Gästinlägg: Om FHS-härvan

Maj månad har inträtt och en ny gästskribent hälsas välkommen. Ämnet för inlägget är den institution som ansvarar för all utbildning av Försvarsmaktens officerare och blivande officerare. Med tanke på situationen igår och idag inom FHS kanske man inte ska förvåna sig över kvaliteten på många av de beslut som fattas i Försvarsmakten. Enligt Aftonbladet är det endast 61 % av eleverna på FHS som blir godkända, vilket gör FHS till Sveriges näst sämsta högskola. Vissa uppgifter gör dock gällande att det är fel på statistiken.

Smolk som turerna kring FHS och rötan kring NBF / GLC/NOC är inget som gagnar en försvarsmakt vars nya ledord är verka, synas och respekteras. Blir situationen då bättre av att man sopar det under mattan? Nej, det måste ventileras ut och ansvar utkrävas. Öppenhet + Ansvar = Respekt. Som tur är finns det
annat som visar vad Försvarsmakten egentligen handlar om och bör handla om.

Ett besök hos Chefsingenjören rekommenderas starkt för den som inte riktigt har koll på alla turerna i den här härvan. Det finns också en annan mer obskyr blogg som skrivit en hel del om FHS.

Enter Slokhatten!

---------------------


Det skrivs just nu mycket om Försvarshögskolan (FHS) , dess f d rektor, Rekkedal mm i media och på bloggar. Flera större tidningar i Sverige och i Finland (GP och Hufvudstadsbladet) beskriver det som sker. Endast Wilhelm Agrell försöker sig på en analys i GP (tyvärr inte tillgänglig på nätet. /Wiseman).

Att Rekkedal har kopierat andras forskning i sin egen avhandling till sin magisterexamen i Bergen är bara ett resultat av en maktfullkomlig tidigare rektor som skickligt manövrerar i politiska korridorer. Dock är inte allt den tidigare rektorns och nuvarande styrelseordförandens Henrik Landerholms fel även om han bär huvudansvaret.

FHS var tidigare en av militären dominerad skola som utbildade officerare. Detta gjorde man relativt bra då många av mina officerskollegor (främst inom armén) är mycket duktiga, t o m riktigt duktiga. Utbildningen skedde mot invasionsförsvarets behov och uppfyllde enligt min mening kraven. För att göra officerskarriär var man tvungen att ha något år som lärare på skolan. FHS hamnade sedan i en besvärlig sits under ”den stora oredan” inom FM (ca 1994-2004) då FHS styrdes allt mindre och mindre från den största kunden Försvarsmakten (FM). FHS skulle gå från ett utbildningscentrum med definierade uppgifter till en akademiskt ackrediterad organisation utan tydliga krav från största kunden. För FHS blev dock den stora oredan större efter 2004. Dels så hade man svårt att formalisera den akademiska ackrediteringen, dels tappade Högkvarteret intresse att upphandla kvalitativ utbildning. FHS fick också förändrade rekryteringsvillkor. Det var inte längre karriärfrämjande för en officer att ”passera via FHS”. Utlandstjänst blev den bästa karriärvägen. Detta förorsakade att FHS fick rekrytera officerare med lockbetet högre lön och fick då officerare som inte ville göra utlandstjänst. Dessa hamnade senare i en lönenivå som innebar att de inte kunde återvända till FM utan kraftig lönesänkningar.

I samma veva lade FM ner sin utbildningsinspektörsfunktion (Axelsson). Denne blev istället stf personaldirektör, varvid utbildningskraven spriddes ut på flera diffusa beställare. Han fick heller inte bli FM representant i FHS styrelse utan posten ”och arvodet” skulle den mindre kunnige personaldirektören Norrström ha. Vad Norrström gjorde inom FM förutom att upphandla Bi Puranen för 100 MSEK är en annan historia, men i FHS:s styrelse gjorde han ingenting - i alla fall inte till nytta för FM. Frågan är om han ens yttrade sig. Fram t o m 2009 så tappade därmed FM som största kund sitt inflytande på FHS. Allt skall inte lastas på personaldirektören. HKV har inte förrän 2010 på allvar på ett korrekt och kostnadseffektivt sätt heller uppträtt som en kunnig beställare. Man köpte 2004-2009 forskning och utbildning men utan koll på om och hur leverans skett.

FHS omställning till en akademisk utbildningsanstalt har inneburit en svår omställningsprocess, där officerare som inte har akademisk kompetens delvis kommit i konflikt med civila akademiker som inte har militär kompetens. En orsak är de stora negativa löneskillnaderna på FHS mellan grupperna. Officerare (YO) har väsentligt högre lön än civilanställda. Hade officerarna varit riktiga akademiker (och krigare) så hade beställarfunktionen fungerat liksom förståelsen för vad militär akademisk forskning innebär. Idag sker mycket lite akademisk forskning på FHS och den som sker har FM svårt att tillgodogöra sig. FM och HKV:s flathet samt FHS dåliga självkännedom och monopolsituation gjorde att FHS omstrukturering gick snett. FM har inte utnyttjat vare sig den makt eller det ansvar man besitter som FHS största kund. FHS har dessutom genom bl a utbildningsplaner sett till att man har ensamrätt på officersutbildning – även inom ämnen som man inte har examensrätt för. Denna bristande kvalitets- och kostnadsstyrning kan man läsa om i bl a Hasselbladh & Lindvalls Utvärdering av Temaområde FOT Människan i NBF. Men det finns flera kända och okända exempel. Den 12:e maj kommer en ESO-rapport som visar just på fler exempel på miss-management.

All denna oreda terminerar hos den tidigare rektorn och numera styrelseordföranden Landerholm. Han är dessutom en av de få som har instiftat en minnesmedalj till ihågkommelse av bl a sin avgång och dessutom delat ut den till sig själv - fast officiellt hette det något annat. Att högskolornas styrelse ofta har stora politiska inslag är känt. Att det också finns en process att förändra och avpolitisera nomineringarna till högskolornas styrelser är också känt. Den sedan sista april avgångne rektorn Eriksson tog väl Regeringens ambitioner lite väl bokstavligt. När Eriksson sedan använder sig av Regeringens nya ambitioner till att göra sig av med Ekonomistyrningsverkets generaldirektör Yvonne Gustavsson (s) (som är en mycket kompetent person och som är en av de få som kritiserat rektor i styrelsen) så tar han sig an större uppgifter än han klarar och klarade av. Ekonomistyrningsverket har väl inte alltid presenterat helt opartiska och opolitiska rapporter men kompetens saknar Yvonne och hennes verk definitivt inte. Hon är en tillgång i vilken styrelse som helst.

Situationen på FHS och den negativa kritik som finns börjar nu ge vågor på vattnet som kan komma att stänka ner både Regeringen och Försvarsmakten. Regeringen har i Stödutredningen av Marie Hafström fått det drastiska förslaget att lägga ner FHS. Detta förslag har visserligen framförts utan ett bra underlag men viss information finns ändå. En tidigare rektor, generalen Karlis Neretnieks, har också flitigt kommit med förslag hur FHS framtid skulle kunna se ut. FM:s nye representant i FHS styrelse generalen och C PROD Göran Mårtensson, är en väsentlig förbättring och visar på att HKV börjar utöva sitt ansvar. Skulle han som styrelsemedlem acceptera att FHS för att täcka fasta administrativa kostnader, bl a bristande pensionsunderlag, höjer timtaxan till HKV, så hamnar han också snett.

FHS behöver helt klart en ny ledning. Det vet Försvarsministern, men frågan är om Regeringen vill hantera denna fråga under ett valår. Troligen inte. Man tillsatte nyss en ny stödutredning för FHS, FMV och FOI och har på så sätt låst frågan politiskt, både för sig själv och en ny regering oavsett valutgången. Frågan är om FHS och därmed FM har råd med detta. Styrelseordförande Landerholm bör avgå eller avsättas av flera skäl. Han är orsak till Rekkedal-skandalerna och dess följdverkningar. Han sitter på två stolar då han dessutom är generaldirektör för Folke Bernadotteakademien (FBA) som delvis konkurrerar med FHS om vissa civila uppdrag och han plockar uppdrag från FHS till FBA:s fördel. Ytterligare ett skäl är att det bara finns ett styrelsemöte där dåvarande rektorn Mats Eriksson utsatts för kritik för hantering av händelser där styrelsen tidigare varit enig(!) och ställt sig bakom Eriksson. Stf rektorn, generalen Axelsson, har också i och med sitt stöd till Mats Eriksson (snacka om gisslan, vilket val hade han?) hamnat i en svår position genom sitt stöd till Eriksson. Bruset på FHS gör gällande att han redan söker andra jobb. Den tredje som bör bytas ut är professor Gerry Larsson. Han var med och tillsatte Rekkedal och har 2 gånger internt hävdat att Rekkedals arbete inte var plagiat. Det är dags att FHS läser vad Håkan Syréns ÖRA innebär då det är officerarnas officiella värdegrund.

En ny ledning bör kraftsamla FHS till de uppgifter där FHS har en chans att överleva. Därför bör FHS konkurrensutsättas och kanske bara överleva på ämnet Krigsvetenskap och möjligtvis militär teknologi. Redan idag administrerar FHS utbildningar som utförs av andra universitet. Det är och blir än mer viktigt för FHS att delta i utbildningen av officerare som har en akademisk kunskapsnivå (jmf USA och UK) så att dessa nya officerare har möjligheter att dels besitta kunskap att beställa militär akademisk forskning, dels inneha kunskaper som gör det möjligt att tillgodogöra sig dylik. Alltför många forskningsresultat hanteras eller diskuteras inte inom FM – då man inte kan analysera eller förstå innebörden av dem. Än mindre sker någon större förändring inom FM som ett resultat av dessa forskningsresultat. Ett exempel är hur FM hanterat och tillgodogjort sig Karl Ydéns avhandling ”Kriget och karriärsystemet, Försvarsmaktens organiserande i fred”. Tänk dig själv ett civilt företag som spenderar miljoner på forskning av teknisk utveckling och som inte skulle tillgodogöra sig resultat som exvis KTH eller Chalmers tagit fram!

Landerholm hör inte till framtiden. De många utmärkta officerare som trots allt finns inom FM och som nu ska skapa de nya insatta insatsförbanden med kontraktsanställda frivilliga värnpliktiga är värda att få minst lika bra nyutbildade officerare från FHS. Regeringen som väl känner till situationen på och omkring FHS har därför inte råd med att vänta i 2 år för att omstrukturera FHS. Det riskerar att bli två tappade officersår och därmed kostsamma personalförsörjningsår för FM. Jag vill bara att blivande officerare skall få den bästa officersutbildningen och därför måste den förbättras nu. Det är Regeringens sak att styra upp detta - NU.

/Slokhatten

40 kommentarer:

Insyn sa...
1 maj 2010 22:30  

FHS består av en intrigerande politrukstyrelse, korplagsakademiker och avdankade officerare som inte platsar i IO 2014. För långt mer än 250 miljoner per år får den störste sponsorn, FM, ingenting som den inte kan producera bättre själv eller få mycket, mycket, billigare på annat håll. GD Hafström hade rätt: Lägg ner! Lägg ner! Lägg ner!

J.K Nilsson sa...
1 maj 2010 22:40  

Vore det inte bättre med lite bättre styrning ifrån utbildningsdepartementet och den som beställer utbildning?

J.K Nilsson

Anonym sa...
1 maj 2010 23:12  

Mot bakgrund av att skribenten namnger många andra aktörer hade det varit snyggt om vederbörande också skrivit under med sitt eget, tycker jag.

Som civil student på skolan med erfarenhet från flera andra högskolor och universitet vill jag påstå att utbildning, organisation etc. fungerar väl på FHS vid en jämförelse.

Styrelsearbete, personliga vendettor och annat lägger jag mig inte i, men mot bakgrund av allt tjafs håller med i J.K Nilssons frågor 22.40.

/Kristian

Thomas sa...
1 maj 2010 23:16  

Ett intressant gästinlägg som påvisar många av problemen inom skolan. Dessutom bör påpekas att Henrik Landerholms syster är Karin Enström, Moderat riksdagskvinna ledamot i försvarsutskottet. Ibland undrar man om det är ett tungt vägande skäl att Henrik Landerholm har kunnat "komma undan" med sin misskötsel av FHS och blivit erbjuden ett nytt arbete vid Folek Bernadottesakademien?

Anonym sa...
1 maj 2010 23:23  

Yvonne Gustavsson må vara en tillgång i vilken styrelse som helst - men någon som agerar såsom Gustavsson gjort i fallet FHS (när hon riskerade att bytas ut) känns mer intresserad av att få behålla ett trevligt styrelseuppdrag än om den verksamhet hon är satt att "övervaka".

Anonym sa...
1 maj 2010 23:44  

Kristian säger att utbildningen på FHS som civil student är bra, det kanske den är jag har inte gått den. Däremot har jag snart gått en officersutildning i FHS regi, och jag är extremt besviken. Någonstans måste man inse att en officersutbildning måste ha andra krav än en civil utbildning. Man kan inte låta folk fortsätta en betald utbildning när de gång på gång visar sig olämpliga. De teoretiska kraven vi har haft har inte varit höga, de praktiska kraven vi har haft har varit obefintliga. Jag menar att man måste ställa höga krav och inte låta någon slippa undan, inte heller praktisk utbildning. Hur hade det sett ut om en pilot blev godkänd utan att kunna flyga??? När vi genomför någon form av övning vet jag att det spelar ingen roll hur bra eller dålig jag är, jag kommer ändå få godkänt.

Om jag skulle vara soldat i afghanistan och hamnar i strid så skiter jag i om min plutonchef har fått civila högskolepoäng, det jag bryr mig om är om han kan leda plutonen i strid.
///
Besviken kadett med kass utbildning

Anonym sa...
1 maj 2010 23:52  

Det heta skvallret om Axelsson är att han ansökt om generaldirektörsposten på pliktverket. Undra om Landerholm vet om det och hoppas att han också ska försvinna för uppnå maximal effekt kring taktiken "söndra och härska" om alla erfarna i ledningen försvinner?

Anonym sa...
2 maj 2010 00:15  

Bra inlägg!! Förstår inte själv hur Landerholm lyckas med att komma undan. Han är dessutom den i SÄRKLASS sämste chef jag stött på!! Spelar bara spelet så det gynnar honom själv.

FHS i innehåller många bra delar, tro det eller ej men de kvävs av individer i landerholms sfär. Helt sjukt hur M Ericsson tvingades bort, det är/var en riktigt bra chef kan jag lova.

Svensson sa...
2 maj 2010 15:03  

Om "alltför många" underkänns på denna högskola, det visar kanske att kraven är stränga, dvs hårda men goda? Inget dalt m a o, elitkrav är baskrav.

frustrerad lärare på FHS sa...
2 maj 2010 19:48  

Som tjänstgörande lärare på FHS måste jag tyvärr instämma i mycket av den kritik som framförts.
Vi jobbar baken av oss för att få ihop det vad gäller utbildningen på officersprogrammet. Bara att hitta en bra/lämplig nivå är rent ut sagt omöjligt när vi har en stor spridning på kadetternas utbildningsståndpunkt. Det sträcker sig mellan kadetter som knappt gjort värnplikt till "veteraner" med ett antal missioner i ryggsäcken. Att tillfredsställa allas utbildningsbehov är inte lätt.

Tillgången på lärare är ett annat problem. Målsättningen 1 lärare på 12 elever är långt ifrån genomförbar. Sanningen är mer mot 1 lärare på ca 30 elever...IG.
Kadetterna har, än så länge, betald utbildning. En fantastisk förmån. Tyvärr är motprestationen näst intill noll. Du kan idag i princip genomföra "hur många omprov som helst"...
Det kommer mera: tyvärr finns det några mindre lämpliga studerande som jag skulle vilja avskilja pga olämplig attityd eller helt enkelt icke lämpliga till yrket. Tyvärr hindrar högskoleverket oss att agera. Det har prövats med för Försvarsmakten negativt resultat mer än en gång.

Mycket kritik är framfört men avslutningsvis vill jag framföra att de flesta (99%)av våra blivande officerskollegor är både duktiga och ambitiösa. De är otroligt inspirerande att jobba tillsammans med. När de tar sin examen kommer de bli en tillgång oavsett var de hamnar.

Så lägg inte ner OP. Styr upp FHS.

Anonym sa...
3 maj 2010 22:00  

Lägg inte ner FHS, stryk de civila delarna för att ge FHS rätt incitament. Lägg utbildningen under Yrkeshögskolelagen istället för Högskolelagen, då kan FHS inrymmas inom FM med helt andra möjligheter att skapa en kvalitativ utbildning. Avkiljning blir då även möjlig och kraven på koppling mot det kommande yrkeslivet stärks. Vad väntar man på??

//Stödstrumpan

Anonym sa...
5 maj 2010 14:38  

Ser att en lärare skrivit att 99% av kadetterna är bra. Det är LÖGN!!! Min kull har ca 100 kadetter minst 20 av dem borde avskilts för länge sedan. Kan ju bara hoppas på att vi endast får provanställningn, så att försvaret kan se vilka som duger och göra sig av med alla dessa som ändå inte kommer fylla någon funktion. Jag hoppas vid gud att förbanden ringer runt till skolorna och får omdömmen om samtliga kadetter. Både från MHS och funktonsskolor. Det finns kadetter på skolan som inte kan ta isär eller sätta ihop en AK5, nej det är inte en överdrift. Visst kanske inte huvuduppgift för en taktisk officer men någonstans måste man sätta ribban och är den där nere så är den för lågt!

Ännu en besviken kadett

Anonym sa...
5 maj 2010 15:28  

Lösningen att lägga OP på FHS leder oundvikligen till en dålig halvmesyr: otillräcklig akademisk kvalitet, otillräcklig militär relevans. Det sämsta av två världar. Gör istället tvärtom. Ta tillbaka den militära utbildningen till FM och kräv dessutom en universitetsexamen, som de gör i UK och USA. Då behöver vi inte "akademisera" sönder oss och kan avskilja de som inte håller måttet.

Wiseman sa...
5 maj 2010 15:53  

15.28 Precis den lösningen jag skulle vilja se.

Malin Lindquist sa...
5 maj 2010 18:22  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Malin Lindquist sa...
5 maj 2010 19:30  

15.28 ,,, just så, med tillägget att det inte ska röra sig om vilken högskoleutbildning som helst utan en krävande sådan med mycket problemlösningsmoment. Vi vill således ha en återgång till en riktig krigsskola (1 år) med 100% strid och taktik på schemat för att kunna leda kompani med placering på nivån under, dvs plutch.

Nuvarande FHS/OP fänrikar kan på sin höjd placeras som meniga soldater.

Malin (Tokyo/Japan)

Anonym sa...
5 maj 2010 19:39  

Anonym 15.38: "Min kull har ca 100 kadetter minst 20 av dem borde avskilts för länge sedan".

Såsom "frustrerad lärare skrev", det går inte att AVSKILJA studerande på en högskoleutbildning på grund av att de inte håller måttet, se http://www3.hsv.se/avskiljande/forutsattningar_for_ett_avskiljande.htm

Om de studerande inte är bra nog, måste ju urvalsprocessen förändras. Detta till trots att om man jämför med t ex OHS-tiden så ställs det högre antagningskrav på individen idag.

Sen får vi inte glömma att 07-10 kullen är den första i systemet (med alla barnsjukdomar som därmed tyvärr medföljer). Jag vill ge systemet tid, avvakta och se vad detta kan ge för effekt in i FM. Vi får inte dra för snabba slutsatser..."produkten" är inte färdig ännu och vi har inte sett den i verkligheten ännu.

Annars anser jag att tidigare förslag låter utmärkt...det är väl beprövat i många länder.

/Hoffa

J.K Nilsson sa...
5 maj 2010 20:22  

Anonym 15.38: "Min kull har ca 100 kadetter minst 20 av dem borde avskilts för länge sedan".

Utbildning är ju utbildning. Skjut inte på utbildningssystemet utan på rekryteringssystemet. Det finns ett problem i att skolorna tidigare funnit sig tvingade att avskilja kadetter trots att rekryteringssystemet varit i mina ögon så gott som det kan bli. Men det blir en spegel av försvarsmakten.

Jag måste dock ifrågasätta varför förbanden ger olämpliga individer betyg så att de kan söka officersutbildningar. Kanske man skulle rikta första salvan i den riktningen?

J.K Nilsson

Cynisk sa...
5 maj 2010 23:14  

@JK Nilsson
Förbanden betygsätter soldater i den befattning som de tjänstgjort i under GU eller internationell tjänst. Är de godkända soldater så ska de ha Ja-5-5 som minst. Det är dessutom grundbehörighet för att söka officersutbildning.
Det är alltså inte betygsättningen det är fel på utan det är för låga inträdeskrav. Efterfrågan har varit större än tillgång och därmed har kraven minskat genom åren.


@Malin Lindquist (och andra som avskyr Försvarsmakten)
Du har bedömt inte träffat en fänrik ur det nya skolsystemet. Det har inte jag heller gjort eftersom de första tar examen till sommaren. Dock så vet jag att det finns mycket bra kadetter där som kommer att bli mycket dugliga officerare. De behöver tid på trupp och skarp tjänst under insats för att få fart på sin militära kompetens.

Vid examen så kommer de vara lika "odugliga" som brittiska nybörjarofficerare som måste handledas av sin erfarna plutonssergeant (motsv) men efter något år så...

Betänk att det är några år sedan vi hade Norrlandsbrigader som med plastbandvagnar skulle möta en massivt starkare motståndare. Det är inte världsbilden nu för tiden och det utbildas inte för det heller så vi kan släppa taget om den potemkinkulissen. Sista kompaniet har sopat igen brigadens spår i snön. Det är nytt läge och nya tider.

En sak är beständig: äldres syn på nya fänrikar.

Mycket Trött Officer sa...
6 maj 2010 11:01  

Det nuvarande läget är inte FHS fel även om man säkert kan ifrågasätta mycket med FHS. Det är FM som har sålt sin själ för 180 högskolepoäng och gett FHS uppgiften att göra det dom nu gör.

Som någon har skrivit innan:

Gam-gamla skolsystemet:
(Exempel för utbildning till markstridsofficer i Armén)

-Befälsuttagna vpl med bakgrund i rätt arena och fack
-Minst 10-7-7, oftast högre eftersom det rådde stor konkurrens
-FOK, som förutom att den repeterade alla vapensystem och strid upp till grupps nivå och grundläggande trupputbildning ÄVEN lade grunden till förbandsanda hos kadetterna. "Det här förbandet förväntar sig att ni presterar följande.... och beter er enligt följande..."
-Två år på skolan, där ett år lades på strid och truppföring fullt ut, med skarp övningstrupp, stridsfordon osv. Följande år lades på Trupputbildning, så att man kunde ta kunskaperna från året innan och lära sig hur man lär ut dom. Även då med skarp övningstrupp att hålla övningar för. Man kunde redan från början i utbildningen hålla en ganska hög nivå, eftersom alla hade en lämplig bakgrund och gjort en lämplig FOK.
-Höll man inte måttet av någon anledning så blev man avskild.
-När man kom hem som utnämnd fänrik så fick man ofta truppföra som krigsplutonchef och pröva sina vingar och befästa det ledarskap man lärt sig under skolan. Gick det fel så gjorde det inte så mycket, plutonen muckade och man kunde få en ny chans senare i lugn och ro.
-När man väl åkte ut i utlandstjänst så var det ofta som stf plutonchef till en början, och då efter att ha fått truppföra (övningsköra) som krigsplutonchef hemma på förbandet innan.
.
.
.
Fortsätter i nästa kommentar:

Mycket Trött Officer sa...
6 maj 2010 11:02  

Fortsätter:
.
.

Nuvarande system:

-Vem som helst, som har gjort GU som vad som helst, kan bli vad som helst. Det enda som krävs är bra betyg från gymnasiet, Ja-5-5, och att man klarar uttagningstesterna.
Med tanke på att det något år i närtid har varit färre SÖKANDE än det finns elevplatser till på Karlberg, så är det inte svårt att räkna ut hur konkurrensen har sett ut.
-Ingen förbandstillhörighet och ingen FOK, utan man rycker in och får sin militära fostran vid Karlberg. Utbildningen bedrivs som en civil högskola utan krav på närvaro, utan G på tenta räcker. Konsekvens: Den positiva kraft som en förbandsanda innebär finns inte, utan det är individen i centrum och mina krav och önskemål som är viktigast.
-Tre år i en civil högskolemiljö, med abrott för ett år vid funktionsskola. På det året skall man nu försöka hinna med allt man lade två år på tidigare, med skillnaden att förkunskaperna hos många är obefintliga både vad gäller vapensystem, strid, ledarskap samt trupputbildning. Konsekvens: Utbildningen bedrivs på en oerhört låg nivå. Kadetterna som i tidigare system höll grupps skjutningar i plutons ram med samtliga vapensystem håller nu stridspars strid i grupps ram med endast AK5C och Pskott. Truppföring sker upp till gruppchefsnivå, kadetter med förkunskaper och tur kan få prova på plutonchef i vissa enstaka moment.
-Det går inte att avskilja olämpliga kadetter med mindre dom fuskar, är dömda för grövre brottslighet eller att MUST säger nej. Skolan är en utbildning som leder till en examen med vilken man sen kan söka anställning som officer. Det är inte som förr så att man fick anställning vid examen. Därmed går det inte att avskilja de kadetter som lärarna TYCKER är olämpliga, eftersom det inte är grund för avskiljning enligt högskoleförordningen.
-När man kommer hem så finns det inte möjlighet att pröva sina vingar längre. Plutonen muckar inte, den är anställd och skall sättas in. Plutonchef är numera OF-1, dvs Fk/Lt, därav finns ingen möjlighet att vara stf plutonchef, det är en specoff som är det. Orutinerad plutonchef paras samman med en rutinerad specialistofficer. Känns igen va?
-Eftersom utbildningen är betald, men inte leder till att man måste jobba i FM och dessutom inte är speciellt svår att klara av eftersom den är i princip kravlös, så har vi nu ett antal kadetter som läser officersprogrammet utan att för den sakens skull ha för avsikt att någonsin söka anställning som officerare.
Dom åtnjuter tre års betald tillvaro med lön, mat, resor och kläder. Samtidigt läser dom in andra kurser (exempelvis läkarprogrammet) förutom det dom gör för att klara officersprogrammet.
När dom tar examen så har dom förutom att ha levt gott på staten i tre år och sluppit studielån fått 180 högskolepoäng att använda i CV:t till nästa arbete eller utbildning.
FÖRUTOM detta så har dom som en liten bonus fått lära sig att döda och hur man på effektivaste sätt lär andra människor att döda.

Är det så skattebetalarna vill att deras pengar spenderas?

Vi har ju sen Vietnam slagit oss för bröstet, ansett vårt system varit bättre än och skrattat åt det Amerikanska systemet, men nu har vi som sagt sålt vår själ för 180 HP.

Det finns självklart många bra kadetter som kommer att bli utmärkta officerare, men dom är för få och kraven är för höga på dom som inte ligger lika långt fram.
Framtiden är inte mörk, den är svart.

Malin Lindquist sa...
6 maj 2010 13:07  

@Mycket Trött Officer sa...

några reflektioner...

* Nya FHS/OP fänrikar börjar som stf plutonchef enligt mil.se

* Det lär inte bli några plutoner över för SO att vara stf plutonchef över.

* Kravet på civila utbildningen är grunskolemässig.

* AspUn (GMU) är på 5 månader och är ett av kraven för FHS. Det låter därför otroligt att inte FHS eleverna behärskar AK5.

* Grupp/plutons ledarkursen i VFUn är på 3 månader. Det är allt.

* 180p från FHS har NOLL värde ute på arbetsmarknaden även om de får titeln fil. kand. Jag kan då inte hitta något jobb för dessa, speciellt då det fins ett hav med folk med mer relevanta utbildningar.

Det verkar som om SO får en bättre och mer relevant officersutbildning än OF. Så, vem skulle du sätta som plutch, en SO eller en FHS fänrik?

Malin (Tokyo/Japan)

Malin Lindquist sa...
6 maj 2010 14:19  

@Cynisk

Det låter knasigt att en FHS fänrik efter en 3.5 års utbildning måste lära sig officersyrket medels on-the-job-training. Är det inte lika bra att fimpa AspU och FHS helt och anställa snubbbar direkt från gatan som fänrikar, så att dessa kan lära sig pluch yrket undan för undan?

I Sverige finns tyvärr inga platoon sergeanter med 10+ års erfarenhet av plutons strid. Platoon sergeanten (dvs stf plutch) blir, enligt det nya systemet, också en grön FHS fänrik. Mycket illa för plutonens ledarskap! När det gäller plutch i USA så är utbildningen visserligen ganska kort (8 månader), men mycket intensiv och nästan 100% inriktad på truppföring. Skillnaden mellan USA och FHS är således enorm eftersom FHS elever inte erbjuds någon nämnvärd truppförings utbildning. Mer därtill, eftersom officers utbildningnen i USA är så kort, lockas begåvningar (akademiker) in i officersyrket, vilket medför att officerskåren lär sig snabbt och består av brains.

Om Du nu vet bättre hur man kan slå angripande markstridsförband så tala för Guds skull om det för mig utan att hela tiden tjöta om att mitt sätt att resonera inte gäller längre. Är det tänkt att den Nya Försvarsmakten ska använda vaktplutoner, värdegrundsböcker, 8cms GRK, Galtar, PRIO och gigantiska supportfartyg mot Ryska eller Kinesiska divisioner i ÖN? Eller hur ?!?!

Malin (Tokyo/Japan)

Anonym sa...
6 maj 2010 19:49  

J.K. Nilsson skriver att man borde rikta kritik mot förbanden, som uppenbarligen godkänner soldater som kanske inte ska bli det. Det tycker jag absolut! Hur många officerare ute i försvarsmakten har satt IG på soldater och sedan fått order om att ändra det betyget? Jag känner till flera exempel. Varför är det så? Det är oansvarigt att ge en sådan order, befälen som jobbar på de aktuella plutonerna har garanterat bättre kännedom om individerna. Är förbanden så rädda för att just deras förband har mycket avhopp, Varför? Mycket avhopp brukar tyda på högre kvalitet, det är ingen rättighet att gå vidare i försvaret efter värnplikten. Att släppa igenom individer som inte duger är otroligt dåligt ledarskap och visar på att man inte vågar! En feg chef är en dålig chef! Dessutom är det direkt livsfarligt, med ökade ambitioner utomlands blir missionerna allt skarpare. När dessa som slunkit igenom står där mitt i striden och får total kortslutning i hjärnan och soldater dör pga dåliga beslut eller inga alls, då hoppas jag att de som rekryterat känner sig nöjda!

///Uppfyll inte kvoter, uppfyll krav!

Trött Officer sa...
7 maj 2010 14:08  

@Malin:

* "Nya FHS/OP fänrikar börjar som stf plutonchef enligt mil.se"

Mil.se är inte uppdaterad. Det är OF-1 som är plutonchef numera, nästa OF-2 kurs kommer att vara inriktad mot kompanichef återigen.
I FS-förbanden så är Fk/Lt plutonchef och Sergeant 1kl/Fanjunkare stf plutonchef (enligt listorna..)


"* Det lär inte bli några plutoner över för SO att vara stf plutonchef över."

Jo, det gör det enligt ovan.


"* Kravet på civila utbildningen är grunskolemässig."

Ja, den är inte mycket svårare att ta sig igenom än grundskolan.


"* AspUn (GMU) är på 5 månader och är ett av kraven för FHS. Det låter därför otroligt att inte FHS eleverna behärskar AK5."

AspU mot OP/TA har fortfarande inte genomförts. När den väl gör det så kan det bli bra, men i nuläget så läser både ubåtsmatroser och radaroperatörer ur flygvapnet till markstridsofficerare. Deras förkunskaper och färdighet med vapen, stridsteknik och andra fackkompetenser inom markstridsfacket är i vissa fall snuddande till obefintliga.


"* 180p från FHS har NOLL värde ute på arbetsmarknaden även om de får titeln fil. kand. Jag kan då inte hitta något jobb för dessa, speciellt då det fins ett hav med folk med mer relevanta utbildningar."

Nja, det vet jag inte. Oavsett vad så har staten sponsrat dom med tre års betald tillvaro som dom i vissa fall spenderar på att läsa in andra examen och kurser, helt utan tanke på att de facto söka anställning som officerare.
Jag har länge slagits för att officersutbildningen skall vara betald och att man skall få ersättning under studietiden, men nu har jag vänt. Det är bättre att låta dom ta studielån som alla andra, då kommer inga att åka gratis längre och lära sig döda under tiden.


"Det verkar som om SO får en bättre och mer relevant officersutbildning än OF. Så, vem skulle du sätta som plutch, en SO eller en FHS fänrik?"

Jag skulle inte sätta en Fänrik alls som plutonchef i morgondagens försvar. Jag skulle sätta en rutinerad OF-2 som plutonchef, ha en rutinerad specialistofficer som stf och sätta fänrikarna på tillväxt som vagnchefer/helgechefer motsv.

Anonym sa...
8 maj 2010 00:58  

Som tidigare sagts...ingen nyutexad officer har nånsin lett trupp i insats. De som rekryterats till US och NBG i chefsbefattningar har varit minst lt motsv. Detta kommer inte att ändras på ett antal år. Det nya utbsystemet måste få ges tid till att verka ut innan vi kan dra några som helst slutsatser och analysera om det var bra eller inte. Fullkadrad organisation kommer FM inte att kunna uppnå förrän hela "gamla" systemet är införlivat i det nya...när var man har sin plats både i fred och insats. Vi kan inte jämföra oss med andra länder som i åratal haft denna organisation...ännu. Men vi bör betänka...Är "vi äldre" beredd att släppa fram de yngre så de får öva och pröva eller är vi så rädda om vår egen tillvaro så vi kniper oss fast vid en insatsbefattning bara för att ha ett levebröd (då Prod-bef inte räcker till oss alla över 45 år). När Op/SO-systemet om några år är helt implementerat, så kommer detta att visa sig...kanske för oss äldre på ett brutalt sätt.

/Fyrsnöret

Malin Lindquist sa...
8 maj 2010 03:45  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Cynisk sa...
8 maj 2010 09:51  

Just nu pågår en generell sänkning av nivåerna till:
Vicekorpral = stf gruppchef
Korpral = gruppchef
Sergeant = Erfaren gruppchef, specialist utan officersutbildning
1e sergeant = Gruppchef för specialgrupp (EOD, typ), vagnchef, specialist med officersutbildning
Fanjunkare = stf plutonchef, Specialgruppchef
Förvaltare = plutonchef, stabsbefäl
Fänrik = instegsbefattning i plutonsledning
Löjtnant = plutonchef
Kapten = kompanichef, stf kompch
Major = stf bataljonchef, stabsbefäl, avdelningschef
Öv.Lt. = bataljonchef, stf brigadchef, stabschef
Överste = brigadchef

J.K Nilsson sa...
8 maj 2010 14:27  

Brigadchef över vilka brigader då?

J.K Nilsson

Malin Lindquist sa...
8 maj 2010 15:45  

J.K. Nilsson

Enligt plan ska det finnas 2 brigadstaber. Jag gissar mig till att FM ska kunna plocka bataljoner ur de 7 infanteri/pansar, 2 ing, 2 lv, 2 art bataljoner, som ska vara färdiga 2014 eller 2019, för att bilda en eller två brigader. Ett sätt som är dömt att misslyckats.

Malin

Cynisk sa...
8 maj 2010 16:33  

@ J.K Nilsson
Brigadstridsgrupp då. De byter namn på det hela tiden men "Chef över styrka bestående av mer än en bataljon"

Trött Officer sa...
8 maj 2010 17:53  

@Fyrsnöret:

"De som rekryterats till US och NBG i chefsbefattningar har varit minst lt motsv. Detta kommer inte att ändras på ett antal år."

Ingen hade varit gladare än jag om detta fortfarande stämde, dock har du tyvärr fel.
Det åker i nuläget nybakade fänrikar till Afghanistan på plutonchefsbefattningar, vi ÄR redan där. Anledningen till detta är "Plutonchefsbristen" som beror på att inga officerare examinerades mellan 2005 och 2009 kopplat till FB04. Detta har Cynisk redan skrivit om, jag rekommenderar att du läser hans inlägg i ämnet."Det nya utbsystemet måste få ges tid till att verka ut innan vi kan dra några som helst slutsatser och analysera om det var bra eller inte."

För min del så vill jag inte vänta tills läkaren dödförklarar den vådaskjutne soldaten innan jag utvärderar övningen, jag avbryter den redan när soldatens stridsparskamrat riktar sitt vapen i fel riktning eller har fingret på avtryckaren vid fel tillfälle.

För att fortsätta med liknelserna: Om en supertanker stävar i 30 knop rakt mot stora barriärrevet så behöver jag inte vänta på grundstötningen innan jag kan göra den kvalificerade bedömningen att det håller på att gå åt helvete.

Anonym sa...
8 maj 2010 20:11  

apropå OP, studielån etc se:

http://chefsingenjoren.blogspot.com/2010/05/framtidens-officerskarriar.html

Malin Lindquist sa...
18 maj 2010 08:31  

1e sergeant eller sergeant ?

Antalet examinerade från SOU
2008: 283
2009: 270
Summa: 453

Nuläget:
Anställda YO 1e sergeanter: 81
Anställda YO sergeanter: 427

Förvirrande! Det verkar som om den första spec officers graden är sergeant och inte 1e sergeant. Vad har hänt ?

Kan någon förklara hur det ligger till?

Kalla: Årsredovisning för år 2009

Malin (Tokyo/Japan)

Anonym sa...
20 november 2010 16:28  

Debatten aktualiseras!
Vekar som om det sakta börjar tränga fram information om vad som egentligen har pågått på FHS.

"Försvaret misstänker nytt fusk"
http://www.dn.se/nyheter/sverige/forsvaret-misstanker-nytt-fusk-1.1212426

Skrämmande!
/BD

Anonym sa...
13 juni 2011 22:48  

Uppdatering FHS i media!

http://www.officersforbundet.se/portal/pls/portal/docs/1/76002.PDF

Sid 4 & 16-17

Malin Lindquist (VO/Lt) sa...
14 juni 2011 10:38  

Cynisk
Just nu pågår en generell sänkning av nivåerna till:
Vicekorpral = stf gruppchef
Korpral = gruppchef
Sergeant = Erfaren gruppchef, specialist utan officersutbildning
1e sergeant = Gruppchef för specialgrupp (EOD, typ), vagnchef, specialist med officersutbildning
Fanjunkare = stf plutonchef, Specialgruppchef
Förvaltare = plutonchef, stabsbefäl
Fänrik = instegsbefattning i plutonsledning
Löjtnant = plutonchef
Kapten = kompanichef, stf kompch
Major = stf bataljonchef, stabsbefäl, avdelningschef
Öv.Lt. = bataljonchef, stf brigadchef, stabschef
Överste = brigadchef


Stämmer inte alls eftersom 4000 övlt och mj behåller grad fast det på sin höjd kommer att finnas 25 bataljoner. Enligt er lista kommer det bara att finnas runt 60 övtl och mj (batch, batch stf, brig stabsoff, stf brigch) och runt 2 överstar (brigch).

Malin Lindquist (VO/Lt NB19)

Malin Randström sa...
14 juni 2011 12:14  

Trött officer

Jag håller med det mesta av Era synpunkter.

FHS/OP är dåligt både för landets försvar och för de elever som går där. FHS/OP ger inte elever färdigheter som krävs för att bli förbandschefer och stabsofficerare. FHS/OP ger heller inte något som kan användas civilt då officerare tar avsked från FM.

Jag är inne på Er linje: FHS/OP skall ge vad den klassiska krigskolan(1År) gav för att förbereda elever på en karriär som förbandchefer och stabsofficerare. Övrig tid (2.5 år) skall eleven få välja helt själv, tex att ta en fil.kand innom tex data, matte, fysik, ekonomi,statsukunskap, osv, osv. Den senare delen ska enligt trött officer finansieras via studielån.

På så sätt vinns 5 fördelar:
kostnaderna halveras, försvarsmatken får dugliga officeare,
officerare blir attraktiva på den civila markanden,
officersstatusen ökar,
mångfalden ökar

Försvarmakten får dessutom en intern rekryteringsgrund för alla övriga funktioner, tex: ekonomi, systemutveckling, teknik, juridik, sjukvård eftersom det finns officere med motsv utbildning internt. Att ha ekonomi och systemfolk med officerkompents ger mycket possitiva effekter eftersom ekonomiplanering och systemutveckling drivs baserat på krigsorganisations behov och krav.

Malin Randström/Tokyo (VO/Lt NB19)

Anonym sa...
15 juni 2011 11:41  

FHS-artikeln i senaste Officerstidningen var ingen trevlig läsning.

Vad är det FHS håller på med? Finns det sanning i det som beskrivs i artikeln? Finns det sanning i det som skrivits här på forumet WW avseende FHS utbildningar?

Överste Johan René FHS, medgav för en tid sedan att möjligheterna till att truppföra förband (grupp-pluton) under officersutbildningen skulle bli "begränsade" som han uttryckte det.... flytta perspektivet till värnpliktsutbildningen-en värnpliktig KBS-elev truppförde tropp-pluton MASSOR av dygn under sin grundutbildning.

Varför tillåter Försvarsmakten denna totala urholkning av truppföringsträningen för sina officerselever? Är Clausewitz kioskvältarböcker bättre för de blivande officerarna att kunna?

Går officersutbildningen åt rätt håll idag i FHS regi?

"Nyfiken skattebetalare"

Anonym sa...
23 februari 2012 01:43  

http://muslimskafriskolan.blogspot.com/search/label/F%C3%B6rsvarsh%C3%B6gskolan

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade