta ytterst intressant. Eftersom alla myndigheters, även FM, föreskrifter måste inrymmas inom såväl Svensk som Europeisk lagstifting på området verkar detta mer än lovligt märklig. Att det finns
undantag vid väpnad konflikt råder det inget tvivel om, det
som är intressant är definitionen på "rikets säkerhet".

Det är mycket svårt att se hur ÖB's närvaro hos den
svenska kontingenten skulle ha koppling till "rikets säkerhet". Om han inte kommer så händer.... Vadå? Jmf
med närvaron och tillgängligheten på driftsingengören på
ett svenskt kärnkraftsverk!

Hoppas att du följer ärendet och återkommer när
utredningen är klar. Tack för en utmärkt blogg och givande kommentar- växling//Eftertänksam

Cynisk sa...
16 maj 2010 10:13  

Arbetsmiljölagstiftningen är inte helt och fullt applicerbar på det som Försvarsmakten håller på med (lätt understatement).
Men det är inte det enda lagverket som inte harmonerar med tjänsteutövning i väpnad konflikt. Semesterlag, Arbetstidsregler och andra lagar gör sig inte helt enkelt.

Tidigare gällde heller inte SäkI vid skarp insats, vilket i enlighet med FM utveckling har ändrats. Dock så innehåller SäkI stående avsteg för förband i Utlandsstyrkan.

Jag ser inga som helst konstigheter att man måste frångå fredstidsbestämmelser även för Flygvapnet. Det behöver inte ha koppling till "Rikets säkerhet" utan bara operationellt sunt förnuft.
Vad jag däremot tycker är konstigt är att någon i Flygvapnet anser att det behövdes frångå regler. Som påtalats tidigare så startar varje vecka andra oskyddade plan från Marmal innehållande svensk personal. Det är helt OK enligt hotbedömningen varvid det borde vara helt OK att lyfta från samma flygplats i ett litet snabbt plan som TP102.

@The Mighty
Den som inte följer reglerna kanske tycker att han gör avsteg. FPAN kanske tycker att han bröt mot reglerna. Om någon har mandatet att frångå reglerna så är det väl "avsteg" eller?

Wiseman sa...
16 maj 2010 10:27  

XXX: Varifrån skulle flygningen annars ledas än FTS? "Klassningen" avsåg hur viktig denna flygning var.

Vilka regler man gjort avsteg från får någon annan svara på.

SAFIRE är det största hotet i Afghanistan och inte ens med en A-10 är man osårbar för detta. Risken kan minskas genom uppträdande, t ex att flyga i mörker, mindre flygning i raklinje inom räckvidd för SAFIRE osv. I övrigt går det inte att skydda sig mot. Samma sak gäller för de äldre MANPADS som finns i Afghanistan. I grunden går de att undvika just genom att flyga i mörker utan belysning. Förhoppningsvis är det ingen som får för sig att förse talibanerna med MANPADS med mörkerförmåga.


En G IV med VMS kan dock skydda sig mot mer kvalificerade hot och jag anser att det är fel att vara så blind att man bara ser till Afghanistan. Det räcker med att gå 2 år tillbaka i tiden till Georgienkriget. Kändes det bra att flyga till Tbilisi mitt under kriget? Kändes det bra att flyga in till Sarajevo och på backen visar det sig att den svenska Herculesen (då ej försedd med VMS) var den enda som landat de senaste timmarna, eftersom alla andra dragit på då de varit belysta av serbiska luftvärnsrobotställningar?

Operativa hänsyn kan medge högre risktagning och risken kan minskas genom uppträdande. Inga konstigheter med det. Finns Hercules tillgänglig ska den naturligtvis nyttjas och det bör inte FVI ha problem att stå upp för och ta en diskussion om vilken dag som helst (jag minns också händelsen). Händelser såsom denna faller helt inom FM dåliga förmåga att hantera media. Kanske skulle FML försöka få en kurs av utrikesministern i hur man hanterar media?

Jag håller inte helt med om att operationell risktagning och flygsäkerhet inte går in i varandra. Att det är säkrare att flyga i mörker för att undgå SAFIRE, MANPADS och IDF mot en flygbas är ingen nyhet. Har det då inte länge varit läge att utrusta våra flygplan med utrustning för att på bästa sätt hantera detta? När materiel redan i fred inte fungerar såsom avsett och därmed avsevärt höjer risken vid skarpt uppträdande - är det säkerhet eller risktagning? Hantering och agerande idag är grunden för uppträdandet imorgon.

Wiseman sa...
16 maj 2010 10:27  

Mighty: Korrekt!

Wiseman sa...
16 maj 2010 10:36  

Eftertänksam: Det är intressant att diskutera arbetsmiljölagstiftning kontra stridssituationer. Det finns uppstyrt i lagrummet, men gråzonen är rätt stor. Med tanke på att Afghanistaninsatsen formellt inte räknas som krig (därav polisutredningarna kring de stupade svenskarna) är det inte helt tydligt.

Jag kan inte alls uttala mig om syftet med ÖB:s besök eller liknande företeelser, men det är mycket som händer som man inte vet och som man heller inte ska veta. Jämförelsen med driftsingenjören haltar därför. Var det så i det här fallet? Ingen aning.

The Mighty sa...
16 maj 2010 11:33  

Fast det är principellt viktigt att hålla i sär flygsäkerhet och risktagning vid genomförande av verksamhet! Flygsäkerheten är en grund att stå på då vi genomför verksamhet. Alla risker skall vara kända och alla kända risker omhändertagna. Avsteg skall behandlas på samma sätt - om risken ökar vid avsteget skall risken tas hand om på något sätt. Utöver detta skall en bedömning ske om genomförandet i sig innebär en risk från miljö eller motståndare. Den bedömningen gör ansvarig chef!
Vi får inte hamna i det läget att FSO säger nej på grund av att han tycker det är för farligt pga MANPADS etc. 

Wiseman sa...
16 maj 2010 11:42  

Mighty 11.33: Korrekt även det.

Anonym sa...
16 maj 2010 13:49  

@Cynisk
SäkI innehåller inte stående undantag för utlandsstyrkan utan beslutade avsteg som kontingentschef (eller C INSATS, står olika) kan välja att tillämpa. Det är alltså inte fritt fram att använda sig av de undantagen bara för att man råkar tillhöra utlandsstyrkan.

Det man möjligtvis kan kritisera med vissa resor är väl att de gör en resa med endast ett fåtal personer i en tom herka istället för att samordna det med ordinarie personal- eller materieltransporter.

Något som också kritiserades var varför man hade två herkor (+ hotellrum mm) stående i UAE för två flygningar i veckan istället för att ha dem på Marmal där de gör lite mer nytta, eller civila leave-/rotationsresor som Finland och Norge. Nu verkar man ju har fått både och.

Cynisk sa...
16 maj 2010 15:53  

@ Anonym 13:49
Ja, förbandschef i Utlandsstyrkan (inte GRO) äger rätt att begagna stående undantag.

SäkI EHV/PV 11:15 heter "Beslutade undantag".

Anonym sa...
16 maj 2010 16:39  

Jag tackar för en mycket intressant diskussion där det ändå verkar som vi har samma grundsyn. Nämligen att vi ska få mtrl i framtiden som hjälper de som är ute på uppdragen. Det du skriver är helt korrekt dvs att det finns en planering för modifiera våra 102flygplan. Tyvärr inte för våra Tp84specifikt denna fråga ännu.

Mina inlägg i transport debatten har dock haft ett annat syfte, nämligen att inte enbart föra fram den version som gärna förs fram av de drabbade själva. Det är lätt att missledas och tro att detta är sanningen. Med stor risk att dra med sig engagerade personer som i god tro har fått till sig endast ena sidan av myntet. Överskrifterna är ”Att flyga till Afghanistan” samt ”FM transportflyg i kris”

Ex ”Enligt DN.se:s källor, (2010-05-13/14:45), har den stränga reaktionen på pilotens läkarmissar ökat oron bland försvarets flygpersonal. Man befarar att ännu färre ska våga ifrågasätta tvivelaktiga flygningar, vilket riskerar att försämra säkerheten ytterligare”.

Jag har kontrat med vad som är tvivelaktigt? Samt bemöta de som tror att HKV beordrat förbandet Bromma att bryta mot bestämmelser.

Andra fall som uppgiftslämnaren försöker att framställa är personalbristen och t o m att de är tvungna till att planera själva...?!
Samtidigt ska man ha klart för sig att LCF förvägrar viss personal att flyga på enheten och samtidigt medvetet sett till att inte fylla upp personalraderna. Genom ett sådant agerande ser man till att det saknas piloter, inom 102 systemet, och måste då själv sitta i flygplanet! Detta har pågått sedan 2004. Planerat flygningarna själva har de däremot gjort sedan förbandet blev till!

Tredje och till sist det mtrl avsaknaden. Då ska man ha klart för sig att båda 102 förbanden mycket väl känner till att det ligger i planerna, sedan 2008, att det kommer uppgraderingar av flertalet 102 flygplan.

Wiseman du skriver även att det är med största sannolikheten tack vare(!) C Bildt som FM har tvingats till dessa omprioriteringar. (G4 stod på marken både i Sarajevo och i Tbilisi mitt under händelserna). Kan bara intyga att så är fallet.

Under tiden så har FM valt att göra precis som du utrycker det ett annorlunda uppträdande

XXX

Anonym sa...
16 maj 2010 17:04  

Del 1
Genom tidningsartiklar och kommentarer i bloggvärlden börjar en bild framträda av vad som skett i samband med incidenten med tp102 i Afghanistan. Rätt eller fel får utredningen visa, men det är möjligt att utifrån den nu kända bilden föra ett principiellt resonemang.

Flygplanet har skadats genom att det körts i diket eller körts på en ramp. En bidragande orsak skulle vara att taxningen genomfördes i mörker med taxiljusen släckta.

Taxning utan tända taxiljus och navigationsljus(?) är ett avsteg från bestämmelserna i den Flyg Operativa Manualen FOM. FlygI har gett operatören tillstånd att göra avsteg och ändringar som är på en relativ låg nivå, utan att först inhämta FlygI godkännande. Gjorda avsteg från checklistan faller troligen innanför den skrivningen. Om jag minns rätt är det lägst operatörens flygchef som får fatta detta beslut. Varje beslut måste föregås av en analys av konsekvenserna. Vad innebär det här på pilotens möjlighet se hinder? Vad innebär det här för övrig manövrerande trafik på flygplatsen? Etc. etc.

Tidsaspekten är avgörande när avsteg skall göras. Befälhavaren kan vid omedelbar fara göra alla de avsteg han finner nödvändiga. Flygchef kan göra mindre operationella förändringar på eget ansvar. Större och mer långtgående görs efter samråd med FlygI. Central ledning genom den luftoperative insatsledaren, har rätt att beordra avsteg från FOM vid genomförande av insats. Det om behovet av insatsen överstiger risken. Det militära försvaret måste ju kunna reagera på det oförutsedda. Men inte kan det ha kommit som en överraskning varken för ledningen på Bromma eller HKV att någon skulle beställa en flygning till Marmal? Bilden som framträder är den gamla vanliga. Ingenting, ingenting, försent. Personal på ena sidan, HKV på andra och mitt emellan en lokal ledning som ligger efter. Stridsdammet tätnar, orden haglar och ingen lyssnar. Kanske ett ”aplex” när iordningsställandet av flygplatsen var klar?

Det torde vara så att Beslut Om flygningens Genomförande är taget på HKV, medan beordrandet skett på lokal nivå. Det första beslutet kan ses som ett ägaransvar medan det andra är ett ”riskmanagement”. Beordrande av flygning syftar till att minimera riskerna, inte att göra uppdraget riskfritt. Lokal ledning kan inte vägra och har inte vägrat att beordra flygningen i det här fallet. Uppdraget påbörjades.
Forts

Anonym sa...
16 maj 2010 17:07  

Del 2
Personalen å sin sida hamnar i en annan sitts. Afghanistan anses vara så speciellt att vi har Utlandsstyrka, förmåner och någonstans ordet frivillig. Brommadivisionens personal tillhör förhoppningsvis inte utlandsstyrkan. Alltså är deras uppträdande i Afghanistan inte frivilligt utan av typ ”rätten och packen eder härefter”. Detta är en paradox.

Piloter är ett eget släckte. I ett modernt flygplan som t.ex. tp 102 är han/hon inte så mycket spakryckare utan mer riskminimerare. Samma processer upprepas gång efter gång (checklistor) och man planerar hela tiden för nödsituationer. Problem går inte att bordlägga till nästa ledningsmöte eftersom bränslet hela tiden förbrukas. Blir det haveri är det vanligen piloten som kommer först till haveriplatsen. Möjligheten att ta sitt ansvar och avgå är begränsad. Piloter är präglade på att bedöma risker.

Fanns det risker med företaget? Enligt min mening ja. Att eliminera högprofilpersoner kan ge reaktioner. Historien visar på många exempel. Personskyddet har att ta ställning till om objektet skall smugglas in (lösmustasch) eller tas in skyddat (bepansrad BMW). Båda metoderna används. Ingen av dem är användbar med ett flygplan. Att inte utsätta andra passagerare för denna risk är en av grunderna till att vi har en separat flygtransportorganisation för rikets ledning.

”Billigare” vapensystem riktar man in visuellt, så också bärbara luftvärnsrobotar även om de målföljer på IR strålning. De var nog ett försök att minimera verkansmöjligheten för dessa vapen som gav iden om att taxa och starta i skydd av mörker. Men det tycks ju onekligen som man inte tänkt tanken fullt ut.

För den som tycker det är spännande med piloter som gör bort sig och höjdare som får ta konsekvenserna av sitt handlande kan jag rekommendera National Geographics ”Air Crash Investigation” ”Fog of War” som handlar om USAF VIP haveri vid inflygning till Dubrovnik. För er som inte tycker att det varken är spännande eller roligt borde den vara obligatorisk. Sök på nätet.

Ansvarsfrågan måste utredas. Det bör som jag sagt tidigare göras av SHK. Om det är resursbrist som är grunden för beslutet att utredningen skall ligga under FM kan man överföra incidenten med den kortslutna DVD spelaren till FM och själv ta den här utredningen.

Jag skrev det här för att visa på hur komplex en sådan här till synes enkel händelse kan vara.

Och ni som sitter i skiten: Bryt ihop – vädra ut – gå vidare.

/Gils

The Mighty sa...
16 maj 2010 17:20  

Anledningen till att man inte stod på Marmal med Tp84 var att man inte fick plats i ramen för insatsen samt att förbandet inte fick stå på flygplatsen då man endast gjorde nationella flygningar.

Chris Anderson sa...
16 maj 2010 18:01  

ÖB måste ju ta sig till Afghanistan på något sätt. Om han aldrig åkte, för att det var för riksfyllt, så skulle han ju få kritik för det och undergräva sin egen ställning gentemot de soldater som åker dit i civila flygplan och sedan strider på marken.

Den enda orsaken till all uppståndelse är ju att planet körde på en ramp. Det är ju extremt olyckligt men samtidigt handlar det ju om mänskliga faktorn.

Jag skulle kalla storyn för en tidningsanka eftersom den olycka som inträffade inte har något samband med den militära hotbilden som det tvistas om.

Wiseman sa...
16 maj 2010 20:49  

XXX: Tack själv. Som du skriver ska man inte stirra sig blind på ena sidan av myntet. Det är bra att den här diskussionen lyfts och det enda jag kan beklaga är att Försvarsmakten (läs HKV) är oerhört dålig på att gå ut officiellt med information och bemöta påståenden i media.

I regel är det bästa att avvakta untredningar, men att ge den egna synen på vad som skett är en oerhört bra grund. Det agerande (eller snarare brist på) som flest verkar ha reagerat på på sistone är JAS-piloter som är en flygsäkerhetsrisk. Det blev en och annan mycket besviken "kontakta Wiseman"-kommentar där avsändarna kände sig mer eller mindre förrådda av central ledning som ej gjorde något för att förklara hur militär flygning går till. Såväl vid den händelsen, som den nu diskuterade hade Försvarsmakten kunnat utnyttja sin egen webbsida. Fast grunden är ju att man vet vad som är upp och ner på en skokartong.
Vi är i grunden överens, tror jag.

Wiseman sa...
16 maj 2010 20:50  

Gils: Intressant och bra skrivet/förklarat!

Anonym sa...
16 maj 2010 21:22  

@Cynisk
Just det och i SäkI G 1:5 "Beslutade undantag" står det att "försvarsmaktens insatschef beslutar i särskild ordning om tillämpning av dessa undantag". Men det rimligaste är ju lydelsen i SäkI Ehv/Pv, där det är upp till kontingentschefen att tillämpa redan beslutade undantag.

@The Mighty
Visst, men om man hade fått plats inom ramen för insatsen hade det ju varit bättre om man även gjort flygningar åt ISAF när man ändå var i området. Men nu har det ju löst sig ändå, herkan gör nytta och soldaterna slipper åka boskapstransport.

Anonym sa...
18 maj 2010 20:45  

Genom att gå till massmedia och säga att piloterna måste planera själva så kan jag bara beklaga diplo avd på F7 samt MSE/Flight Ops på Bromma som antagligen gör det största arbetet. De måste känna sig värdelösa vid det här laget! Skickligt sätt att förstöra sammanhållningen om det nu funnits någon!

Anonym sa...
20 maj 2010 20:14  

Nej då, vi stabsmänniskor (diplo, OPS...) känner inte oss värdelösa men vi vet att det finns A lag och B lag både lönemässigt och i chefernas ögon och att vi tillhör C laget.

Vi ses ute i de civila:)

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade