Efter valet fortsätter vansinnet för Försvaret

Det här inlägget är mycket långt eftersom det är många aspekter att redogöra för, men är man någorlunda intresserad av debatten om det framtida Försvaret och vansinnet som väntar, lär man finna det högst läsvärt.

De senaste 15 årens svenska regeringar har behandlat landets försvar såsom Mugabe behandlat Zimbabwe och dess jordbruk. Försvarsminister Sten Tolgfors och den övriga regeringen klargjorde med all önskvärd tydlighet efter folkstormen som följde Georgienkriget förra hösten, att det inte är tal om några nerläggningar inom Försvaret under denna mandatperiod. Nu återstår endast ett år till valet och mandatperiodens slut närmar sig med stormsteg. Under förre ÖB Håkan Syrén presenterades (snarare läckte) det ena efter andra förslaget med kulhål på olika förband, för att genom nerläggningar klara den framtida budgetramen.

Det är en illa bevarad hemlighet att HKV fortsatt förbereda för förbandsnerläggningar i häradet 2011-2012. Genom nerläggningar tror man sig kunna finansiera de ökade kostnader som yrkesförsvaret kommer att medföra. Mest markant är talet om nerläggningar inom Flygvapnet där man redan nu kan skönja effekterna.

Flygvapnet består idag av 5 st förband i grundorganisationen, varav 2 är taktiska flottiljer (F 21 Luleå och F 17 Ronneby). De övriga är F 7 Såtenäs (flygutbildning och transportflyg, men saknar helt soldatutbildning sedan några år), Helikopterflottiljen i Linköping (utöver helikoptrar också grundläggande flygutbildning, FMV:s provflyg och taktisk utveckling av JAS 39) samt Luftstridsskolan i Uppsala (STRIL- och Undsäkutbildning, men räknas inte som flottilj).

På lite sikt vill man stänga ner Luftstridsskolan och flytta huvuddelen av den verksamheten till Enköping. Redan i mars 2010 avser Försvarsmakten göra sig av med ”flygplatsområdet” i Uppsala, varvid basen inte längre kan användas vid beredskapshöjning för luftförsvar av Stockholmsområdet utan tillförsel av stora resurser. Ett ytterst märkligt beslut med tanke på erfarenheterna från 11 september 2001 och med tanke på att basen nyttjats flitigt vid så gott som alla beredskapsövningar och beredskapshöjningar, vilket inte undgått Uppsalaborna.

Av de fyra flottiljerna vill man lägga ner en. F 7 och Helikopterflottiljen anses ha fribrev. Till F 7 är samtlig grundutbildning för Gripenpiloter samlad förutom den sydafrikanska som genomförs på plats av Saab. Att lägga ner F 7 anses allvarligt kunna störa den svenska Gripenexporten, vilket på sikt också verkar menligt på vår försvarsförmåga. Helikopterflottiljen i Linköping anses också som omöjlig att lägga ner p g a alla de allvarliga tillbud och haverier som inträffat de senaste tio åren inom Försvarsmaktens helikopterverksamhet. Dessa har i flera fall kunnat härledas till just tidigare förbandsomstuvningar och osäkra arbetslägen.

Då återstår alltså de två taktiska flottiljerna med de fyra taktiska JAS-divisionerna, dvs de flygplan som är avsedda att försvara Sverige och genomföra insatser utomlands. Dock är bägge flottiljernas lokaliseringar är mycket väl motiverade.

F 17 i Ronneby är utmärkt placerat för att kunna hantera incidentberedskapen i Östersjön och "försvara" södra Sverige Enligt flottiljens hemsida står man för incidentberedskapen 90% av tiden och det säger sig självt att det är i Östersjön NATO och Ryssland är som mest aktiva i vårt närområde. Det är också i södra Sverige de flesta kränkningar av svenskt luftrum sker. Lägger man ner F 17 förlänger man också insatstiderna för incidentberedskapen i södra Sverige om den istället ska utgå från Såtenäs. F 17 är också den flottilj som har bäst förutsättningar för att kunna öva samverkan med Marinens förband i och med närheten till Marinbasen i Karlskrona.

F 21 i Luleå är minst lika strategiskt placerat för att kunna möta den andra hotbilden som finns i vårt närområde, nämligen i Barentsområdet. Så gott som alla försvarsanalytiker är ense om kampen om energiresurserna i Arktis är den mest sannolika kandidaten till nästa kalla krig (nu senast nytillträdde SACEUR). Alla nationer med intressen i Arktis försöker nu flytta fram sina positioner. I händelse av ett krig om Arktis kommer Ryssland precis som i all dess tidigare krigsplanläggning vilja ta norska kusten och den enklaste vägen över land går via norra Sverige, lika mycket idag som på 30-talet eller under det kalla kriget. Lägger man ner F 21 kommer det inte finnas något svenskt stridsflyg norr om Såtenäs, vilket skulle lämna tre fjärdedelar av landet, inklusive huvudstaden utan luftförsvar. Vissa hävdar att Finland eller Norge skulle kunna ta hand om försvaret av norra Sverige genom ett nordiskt försvarssamarbete. Inget av länderna har dock varit det minsta imponerat av den svenska ”säkerhetsgarantin” från förra årets regeringsförklaring, och den ströks också mycket riktigt i årets version. Den sammanlagda försvarseffekten för Norden blir knappast bättre av att Norge och Finland förväntas luftförsvara den norra halvan av Sverige utöver sin egna stora arealer.

F 21 har också fördelen av att ha Europas största flygövningsområde (lika stort som Tyskland till yta och det utan att störas av eller störa civil trafik) vilket nu senast användes i Flygvapnets stora TTP-övning med fyra divisioner JAS 39 plus ett antal F-16 från Norge och dessförinnan under den stora NATO-övningen Loyal Arrow. Därutöver har F 21 ett nära samarbete med norska och finska flygförband i Bodö och Rovaniemi där man flera gånger varje vecka övar över nationsgränserna direkt från hemmabaserna.

Trots bägge de taktiska flottiljernas enorma och otvivelaktiga fördelar är de flesta bedömare säkra på att det blir endera F 17 eller F 21 som blir nerlagt efter valet. Återigen verkar det som om försvarseffekten är av minst betydelse för svensk försvarspolitik. (På den andra flottiljen kan man ju spendera liter pengar på att dra om staketet då antalet byggnader som behövs när basbataljonen försvunnit är betydligt färre. Att sedan FortV kommer att hålla totalhyran på samma nivå oavsett hur många byggnader som hyrs är givet. Samma avkastningskrav gäller ju ändå när man leker marknadsekonomi i planekonomin)

De första stegen i nerläggningsprocedurerna är centraliseringen av STRIL och även basbataljonsresurser. STRIL-centraliseringen har ofta berörts på bloggen, senast i ett inlägg förra veckan. Näst i tur att centraliseras är flygbasbataljonerna.

I dag finns det två basbataljoner kvar i Flygvapnet som ska kunna betjäna Flygvapnet på krigsfot, en på F 21 och en på F 17. I framtiden är det tänkt att bara finnas en. Hur den ska mäkta med att betjäna 100 stridsflygplan, 7 Hercules och 50 helikoptrar är det ingen som vet. Det enda man vet är att den ska "centraliseras" till skogarna(!) runt Kvarn utanför Linköping. Undersökningar bland basbataljonspersonalen på flottiljerna gör gällande att situationen där är snarlik den inom STRIL. Ca 15 % av officerarna kan tänka sig att flytta till Kvarn. Vad detta skulle innebära i kompetenstapp säger sig självt. Hjulet kommer att få uppfinnas på nytt. Till skillnad från STRIL, där den senaste arbetsmiljöutredningen talar om att situationen (i förlängningen också flygsäkerheten) är mycket nära katastrofal, är det svårare för basbataljonspersonalen att kunna hävda en direkt koppling till flygsäkerheten som försvårande omständighet. Dock lär skillnaden märkas om det blir allvar av. Elaka tungor hävdar att det hela är ett sätt att bli av med personal i Försvarsmakten och kunna rekrytera ny billigare personal i form av specialistofficerare.

Varför kan man då inte bara behålla en av flottiljernas basbataljoner om det nu bara behövs en och då behålla all befintlig kompetens? Båda flottiljerna har bra basbataljoner och istället för centralisering skulle man kunna räkna in samordningseffekter genom att samutbilda soldaterna med Marinbasen i Karlskrona för F 17:s del och I 19 i Boden för F 21:s del. Problemet blir då att om man lägger ner den ena flottiljens basbataljon finns det ju mycket starkare argument för att just den flottiljen ska läggas ner. Därmed är det ett beslut ingen vill fatta nu eller ens vågar ta ställning till.

Resultatet blir istället att helt nya anläggningar ska byggas i Kvarn och att det kommer att bli än svårare och dyrare att öva basbataljonen. Man kan ju också fråga sig vem som ska betjäna flygplanen i det nationella försvaret med tanke på att den nya basbataljonen med sina ytterst knappa personalresurser är helt inriktad på det expeditionära. Företrädare för Linköpings kommun påstår att man har de allra bästa förutsättningarna för ändamålet. Det inkluderar tydligen inte flygande flygplan eftersom basen på Malmen har Sveriges sämsta miljökoncession för militär flygverksamhet. Flygplan och helikoptrar får ofta tillfälligbaseras på andra flygfält (i bästa fall på andra sidan staden) då övningar ska ske på udda tider eftersom mängden flygrörelser på kvällar, nätter och helger är ytterst, ytterst begränsad.

Naturligtvis kan man också tänka sig att använda den enda basbataljonen till att sprida ut en flygdivision till en tillfällig bas, t ex Eskilstuna i händelse av ett skarpare läge. Resultatet blir ändå att de övriga tre divisionerna blir kvar i sina fredslokaler. En tanke som får en att sova gott om natten.


Jag är inte intresserad av att diskutera vilken flottilj som är lämpligast att lägga ner. Istället för att ägna sig åt den pajkastningen bör man ställa sig den stora frågan - varför behöver man överhuvudtaget lägga ner någon flottilj? Få lyckas dock se så pass långt utan försjunker istället i försvaret av den egna arbetsplatsen och det spelar bara beslutsfattarna i händerna - söndra och härska.

Frågan man bör ställa sig är hur stor försvarseffekt vi egentligen kapar för den summa pengar man tror sig spara genom ovan nämnda cirkus (eller varianten där man flyttar en division till Såtenäs, kapar flottiljledningen och behåller en division som detachement = besparing ca 30-40 milj kr och flyttkostnader betydligt större). Det kan jag garantera att det inte är någon som överhuvudtaget räknar på och det är också en fråga som inte kommer att tåla en närmare granskning. Vad ska Försvarsmakten lyckas åstadkomma under de närmaste tio åren med sin enda basbataljon som det kommer att ta ett decennium att få upp kompetensen i, eftersom de som idag kan uppgiften utan och innan inte kommer att finnas till hands, då de värderar familj och social situation långt över den ringa ersättning och trygghet Försvarsmakten erbjuder i Kvarn?

Egentligen är det ju inte så konstigt att pengarna inte räcker när Försvarsmaktens hyreskostnader till andra statliga myndigheter stigit från 2,1 mdr kr till 2,4 mdr kr (omräknat till årets penningvärde) på drygt tio år trots att ca 75 % av grundutbildningsförbanden försvunnit under samma tid. Det motsvarar en hyreshöjning per förband på drygt 350%. Det är samma sak som om min lägenhet som jag betalade 5000 kr/mån i hyra för 1999 i år skulle kosta 22 250 kr/mån. Så går det när man leker marknadsekonomi i planekonomin. Interndebiteringar är fantastiska och mycket effektiva i offentlig verksamhet.


För Arméns del existerar exakt samma tragiska problem och diskussioner, t ex runt var man i framtiden ska ha ingenjörsutbildningen och vilka förband som ska ha stridsvagnar.

Skulle situationen bli bättre med en socialdemokratisk regering istället för en borgerlig? Knappast, när oppositionen redan nu talar om en försvarsbudget som är 4 mdr kr lägre än den borgerliga. Det kan inte vara lätt att planera en budget på HKV för perioden 2010-2014 med så osäkra ingångsvärden.


Jag lär utan tvekan få det mycket tveksamma nöjet att återkomma till "vansinnet efter valet" längre fram. Vissa beskriver det som ska hända som "de största omvälvningarna inom Försvaret på 20 år".

Runt vecka 45-46 presenteras Försvarsmaktens beslut i frågan om basbataljonerna och vi får då se vad domen blir. Facken på såväl F 21 och F 17 har kraftigt protesterat mot flyttplanerna och begärt att få ut de handlingar som ska påvisa vinsterna med en centraliserad "Combat Support Wing". Självfallet utan resultat. Precis som i fallet med centralisering av sjö- och luftbevakning till kontorshuset i Enköping vägrar Försvarsmakten att dela med sig av några dokument. Förvånande?

Utan STRIL och utan basförband lär det inte bli så mycket kvar av det svenska luftförsvaret.


Varför skriver jag allt det här? Jo, jag tror på transparenta beslutsprocesser. Avgörande beslut måste tåla en granskning, annars får man som ledare inte personalen med sig. Som situationen är i Försvarsmakten idag håller man helt på att hänga av de anställda och köra förtroendet för organisationen i botten. Det är också mycket talande att allmänhetens förtroende för Försvarsmakten i varje opinionsundersökning når nya bottenrekord.

42 kommentarer:

The Mighty sa...
6 oktober 2009 kl. 21:42  

Jag själv tillhör den flygande delen av FM och skulle gärna se att FM och i synnerhet FV fick mer pengar MEN frågan jag då ställer mig är vad vi ska göra med pengarna? Höja lönerna (blir jobbet då mer attraktivt?) Köpa mer förmågor, vapenalternativ, plattformar? Det problem vi ofta lyfter fram är att vi inte får tillräcklig styrning från våra politiker. men kan det vara så att vi får styrning men inte vill lyssna på den? Hur ofta har det inte skrivits på denna blogb om hur bra tillvaron vore om bara våra folkvalda förstod hur de ska använda oss. Ge oss målet så bestämmer vi medel. Men vilken politiker skulle lämna över det ansvaret på oss?
Om nu Sverige bestämt sig för att vi har en markoperativ tyngdpunkt då är det väl så? Om man tycker annorlunda får man väl nyttja sin demokratiska rättighet och rösta på ett annat regeringsalternativ?
Jag gillade när gamle ÖB uttryckte sina bekymmer över den del av sitt ansvar han var mest orolig för - förvaltningen av FM. Han var inte lika orolig för vad som händer nu och det som känns tungt och besvärligt utan han tänkt på den FM han lämnar över till kommande generationer. I en tid av ekonomiska problem och svåra strategiska överväganden är kanske vårt största problem att överleva. Just nu är det kanske inte viktigt vad vi har kunnat och vad vi skulle kunna göra utan hur ser vi till att kunna återta vår förmåga när det nehövs?
Normalt i en verksamht är att man börjar med ett SYFTE ocj jobbar sig nedåt via HUR och VAD. Om vi börjar med VAD dvs. vad vi kan nu (t.ex STRIL, divisionen, bataljonen) och försöker finna ett syfte till det vi kan, då är vi helt fel ute.
Frågan vi måste ställa oss är vilket syfte anser politikerna att FM har just nu? Sen får vi se HUR vi ska uppfylla det och med VAD.
Om det innebär central ledning, osthyvelprincipen, fokus på internationella insatser, överge våra bergrum och vägbaser "so be it".
Jag tycker det är svårt nog att jobba i FM en om jag börjar tro att FM vet bäst när det gäller strategi då jobbar jag i fel land.
Jag vill inte lägga sordi på på diskussionen om vad Sverige borde göra med FM men jag tyker att det är rimligt att reflektera över vårt syfte och vår relation till de folkvalda.

Anonym sa...
6 oktober 2009 kl. 22:13  

Angående Uppsala så är det definitivt slutflugit den 30 juni 2010. Det kommer med intill visshet gränsande sannolikhet INTE finnas någon civil operatör som tar över vid det datumet och flygplatsen kan ej heller disponeras av FM efter det datumet oavsett om resurser tillförs till Uppsala eller inte. Driftkostnaden i sin helhet ligger c:a 15-20 miljoner kronor/år för att behålla Uppsala som militär flygplats. När den avvecklas till sommaren får det direkta konsekvenser för beredskap, JSS log-verksamhet mot utlandsstyrkan, NBG kommande verksamhet, OPEN SKIES, alternativ vid militär flygning mm. Besluten är redan fattade och inga faktamässiga och sakliga argument verkar bita på de ansvariga. Uppgifter gör gällande att C Insats behöver Uppsala flygplats för att lösa sina ålagda uppgifter men det är väldigt tyst i frågan. Vi får väl se om det kommer någon utvärdering efter den genomförda beredskapsövningen...

Förtroendet svajar betänkligt för den högre ledningen i FM och uppenbart är att begreppet ÖRA sedan länge är dött (sannolikt i gott sällskap med hela värdegrunsdsspektaklet...).

Johan sa...
6 oktober 2009 kl. 22:30  

Som vanligt mycket bra skrivet wiseman. Ett nöje att läsa din blogg. Även om man blir beklämd av det du skriver alltsom oftast.

Anonym sa...
7 oktober 2009 kl. 05:35  

Anonym 22:13,

Besluten är redan fattade och inga faktamässiga och sakliga argument verkar bita på de ansvariga.

Vilka är dessa ansvariga? Försvarsministern? ÖB? Eller tas besluten på lägre nivå? Av vem i så fall?

/Starvid

15,5 cm Bkan sa...
7 oktober 2009 kl. 07:11  

Ett av alla de problem vi har är bristen på förmåga att säga, "vi hade fel". Vi är väldigt snabba att hoppa på utvecklingstrender, men i princip oförmögna att hoppa av. Studera exempelvis hur EffektBaserade Operationer hanterats och övergivits i USA. Har någon gjort en utredning i FM och som tack för insatsen blivit befodrad kommer ingen att kritisera denna utredning, om den så säger att vi skall leda flyg från en åker i Enköping. I allafall kommer ingen på högre nivå att vara kritisk.

Anonym sa...
7 oktober 2009 kl. 08:15  

Malmen är untouchable för att man gjort så stora investeringar senaste åren 4-5 miljarder ... intressant då platsen lagts ner tidigare. Ryktet säger oxå att bataljonen inte ryms där OCH att rullbanan är för vek för ökad verksamhet och C-17 när ev. bataljonen ska lyftas. Ytterligare pengar i sjön. Nä. Flytta hkp verksamheten till insatsflottiljerna och förstärk insatsförmågan i norr och söder. Mark- eller sjöförband med hkp OCH spetsigtflyg samt basförband som övar i vardagen och genomför i vardagen. Train as you fight ....
/J

Phoenix sa...
7 oktober 2009 kl. 11:00  

En nyfiken fråga då du säger "taktiska flottiljer"? Menar du då de flottiljer där de divisioner som turas om att upprätta insatsförbanden för nuvarande är placerade?

Erik sa...
7 oktober 2009 kl. 12:58  

Tack för en bra blogg som på ett kompetent sätt visar "krisen i FM" på ett konkret sätt.

Det är ju prio att fler får ta del av denna information.

Frågan är, hur gör jag det? Ställer mig med ett plakat på torget?

Forsno sa...
7 oktober 2009 kl. 13:26  

Det tråkiga är att regeringen inte behöver föra en trovärdig försvarspolitik för att vinna de relativt få väljare som låter försvarsfrågan avgöra - bara en som är bättre en oppositionens.

Om man t ex läser Tolgfors blogg så kan man redan nu se att linjen som gäller inför valet är: det skulle bli ännu värre med en röd-grön regering.

Så valet står mellan pest eller pest och kolera.

Johansson sa...
7 oktober 2009 kl. 14:29  

@wiseman
Ni skrev:
"-Elaka tungor hävdar att det hela är ett sätt att bli av med personal i Försvarsmakten och kunna rekrytera ny billigare personal i form av specialistofficerare."

Då är jag en elak tunga!

Målbild för insatsorganisationen 2014 från 30 januari anger att karriärsväxling, uppsägning pga arbetsbrist och eget val att avsluta anställning är de metoder som ska användas för att reducera personal.

Arbetsbrist skapas på orterna genom att flytta verksamhet inom riket ( ingen nedläggning av förband som utlovats) och en oro för flytt påskyndar egen avslutning i FM

Misshandla personalen allt som går, då blir man av med dem. Ändring av LAS är prövat utan framgång.

HKV jobbar inom eget ansvarsområde och när man stöter på problem avgränsar man det till ett annat ansvarsområde.
PROD LED kör sin framdrivningsplan på Powerpoint, personalfrågor äger någon annan instans. Det sker ingen återkoppling efter problemets uppkomst. Problemet har förskjutits till någon annan och löser de inte uppgiften, då drar man om några pilar på bilden. Samordning inom HKV?

HKV uppfattas som ett demokratiskt hot. Känslan för dem är korrupt och fyllt av revir/prestige utan hänsyn till helheten.

Jag upplever att det dokumenterat låga förtroendet för HKV börjar övergå till uppgivenhet och kan inom en snar framtid utvecklas till rent hat mot FML/HKV.

Johansson, Ledningssystemofficer FV

Wiseman sa...
7 oktober 2009 kl. 18:03  

15,5 Bkan: Visst är det så. Ska man sparkas blir det snett uppåt.

J: Kan bara hålla med. Cirkus Malmen är vansinnet i fast form. Droppen var för ett tag sedan när det föreslogs att man skulle flytta helikopterverksamheten till Uppsala p g a att det blivit så trångt i luftrummet runt Malmen... Flygskolan flyttade nyligen från Uppsala till Malmen.

Phoenix: Jag menar F 21 och F 17 eftersom de har de taktiska JAS 39-divisionerna. F 7:s divisioner finns inte kvar i organisationen. Visst, det finns taktiska helikopterdivisioner också, så mer korrekt hade väl varit att skriva taktiska stridsflygflottiljer.

Erik: Jag är rädd för det. Annars kanske du kan skramla till en helsidesannons i en dagstidning.

Forsno: Nja, nu börjar tyvärr folk dras till SD så Regeringen kommer inte helt undan. Mer om det senare.

Johansson: Mer korrekt hade varit att skriva att det är en uttalad policy. Försvarsmaktens personalpolitik och syn på de anställda blir också ämnet för ett kommande inlägg.

Forsno sa...
7 oktober 2009 kl. 18:44  

Wiseman:
Innan du nämnde dem hade jag överhuvudtaget inte reflekterat över att SD hade en försvarspolitik. Jag tittade just in på deras hemsida och det enda jag hittade var ett idédokument från 2005 som, inte helt förvånande, andas volksgemeinschaft och inte helt genuint folkhemssvärmeri.

SD är rätt parti för den som tycker att Sveriges största problem är invandringen/-are. Jag har däremot svårt att se vad den som är intresserad av ett fungerande försvar eller dito regeringsalternativ har där att hämta.

Men det är kanske det att jag själv har så svårt att ta dem på allvar som färgar mitt omdöme.

Anonym sa...
7 oktober 2009 kl. 19:36  

Starvid;

Vi snackar försvarsmakten! Här delegeras inga beslut. Ärenden av den här digniteten bereds inom förvarsmaktens ledningsgrupp och beslut fattas efter föredragning i samma forum av överbefälhavaren.

Till vissa sammanträden eller till valda delar av dem kan de tre stridskraftsinspektörerna och ledningssystemchefen adjungeras för att - om inte annat - ge sitt tysta medgivande.

Försvarsmakten är sannolikt den myndighet där parlamentarisk styrning och kontroll har minst genomslag. Underlag till propositioner, regleringsbrev och regeringsanmodan utarbetas nästan uteslutande på högkvarteret genom ledningsstabens försorg.

Den produkt som i slutändan levereras av regeringskansliet är många gånger till förväxlig lik försvarsmaktens underlag. Det förädlingsvärde försvarsutskottet tillför propositionerna inför riksdagsbesluten är alla inblandade pinsamt medvetna om.

Försvarets omstrukturering är i mångt och mycket herrarnas fria åkning.

Omstruktureringsparollen ”Boots on Ground” är inte tagen ur luften och inte skämtsamt menad – den är i allra högsta grad på riktigt…

/mr white

Onga1 sa...
7 oktober 2009 kl. 19:48  

Regeringen har satt ner foten angående GLC/NOC.
Dessvärre ser det ut som Hästveda är bortom all räddning.

http://tolgfors.wordpress.com/

Mackan sa...
7 oktober 2009 kl. 20:48  

J:

Du skriver bl.a att:

"Flytta hkp verksamheten till insatsflottiljerna"

Vilka insatser är det som dessa flottiljer är planerade emot?

Jämför detta med vilka insatser hkpflj planerar emot och reflektera en stund över det rimliga i att slå sönder hela hkpflottiljen och i princip börja om från noll (vilket skulle bli fallet om Malmen läggs ner då över 50% av de anställda jobbar där) när det är helikoptrar och transportflyg som är det som är efterfrågat.

Det du skriver om platsbrist och vek rullbana låter just precis som rykten, skapade och förstärkta av personer som kommer att drabbas av flytt/nedläggning på F21/F17.

Ifrågasätt gärna Malmen, flytt av basförband och helikopterflottiljen, men gör det schysst och sakligt, det tjänar vi alla på.

Anonym sa...
7 oktober 2009 kl. 21:08  

Som Arméknekt kan jag tycka att uteffekten av FV i vissa delar är märkligt låg.
863 anställda på F7 (Källa mil.se)? Och det genererar 8 x C130 + lite specialflyg?
Den personalen i armen ger ju ungefär 5 x manöverbataljon (jfr P7 323 anställda= 2 bat).
Hur svårt kan det vara att omgruppera några transportflyg och lägga gripenutbildningen på en annan flottilj?
Nä, med markoperativ tyngdpunkt som högre chefs beslut i stort är det här pengarna skall tas.

/Förundrad

Anonym sa...
7 oktober 2009 kl. 21:29  

Taktisk flottilj, insatsflottilj? Jag är trött på flygvapen människor som ännu inte insett att Helikopterflottiljen i Linköping förmodligen är den mest taktiska alt har störst rättighet att kalla sig insatsflottilj. En gång för alla, helikopter systemen tillhör Flygvapnet men tyvärr är det de så kallade traditionella stridsflyg människorna i flygvapnet som har svårast att ta till sig detta. Mig veterligen är det just den taktiska flottiljen Helikopter flottiljen samt det taktiska transport insatsförbandet på F 7 som genomfört och har en efterfrågan att nyttjas av våra politiker. Visst, incidentberedskapen sköts av de två andra insatsflottiljerna men ännu har politikernas vilja av en internationell insats med de flygförband som dessa två flottiljer producerar.
Angående eventuella nedläggningar så håller jag med om att det kan tyckas vara tröttsamt och att personalen ständigt lever i en oro. Men vadå, i den civila världen är effektivisering och förändring en kontinuerlig process. Detta har nuvarande officerare fått uppleva sedan de påbörjade sin yrkesbana. Detta är dock inget nytt. Undantaget vissa strategiska pauser så denna föränderliga process skett sedan Gustav Wasa inrätta en militär struktur. Så är det och så skall det vara. Jag är trött på förbandskramare. Det är klart som korvspat att man inte kan sitta still i båten om man ser kostnadsfördyringar framöver i kommande verksamhetsår. Det borde vara straffbart om Högkvarteret inte analyserar och försöka finna samordningsvinster genom att tänka utanför boxen. Det kan väl inte vara guds mening att det ska gå in drygt 450 personer varje morgon på Kallax respektive Kallinge för att producera förutsättningar för i snitt 15 fpl rörelser per flottilj och dag ( 10000 fh totalt delat med 2 x 200 arbetsdagar per år). Effekten är vad som räknas i slutändan och då måste man också kunna se sin egen ineffektivitet.
Avseende Kvarn torde förutsättningar var mycket goda med ett antal större närliggande orter såsom Linköping, Norrköping och Motala. Högteknologiska företag såsom Sectra, Ericsson, Saab tillsammans med högskola och Universitets sjukhus borde locka mer än arbetsmarknad i både Kallinge/Ronneby som Luleå.
Avseende pajkastningen inför eventuella nedläggningsdiskussioner så tycker jag att du inlett denna pajkastning på ett bra sätt med ditt inlägg. Låt mig gissa att du bor norröver....

Unknown sa...
7 oktober 2009 kl. 21:30  

Om man läser Tomhylsans blogg så verkar det vara kört för Hästveda en gång för alla.
Man ska väl inte bli förvånad men jag sitter och funderar om det hade kunnat bli sämre med Lars Ångström som försvarsminister, jag är tveksam.

Sist ut släcker ljuset.

Trött knekt i pansartjänst sa...
7 oktober 2009 kl. 21:56  

Försvarsmaktens har ju haft sina 4 uppgifter i många år. Somliga hävdar att förnuvarande är det utlandstjänst som är i fokus. I min mening är det fel.

Det som är i fokus, och har så varit en lång tid, är STÖD TILL SAMHÄLLET. Rent och skärt ekonomiskt stöd... Försvarsmakten är bara ett verktyg för att pytsa ut skattepengar till civila aktörer och stärka lokala företag.

Vi (FM) är till för dom (civila), men inte på det sätt vi officerare vill tro...

Anonym sa...
7 oktober 2009 kl. 22:10  

Hmmm...basbataljonen förläggs på Malmen. Behöver jag uppmärksamma på att det på HKV/PROD/FV jobbar många officerare från Helikopterflottiljen. En slump?

Sedan tycker jag också att de som nickar instämmande åt begrepp som "markoperativ tyngdpunkt" och liknande inte ska glömma det som sades på senaste ÖB chefsmötet "man ska börja med Flygvapnet och Marinen, därefter väntar Armén"...

Anonym sa...
7 oktober 2009 kl. 22:18  

Beträffande avveckling av flygplatsen i Uppsala så är det sannolikt så att C PROD fattat det belutet, det är ju ett "prod-ärende". C INS tycks ju inte ha anmält någon avvikande mening och då tillåts herr Mårtensson köra sitt renodlade ekonomiska race och det blir som det blir...

Det är dock ur demokratisk synpunkt MYCKET märkligt att spårbarhet och ansvar inte går att härleda överhuvudtaget. Förvisso är chefen (ÖB) alltid ansvarig, men nu tycks dock FM fungera på ett "maffia-liknande" sätt vilket medför att de högsta hönsen är svåra att komma åt för de grova övertrampen.

NU har det gått för långt med nedläggning av flygplatser, GLC/NOC och STRIL-kaoset, FV basförbandsflytt mm. Det tycks som om någon har bestämt sig för att fullständigt förstöra FV, det luktar nästan landsförräderi, borde undersökas närmare av någon journalist med spade. Jag bävar för fortsättningen...

Är det någon som vet om man kan anmäla chefen för FM (ÖB) för oskicklig tjänsteutövning eller vad det nu kan heta och få det prövat av någon mer oberoende instans? JK, JO???

Joakim Larsson sa...
7 oktober 2009 kl. 22:30  

Forsno och Wiseman:

Jag anser nog att även om vi inte har fått någon uppmärksamhet för våra åsikter i försvarsfrågan så är den grundinställning som framförs i det av årsmötet antagna programmet uppriktig och definitivt mer positiv ur den försvarsvänliges synpunkt än något av de etablerade partiernas faktiska agerande.

Man kan ju alltid drömma om en borgerlighet som kör över sossarna i försvarsfrågan med hjälp av SD efter nästa val, men det är kanske lite väl utopiskt.

chefsingenjören sa...
7 oktober 2009 kl. 22:33  

Om nedläggningsbeslut tas av Försvarsmaktsledningen i syfte att få ut mer effekt av försvaret så stödjer jag det till 100%. Om det bara tas för att rymmas inom existerande budget så är det tveksamt. Frågan är bara vad det i förlängningen slutar med? En Försvarsmakt som fortfarande kostar en hel del pengar, men som får ut 0 effekt. Vi måste vända på steken och först definiera målen, därefter förbandsbehoven och sist budgeten.

På den gamla "goda" tiden hette vi Krigsmakten (jag har nog fortfarande kvar en stulen handduk med denna text på). Sedan blev det av politiska skäl Försvarsmakten (vi är ju inte till för att anfalla något annat land).

Med tanke på att vi snart knappt kan försvara oss själva så vette sjutton om vi förtjänar ordet "Försvar". Ordet "Makt" känns också lite malplacerat då det i min sinnesvärld står för något storslaget.

Veckans tävling blir därför att hitta på ersättningen för det utdöda begreppet "Försvarsmakten".

Wiseman sa...
7 oktober 2009 kl. 22:53  

Forsno: Det är inte ett alternativ jag heller tror på.


Onga1: Det är mycket, mycket, mycket olyckligt. Nu kommer verksamheten att gå in i en störtspiral som inte går att häva.


Förundrad: Mina uppskattningar på en höft: Drygt 100 tillhör flygbesättningarna. Därtill uppskattar jag det till någonstans 200-300 på flygunderhållssidan. Ca 50 inom Stril. Flygverkstaden 50. Fälthållning, drivmedel, räddningstjänst ca 100. Kansliet ca 100. FMLOG, FortV osv drygt 100.

Hur svårt är det att omgruppera? Två faktorer styr – personal och lokaler.
Personal: Hade vi bott i USA där man förväntar sig att frun i familjen är hemmafru och familjen ändå ska rotera var tredje år hade det inte varit så stora problem. Ju mindre Försvarsmakten blir desto mindre benägen är personalen att flytta med, vilket vår kära arbetsgivare inte har insett. Försvarsmakten har inte råd att förlora fler piloter. För det första är det redan en bristvara då alltför få utbildats de senaste åren. För det andra är utbildningstiden till man är krigsplaceringsbar ca 5 år till en kostnad av några tiotal milj kr. 50 förlorade piloter motsvarar alltså några hundra miljoner kr i investeringar och det är inte mycket billigare att utbilda personalen runtomkring flygplanen heller och de är inte heller värst sugna på att flytta med. Hur många flyttade med från A 8 till A 9 sedan tillbaka till Boden? Hur många flyttade överhuvudtaget från A 9 till Artreg i Boden?

Därefter kommer lokalerna: Att bygga nya hangarer för Tp 84 lär kosta några hundra milj kr. På F 10 som lades ner i FB 00 hade man nyligen investerat drygt 300 milj kr i att JAS-anpassa halva flottiljen.

Lycka till att hitta några besparingar i en flytt.

21.29: Du ser med andra ord inga som helst problem med de ständiga och kortsiktiga nerläggningar och förbandsflyttar som görs åderlåter Försvarsmakten på dess pengar och framförallt dess kompetens? I så gott som alla fall är siktet så långt inställt vid nerläggningarna att vinsthemtagningen aldrig hinner bli av innan nästa nerläggning eller flytt gjort den tidigare överspelad.

Du verkar leva i en mycket trångsynt värld när du tror att allt går att lösa med en enda basbataljon i Kvarn. För helikopter kommer det inte att vara något problem. Sist jag kollade var ytan som krävs för en FARP etc rätt begränsad och att öva ett helikopterförband lär inte vara några problem. Däremot går det åt avsevärt mycket större ytor och mer personal för att hålla igång ett stridsflygförband, framförallt när det gäller Force Protection. Ett stridsflygförband måste ha möjlighet att samövas och de förutsättningarna finns inte i Kvarn eller på Malmen. Alternativet är mycket få och mycket, mycket dyra övningar, där bataljonen reser land och rike runt till en division.

Ett gammalt jägartips, terrängen styr. Vi ska ha militära förband där de behövs (och det innefattar självfallet att även helikopterdivisionerna måste ha tillgång till basförband).

Du får tro att jag bor var du vill, till skillnad från dig ser jag inte nödvändigheten att lägga ner något förband alls. Allt handlar om hur man använder sina resurser. Med ditt resonemang skulle man ju lika gärna kunna deklarera arbetsbrist på Helikopterflottiljen och göra sig av med de vid det här laget rätt många helikopterpiloter som saknar flygtjänst. Det kan väl i så fall inte heller vara guds mening att ha dubbelt så många piloter som det finns flygtid och helikoptrar för? Är det en bra idé? Jag tycker det inte. En debatt av det här slaget gynnar bara dem som vill lägga ner.

Mikael sa...
7 oktober 2009 kl. 23:14  

Mitt förslag till nytt namn är "Militärmyndigheten" förkortning MM.

Svar till Chefsingenjören

Anonym sa...
7 oktober 2009 kl. 23:38  

Wiseman, min önskan är också att inga förband borde läggas ner. Jag skulle gärna se fler förband. Men om det nu är så att ekonomin inte går ihop då vi blickar framåt , vad fan ska vi göra? Tror du att dina kollegor i HKV är förståndshandikappade? Det är förmodligen inte deras första alternativ att lägga ner förband. Nu är dock faktumet att initieringen att lägga ner förband kommer från Försvarsmakten och inte politikerna. Även om man skulle kunna klandra politikernas ovilja att bibehålla alt. höja försvarsbudgeten vilket i förlängningen resulterar i konsekvenser såsom förbandsnedläggningar. Politikerna vet detta faktum och detta vet även HKV. Nuvarande fega Regeringen samlade endast några kortsiktiga pluspoäng då debatten helt plötsligt blev livlig och gick ut med att det inte var aktuellt med förbands nedläggningar under denna mandatperioden. Det är enkelt att sitta ute på förbandet och ha lösningen på alla problem. Enklast är att angripa en massa onödig administration, tröga system samt fördyrande materielprojekt. Till syvende och sist så kan Försvarsmakten endast påverka sina verksamhetspengar däribland förbandsverksamhet. Alternativet är att minska antal insatsförband. Då väljer jag hellre produktionsanläggningar och försöker optimera verksamheterna för att bibehålla insatsförmågan.
En, två eller tre basbataljoner? Tja, vi har under åren haft en massa j--la fiktiva basbataljoner som varken haft materiel eller personal uppfyllnad. Är det dem pappersprodukterna du vill bibehålla. Det kan väl inte vara så jäkla svårt att en basbataljon betjänar våra samtliga flysystem. Kör med tillägsdelar typ Tung Transport gör och koppla på en Combat Support Wing. Gör om divisioner och kompani till skvadroner och anslut vid insats till CSW. Force Protection, ja vad säger man. Tydligen är det så komplicerat ända sedan vi inrättade Flygbasjägarskolan och gav dem en basker att detta är och förblir heligt. Låt markstridsspecialisterna (läs armén) ta över hela denna proffession och försök hitta samordningsvinster. Min dröm går i uppfylles då jag besöker ett militärt förband där stridsfordon åker ut genom en grind och jasar i en annan. Ta garnisonstanken ett steg längre. Samverka, samordna och samarbeta.
Avseende enstaka dyra övningar vid en basbataljon så skulle jag gärna bli informerad hur många basbataljon övningar F 21 och F 17 genomför per år tillsammans med sina flygförband på sin hemmaflottilj?

Wiseman sa...
8 oktober 2009 kl. 00:23  

23.38 utan signatur: Ja, ibland funderar man på om vissa kollegor inte lämnade delar av hjärnkontoret i pant för examen från FHS när man hör de tankegångar som går i korridorerna.

Det finns helt klart en politisk oförmåga att förstå att Försvarsmakten numera består av ytterst lite verkan och en enormt stor parasit faktiskt är på god väg att döda sin värdorganism.

Sätt de senaste 15 årens utveckling i sitt sammanhang. På 15 år har vi gjort oss av med över 95% av vår krigsorganisation. 75% av grundutbildningsförbanden har försvunnit. Visst, många av krigsförbanden var Potemkinkulisser, men att säga att alla dessa 95% var papier maché är inte speciellt intelligent. Den förklaringen är nämligen högst vanlig. Förefaller det inte ytterst märkligt att vi för 15 år sedan hade råd med en så stor organisation och imorgon inte ens har råd med mer än 2 flottiljer, 1 marinbas och ca 5 regementen? FortV är långt ifrån det enda mycket skeva i organisationen, men enkelt illustrerad befinner vi oss snart i den situationen att vi har en enda byggnad kvar i Försvarsmakten och 50 soldater med en försvarsbudget på 40 mdr kr där soldaterna inte har råd att öva eftersom hyran på byggnaden är 39.960 milj kr. Det finns fortfarande mycket kvar att hämta i den givna försvarsbudgeten. I dagsläget ligger förbandens budgetar på drygt 85% overhead och resterande verksamhet, till skillnad från 50-50 för 15 år sedan.

Det finns en tradition på gott och ont i Försvarsmakten att gilla läget och lyda order oavsett följderna. Våra politiker är de som ytterst fattar de ekonomiska beslut som rör Försvarsmakten. Hur ska de kunna fatta rätt beslut om de undanhålls det fullständiga beslutsunderlaget för att man på hög militär nivå filtrerar för att få verksamheten att se bra ut? Hur ska den militära ledningen fatta korrekta beslut om man längre ner filtrerar information på dess väg uppåt? Du har säkert hört historien och översten och Haileys komet. Den är mer aktuell idag än någonsin.

En basbataljon på 200 pers betjänar inte 4 JAS-divisioner, en tung tp-div och en uppsjö olika helikopterdivisioner. Inte ens världens mest "jointa" försvarsmakt, den amerikanska Marinkåren, som jag i mångt och mycket ser som en förebild, har detta som koncept.

Vilken samordningsvinst är det i att Armén ska ägna sin energi åt att skydda flygbaser? Om du inte sett behovet av Force Protection tror jag inte du har några närmare erfarenheter av flygbaser under krigslika förhållanden.

Antalet övningar med basbataljon på F 21 och F 17 de senaste åren är lätt räknade. Det har nämligen inte funnits några soldater att tala om på länge. F 21 torde dock vara ditt drömförband då samarbetet med I 19, Artreg och AJB är mer än nära.

Realist sa...
8 oktober 2009 kl. 00:34  

Jag är så otroligt less på att många i försvarsmakten så fort det blir tal om nedläggningar och omstruktureringar verkar helt upphöra med sitt kritiska tänkande och väldigt fort blir "indoktrinerade" i det nya tänket.

Det några här ovanför skriver om hkpflj håller jag bara till del med om, och det är att hkpflj är efterfrågad. Det övriga om att det i sin tur skulle innebära att malmen är livsviktigt för att uppnå detta betvivlar jag.
Ser man till de platser som skall utföra uppgifterna i närtid så är det för ISAF del Ronneby och Kallax som står för huvuddelen av den samt Ronneby som ska stå för hkp-bidraget till BG11.
Så jag tycker att man allt för ofta försöker att få det att låta som att hkpflj är malmen, det är fel, det finns 3 platser till.

Angående effektivitet så kan man ju räkna på den och jämföra hur mkt ett 39-kompani producerar jämfört med ett helikopter-kompani och väga in systemens komplexitet innan man uttalar sig om nyttan med de olika arbetsplatserna.

En annan sak som man glömmer i resonemanget ibland är att det kan vara svårt att hävda TI i luften med hkp eller tp-flyg, i alla fall på ett lika bra sätt som stridsflyg, men det blir väl det vi får göra om det behövs om vi nu bara ska hålla på med det som är hetast precis just nu.

Och i så fall så behöver vi ju knappast någon försvarsmakt överhuvudtaget eftersom vi just nu inte har något hot riktat mot vårt land som i sin tur sysselsätter FM.
Det där med MM Militärmyndigheten kanske inte vore så dumt ändå...

Slutligen så vill jag bara konstatera att FM snart bara består av ett antal goda idéer och inget annat, vi tittar hur andra gör - och gör på samma sätt.... tills vi upptäcker nåt ännu fränare känns det som. Jag kan inte låta bli att ställa mig frågan hur länge vi kommer att tycka att eaw är ett bra koncept t.ex.

Angående Combat Support Wing så är jag alldeles för trött för att irritera mig över det spektaklet just nu...

Godnatt...

Anonym sa...
8 oktober 2009 kl. 23:44  

Vad gäller SD och försvaret kan jag med vis sorgsenhet notera att de har den trovärdigaste försvarspolitiken, i alla fall på pappret. Nu kommer ju också hela deras försvarspolitik skötas av övlt Stellan Bojerud, som på sin långa meritlista till exempel har "medförfattare till Operation Garbo". Sverigedemokrat eller inte, jag skulle hellre se honom än Tolgfors som försvarsminister.

Mackan sa...
9 oktober 2009 kl. 00:05  

Realist:

Beträffande insatser med HKP så har du i huvudsak rätt angående ISAF, eftersom HKP10 inte finns på Malmen. Dock kommmer en handfull av piloterna från Malmen.

När det gäller BG11 så kommer 70% av piloterna från Malmen, och ca 50% av förbandet totalt sett, trots att 3.hkpskv är de som står som ansvariga för uppgiften.

Ytterligare ett komplett insatsförband finns på Malmen. Vet du inte vad jag pratar om så är det inget jag tänker utveckla vidare.

Sen är det så att 99% av all HKP14-kompetens finns på Malmen. Hela staben med A1-A9, flottiljledning och funktionsledning i form av flygchef, flygunderhållschef, flygsäkerhetsofficer finns på Malmen. Utöver detta finns MSK, TU HKP och TU BAS på Malmen.

Min poäng är att om man lägger ner Malmen så spelar det ingen roll att exempelvis huvuddelen av piloterna i HU ISAF tillhör Kallax eller Ronneby, man kommer inte att kunna genomföra någon insats i alla fall då man är beroende av de stöddelar som finns på Malmen. Uppskattningsvis hälften av all hkp14-kompetens skulle försvinna (nu är väl just det kanske det minsta problemet på kort/medellång sikt). Det största problemet skulle dock bli på ledningssidan. Att bygga upp en fungerande organisation på nivån över skvadronsledning skulle ta flera år. Kompetenstappet kan jämföras med den aktuella GLC diskussionen.

Mackan sa...
9 oktober 2009 kl. 00:08  

Realist:

Ett tillägg. Beträffande den tekniska komplexiteten mellan Fpl 39 och Hkp14/15 så är den fullt jämförbar.

Förundrad sa...
9 oktober 2009 kl. 08:11  

Jag var medvetet något raljant när jag undrade "hur svårt det kan vara" att flytta tpflyget.

Jag är medveten om vad det innebär med förbandsflyttar (har själv flyttat i tidigare försvarsbeslut).
Jag inser också att det kräver en viss lägstanivå att driva en flygbas med allt vad det innebär.

Jag tycker dock fortfarande att det är märkligt hur Försvarsmaktens största förband (Förutom HKV såklart?) ger så lite output. Det måste finnas utrymme för effektiviseringar i FV (detta gäller givetvis i resten av FM också).

Jag tycker att det talar för sig själv att våra manöverförband är så gravt underdimensionerade att vi tvingas sätta in funktionsförband (t.ex. LV) och flygvapenförband (ex FS13) för att lösa uppgift som manöverförband. Då är inte Försvarsmakten i balans med en markoperativ tyngdpunkt.

/Fortfarande förundrad

Wiseman sa...
9 oktober 2009 kl. 10:08  

Förundrad: Jag kan bara hålla med dig. Den viktiga pusselbit som saknas i din förundran är att Försvarsmakten/Flygvapnet är ålagd exportstöd såsom en de viktigaste uppgifterna. Den enda uppgiften som ligger högre är skarpa insatser och för tillfället innebär ju detta endast incidentberedskapen. När Tp 84 är på mission eller understöder våra andra utlandsmissioner höjs alltså förbandets prioritering. Likaså om man skulle skicka iväg ett helikopter- eller stridsflygförband. Det är tyvärr en prioritering som gjorts av våra politiker och som innebär rätt kraftiga konsekvenser, inte minst ekonomiskt, för Flygvapnet och indirekt övriga Försvarsmakten. Ekvationen är svår att lösa eftersom förmågan att exportera JAS 39 i längden också påverkar vår försvarsförmåga, då Sverige är beroende av att det finns andra kunder som hjälper till att dela kostnaderna. Exporten till Ungern och Sydafrika har bidragit med mycket som vi annars inte haft råd med.

I dagsläget är det fler piloter som är sysselsatta i Flygvapnets stödorganisation (Flygskolan, nationell, såväl som internationell Gripenutbildning, taktisk utveckling av JAS 39, FMV Prov och Saab Provflyg. Då är staber och transportflyg inte inräknade) än vad det är på de taktiska stridsflygdivisionerna. Det säger sig självt att det är ett imploderande system.


Metoden att beordra funktionsförband att ansvara för rotationer i Afghanistan och Kosovo, visar precis som du säger på hur sjukt systemet är. Dels visar det på hur underdimensionerade manöverförbanden i Armén är och dels hindrar det våra funktionsförband på att öva sig i att vara bra på de uppgifter de ska vara bäst på.

Anonym sa...
20 oktober 2009 kl. 22:30  

Du fattar väl att det syns jävligt bra att du sitter och gör detta från försvarsmaktens datorutrustning!?

Wiseman sa...
20 oktober 2009 kl. 22:35  

22.30: Vem menar du?

Anonym sa...
30 oktober 2009 kl. 13:17  

Ur Försvarets Forum nr 7 2009:

"Främmande makt på Gotland – det
var det fiktiva scenariot för
Dagny II, en av de största beredskapsövningarna
som har genomförts i
Sverige under de senaste årtiondena.
Sammanlagt 1 600 personer från hela
Försvarsmakten deltog i övningen.


Något att verkligen bli stolt över:

Övningen med 1600 man från hela försvarsmakten är den största beredskapsövningen som genomförts under årtionden!

Min lokala GKÖ (grundläggande krigsförbandsövning), en av många GKÖ:er det året, omfattade visserligen minst det dubbla - enbart ur armén - enbart ur en av landets fördelningar i ett av landets militärområden.

Men nu kan vi vara stolta att vår största Förvarsmaktsövning på årtionden faktiskt lyckades skrapa ihop hela 1600 man - på en gång! Samtidigt som vi har hela 500 gubbar upptagna i Afghanistan! Wow, man blir imponerad! Tänk bara på den logistiska utmaningen att få över alla dessa 1600 man med materiel och annat till Gotland. Säkert många stolta logistiker inom Försvarsmakten - med rätta. Genomförandet av D-dagen och den efterföljande styrkeuppbyggnaden i Normandie står sig slätt i jämförelse. Vi moderna svenskar har verkligen utvecklats avseende kompetens och kvalitet! Vi kan t.ex. numera leda flera förband samtidigt! Utöver att lyckas förflytta dem till Gotland! Det ni, ni gamla stofiler från invasionsförsvaret!

Jag misstänker att den lede fi nu är livrädd för att våga sig på en annektering av Gotland.

Anonym sa...
28 november 2009 kl. 17:12  

Mitt förslag är att sälja F 7 till SAAB och sedan köpa typinflygningen på 39 systemet av SAAB. Den taktiska utbildningen sker ju redan vid 17 och 21. Transporten och Specflyget kan flytta till Uppsala/Karlsborg/Malmen.
FM skulle då bli av med personal och fast infrastruktur, det skulle spara pengar på riktigt.

Anonym sa...
21 december 2009 kl. 13:20  

Hej Wiseman!

(Ej inlägg till denna post, endast som fråga.)

Jag har funderat lite över den norsk-svenska upphandlingen av lätta patrullbilar. Det verkar vansinne att köpa den nya lätta parullbilen då den i princip kommer att bli väldigt tung på grund av den skyddsnivån som den ska ha. Tydligen har FMV skyddsfolk själva skrivit TTEM-kraven för skyddet - klarar inte försvarsmakten av det själv att bestämma vilket behov man har för fordonen?

Varför inte anskaffa ytterligare 1000 st. Galtar och då enbart ha ett underhållssystem att hålla reda på och inte bygga mellanhybrider som skyddsmässigt ligger mellan standardbil och Galten?

Som vanligt har man också på FMV lyckats trolla bort nästan alla driftsäkerhetskraven.

Om skyddsnivån inte skulle vara så förbannat hög skulle FMV i princip kunna köpa Skoda Octavia 4x4, Scoda Scout eller Volvo XC70/XC90 och klara av kravbilden. Släng fordonet då dörrarna börjar glappa. Det blir troligen billigare i längden.

Har du någon insyn i den här processen som du kan dela med dig lite av dina kommentarer kring?

Wiseman sa...
21 december 2009 kl. 13:49  

13.20: Jag har tyvärr ingen insyn i det hela.

Rutger J sa...
29 april 2010 kl. 20:38  

Klurit! Att leasa ut verksamhet till SAAB gratis och sedan bara få output. Att ingen har tänkt på det förut. En bokpremie till dig du bäste civile "entrepenörd". Mitt inlägg sakligt? Näe men då förmågan att skriva ett kontrakt som ger samma effekt, tillgänglighet och kvalité till en lägre kostnad ännu inte finns i FM så återstår det efter all outsourcing bara Militärmyndiheten som vaktas av tre lingon och får maten i veckoleverans från Sodexho.

Anonym sa...
22 oktober 2011 kl. 11:18  

Har jag missat något, vi har väl 8 tp84or ? 1tanker och 7 vanliga? Varför skriver du att en centralbas ska husa 100 39or 7(!) herkor och 50hkp?

Wiseman sa...
23 oktober 2011 kl. 11:00  

Du har kommenterat ett två år gammal inlägg skrivet utifrån de värden som gällde vid tillfället.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade